Help Print this page 

Document 32001L0034

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/34/EK (2001. gada 28. maijs) par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem
  • In force
OJ L 184, 6.7.2001, p. 1–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 24 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 43 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 43 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 003 P. 8 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/oj
Multilingual display
Text

32001L0034Oficiālais Vēstnesis L 184 , 06/07/2001 Lpp. 0001 - 0066


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/34/EK

(2001. gada 28. maijs)

par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem

SATURS

PREAMBULA…

I SADAĻA. DEFINĪCIJAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA…

I nodaļa. Definīcijas…

1. pants…

II nodaļa. Piemērošanas joma…

2. pants…

3. pants…

4. pants…

II SADAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ…

I nodaļa. Iekļaušanas vispārīgie nosacījumi…

5. pants…

6. pants…

7. pants…

II nodaļa. Stingrāki vai papildu nosacījumi un saistības…

8. pants…

III nodaļa. Izņēmumi…

9. pants…

10. pants…

IV nodaļa. Valstu kompetento iestāžu pilnvaras…

1. iedaļa. Lēmums par iekļaušanu sarakstā…

11. pants…

12. pants…

13. pants…

14. pants…

15. pants…

2. iedaļa. Kompetento iestāžu prasītā informācija…

16. pants…

3. iedaļa. Pasākumi pret emitentiem, kas nepilda saistības, ko rada iekļaušana sarakstā…

17. pants…

4. iedaļa. Apturēšana un pārtraukšana…

18. pants…

5. iedaļa. Tiesības griezties tiesā gadījumos, kad tiek atteikta vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā vai pārtraukta to kotēšana…

19. pants…

III SADAĻA. ĪPAŠI NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ…

I nodaļa. Prospektu publicēšana…

1. iedaļa. Vispārīgi noteikumi…

20. pants…

21. pants…

22. pants…

2. iedaļa. Daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no pienākuma publicēt prospektus…

23. pants…

3. iedaļa. Dažu veidu informācija, ko atļauts neiekļaut prospektos…

24. pants…

4. iedaļa. Prospekta saturs īpašos gadījumos…

25. pants…

26. pants…

27. pants…

28. pants…

29. pants…

30. pants…

31. pants…

32. pants…

33. pants…

34. pants…

5. iedaļa. Prospektu kontrole un izplatīšana…

35. pants…

36. pants…

6. iedaļa. Kompetentās iestādes izraudzīšana…

37. pants…

7. iedaļa. Savstarpēja atzīšana…

38. pants…

39. pants…

40. pants…

8. iedaļa. Vienošanās ar trešajām valstīm…

41. pants…

II nodaļa. Īpaši nosacījumi akciju iekļaušanai oficiālajā sarakstā…

1. iedaļa. Nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas piesaka iekļaušanai oficiālajā saraksta…

42. pants…

43. pants…

44. pants…

2. iedaļa. Nosacījumi, kas attiecas uz akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā…

45. pants…

46. pants…

47. pants…

48. pants…

49. pants…

50. pants…

51. pants…

III nodaļa. Īpaši nosacījumi attiecībā uz uzņēmumu emitētu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā…

1. iedaļa. Nosacījumi attiecībā uz uzņēmumiem, kuru parādzīmes piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā…

52. pants…

2. iedaļa. Nosacījumi attiecībā uz parādzīmēm, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā…

53. pants…

54. pants…

55. pants…

56. pants…

57. pants…

3. iedaļa. Citi nosacījumi…

58. pants…

59. pants…

IV nodaļa. Īpaši nosacījumi attiecībā uz tādu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, kuras emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras…

60. pants…

61. pants…

62. pants…

63. pants…

IV SADAĻA. SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ IEKĻAUTIEM VĒRTSPAPĪRIEM…

I nodaļa. Saistības, kas jāpilda sabiedrībām, kuru akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā…

1. iedaļa. Viena veida jaunizlaistu akciju iekļaušana oficiālajā sarakstā…

64. pants…

2. iedaļa. Attieksme pret akcionāriem…

65. pants…

3. iedaļa. Izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos…

66. pants…

4. iedaļa. Gada finanšu un vadības pārskati…

67. pants…

5. iedaļa. Papildu informācija…

68. pants…

6. iedaļa. Līdzvērtīga informācija…

69. pants…

7. iedaļa. Periodiski publicējama informācija…

70. pants…

71. pants…

8. iedaļa. Pusgada pārskatu publicēšana un saturs…

72. pants…

73. pants…

74. pants…

75. pants…

76. pants…

77. pants…

II nodaļa. Saistības, kas jāpilda emitentiem, kuru parādzīmes iekļauj oficiālajā sarakstā…

1. iedaļa. Uzņēmumu emitētas parādzīmes…

78. pants…

79. pants…

80. pants…

81. pants…

82. pants…

2. iedaļa. Parādzīmes, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras…

83. pants…

84. pants…

III nodaļa. Saistības attiecībā uz informāciju, kas publicējama gadījumos, kad tiek iegūta vai izlietota būtiska līdzdalība sabiedrībā, kuras akcijas kotē biržā…

1. iedaļa. Vispārīgi noteikumi…

85. pants…

86. pants…

87. pants…

88. pants…

2. iedaļa. Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad iegūst vai izlieto būtisku līdzdalību…

89. pants…

90. pants…

91. pants…

3. iedaļa. Balsstiesību noteikšana…

92. pants…

4. iedaļa. Atbrīvojumi…

93. pants…

94. pants…

95. pants…

5. iedaļa. Kompetentās iestādes…

96. pants…

6. iedaļa. Sankcijas…

97. pants…

V SADAĻA. INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA UN IESNIEGŠANA…

I nodaļa. Prospektu publicēšana un iesniegšana, iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā…

1. iedaļa. Prospektu un to pielikumu publicēšanas kārtība un termiņi…

98. pants…

99. pants…

100. pants…

2. iedaļa. Kompetento iestāžu informēšana par paredzēto publicēšanas veidu…

101. pants…

II nodaļa. Informācijas publicēšana un iesniegšana pēc iekļaušanas oficiālajā sarakstā…

102. pants…

III nodaļa. Valodas…

103. pants…

104. pants…

VI SADAĻA. KOMPETENTĀS IESTĀDES UN DALĪBVALSTU SADARBĪBA…

105. pants…

106. pants…

107. pants…

VII SADAĻA. KONTAKTKOMITEJA…

1. nodaļa. Komitejas struktūra, darba procesi un uzdevumi…

108. pants…

II nodaļa. Vērtspapīru tirgus kapitalizācijas apmēra noteikšanav

109. pants…

VIII SADAĻA. NOBEIGUMA NOTEIKUMI…

110. pants…

111. pants…

112. pants…

113. pants…

I pielikums. Prospekta plāns vērtspapīru iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā…

II pielikums. A daļa. Atceltās direktīvas un to grozījumi…

II pielikums. B daļa. Termiņi, kādos jānotiek transponēšanai valstu tiesību aktos…

III pielikums. Korelācijas tabula…

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. un 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [2],

tā kā:

(1) Vairākas reizes ir būtiski grozīta Padomes 1979. gada 5. marta Direktīva 79/279/EEK, ar ko koordinē nosacījumus pārvedamu vērtspapīru iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā [3], Padomes 1980. gada 17. marta Direktīva 80/390/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata datus, kas jāpublicē pārvedamu vērtspapīru iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā [4], Padomes 1982. gada 15. februāra Direktīva 82/121/EEK par informāciju, kas regulāri jāpublicē sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas fondu biržas oficiālajā sarakstā [5], Padomes 1988. gada 12. decembra Direktīva 88/627/EEK par informāciju, kas jāpublicē, iegūstot vai atsavinot būtisku līdzdalību biržas sarakstā iekļautā sabiedrībā [6]. Lai minētās direktīvas padarītu skaidrākas un racionālākas, tās jāapvieno vienā tekstā.

(2) Ir paredzams, ka, koordinējot nosacījumus attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dalībvalstīs, ieguldītāji Kopienas līmenī tiks vienādi aizsargāti, jo ieguldītājiem dažādās dalībvalstīs tiks piedāvātas vienādotas garantijas, kas atvieglos gan dalībvalstu vērtspapīru iekļaušanu citu dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos, gan atsevišķu vērtspapīru iekļaušanu vairāku Kopienas biržu sarakstos; tas padarīs valstu vērtspapīru tirgus savstarpēji saistītākus, jo tiks atcelti nevajadzīgi šķēršļi, tādējādi veicinot izredzes izveidot Eiropas kapitāla tirgu.

(3) Minētā koordinācija jāpiemēro vērtspapīriem neatkarīgi no to emitentu juridiskā statusa, tātad arī tādiem vērtspapīriem, ko emitē trešās valstis vai to reģionālās vai vietējās pašvaldības, vai arī starptautiskas publiskas struktūras; tādēļ šī direktīva attiecas arī uz organizācijām, kas nav minētas Līguma 48. panta otrajā daļā.

(4) Ir jāparedz tiesības griezties tiesā, lai apstrīdētu lēmumus, ko saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā pieņem valstu kompetentās iestādes, tādām tiesībām tomēr neļaujot ierobežot kompetento iestāžu pilnvaras.

(5) Koordinējot nosacījumus attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, sākotnēji tādai koordinēšanai jābūt pietiekami elastīgai, ņemot vērā to, ka dalībvalstu vērtspapīru tirgu struktūras pagaidām vēl ir atšķirīgas un dalībvalstīs varētu rasties īpašas situācijas.

(6) Šī iemesla dēļ sākotnēji vienīgais koordinēšanas uzdevums būtu obligātu nosacījumu izvirzīšana vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dalībvalstīs, nedodot emitentiem kotēšanas tiesības.

(7) Tādā veidā, daļēji koordinējot nosacījumus attiecībā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā, tiek sperts pirmais solis turpmākai dalībvalstu noteikumu saskaņošanai šajā jomā.

(8) Tirgus, kurā darbojas uzņēmumi, ir paplašinājies, aptverot visu Kopienu, līdz ar to attiecīgi palielinās arī uzņēmumu vajadzība pēc finansējuma un pēc kapitāla tirgiem, ko varētu izmantot finansējuma piesaistē; uzņēmumu emitētu vērtspapīru iekļaušana dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos ir svarīgs pasākums, lai nodrošinātu kapitāla tirgu pieejamību; turklāt, liberalizējot kapitāla apriti, cita starpā ir likvidēti biržu ierobežojumi tādu vērtspapīru iegādei, ko tirgo citu dalībvalstu biržās.

(9) Vairākumā dalībvalstu uzņēmumu, kas publiski piedāvā savas akcijas, tiek prasīts nodrošināt esošo un potenciālo ieguldītāju interešu aizsardzību vai nu akciju piedāvāšanas brīdī, vai arī, iekļaujot akcijas biržu oficiālajos sarakstos; lai nodrošinātu minēto aizsardzību, jāsniedz pietiekama un pēc iespējas objektīva informācija par emitenta finanšu stāvokli un vērtspapīriem, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā; parasti šo informāciju lūdz sniegt publicētu prospektu veidā.

(10) Katrā dalībvalstī piemēro dažādus aizsardzības pasākumus gan attiecībā uz prospektu saturu un struktūru, gan attiecībā uz prospektos iekļautās informācijas pārbaudīšanas efektivitāti, metodēm un laiku; tādu atšķirību dēļ rodas grūtības ne tikai uzņēmumiem, kas cenšas panākt vērtspapīru iekļaušanu vairāku dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos, bet arī vienā dalībvalstī rezidējošiem ieguldītājiem ir grūti iegādāties citu dalībvalstu biržās kotētus vērtspapīrus, tādējādi tiek kavēta uzņēmumu finansēšana un ieguldījumi visā Kopienā.

