Help Print this page 

Document 32006L0121

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/121/EK ( 2006. gada 18. decembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Iesaist. atcelta ar 32008R1272
OJ L 396, 30.12.2006, p. 851–857 (ET, LV, LT, MT, SK)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 852–858 (CS, DE, HU)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–856 (EN, FR, IT, FI, SV)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 853–859 (ES, DA)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 795–801 (PL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 854–860 (EL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 855–861 (PT)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–855 (SL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 849–855 (NL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 293 - 294

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html HR html RO
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

13/ 59

BG

Официален вестник на Европейския съюз

11


32006L0121


L 396/850

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/121/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2006 година

за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с оглед да я адаптира към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

поради приемането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (3), Директива 67/548/ЕИО (4) следва да бъде съответно адаптирана и нейните правила относно нотификацията и оценката на риска от химикалите следва да бъдат заличени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 67/548/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 1, параграф 1, букви а), б) и в) се заличават;

2.

в член 2, параграф 1, букви в), г), е) и ж) се заличават;

3.

член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Изпитване и оценка на свойствата на веществата

Изпитвания на веществата, извършвани в рамките на настоящата директива, се провеждат съгласно изискванията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (5).

4.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата не могат да бъдат пускани на пазара в самостоятелен вид или в препарати, освен ако са опаковани и етикетирани в съответствие с членове 22—25 от настоящата директива и критериите на приложение VI към настоящата директива, a за регистрирани вещества — в съответствие с информацията, получена чрез прилагането на членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, освен в случая на препарати, за които съществуват разпоредби в други директиви.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мерките, посочени в параграф 1, първа алинея, се прилагат, докато веществото бъде включено в приложение I или докато не бъде взето решение за невписване в съответствие с процедурата, предвидена в член 29.“

5.

Членове 7—15 се заличават;

6.

Член 16 се заличава;

7.

Членове 17—20 се заличават;

8.

Член 27 се заличава;

9.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Позовавания

Позоваванията на към приложения VII A, VII Б, VII В, VII Г и VIII към настоящата директива се считат за позовавания на съответстващите приложения VI, VII, VIII, IX, X и XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006.“;

10.

Приложение V се заличава;

11.

Приложение VI се изменя, както следва:

a)

в раздели 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 и 9.5 от настоящото приложение, изразите „приложение V“ и „приложение V към настоящата директива“ се заменят с израза „Регламент на Комисията относно методите за изпитване, както е посочено в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.“;

б)

раздел 1.6.1, буква a) се заменя със следното:

„a)

що се отнася до веществата, за които се изисква информацията, посочена в приложения VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, повечето от необходимите за класифициране и етикетиране данни се появяват още в основния набор от данни. При необходимост, когато е налична допълнителна информация (приложения IX и X към Регламент (ЕО) № 1907/2006), това класифициране и етикетиране трябва да бъде преразгледано“;

в)

в раздел 5.1, вторият параграф се заменя със следното:

„Критериите, посочени по-долу следват директно от методите за изпитване, посочени в регламента на Комисията относно методите за изпитване, както е указано в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 дотолкова, доколкото те са споменати. Има ограничен брой методи за изпитване, които се изисква да бъдат приложени за получаването на основния набор данни, упоменати в приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и получената от тях информация може да бъде недостатъчна за подходящо класифициране. За класифицирането е възможно да бъдат изискани допълнителни данни, получени от приложения IX или X към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или други еквивалентни изпитвания. Освен това, класифицираните вещества могат да бъдат обект на преразглеждане при наличие на други нови данни.“;

г)

в раздел 5.2.1.2, втори параграф, второто изречение се заменя със следното:

„Такива допълнителни научни доказателства следва да се основават на изпитвания, изисквани съгласно приложение IX към Регламент (ЕО) № 1907/2006 или изпитвания с еквивалентна значимост и могат да включват:“;

12.

Приложения VII A, VII Б, VII В, VII Г и VIII се заличават.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила, от 1 юни 2008 г., законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага от 1 юни 2008 г.

Независимо от втория параграф от настоящия член, точка 6 от член 1 се прилага от 1 август 2008 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. VANHANEN


(1)  ОВ C 294, 25.11.2005 г., стр. 38.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 ноември 2005 г. (ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 440), Обща позиция на Съвета от 27 юни 2006 г. (ОВ C 276 E, 14.11.2006 г., стр. 252) и Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 3.

(4)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/73/ЕО на Комисията (ОВ L 152, 30.4.2004 г., стр. 1). Коригирана в ОВ L 216, 16.6.2004 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.“


Top