(11) Minētās atšķirības jāizlīdzina, koordinējot noteikumus, bet nepadarot tos pilnīgi vienādus, līdz dalībvalstīs tiktu sasniegti adekvātā mērā līdzīgi aizsargpasākumi, lai nodrošinātu pietiekamas un pēc iespējas objektīvas informācijas sniegšanu pašreizējiem vai potenciāliem vērtspapīru turētājiem.

(12) Minētajā veidā vērtspapīri jākoordinē neatkarīgi no emitenta uzņēmuma juridiskā statusa; šī direktīva attiecas arī uz organizācijām, kas nav minētas Līguma 48. panta otrajā daļā.

(13) Savstarpēji atzīstot prospektus, ko publicē saistībā ar vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, tiek sperts nozīmīgs solis Kopienas iekšējā tirgus turpmākā veidošanā.

(14) Tādēļ jānorāda iestādes, kuras būtu kompetentas pārbaudīt un apstiprināt prospektus, ko publicē saistībā ar vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, ja vienlaikus notiek pieteikšanās iekļaušanai oficiālajā sarakstā divās vai vairākās dalībvalstīs.

(15) 21. pantā Padomes 1989. gada 17. aprīļa Direktīvā 89/298/EEK ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu [7], ir noteikts, ka gadījumos, kad publiskais piedāvājums notiek vienlaikus vai ar neilgiem intervāliem divās vai vairākās dalībvalstīs, publiskā piedāvājuma prospektus, kas sastādīti un apstiprināti saskaņā ar minētās direktīvas 7., 8. un 12. pantu, atbilstīgi savstarpējās atzīšanas principam ir jāatzīst par publiskā piedāvājuma prospektiem arī citās iesaistītās dalībvalstīs.

(16) Tāpat ir lietderīgi publiskā piedāvājuma prospektus atzīt arī tad, kad iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā lūdz drīz pēc publiskā piedāvājuma.

(17) Savstarpēji atzīstot publiskā piedāvājuma prospektus un iekļaušanu oficiālajā sarakstā, automātiski nerodas tiesības uz iekļaušanu sarakstā.

(18) Ieteicams attiecināt atzīšanu arī uz prospektiem, kas sastādīti trešajās valstīs, noslēdzot ar šīm valstīm Kopienas līgumus, kuros tiek ievērots savstarpējības princips.

(19) Dažos gadījumos būtu pareizi dot iespēju dalībvalstij, kurā piesakās uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā, piešķirt vērtspapīru emitentiem, kuru vērtspapīri citā dalībvalstī jau ir iekļauti biržas oficiālajā sarakstā, daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no pienākuma publicēt prospektus.

(20) Var paredzēt, ka kvalitatīvas un starptautiski pazīstamas sabiedrības, kas Kopienā kotētas jau ilgu laiku, būs veiksmīgākie kandidāti kotēšanai pārrobežu biržu sarakstos. Tādas sabiedrības parasti ir labi pazīstamas vairākumā dalībvalstu — informācija par tām ir plaši izplatīta un pieejama.

(21) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt to, ka ieguldītājiem tiek sniegta pietiekama informācija; tādēļ, ja minētā veida sabiedrības vēlas iekļaut vērtspapīrus kādas dalībvalsts sarakstā, tad ieguldītāji, kas darbojas attiecīgās dalībvalsts tirgū, ir pietiekami aizsargāti, pilnu prospektu vietā saņemot tikai vispārīgu informāciju.

(22) Dalībvalstīm varētu būt noderīgi ieviest nediskriminējošus obligātus kvantitātes kritērijus, piemēram, kārtējā vērtspapīru tirgus kapitalizāciju, kas emitentiem būtu jāizpilda, lai pretendētu uz šajā direktīvā paredzēto atbrīvojumu; ņemot vērā vērtspapīru tirgu aizvien lielāku integrāciju, kompetentām iestādēm jāļauj tādu pašu režīmu piemērot arī mazākām sabiedrībām.

(23) Turklāt daudzām fondu biržām ir otrie saraksti, lai tirgotos ar tādu sabiedrību akcijām, kuras nav iekļautas oficiālajā sarakstā; dažos gadījumos otros sarakstus regulē un pārrauga valsts struktūru atzītas iestādes, kuras otrajos sarakstos iekļautām sabiedrībām piemēro pēc būtības tādas pašas informācijas atklāšanas prasības, kā oficiālajos sarakstos iekļautajām sabiedrībām; tādēļ principu, kas ir šīs direktīvas 23. panta pamatā, varētu piemērot arī tad, kad minētās sabiedrības lūdz savus vērtspapīrus iekļaut oficiālajā sarakstā.

(24) Ieguldītāju aizsardzības nolūkā dokumentus, ko paredzēts publiskot, vispirms jānosūta tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā; attiecīgās dalībvalsts ziņā ir lemt, vai uzdot tādus dokumentus pārbaudīt tās kompetentām iestādēm, un vajadzības gadījumā noteikt pārbaudes saturu un veidu.

(25) Iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā, ieguldītāju aizsardzības nolūkā ieguldītājiem attiecīga informācija regulāri jāsniedz visā vērtspapīru kotēšanas periodā; regulāras informācijas prasību koordinēšanai ir līdzīgi mērķi kā prospektu prasību koordinēšanai, proti, uzlabot un vienādot ieguldītāju aizsardzību un atvieglot vērtspapīru kotēšanu vairāk nekā vienā Kopienas biržā, tādējādi veicinot Kopienas kapitāla tirgus izveidošanu, kas panākams, ciešāk integrējot vērtspapīru tirgus.

(26) Saskaņā ar šo direktīvu, kotētām sabiedrībām pēc iespējas drīz jādara pieejami ieguldītājiem gada finanšu un vadības pārskati, sniedzot informāciju par sabiedrību visa saimnieciskā gada garumā; tā kā ar Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK [8] tika saskaņoti dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada finanšu pārskatiem.

(27) Tāpat sabiedrībām vismaz reizi saimnieciskā gada laikā jādara pieejami ieguldītājiem savi darbības pārskati; tātad šo direktīvu var piemērot arī attiecībā uz tāda atsevišķa ziņojuma saturu un izplatīšanu, kas sastādīts par saimnieciskā gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

(28) Tomēr attiecībā uz parastām obligācijām, ņemot vērā tiesības, kādas piešķirtas to turētājiem, pusgada pārskatu publicēšana ieguldītāju aizsardzībai nav tik būtiska; saskaņā ar šo direktīvu konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas, kā arī obligācijas ar papildu tiesībām, oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas jau ir iekļautas sarakstā vai nu tajā pašā biržā, vai kādā citā regulētā, regulāri funkcionējošā un atzītā atvērtā tirgū, vai arī, ja tos sarakstā iekļauj vienlaikus; dalībvalstis no šī principa var atkāpties vienīgi tad, ja to kompetentās iestādes pārliecinās, ka turētāju rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu ar tādām obligācijām saistīto akciju vērtību; tātad regulāra informācija jākoordinē tikai tādu sabiedrību starpā, kuru akcijas ir iekļautas biržas oficiālajā sarakstā.

(29) Pusgada pārskatiem jābūt tādiem, lai ieguldītāji, pamatojoties uz sniegto informāciju, spētu vērtēt sabiedrības darbības vispārējo attīstību pārskata periodā; tajā pašā laikā pusgada pārskatos iekļaujamas tikai būtiskākās ziņas par attiecīgās sabiedrības finanšu stāvokli un uzņēmējdarbības vispārējo virzību.

(30) Lai nodrošinātu ieguldītāju efektīvu aizsardzību un biržu pareizu darbību, noteikumus par regulāru informāciju, kas jāpublicē sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas oficiālajā biržas sarakstā Kopienas teritorijā, būtu jāattiecina ne tikai uz dalībvalstu sabiedrībām, bet arī uz trešo valstu sabiedrībām.

(31) Adekvāta ieguldītāju informēšanas politika pārvedamu vērtspapīru jomā var uzlabot ieguldītāju aizsardzību, stiprināt ieguldītāju uzticību vērtspapīru tirgiem un tādējādi nodrošināt vērtspapīru tirgu pareizu darbību.

(32) Šādu aizsardzību arvien vairāk vienādojot, šīs politikas saskaņošana Kopienas līmenī var veicināt dalībvalstu pārvedamu vērtspapīru tirgu saplūšanu un tādējādi palīdzēt nodibināt īstu Eiropas kapitāla tirgu.

(33) Lai to panāktu, ieguldītājiem jābūt informētiem par jebkādu būtisku līdzdalību un to izmaiņām Kopienas sabiedrībās, kuru akcijas ir iekļautas to biržu oficiālajos sarakstos, kas atrodas vai darbojas Kopienā.

(34) Jāizstrādā koordinēti noteikumi par minētās prasības konkrētu saturu un piemērošanas procedūru.

(35) Sabiedrības, kuru akcijas ir iekļautas kādas Kopienas biržas oficiālajā sarakstā, plašu sabiedrību par izmaiņām attiecībā uz būtisku līdzdalību var informēt tikai tad, ja par tādām izmaiņām tām ziņo attiecīgās līdzdalības turētāji.

(36) Vairākums dalībvalstu neizvirza šādu prasību akcionāriem, un, ja ir šāda prasība, tās piemērošanas procedūras būtiski atšķiras; tādēļ šajā jomā jāpieņem Kopienas līmenī koordinēti noteikumi.

(37) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu pienākumus ievērot II pielikuma B daļā noteiktos pārņemšanas termiņus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I SADAĻA

DEFINĪCIJAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

I NODAĻA

Definīcijas

1. pants

Šajā direktīvā:

a) "emitenti" ir sabiedrības un citas juridiskas personas un uzņēmumi, kuru vērtspapīrus piesaka iekļaušanai fondu biržas oficiālajā sarakstā;

b) "kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav slēgta tipa uzņēmumi" ir tādi ieguldījumu fondi un ieguldījumu sabiedrības,

i) kuru mērķis ir publiski piesaistīta kapitāla kolektīva ieguldīšana un kas darbojas pēc riska dalīšanas principa, un

ii) kuru ieguldījumu apliecības pēc turētāju lūguma tieši vai netieši pārpērk vai izpērk par šo uzņēmumu aktīviem. Darbības, ko šādi uzņēmumi veic, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumu apliecību biržas vērtība būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, pielīdzina pārpirkšanai vai izpirkšanai;

c) "ieguldījumu sabiedrības, kas nav slēgta tipa sabiedrības" ir tādas sabiedrības,

i) kuru mērķis ir publiski piesaistīta kapitāla kolektīva ieguldīšana un kuras darbojas pēc riska dalīšanas principa, un

ii) sabiedrības, kuru akcijas pēc akcionāru lūguma tieši vai netieši pārpērk vai izpērk par šo sabiedrību aktīviem. Darbības, ko šādas sabiedrības veic, lai nodrošinātu to, ka to akciju biržas vērtība būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, pielīdzina pārpirkšanai vai izpirkšanai;

d) "kredītiestāde" ir uzņēmums, kura uzdevums ir pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no iedzīvotājiem un piešķirt kredītus uz sava rēķina;

e) "kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu sertifikāti" ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma emitēti vērtspapīri, kuros nostiprinātas dalībnieku tiesības uz attiecīgā uzņēmuma aktīviem;

f) "līdzdalības tiesības" ir tiesības citu uzņēmumu kapitālā neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav nostiprinātas sertifikātos, kuras, radot ilgstošu saikni ar tādiem uzņēmumiem, ir paredzētas, lai veicinātu tā uzņēmuma darbību, kuram ir šīs tiesības;

g) "tīrais apgrozījums" ir summas, kuras tiek iegūtas no tādas preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas, kas ir uzņēmuma parastā darbība, atskaitot tirdzniecības atlaides un pievienotās vērtības nodokli, kā arī citus tieši ar apgrozījumu saistītus nodokļus;

h) "gada finanšu pārskati" ir bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kā arī finanšu pārskatu piezīmes. Šie dokumenti ir vienots veselums.

II NODAĻA

Piemērošanas joma

2. pants

1. Šajā direktīvā 5. līdz 19., 42. līdz 69. un 78. līdz 84. pants attiecas uz vērtspapīriem, kas vai nu jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā, vai ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā biržā, kura atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī.

2. Dalībvalstis var lemt nepiemērot 1. punktu:

a) ieguldījumu apliecībām, ko emitē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav slēgta tipa uzņēmumi,

b) vērtspapīriem, ko emitē kāda dalībvalsts vai tās reģionālās vai vietējās pašvaldības.

3. pants

1. Šajā direktīvā 20. līdz 41. pants, kā arī I pielikums attiecas uz vērtspapīriem, ko piesaka iekļaušanai tādas biržas oficiālajā sarakstā, kura atrodas vai darbojas kādā no dalībvalstīm.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz:

a) ieguldījumu apliecībām, ko emitē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav slēgta tipa uzņēmumi,

b) vērtspapīriem, ko emitē kāda dalībvalsts vai tās reģionālās vai vietējās pašvaldības.

4. pants

1. Šajā direktīvā 70. līdz 77. pants attiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas oficiālajā sarakstā biržā, kas atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī, neatkarīgi no tā, vai sarakstā iekļautas pašas akcijas vai to sertifikāti, kā arī neatkarīgi no laika, kad notikusi iekļaušana sarakstā.

2. Tomēr 1. punkts neattiecas uz ieguldījumu uzņēmumiem, kas nav slēgta tipa ieguldījumu uzņēmumi.

3. Dalībvalstis 1. punktu var neattiecināt uz centrālajām bankām.

II SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

I NODAĻA

Iekļaušanas vispārīgie nosacījumi

5. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka:

a) vērtspapīri netiek iekļauti oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas to teritorijās, ja nav ievēroti šajā direktīvā ietvertie nosacījumi, un

b) tādējādi oficiālajos sarakstos iekļautu vērtspapīru emitenti pilda šajā direktīvā noteiktos pienākumus neatkarīgi no laika, kad notikusi iekļaušana sarakstā.

6. pants

1. Vērtspapīrus oficiālajā sarakstā iekļauj, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti 42. līdz 51. pantā attiecībā uz akcijām vai 52. līdz 63. pantā attiecībā uz parādzīmēm.

2. Oficiālajā sarakstā iekļautu vērtspapīru emitentiem jāpilda saistības, kas izklāstītas 64. līdz 69. pantā attiecībā uz akcijām vai 78. līdz 84. pantā attiecībā uz parādzīmēm.

3. Akciju sertifikātus oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja attiecīgo akciju emitents pilda nosacījumus, kas izklāstīti 42. līdz 44. pantā, un saistības, kas izklāstītas 64. līdz 69. pantā, un ja sertifikāti atbilst 45. līdz 50. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

7. pants

Dalībvalstis oficiālajā sarakstā var neiekļaut tādus vērtspapīrus, ko emitē sabiedrības vai citas juridiskas personas ar kādas citas dalībvalsts piederību, ar nosacījumu, ka attiecīgie vērtspapīri jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā kādā biržā, kas atrodas vai darbojas kādā no dalībvalstīm.

II NODAĻA

Stingrāki vai papildu nosacījumi un saistības

8. pants

1. Ievērojot aizliegumus, kas noteikti 7. pantā un 42. līdz 63. pantā, dalībvalstis vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā var piemērot stingrākus nosacījumus par tiem, kas izklāstīti 42. līdz 63. pantā, kā arī papildu nosacījumus, ar noteikumu, ka tādi stingrāki vai papildu nosacījumi vienlīdz attiecas uz visiem emitentiem vai atsevišķām to kategorijām un ka tie pirms vērtspapīru pieteikšanas iekļaušanai oficiālajā sarakstā tikuši publicēti.

2. Dalībvalstis emitentiem, kas emitējuši oficiālajā sarakstā iekļautus vērtspapīrus, var piemērot stingrākas saistības nekā 64. līdz 69. un 78. līdz 84. pantā izklāstītās, kā arī papildu saistības ar noteikumu, ka tādas stingrākas vai papildu saistības vienlīdz attiecas uz visiem emitentiem vai atsevišķām to kategorijām.

3. Dalībvalstis saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 9. pantā, var pieļaut izņēmumus no šā panta 1. un 2. punktā minētajiem papildu vai stingrākiem nosacījumiem un saistībām.

4. Dalībvalstis saskaņā ar attiecīgiem valstu likumiem var prasīt oficiālajā sarakstā iekļautu vērtspapīru emitentiem regulāri informēt plašu sabiedrību par to finanšu stāvokli un darbības vispārējo attīstību.

III NODAĻA

Izņēmumi

9. pants

Izņēmumiem, ko saskaņā ar 42. līdz 63. pantu var piešķirt attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem vērtspapīrus iekļauj oficiālajā sarakstā, vienlīdz jāattiecas uz visiem emitentiem, ja izņēmumu piešķiršanas apstākļi ir līdzīgi.

10. pants

Dalībvalstis var lemt nepiemērot 52. līdz 63. pantā izklāstītos nosacījumus un 81. panta 1. un 3. punktā izklāstītās saistības pieteikumiem, lai iekļautu oficiālajā sarakstā tādas parādzīmes, ko izdevušas sabiedrības vai citas juridiskas personas ar kādas dalībvalsts piederību, kas izveidotas, tiek vadītas vai pārvaldītas atbilstīgi īpašam tiesību aktam, ja šādu vērtspapīru atmaksāšanu un procentu maksājumus garantē dalībvalsts vai tās federāla administratīva vienība.

IV NODAĻA

Valstu kompetento iestāžu pilnvaras

1. iedaļa

Lēmums par iekļaušanu sarakstā

11. pants

1. Kompetentās iestādes, kas minētas 105. pantā, lemj par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā biržās, kas atrodas vai darbojas to teritorijās.

2. Kompetentās iestādes, nepārkāpjot citas tām piešķirtas pilnvaras, var noraidīt pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ja pēc to ieskatiem emitenta stāvoklis ir tāds, ka iekļaušana kaitētu ieguldītāju interesēm.

12. pants

Atkāpjoties no 8. panta, vienīgi ieguldītāju aizsardzības interesēs dalībvalstis var pilnvarot kompetentās iestādes attiecināt uz vērtspapīru iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā īpašus nosacījumus, ko kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem un par ko tās skaidri informējušas pieteikuma iesniedzēju.

13. pants

1. Ja pieteikumus vienlaikus vai ar neilgiem intervāliem iesniedz vienu un to pašu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai, ja iekļaušanai piesaka vērtspapīrus, kas jau iekļauti kādas citas dalībvalsts biržas sarakstā, tad kompetentās iestādes savstarpēji sazinās un veic pasākumus, lai paātrinātu procedūru un pēc iespējas vienkāršotu formalitātes un papildu nosacījumus, kas vajadzīgi attiecīgo vērtspapīru iekļaušanai.

2. Lai atvieglotu kompetento iestāžu darbu, pieteikumos vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī, jānorāda, vai līdzīgs pieteikums tiek iesniegts, jau ticis iesniegts vai tiks iesniegts drīzā nākotnē kādā citā dalībvalstī.

14. pants

Kompetentās iestādes var liegt iekļaut oficiālajā sarakstā tādus vērtspapīrus, kas jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā kādā citā dalībvalstī, ja emitents pēc iekļaušanas nav pildījis savas saistības.

15. pants

Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka akciju sertifikātus, tad pieteikumu izskata tikai tad, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka sertifikātu emitents piedāvā adekvātus aizsargpasākumus ieguldītāju aizsardzībai.

2. iedaļa

Kompetento iestāžu prasītā informācija

16. pants

1. Emitents, kura vērtspapīrus iekļauj oficiālajā sarakstā, sniedz kompetentām iestādēm visu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai aizsargātu ieguldītājus vai nodrošinātu pareizu tirgus darbību.

2. Ja tas vajadzīgs ieguldītāju aizsardzībai vai pareizai tirgus darbībai, kompetentās iestādes pēc saviem ieskatiem var prasīt emitentam publicēt attiecīgu informāciju noteiktā formā un termiņā. Ja emitents minēto prasību nepilda, tad kompetentās iestādes, uzklausījušas emitenta paskaidrojumus, var pašas publicēt šādu informāciju.

3. iedaļa

Pasākumi pret emitentiem, kas nepilda saistības, ko rada iekļaušana sarakstā

17. pants

Neierobežojot citas darbības vai sankcijas, ko kompetentās iestādes var piemērot gadījumos, kad emitenti nepilda saistības, ko rada iekļaušana oficiālajā sarakstā, kompetentās iestādes var publiski darīt zināmu faktu, ka emitents nepilda minētās saistības.

4. iedaļa

Apturēšana un pārtraukšana

18. pants

1. Kompetentās iestādes var lemt apturēt kādu vērtspapīru kotēšanu oficiālajā sarakstā, ja uz laiku ir vai var tikt apdraudēta tirgus pareiza darbība vai ja tas vajadzīgs ieguldītāju aizsardzībai.

2. Kompetentās iestādes var lemt pārtraukt kādu vērtspapīru kotēšanu oficiālajā sarakstā, ja tās ir pārliecinātas, ka īpašu apstākļu dēļ ar šiem vērtspapīriem vairs nav iespējami parasti un regulāri darījumi.

5. iedaļa

Tiesības griezties tiesā gadījumos, kad tiek atteikta vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā vai pārtraukta to kotēšana

19. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka kompetento iestāžu lēmumus noraidīt vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā vai pārtraukt to kotēšanu, var pārsūdzēt tiesā.

2. Pieteikuma iesniedzējam lēmumu attiecībā uz tā pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā dara zināmu sešos mēnešos pēc pieteikuma saņemšanas vai, ja šajā laikā kompetentām iestādēm ir vajadzīga papildu informācija, sešos mēnešos pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs sniedzis tādu papildu informāciju.

3. Ja 2. punktā norādītajā laikā lēmums nav darīts zināms, tad uzskata, ka pieteikums ir noraidīts. Noraidījums dod tiesības griezties tiesā, kā noteikts šā panta 1. punktā.

III SADAĻA

ĪPAŠI NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

I NODAĻA

Prospektu publicēšana

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

20. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka vērtspapīru iekļaušana oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas to teritorijās, notiek tikai pēc tam, kad saskaņā ar V sadaļas I nodaļu ir publicēts attiecīgs informatīvs dokuments, še turpmāk saukts par prospektu.

21. pants

1. Prospektā sniedzama informācija, kas atbilstīgi attiecīgā emitenta tipam un attiecīgajiem vērtspapīriem, kurus piesaka iekļaušanai sarakstā, ir vajadzīga, lai ieguldītāji un viņu ieguldījumu konsultanti varētu attiecīgi novērtēt emitenta aktīvus un pasīvus, finanšu stāvokli, peļņu un zaudējumus un perspektīvas, kā arī vērtspapīros nostiprinātās tiesības.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka 1. punktā minētās saistības piemēro personām, kas atbild par prospektiem saskaņā ar I pielikumā dotā A un B plāna 1.1. punktu.

22. pants

1. Neierobežojot 21. pantā minētās saistības un ievērojot 23. un 24. pantā paredzētās atbrīvojuma iespējas, dalībvalstis nodrošina to, ka prospektos pēc iespējas viegli analizējamā un saprotamā formā tiek sniegti vismaz tie dati, kas minēti I pielikuma A, B vai C plānā atkarībā no tā, vai runa ir par akcijām, parādzīmēm vai akciju sertifikātiem.

2. Īpašos gadījumos, uz kuriem attiecas 25. līdz 34. pants, prospektus sastāda saskaņā ar minētajos pantos dotajiem norādījumiem, ievērojot atbrīvojuma iespējas, kas paredzētas 23. un 24. pantā.

3. Ja daži punkti I pielikuma A, B un C plānā pilnībā neatbilst emitenta darbības jomai vai tiesiskajai formai, tad sastādāms prospekts ar pielāgotiem punktiem, kurā sniegta līdzvērtīga informācija.

2. iedaļa

Daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no pienākuma publicēt prospektus

23. pants

Neierobežojot 39. panta 1. punktu, dalībvalstis kompetentām iestādēm, kas atbild par to, lai tiktu pārbaudīti prospekti šīs direktīvas nozīmē, var ļaut piešķirt daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no pienākuma publicēt prospektus šādos gadījumos:

1) ja vērtspapīri, kurus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ir

a) publiski emitēti vērtspapīri vai

b) vērtspapīri, ko emitē saistībā ar pārņemšanas priekšlikumu,

vai

c) vērtspapīri, ko emitē saistībā ar apvienošanos, kas izpaužas kā citas sabiedrības iegāde vai kā jaunas sabiedrības veidošana, saistībā ar sabiedrības sadalīšanu vai saistībā ar visu vai daļas uzņēmuma aktīvu un pasīvu pārvešanu, vai ko emitē kā kompensāciju par to aktīvu pārvešanu, kas nav skaidra nauda,

un ja ne agrāk kā 12 mēnešus pirms vērtspapīru iekļaušanas oficiālajā sarakstā tajā pašā dalībvalstī ir publicēts dokuments, kas satur informāciju, kuru kompetentās iestādes uzskata par līdzvērtīgu informācijai, kas iekļaujama šajā direktīvā definētajos prospektos. Publicē arī datus par visām būtiskām pārmaiņām, kas notikušas pēc minētā dokumenta sagatavošanas. Dokuments jādara publiski pieejams emitenta juridiskās adreses vietā un finanšu organizācijās, kurām uzticēts veikt emitenta maksājumus, un datus par būtiskām pārmaiņām publicē saskaņā ar 98. panta 1. punktu un 99. panta 1. punktu;

2) ja vērtspapīri, kurus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ir:

a) akcijas, ko par brīvu piešķir akcionāriem, kuru akcijas jau ir iekļautas tās pašas biržas oficiālajā sarakstā, vai

b) akcijas, ko iegūst, konvertējot konvertējamas parādzīmes, vai akcijas, kas rodas pēc maiņas parādzīmju maiņas, ja tās sabiedrības akcijas, kuras akcijas piedāvā konversijā vai maiņā, jau tiek kotētas tajā pašā biržā, vai

c) akcijas, ko iegūst, īstenojot ar varantiem piešķirtās tiesības, ja tās sabiedrības akcijas, kuras akcijas piedāvā varantu turētājiem, jau tiek kotētas tajā pašā biržā, vai

d) akcijas, ko emitē tajā pašā biržā jau kotētu akciju vietā, ja tādu jaunu akciju emisija nepalielina sabiedrības emitēto akciju kapitālu;

un vajadzības gadījumā informāciju, kas minēta I pielikuma A plāna 2. nodaļā, publicē saskaņā ar 98. panta 1. punktu un 99. panta 1. punktu;

3) ja vērtspapīri, kurus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ir:

a) akcijas, kuru skaits, novērtētā tirgus vērtība, nominālvērtība vai, ja nav nominālvērtības, atbilstošā uzskaites vērtība pārstāv 10 % no tā paša veida akciju skaita vai konkrētā gadījumā vērā ņemamās vērtības, ja tā paša veida akcijas jau kotē tajā pašā biržā, vai

b) parādzīmes, ko emitē sabiedrības un citas juridiskas personas, kam ir kādas dalībvalsts piederība un

i) kurām attiecībā uz to darbību ir valsts monopols, un

ii) kuras ir izveidotas ar īpašiem tiesību aktiem vai darbojas saskaņā ar tiem, vai kuru aizņēmumus bez nosacījumiem un neatsaucami garantē kāda dalībvalsts vai tās federāla administratīva vienība, vai

c) parādzīmes, ko emitē tādas juridiskas personas ar kādas dalībvalsts piederību, kas nav uzņēmējsabiedrības un

i) kuras ir izveidotas ar īpašiem tiesību aktiem, un

ii) kuru darbību reglamentē minētie tiesību akti, un kuru darbība ir tikai

- valsts kontrolēta līdzekļu vākšana, emitējot parādzīmes, un

- ražošanas finansēšana no līdzekļiem, ko tās ir piesaistījušas vai ko nodrošina kāda dalībvalsts, un

iii) kuru parādzīmes saistībā ar to iekļaušanu oficiālajā sarakstā valsts tiesību aktos uzskata par parādzīmēm, ko emitē vai garantē valsts, vai

d) akcijas, ko piešķir darbiniekiem, ja tā paša veida akcijas jau kotē tās pašas biržas oficiālajā sarakstā; akcijas, kas atšķiras vienīgi ar dienām, kurās ir tiesības pirmo reizi saņemt dividendes, neuzskata par dažādu veidu akcijām, vai

e) vērtspapīri, kas tajā pašā dalībvalstī jau ir iekļauti citas biržas oficiālajā sarakstā, vai

f) akcijas, ko emitē kā kompensāciju gadījumos, kad vadība līgumsabiedrībā ar akciju kapitālu daļēji vai pilnīgi atsakās no likumīgajām tiesībām uz peļņu, ja tā paša veida akcijas jau ir iekļautas tās pašas biržas oficiālajā sarakstā; akcijas, kas atšķiras vienīgi ar dienām, kurās ir tiesības pirmo reizi saņemt dividendes, neuzskata par dažādu veidu akcijām, vai

g) akciju papildu sertifikāti, ko emitē apmaiņā pret sākotnējiem vērtspapīriem, ja tādu jaunu sertifikātu emisija nav palielinājusi sabiedrības emitēto kapitālu un ja tādu akciju sertifikātus jau kotē tajā pašā biržā,

un ja

- a) apakšpunktā minētajā gadījumā emitents ir izpildījis biržas publicitātes prasības, ko nosaka valsts iestādes, un ir sastādījis gada finanšu pārskatus un gada un starpposmu ziņojumus, ko šīs iestādes atzinušas par adekvātiem,

- e) apakšpunktā minētajā gadījumā jau ir publicēts šīs direktīvas prasībām atbilstošs prospekts, un

- visos a) līdz g) apakšpunktā minētajos gadījumos informācija par oficiālajā sarakstā iekļaujamo vērtspapīru skaitu un tipu un par emisijas apstākļiem ir publicēta saskaņā ar 98. panta 1. punktu un 99. panta 1. punktu;

4) ja

a) emitenta vērtspapīri vai akcijas, vai tādu akciju sertifikāti vismaz trīs gadus pirms attiecīgās pieteikšanas iekļaušanai oficiālajā sarakstā ir bijuši oficiālajā sarakstā kādā citā dalībvalstī,

b) tās vienas vai vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās emitenta vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā, ir apstiprinājušas tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ka iepriekšējos trīs gadus vai visu laiku, kamēr emitenta vērtspapīri bijuši oficiālajā sarakstā, ja tāds termiņš bijis īsāks par trīs gadiem, emitents ir pildījis visas prasības attiecībā uz informāciju un iekļaušanu oficiālajā sarakstā, ko sabiedrībām, kuru vērtspapīri tiek kotēti oficiālajos sarakstos, izvirza šī direktīva,

c) atbilstīgi 98. pantam un 99. panta 1. punktam ir publicēts turpmāk minētais:

i) dokuments, kurā ir šāda informācija

- apliecinājums, ka ir iesniegts pieteikums vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā. Ja piesaka akcijas, tad apliecinājumā norāda attiecīgo akciju skaitu un veidu un īsi apraksta tajās nostiprinātās tiesības. Ja piesaka akciju sertifikātus, tad apliecinājumā norāda tiesības, kas nostiprinātas sākotnējos vērtspapīros, un sniedz informāciju par iespēju sertifikātus konvertēt sākotnējos vērtspapīros un par minētās konversijas procedūru. Ja piesaka parādzīmes, tad apliecinājumā norāda aizņēmuma nominālo summu (ja tāda summa nav fiksēta, tad to min) un aizņēmuma nosacījumus; izņemot nepārtrauktu emisiju gadījumā, emisijas un izpirkšanas cenas un nominālo procentu likmi (ja ir noteiktas vairākas procentu likmes, tad min nosacījumus likmes izmaiņām); ja runa ir par konvertējamām parādzīmēm, maiņas parādzīmēm, parādzīmēm ar papildu tiesībām vai varantiem, apraksta arī konversijai, maiņai vai parakstīšanai piedāvāto akciju iezīmes, tajās nostiprinātās tiesības, konversijas, maiņas vai parakstīšanas nosacījumus un kārtību, un sīkas ziņas par apstākļiem, kādos to var grozīt,

- ziņas par svarīgām pārmaiņām vai notikumiem pēc laika, uz kuru attiecas ii) un iii) daļā minētie dokumenti,

- īpaša informācija par tās valsts tirgu, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, jo īpaši attiecībā uz ienākumu nodokļa sistēmu, emitenta pārstāvi maksājumu kārtošanai un veidu, kādā tiek publicēti paziņojumi ieguldītājiem, un

- to personu, kuras atbild par ziņām, kādas sniedzamas saskaņā ar pirmajiem trīs ievilkumiem, apliecinājums, ka informācija ir patiesa un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt dokumenta saturu,

ii) jaunākais gada vadības pārskats, jaunākais revidētais gada finanšu pārskats (ja emitents gatavo gan nekonsolidētu, gan konsolidētu gada finanšu pārskatu, tad iesniedzami abi pārskati. Tomēr kompetentās iestādes var ļaut emitentam iesniegt vai nu tikai nekonsolidētu, vai tikai konsolidētu pārskatu ar nosacījumu, ka neiesniegtajā pārskatā nav ietverta būtiska papildu informācija) un emitenta jaunākais pusgada ziņojums par attiecīgo gadu, ja tāds jau ticis publicēts,

iii) prospekts vai līdzvērtīgs dokuments, ko emitents publicējis 12 mēnešos pirms pieteikšanās iekļaušanai oficiālajā sarakstā, un

iv) šāda informācija, ja tā nav jau sniegta dokumentos, kas minēti i), ii) un iii) daļā,

- sabiedrības pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūras un atsevišķu locekļu pienākumi,

- vispārīga informācija par kapitālu,

- ziņas par pašreizējo stāvokli, pamatojoties uz jaunāko informāciju, ko emitents ieguvis atbilstīgi 85. līdz 97. pantam, un

- tādi oficiālo revidentu ziņojumi par jaunākajiem publicētajiem gada finanšu pārskatiem, kas tiek prasīti saskaņā ar tiesību aktiem tās dalībvalsts teritorijā, kur emitentam ir juridiskā adrese,

d) paziņojumos, afišās, plakātos un dokumentos, ar kuriem izziņota vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā un kuros norādīti vērtspapīru svarīgākie raksturlielumi, kā arī citos dokumentos, kas attiecas uz iekļaušanu sarakstā un kas domāti emitenta vai viņa vārdā veiktai publicēšanai, tiek paziņots, ka c) apakšpunktā minētā informācija ir pieejama un norādīts, kur to publicē vai publicēs 98. pantā aprakstītajā kārtībā,

un

e) šī panta c) apakšpunktā minētā informācija un d) apakšpunktā minētie paziņojumi, afišas, plakāti un dokumenti pirms to publiskošanas ir nosūtīti kompetentām iestādēm;

5) ja sabiedrības, kuru akcijas jau vismaz divus iepriekšējos gadus tirgotas otrajā sarakstā, ko regulē un uzrauga valsts atzītas iestādes, lūdz iekļaut to vērtspapīrus oficiālajā sarakstā tajā pašā dalībvalstī, un pirms dienas, kad iekļaušana oficiālajā sarakstā stājas spēkā, pēc kompetento iestāžu ieskatiem ieguldītājiem ir pieejama informācija, kas pēc būtības ir līdzvērtīga šajā direktīvā prasītajai.

3. iedaļa

Dažu veidu informācija, ko atļauts neiekļaut prospektos

24. pants

Kompetentās iestādes var atļaut prospektā neiekļaut dažu veidu informāciju, kas noteikta šajā direktīvā, ja tās uzskata, ka

a) šāda informācija ir mazsvarīga un nevar ietekmēt to, kā tiek novērtēti emitenta aktīvi un pasīvi, finanšu stāvoklis, peļņa un zaudējumi, kā arī perspektīvas, vai

b) šādas informācijas izpaušana būtu pretrunā sabiedrības interesēm vai nopietni kaitētu emitentam, ar noteikumu, ka otrā gadījumā informācijas nesniegšana nevar radīt atklātībā maldīgu priekšstatu attiecībā uz faktiem un apstākļiem, kas ir būtiski attiecīgo vērtspapīru novērtēšanai.

4. iedaļa

Prospektu saturs īpašos gadījumos

25. pants

1. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka akcijas, ko emitenta akcionāriem piedāvā, ievērojot pirmpirkuma tiesības, un emitenta akcijas jau ir iekļautas tās pašas biržas oficiālajā sarakstā, tad kompetentās iestādes var noteikt, ka prospektā sniedzama tikai tā informācija, kas minēta I pielikuma A plāna:

a) 1. nodaļā,

b) 2. nodaļā,

c) 3. nodaļas 3.1.0., 3.1.5., 3.2.0., 3.2.1., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8. un 3.2.9. punktā,

d) 4. nodaļas 4.2., 4.4., 4.5., 4.7.1. un 4.7.2. punktā,

e) 5. nodaļas 5.1.4., 5.1.5. un 5.5. punktā,

f) 6. nodaļas 6.1., 6.2.0., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. punktā un

g) 7. nodaļā.

Ja šā panta pirmajā daļā minētās akcijas pārstāv sertifikāti, tad, ievērojot 33. panta 2. un 3. punktu, prospektā papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai sniedzama vismaz šāda informācija, kas minēta I pielikuma C plānā:

a) 1. nodaļas 1.1., 1.3., 1.4., 1.6. un 1.8. punktā,

un

b) 2. nodaļā.

2. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka konvertējamas parādzīmes, maiņas parādzīmes vai parādzīmes ar papildu tiesībām, ko emitenta akcionāriem piedāvā uz pirmpirkuma tiesību pamata, un ja emitenta akcijas jau ir iekļautas tās pašas biržas oficiālajā sarakstā, tad kompetentās iestādes var noteikt, ka prospektā sniedzama tikai:

a) informācija par konversijā, maiņā vai parakstoties piedāvāto akciju iezīmēm un tajās nostiprinātām tiesībām,

b) informācija, kas minēta I pielikuma A plānā un iepriekš minēta 1. punkta pirmajā daļā, izņemot informāciju, kas aprakstīta minētā plāna 2. nodaļā,

c) informācija, kas minēta I pielikuma B saraksta 2. nodaļā, un

d) konversijas, maiņas un parakstīšanās nosacījumi un procedūras, kā arī situācijas, kurās tās var grozīt.

3. Prospektu publicējot saskaņā ar 98. pantu, datiem, kas minēti 1. un 2. punktā, pievieno gada finanšu pārskatus par pēdējo saimniecisko gadu.

4. Ja emitents gatavo gan nekonsolidētus, gan konsolidētus gada finanšu pārskatus, tad prospektam pievieno abus. Tomēr kompetentās iestādes var ļaut emitentam pievienot prospektam tikai nekonsolidēto vai tikai konsolidēto finanšu pārskatu, ja nepievienotais finanšu pārskats nesatur būtisku papildu informāciju.

26. pants

1. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka parādzīmes, ko nevar konvertēt vai mainīt un kurām nav papildu tiesības, un kuras emitē tāds uzņēmums, kura vērtspapīri jau tiek kotēti tajā pašā biržā, tad kompetentās iestādes var noteikt, ka prospektā sniedzama tikai tā informācija, kas minēta I pielikuma B plāna

a) 1. nodaļā,

b) 2. nodaļā,

c) 3. nodaļas 3.1.0., 3.1.5., 3.2.0. un 3.2.2. punktā,

d) 4. nodaļas 4.3. punktā,

e) 5. nodaļas 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. un 5.4. punktā,

f) 6. nodaļā un

g) 7. nodaļā.

2. Prospektu publicējot saskaņā ar 98. pantu, 1. punktā minētajiem datiem pievieno gada finanšu pārskatu par pēdējo saimniecisko gadu.

3. Ja emitents gatavo gan nekonsolidētus, gan konsolidētus gada finanšu pārskatus, tad prospektam pievieno abus. Tomēr kompetentās iestādes var ļaut emitentam pievienot prospektam tikai nekonsolidēto vai tikai konsolidēto finanšu pārskatu, ja nepievienotais finanšu pārskats nesatur būtisku papildu informāciju.

27. pants

Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka parādzīmes, kuras to iezīmju dēļ gandrīz visas parasti pērk un tirgo ierobežots skaits ieguldītāju, kam ir pietiekamas īpašās zināšanas ieguldījumu jautājumos, tad kompetentās iestādes var ļaut prospektā nesniegt dažu veidu informāciju, kas minēta I pielikuma B plānā, vai ļaut to iekļaut kopsavilkuma formā, ar nosacījumu, ka šāda informācija nav būtiska no attiecīgo ieguldītāju viedokļa.

28. pants

1. Lai oficiālajā sarakstā iekļautu vērtspapīrus, ko emitē finanšu iestādes, prospektā jāsniedz:

a) vismaz tā informācija, kas minēta I pielikuma A vai B plāna 1., 2., 3., 5. un 6. nodaļā, atkarībā no tā, vai emitē akcijas vai parādzīmes, un

b) informācija, ko saskaņā ar noteikumiem, kurus šajā nolūkā paredz valsts tiesību akti vai kompetentās iestādes, pielāgo attiecīgo vērtspapīru emitenta īpašām iezīmēm un kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kas minēta I pielikuma A vai B plāna 4. un 7. nodaļā.

2. Dalībvalstis nosaka, uz kurām finanšu iestādēm attiecas šis pants.

3. Šā panta noteikumus var attiecināt arī uz:

a) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kuru sertifikāti nav izslēgti no šīs direktīvas darbības jomas ar tās 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

b) finanšu sabiedrībām, kuru vienīgā darbība ir kapitāla piesaistīšana, lai darītu to pieejamu savam mātesuzņēmumam vai uzņēmumiem, kas saistīti ar minēto sabiedrību, un

c) sabiedrībām, kas tur vērtspapīru, licenču vai patentu portfeļus un kuru vienīgā darbības joma ir tādu portfeļu pārvalde.

29. pants

Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka parādzīmes, ko nepārtraukti vai atkārtoti emitē kredītiestādes, kas regulāri publicē gada finanšu pārskatus un kas Kopienā izveidotas vai darbojas saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem, vai kurām piemēro valsts uzraudzību, lai aizsargātu noguldījumus, tad dalībvalstis var noteikt, ka prospektā sniedzama tikai:

a) informācija, kas minēta I pielikuma B plāna 1.1. punktā un 2. nodaļā, un

b) informācija par visiem notikumiem, kas ir svarīgi attiecīgo vērtspapīru novērtēšanai un kuri notikuši kopš tā saimnieciskā gada beigām, par kuru publicēts jaunākais gada finanšu pārskats. Tādi finanšu pārskati jādara publiski pieejami emitenta birojos vai finanšu organizācijās, kam uzticēts veikt emitenta maksājumus.

30. pants

1. Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko garantē juridiska persona, prospektā jāsniedz:

a) informācija par emitentu, kas minēta I pielikuma B plānā, un

b) informācija par garantētāju, kas norādīta minētā plāna 1.3. punktā un 3. līdz 7. nodaļā.

Ja emitents vai garantētājs ir finanšu iestāde, tad to prospekta daļu, kas attiecas uz tādu finanšu iestādi, sastāda saskaņā ar 28. pantu, nepārkāpjot šā punkta pirmo daļu.

2. Ja garantēto parādzīmju emitents ir finanšu sabiedrība 28. panta 3. punkta nozīmē, tad prospektā jāsniedz:

a) informācija par emitentu, kas minēta I pielikuma B plāna 1., 2. un 3. nodaļā un 5.1.0. līdz 5.1.5, kā arī 6.1. punktā, un

b) informācija par garantu, kas norādīta minētā plāna 1.3. punktā un 3. līdz 7. nodaļā.

3. Ja ir vairāk nekā viens garantētājs, tad minēto informāciju iesniedz par katru no tiem; tomēr, lai prospektu padarītu vieglāk uztveramu, kompetentās iestādes var ļaut prasīto informāciju saīsināt.

4. Garantiju līgums 1., 2. un 3. punktā minētajos gadījumos jānodod publiskai apskatei emitenta birojos un finanšu organizācijās, kas veic emitenta maksājumus. Līguma kopijas pēc lūguma izsniedz visām iesaistītām personām.

31. pants

1. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka konvertējamas parādzīmes, maiņas parādzīmes vai parādzīmes ar papildu tiesībām, tad prospektā jāiekļauj:

a) informācija par akcijām, ko piedāvā konversijā, maiņā vai parakstoties, un tajās nostiprinātām tiesībām,

b) informācija, kas minēta I pielikuma A plāna 1.3. punktā un 3. līdz 7. nodaļā, un

c) informācija, kas minēta I pielikuma B plāna 2. nodaļā, un

d) konversijas, maiņas vai parakstīšanās nosacījumi un procedūras, kā arī sīks apraksts par situācijām, kādās tās var grozīt.

2. Ja emitents, kas emitē konvertējamās parādzīmes, maiņas parādzīmes vai parādzīmes ar papildu tiesībām, nav attiecīgo akciju emitents, tad prospektā jāiekļauj:

a) informācija par konversijā, maiņā vai parakstoties piedāvāto akciju iezīmēm un tajās nostiprinātām tiesībām un

b) informācija par attiecīgo vērtspapīru emitentu, kas minēta I pielikuma B plānā,

c) informācija par attiecīgo akciju emitentu, kas minēta I pielikuma A plāna 1.3. punktā un 3. līdz 7. nodaļā, un

d) konversijas, maiņas un parakstīšanās nosacījumi un procedūras, kā arī sīks apraksts par situācijām, kādās tās var grozīt.

Tomēr, ja parādzīmju emitents ir finanšu sabiedrība 28. panta 3. punkta nozīmē, tad par tādu sabiedrību prospektā jāsniedz tikai tā informācija, kas minēta I pielikuma B plāna 1., 2. un 3. nodaļā un 5.1.0. līdz 5.1.5. punktā, kā arī 6.1. punktā.

32. pants

1. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka vērtspapīrus, ko emitē saistībā ar apvienošanos, kas izpaužas kā citas sabiedrības iegāde vai jaunas sabiedrības veidošana, saistībā ar sabiedrības sadalīšanu, saistībā ar visu vai daļas uzņēmuma aktīvu un pasīvu pārvešanu vai saistībā ar pārņemšanas priekšlikumu, vai ko emitē kā kompensāciju par to aktīvu pārvešanu, kas nav skaidra nauda, tad dokumenti, kuros aprakstīti šādu operāciju nosacījumi, kā arī, vajadzības gadījumā, visas sākuma bilances — gan formālas, gan neformālas, ja emitents vēl nav sagatavojis savus gada finanšu pārskatus, jānodod publiskai apskatei attiecīgo vērtspapīru emitenta birojos un finanšu organizācijās, kas veic emitenta maksājumus, neierobežojot prasību publicēt prospektu.

2. Ja kāds 1. punktā minēts darījums veikts pirms vairāk nekā diviem gadiem, tad kompetentās iestādes minētajā punktā aprakstīto prasību var nepiemērot.

33. pants

1. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka akciju sertifikātus, tad par sertifikātiem prospektā jāsniedz I pielikuma C plānā minētā informācija, bet par attiecīgajām akcijām — I pielikuma A plānā minētā informācija.

2. Tomēr kompetentās iestādes var atbrīvot sertifikātu emitentu no prasības publicēt sīkas ziņas par savu finanšu stāvokli, ja emitents ir:

a) kredītiestāde ar kādas dalībvalsts piederību, kas izveidota un darbojas saskaņā ar īpašu tiesību aktu vai kurai piemēro valsts uzraudzību nolūkā aizsargāt noguldījumus, vai

b) meitasuzņēmums, kas vismaz par 95 % pieder a) apakšpunktā aprakstītai kredītiestādei un kura saistības pret sertifikātu īpašniekiem minētā kredītiestāde garantē bez nosacījumiem, un kuram de jure vai de facto piemēro tādu pašu uzraudzību, vai

c) "Administratiekantoor" Nīderlandē, ko oriģinālo vērtspapīru drošai glabāšanai reglamentē kompetento iestāžu īpaši izstrādāti noteikumi.

3. Attiecībā uz sertifikātiem, ko emitē vērtspapīru pārvedumu organizācija vai tādas organizācijas izveidota pakļauta iestāde, kompetentās iestādes var atbrīvot no prasības publicēt informāciju, kas minēta I pielikuma C plāna 1. nodaļā.

34. pants

1. Ja parādzīmes, kas ir pieteiktas iekļaušanai oficiālajā sarakstā, gan attiecībā uz aizņēmuma atmaksāšanu, gan attiecībā uz procentu izmaksām bez nosacījumiem un neatsaucami garantē kāda valsts vai kāda valsts federāla administratīva vienība, tad valsts tiesību akti vai kompetentās iestādes var ļaut saīsināt informāciju, kas minēta I pielikuma B plāna 3. un 5. nodaļā.

2. Šā panta 1. punktā paredzēto iespēju var piemērot arī sabiedrībām, kas izveidotas vai darbojas saskaņā ar īpašu tiesību aktu un kam ir tiesības ņemt samaksu no klientiem.

5. iedaļa

Prospektu kontrole un izplatīšana

35. pants

1. Prospektus publicē tikai pēc tam, kad tos apstiprinājušas kompetentās iestādes.

2. Kompetentās iestādes apstiprina prospektu publicēšanu tikai tad, ja ir atzinušas, ka tajos izpildītas visas šajā direktīvā noteiktās prasības.

36. pants

Kompetentās iestādes lemj par to, vai pieņemt oficiāla revidenta revīzijas ziņojumu, kas minēts I pielikuma A un B plāna 1.3. punktā, vai vajadzības gadījumā prasīt papildu ziņojumu.

Tikai pēc tam, kad katrā atsevišķā gadījumā ir veikta atbilstības pārbaude, var izvirzīt prasību pēc papildu ziņojuma. Pēc oficiāla revidenta un/vai emitenta lūguma kompetentām iestādēm jānorāda iemesli, ar kuriem pamatota šī prasība.

6. iedaļa

Kompetentās iestādes izraudzīšana

37. pants

Ja pieteikumus vienu un to pašu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā vienlaikus vai ar neilgu intervālu iesniedz biržās, kas atrodas vai darbojas divās vai vairākās dalībvalstīs, tostarp dalībvalstī, kurā ir emitenta juridiskā adrese, tad prospektus saskaņā ar šo direktīvu sastāda dalībvalstī, kurā ir emitenta juridiskā adrese, un tos apstiprina minētās valsts kompetentās iestādes; ja emitentam nevienā no minētajām dalībvalstīm nav juridiskās adreses, tam no šīm valstīm jāizvēlas viena, pēc kuras tiesību aktiem tiks sagatavots un apstiprināts prospekts.

7. iedaļa

Savstarpēja atzīšana

38. pants

1. Ja prospekts apstiprināts atbilstīgi 37. pantam, tad to, vajadzības gadījumā tulkojot, jāatzīst arī citām dalībvalstīm, kurās iesniedz pieteikumus iekļaušanai oficiālajā sarakstā, turklāt nav jāsaņem apstiprinājums no šo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām tāpat netiek dota iespēja prasīt iekļaut prospektā papildu informāciju. Tomēr kompetentās iestādes drīkst prasīt iekļaut prospektos informāciju, kas īpaši attiecas uz tās valsts tirgu, kurā notiek vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā, jo īpaši, par ienākumu nodokļa sistēmu, par tām finanšu organizācijām, kuras tādā valstī veic emitenta maksājumus, un par veidu, kādā tiek publicēti paziņojumi ieguldītājiem.

2. Prospekts, ko kompetentās iestādes apstiprinājušas atbilstīgi 37. pantam, jāatzīst citās dalībvalstīs, kur iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, pat tad, ja saskaņā ar šo direktīvu ir piešķirts daļējs atbrīvojums vai daļējs izņēmums, ja izpildīti šādi noteikumi:

a) attiecīgais daļējais izņēmums vai daļējais atbrīvojums ir tāda veida, kas tiek atzīts citu attiecīgo dalībvalstu noteikumos, un

b) nosacījumi, ar kuriem pamatots daļējais atbrīvojums vai daļējais izņēmums, ir spēkā arī attiecīgajās citās dalībvalstīs, un attiecībā uz šādu atbrīvojumu vai izņēmumu nav citu nosacījumu, kas varētu likt kompetentām iestādēm to noraidīt.

Pat tad, ja a) un b) apakšpunkta nosacījumi nav izpildīti, attiecīgā dalībvalsts drīkst ļaut savām kompetentām iestādēm atzīt prospektus, ko apstiprinājušas 37. pantā definētās kompetentās iestādes.

3. Apstiprinot prospektu, 37. pantā definētās kompetentās iestādes to citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, kurās arī iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, nosūta apstiprinājuma rakstu. Ja saskaņā ar šo direktīvu ir piešķirts daļējs atbrīvojums vai daļējs izņēmums, tad apstiprinājuma rakstā norāda šo faktu un attiecīgo iemeslu.

4. Iesniedzot pieteikumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā kādā dalībvalstī, emitents nosūta prospekta projektu, ko tas paredz izmantot tādā valstī, kompetentām iestādēm arī citās dalībvalstīs, kurās tas iesniedz pieteikumus iekļaušanai oficiālajos sarakstos.

5. Dalībvalstis drīkst ierobežot šā panta piemērošanu, attiecinot to vienīgi uz to emitentu prospektiem, kuru juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm.

39. pants

1. Iesniedzot pieteikumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā vienā vai vairākās dalībvalstīs, ja saistībā ar attiecīgo vērtspapīru emisiju ir publicēts publiskā piedāvājuma prospekts, kas trīs mēnešos pirms iekļaušanas pieteikuma iesniegšanas jebkurā no dalībvalstīm izstrādāts un apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 89/298/EEK 7., 8. vai 12. pantu, tad publiskā piedāvājuma prospektu, vajadzības gadījumā to tulkojot, par prospektu atzīst arī tajā vienā vai vairākās dalībvalstīs, kur iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, turklāt nav jāsaņem apstiprinājums no šo citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām tāpat netiek dota iespēja prasīt iekļaut prospektā papildu informāciju. Tomēr kompetentās iestādes drīkst prasīt iekļaut prospektos informāciju, kas īpaši attiecas uz tās valsts tirgu, kurā notiek vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā, jo īpaši, par ienākumu nodokļa sistēmu, par tām finanšu organizācijām, kuras tādā valstī veic emitenta maksājumus, un par veidu, kādā tiek publicēti paziņojumi ieguldītājiem.

2. Šā panta 1. punktā minētās iespējamības gadījumā piemēro 38. panta 2. līdz 5. punktu.

3. Uz visām izmaiņām laika posmā starp 1. punktā minētā prospekta satura apstiprināšanu un dienu, kad sākas tirdzniecība biržā, attiecas 100. pants.

40. pants

1. Ja pieteikumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā attiecībā uz vērtspapīriem, kas tūlīt vai termiņa beigās dod tiesības uz daļu no sabiedrības kapitāla, iesniedz vienā vai vairākās dalībvalstīs, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas tā emitenta juridiskā adrese, kurš emitē akcijas, uz kurām šie vērtspapīri dod tiesības, un ja šā emitenta akcijas jau iekļautas šīs dalībvalsts oficiālajā sarakstā, tad kompetentās iestādes pieteikuma iesniegšanas dalībvalstī drīkst pieņemt lēmumus tikai pēc apspriešanās ar tās dalībvalsts kompetentām iestādēm, kurā ir attiecīgo akciju emitenta juridiskā adrese.

2. Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka vērtspapīrus, kas mazāk nekā pirms sešiem mēnešiem jau iekļauti kādas citas dalībvalsts oficiālajā sarakstā, tad kompetentās iestādes, kurām iesniegts pieteikums, sazinās ar tām kompetentām iestādēm, kas vērtspapīrus jau iekļāvušas oficiālajā sarakstā, un visos iespējamos gadījumos minēto vērtspapīru emitentu atbrīvo no pienākuma izstrādāt jaunu prospektu, ņemot vērā iespējamu vajadzību atjaunot informāciju, to tulkot vai papildināt saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prasībām.

8. iedaļa

Vienošanās ar trešām valstīm

41. pants

Kopiena, saskaņā ar Līgumu panākot vienošanos ar vienu vai vairākām trešajām valstīm un ievērojot savstarpējības principu, var atzīt par atbilstošiem šās direktīvas prasībām prospektus, kas izstrādāti un pārbaudīti saskaņā ar vienas vai vairāku trešo valstu noteikumiem, ja attiecīgie noteikumi ieguldītājiem paredz aizsardzību, kas līdzvērtīga šajā direktīvā paredzētajai, pat ja šie noteikumi atšķiras no šīs direktīvas noteikumiem.

II NODAĻA

Īpaši nosacījumi akciju iekļaušanai oficiālajā sarakstā

1. iedaļa

Nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas piesaka iekļaušanai oficiālajā saraksta

42. pants

Sabiedrības juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem gan saistībā ar sabiedrības izveidošanu, gan ar tās statūtos paredzētajām darbībām.

43. pants

1. Prognozējamai to akciju tirgus kapitalizācijai, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, vai, ja to nevar novērtēt, sabiedrības kapitālam un rezervēm, tostarp peļņai vai zaudējumiem, par pēdējo saimniecisko gadu jābūt vismaz vienam miljonam eiro.

2. Dalībvalstis var atļaut iekļaušanu oficiālajā sarakstā arī tad, ja minētais noteikums nav izpildīts, ar noteikumu, ka kompetentās iestādes pārliecinās, ka attiecīgajām akcijām būs adekvāts tirgus.

3. Lielāku prognozējamo tirgus kapitalizāciju vai lielāku kapitālu un rezerves saistībā ar pieteikumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā dalībvalstis var prasīt tikai tad, ja attiecīgajā valstī pastāv kāds cits regulēts, regulāri funkcionējošs un atzīts atvērts tirgus, kam piemēro tādas pašas vai mazākas prasības, nekā 1. punktā minētās.

4. Nosacījumu, kas paredzēts 1. punktā, neattiecina uz gadījumiem, kad oficiālajā sarakstā lūdz atkārtoti iekļaut tāda paša veida akciju paketi, kādas ir jau iekļautās akcijas.

5. Sākotnēji viena miljona eiro ekvivalents valstu valūtās ir viens miljons Eiropas norēķinu vienību, ko izmantoja 1979. gada 5. martā.

6. Ja, izsakot eiro ekvivalentu valstu valūtās, valsts valūtā izteiktā tirgus kapitalizācija vienu gadu ir vismaz 10 % vairāk vai mazāk, nekā viena miljona eiro vērtība, tad dalībvalstij 12 mēnešos pēc minētā termiņa beigām jāpielāgo normatīvie un administratīvie akti, lai tiktu ievērots 1. punkts.

44. pants

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem sabiedrībai jābūt publicējušai vai iesniegušai gada finanšu pārskatus par iepriekšējiem trīs saimnieciskajiem gadiem pirms tiek iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā. Izņēmuma kārtā kompetentās iestādes var atkāpties no šā nosacījuma, ja tāda atkāpe ir vēlama sabiedrības vai ieguldītāju interesēs un ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka ieguldītājiem ir pieejama vajadzīgā informācija, lai attiecīgi spriestu par sabiedrību un akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā.

2. iedaļa

Nosacījumi, kas attiecas uz akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

45. pants

Akciju juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem.

46. pants

1. Akcijām jābūt brīvi tirgojamām.

2. Kompetentās iestādes pilnībā nesamaksātas akcijas var uzskatīt par brīvi tirgojamām, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka nav ierobežota tādu akciju tirgošana un ka darījumi ar tām ir atvērti un korekti, ko panāk, publiskojot visu attiecīgo informāciju.

3. Iekļaujot oficiālajā sarakstā akcijas, ko var iegādāties tikai ar apstiprinājumu, kompetentās iestādes no 1. punkta var atkāpties tikai tad, ja apstiprinājuma klauzulas izmantošana neietekmē tirgu.

47. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus par parakstīšanos.

48. pants

1. Līdz iekļaušanas dienai ir publiski jāizplata pietiekams skaits akciju vienā vai vairākās dalībvalstīs.

2. Nosacījumu, kas paredzēts 1. punktā, nepiemēro, ja akcijas publiski izplata ar fondu biržas starpniecību. Tādā gadījumā oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka drīzumā ar biržas starpniecību tiks izplatīts pietiekams skaits akciju.

3. Ja oficiālajā sarakstā lūdz iekļaut atkārtotu tā paša veida akciju paketi, tad kompetentās iestādes var vērtēt, vai publiski izplatīts pietiekams skaits akciju attiecībā pret visām emitētām akcijām, ne tikai attiecībā pret šo atkārtoto paketi.

4. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut tādu akciju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, kas jau iekļautas vienas vai vairāku trešo valstu oficiālajos sarakstos, ja tādās trešās valstīs publiski izplatīts pietiekams skaits akciju.

5. Par izplatīto akciju pietiekamu skaitu uzskata gadījumus, kad akcijas, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, publiski izplatītas vismaz par 25 % no tās parakstītā kapitāla daļas, ko pārstāv attiecīgais akciju veids, vai arī, kad, ņemot vērā lielo skaitu attiecīgā veida akciju un to publiskās izplatības apmērus, tirgus darbotos pareizi, arī pastāvot zemākai procentuālajai attiecībai.

49. pants

1. Pieteikumā iekļaušanai oficiālajā sarakstā jāmin visas attiecīgā veida akcijas, kas jau emitētas.

2. Dalībvalstis var ļaut nepiemērot šo nosacījumu tādiem pieteikumiem iekļaušanai oficiālajā sarakstā, kuros netiek minētas visas jau emitētās attiecīgā veida akcijas, ja tā veida akcijas, kuras nelūdz iekļaut oficiālajā sarakstā, ir daļa no paketēm, kuru nolūks ir saglabāt kontroli sabiedrībā vai kas kādu laiku saskaņā ar nolīgumiem nav tirgojamas, ar noteikumu, ka publiski ir pieejama informācija par tādām situācijām un nepastāv risks, ka tādas situācijas varētu kaitēt to akciju turētāju interesēm, ko lūdz iekļaut oficiālajā sarakstā.

50. pants

1. Lai oficiālajā sarakstā iekļautu akcijas, ko emitē sabiedrības ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka akciju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.

2. To akciju materializētajai formai, ko emitē sabiedrības ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.

51. pants

Ja akcijas, ko izdod kāda sabiedrība ar trešās valsts piederību, nav iekļautas oficiālajā sarakstā, ne izcelsmes valstī, ne arī valstī, kurā tiek turēta lielākā daļa akciju, tad tādas akcijas oficiālajā sarakstā neiekļauj, ja vien kompetentās iestādes nepārliecinās, ka iemesls akciju neiekļaušanai oficiālajā sarakstā vai nu izcelsmes valstī, vai arī valstī, kurā tiek turēta lielākā daļa akciju, nav ieguldītāju aizsardzība.

III NODAĻA

Īpaši nosacījumi attiecībā uz uzņēmumu emitētu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā

1. iedaļa

Nosacījumi attiecībā uz uzņēmumiem, kuru parādzīmes piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

52. pants

Uzņēmuma juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem gan saistībā ar uzņēmuma izveidošanu, gan ar tā statūtos paredzētām darbībām.

2. iedaļa

Nosacījumi attiecībā uz parādzīmēm, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

53. pants

Parādzīmju juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem.

54. pants

1. Parādzīmēm jābūt brīvi tirgojamām.

2. Kompetentās iestādes pilnībā nesamaksātas parādzīmes var uzskatīt par brīvi tirgojamām, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka nav ierobežota tādu parādzīmju tirgošana un ka darījumi ar tām ir atvērti un korekti, ko panāk, publiskojot visu attiecīgo informāciju.

55. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus uz parakstīšanos. Šis nosacījums neattiecas uz vērtspapīru nepārtrauktu emisiju, ja nav noteikta pēdējā parakstīšanās diena.

56. pants

Pieteikumā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā jāmin visas vienas emisijas parādzīmes.

57. pants

1. Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko emitē uzņēmumi ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka parādzīmju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes šo faktu dara publiski zināmu.

2. Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē tikai vienā dalībvalstī, jāatbilst šīs dalībvalsts standartiem.

3. To parādzīmju materializētajai formai, ko emitē uzņēmumi ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.

3. iedaļa

Citi nosacījumi

58. pants

1. Aizņēmums nedrīkst būt mazāks par EUR 200000. Šo nosacījumu nepiemēro nepārtrauktu emisiju gadījumā, ja aizņēmuma apmērs nav noteikts.

2. Dalībvalstis var atļaut iekļaušanu oficiālajā sarakstā arī tad, ja minētais noteikums nav izpildīts, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes pārliecinās, ka attiecīgajām parādzīmēm būs pietiekams tirgus.

3. Sākotnēji EUR 200000 ekvivalents valstu valūtās ir 200000 Eiropas norēķinu vienību, ko izmantoja 1979. gada 5. martā.

4. Ja, izsakot eiro ekvivalentu valstu valūtās, valsts valūtā izteiktais aizņēmuma minimālais apmērs vienu gadu ir vismaz 10 % vairāk vai mazāk nekā EUR 200000 vērtība, tad dalībvalstij 12 mēnešos pēc minētā termiņa beigām jāpielāgo normatīvie un administratīvie akti, lai tiktu ievērots 1. punkts.

59. pants

1. Konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas, kā arī obligācijas ar papildu tiesībām oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas jau ir iekļautas sarakstā vai nu tajā pašā biržā, vai arī kādā citā regulētā, regulāri funkcionējošā un atzītā atvērtā tirgū, vai arī ja tās sarakstā iekļauj vienlaikus.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atļaut iekļaut oficiālajā sarakstā konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas ar papildu tiesībām, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka to turētāju rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu ar tādām parādzīmēm saistīto akciju vērtību.

IV NODAĻA

Īpaši nosacījumi attiecībā uz tādu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

60. pants

Parādzīmēm jābūt brīvi tirgojamām.

61. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus uz pierakstīšanos. Šo nosacījumu nepiemēro, ja nav noteikta pēdējā parakstīšanās diena.

62. pants

Pieteikumā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā jāmin visi vienas emisijas vērtspapīri.

63. pants

1. Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko kāda dalībvalsts vai tās reģionālā vai vietējā pašvaldība emitē materializētā formā, pietiekams nosacījums ir, ka materializētā forma atbilst tās dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.

2. Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē trešās valstis, to reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.

IV SADAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ IEKĻAUTIEM VĒRTSPAPĪRIEM

I NODAĻA

Saistības, kas jāpilda sabiedrībām, kuru akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā

1. iedaļa

Viena veida jaunizlaistu akciju iekļaušana oficiālajā sarakstā

64. pants

Neierobežojot 49. panta 2. punktu, atkārtoti publiski emitējot tā paša veida akcijas, kas jau ir iekļautas oficiālajā sarakstā, gadījumos, kad jaunās akcijas sarakstā netiek iekļautas automātiski, no sabiedrības tiek prasīts pieteikties iekļaušanai tajā pašā sarakstā vai nu ne vēlāk kā gadu pēc iepriekšējo akciju emisijas, vai arī tad, kad iepriekšējās akcijas kļūst brīvi tirgojamas.

2. iedaļa

Attieksme pret akcionāriem

65. pants

1. Sabiedrības nodrošina vienādu attieksmi pret visiem akcionāriem, kuri atrodas vienādos apstākļos.

2. Sabiedrībām vismaz visās dalībvalstīs, kurās kotē to akcijas, jānodrošina visu iespēju un informācijas pieejamība, lai akcionāri varētu izmantot savas tiesības. Cita starpā sabiedrībām:

a) jāinformē akcionāri par sapulču rīkošanu un jādod akcionāriem iespējas īstenot balsstiesības,

b) jāpublicē paziņojumi vai jāizplata apkārtraksti par dividenžu izvietošanu un izmaksām un par jaunu akciju emisijām, tostarp par piešķiršanas, parakstīšanās, atcelšanas vai konversijas kārtību,

c) jāizraugās maksājumu kārtotāja finanšu iestāde, ar kuras starpniecību akcionāri var realizēt savas finansiālās tiesības gadījumos, kad sabiedrība pati nesniedz finanšu pakalpojumus.

3. iedaļa

Izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos

66. pants

1. Sabiedrībai, kas plāno izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos, jānosūta izmaiņu projekts to dalībvalstu kompetentām iestādēm, kurās kotē tās akcijas.

2. Projekts kompetentām iestādēm jānosūta ne vēlāk kā dienā, kad sasauc akcionāru pilnsapulci, kurā plāno lemt par ierosinātajām izmaiņām.

4. iedaļa

Gada finanšu un vadības pārskati

67. pants

1. Pēc iespējas drīz sabiedrībai jādara publiski pieejams jaunākais gada finanšu un vadības pārskats.

2. Ja sabiedrība gatavo gan nekonsolidētu, gan konsolidētu pārskatu, tad publiski jādara pieejami abi. Šādos gadījumos kompetentās iestādes var ļaut sabiedrībām publiskot vai nu tikai nekonsolidēto, vai tikai konsolidēto pārskatu ar noteikumu, ka nepubliskotais pārskats nesatur svarīgu papildu informāciju.

3. Ja gada finanšu un vadības pārskati neatbilst direktīvām par sabiedrību pārskatiem un ja tie nesniedz patiesu un pareizu priekšstatu par sabiedrības aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, tad jāsniedz sīkāka un/vai papildu informācija.

5. iedaļa

Papildu informācija

68. pants

1. Sabiedrībai pēc iespējas drīz publiski jādara zināmi svarīgi jauni notikumi saistībā ar tās darbībām, ja tādi notikumi nav publiski zināmi un ja, ņemot vērā to ietekmi uz sabiedrības aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli vai darbības vispārējo gaitu, tie varētu izraisīt būtiskas izmaiņas akciju cenās.

Tomēr kompetentās iestādes var atbrīvot sabiedrību no šīs prasības, ja konkrētās informācijas izpaušana skartu uzņēmuma likumīgās intereses.

2. Sabiedrībai tūlīt jāinformē plaša sabiedrība par jebkādām izmaiņām tiesībās, kas nostiprinātas dažādu veidu akcijās.

3. Sabiedrībai jāinformē plaša sabiedrība par jebkādām izmaiņām tās kapitāla būtisko līdzdalību struktūrā (akcionāri un līdzdalības sadalījums), salīdzinot ar agrāk publicētu attiecīgu informāciju, līdzko sabiedrība šādas izmaiņas konstatē.

Jo īpaši sabiedrībai, uz kuru neattiecas 85. līdz 97. pants, deviņu kalendāro dienu laikā pēc tam, kad tai top zināms, ka kāda persona vai organizācija ir ieguvusi vai izlietojusi tādu akciju skaitu, ka tās līdzdalība pārsniedz kādu no 89. pantā noteiktiem limitiem vai ir mazāka par kādu no tiem, par to jāinformē plaša sabiedrība.

6. iedaļa

Līdzvērtīga informācija

69. pants

1. Sabiedrībai, kuras akcijas iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dažādās dalībvalstīs, jānodrošina līdzvērtīgas informācijas pieejamība katrā no tādu biržu tirgiem.

2. Sabiedrībai, kuras akcijas iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas vienā vai vairākās dalībvalstīs un vienā vai vairākās trešās valstīs, ir jādara pieejama tirgiem attiecīgi vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurās tiek kotētas tās akcijas, tāda informācija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, ko sabiedrība sniedz attiecīgi vienas vai vairāku trešo valstu tirgiem, ja tāda informācija varētu būt svarīga konkrēto akciju novērtēšanai.

7. iedaļa

Periodiski publicējama informācija

70. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka 4. pantā minētās sabiedrības katra saimnieciskā gada pirmajos sešos mēnešos publicē pusgada pārskatus par savu darbību un peļņu un zaudējumiem.

71. pants

Saistībā ar pusgada pārskatiem dalībvalstis var piemērot sabiedrībām stingrākas saistības nekā tās, kas minētas 70. pantā, 72. līdz 76. pantā, 102. panta 2. punktā un 103. pantā, vai arī papildu saistības ar noteikumu, ka tās vienlīdz attiecina vai nu uz visām sabiedrībām kopumā, vai arī uz visām viena veida sabiedrībām.

8. iedaļa

Pusgada pārskatu publicēšana un saturs

72. pants

1. Pusgada pārskatu publicē četros mēnešos pēc attiecīgā sešu mēnešu termiņa beigām.

2. Attiecīgi pamatotos izņēmuma gadījumos kompetentās iestādes publicēšanas termiņu var pagarināt.

73. pants

1. Pusgada pārskatā iekļaujami skaitliski dati, kā arī tekstuāls paskaidrojums par uzņēmuma darbību un peļņu un zaudējumiem attiecīgajos sešos mēnešos.

2. Tabulas veidā uzrādāmi skaitliski dati, kas atspoguļo vismaz:

a) tīro apgrozījumu un

b) peļņu vai zaudējumus pirms vai pēc nodokļu atskaitījuma.

Šie jēdzieni lietoti tādā pašā nozīmē kā direktīvās par sabiedrību pārskatiem.

3. Dalībvalstis var ļaut kompetentām iestādēm izņēmuma kārtā un atsevišķos gadījumos atļaut sabiedrībām uzrādīt paredzēto peļņu un zaudējumus, ja šādu sabiedrību akcijas ir iekļautas oficiālajā sarakstā tikai vienā dalībvalstī. Sabiedrībai savā pārskatā jānorāda šādi izmantots aprēķinu veids, un tas nedrīkst maldināt ieguldītājus.

4. Ja sabiedrība ir izmaksājusi vai piedāvā izmaksāt starpposma dividendes, tad skaitliski jāuzrāda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu atskaitījuma attiecīgajos sešos mēnešos un izmaksātās vai piedāvātās starpposma dividendes.

5. Līdzās katram skaitlim jāuzrāda attiecīgajam laika posmam atbilstošs skaitlis par iepriekšējo saimniecisko gadu.

6. Paskaidrojumā jābūt visai būtiskajai informācijai, kas ļauj ieguldītājiem pamatoti novērtēt sabiedrības darbības attīstības tendences un peļņu vai zaudējumus, norādot uz īpašiem faktoriem, kuri attiecīgajā laika posmā ietekmējuši šo darbību un peļņu vai zaudējumus, un jānodrošina iespēja veikt salīdzināšanu ar attiecīgo laika posmu iepriekšējā saimnieciskajā gadā.

Paskaidrojumā pēc iespējas jāiekļauj arī norāde par sabiedrības iespējamo turpmāko attīstību kārtējā saimnieciskajā gadā.

7. Ja 2. punktā minētie skaitliskie dati nav raksturīgi sabiedrības darbībai, tad kompetentās iestādes nodrošina to, ka tiek veikti attiecīgi pielāgojumi.

74. pants

Ja sabiedrība publicē konsolidētus pārskatus, tad pusgada pārskatus tā var publicēt gan konsolidētā, gan nekonsolidētā veidā. Tomēr, ja kompetentās iestādes uzskata, ka neizmantotajā pārskata formā būtu ietverama būtiska papildu informācija, tad dalībvalstis var ļaut kompetentām iestādēm prasīt, lai sabiedrība šādu informāciju publicē.

75. pants

Ja grāmatvedības datus kontrolējis oficiāls sabiedrības pārskatu revidents, tad pusgada pārskatā iekļauj pilnu revīzijas atzinumu ar visām atrunām, ja tādas bijušas.

76. pants

1. Ja kāda no šīs direktīvas prasībām nav raksturīga sabiedrības darbībām vai konkrētiem apstākļiem, tad kompetentās iestādes nodrošina to, ka prasības tiek attiecīgi pielāgotas.

2. Kompetentās iestādes drīkst atļaut pusgada pārskatā nesniegt dažu veidu informāciju, kas noteikta šajā direktīvā, ja tās atzīst, ka šādas informācijas izpaušana būtu pretrunā sabiedrības interesēm vai nopietni kaitētu attiecīgajai sabiedrībai, ja vien otrā gadījumā šāds izņēmums nevarētu maldināt sabiedrību par faktiem un apstākļiem, kurus ir svarīgi zināt, lai novērtētu attiecīgās akcijas.

Sabiedrība vai tās pārstāvji atbild par to, lai fakti, uz kuriem balstās pieteikumi uz minēto izņēmumu, būtu pareizi un būtiski.

3. Šā panta 1. un 2. punktu attiecina arī uz stingrākām vai papildu saistībām, ko nosaka saskaņā ar šīs direktīvas 71. pantu.

4. Ja sabiedrība, uz kuru attiecas kādas trešās valsts tiesību akti, pusgada pārskatus publicē tādā trešā valstī, tad kompetentās iestādes sabiedrībai var ļaut publicēt minēto pārskatu šajā direktīvā paredzētā pārskata vietā, ja sniegtā informācija ir līdzvērtīga tai, kas jāsniedz saskaņā ar šo direktīvu.

77. pants

Ja pusgada pārskats jāpublicē vairāk nekā vienā dalībvalstī, tad šo dalībvalstu kompetentās iestādes, atkāpjoties no 71. panta, dara visu iespējamo, lai pieņemtu tādu vienotu tekstu, kas atbilst tās dalībvalsts prasībām, kurā sabiedrības akcijas pirmo reizi iekļautas oficiālajā sarakstā, vai arī tekstu, kas visprecīzāk atbilst minētajam tekstam. Ja notiek vienlaicīga iekļaušana oficiālajā sarakstā divās vai vairāk biržās, kas atrodas vai darbojas dažādās dalībvalstīs, tad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai par vienotu tekstu pieņemtu tā pārskata tekstu, kurš atbilst tās dalībvalsts prasībām, kurā atrodas sabiedrības galvenais birojs; ja sabiedrības galvenais birojs atrodas kādā trešā valstī, tad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai pieņemtu sabiedrības pārskata vienu versiju.

II NODAĻA

Saistības, kas jāpilda emitentiem, kuru parādzīmes iekļauj oficiālajā sarakstā

1. iedaļa

Uzņēmumu emitētas parādzīmes

78. pants

1. Uzņēmumiem jānodrošina, ka visiem vienas emisijas parādzīmju turētājiem piemēro vienādu attieksmi attiecībā uz visām tiesībām, kas nostiprinātas attiecīgajās parādzīmēs.

Ar noteikumu, ka turpmāk minētie atmaksājumi tiek veikti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, iepriekšminētais nosacījums neliedz uzņēmumam pirms termiņa turētājiem atmaksāt dažu veidu parādzīmes, atkāpjoties no emisijas nosacījumiem un, jo īpaši, ievērojot sociālās prioritātes.

2. Uzņēmumam jānodrošina, ka vismaz tajās dalībvalstīs, kurās tā parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos, ir pieejamas iespējas un informācija, kas ļautu turētājiem realizēt savas tiesības. Cita starpā uzņēmumam:

a) jāpublicē paziņojumi vai jāizplata apkārtraksti par parādzīmju turētāju sapulču sasaukšanu, par procentu izmaksām, par jebkādu konversijas, maiņas, parakstīšanās vai atcelšanas tiesību izmantošanu un par atmaksājumiem,

b) jāizraugās maksājumu kārtotāja finanšu iestāde, ar kuras starpniecību parādzīmju turētāji var realizēt savas finansiālās tiesības gadījumos, kad uzņēmums pats nesniedz finanšu pakalpojumus.

79. pants

1. Uzņēmumam, kas plāno izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos, jānosūta izmaiņu projekts to dalībvalstu kompetentām iestādēm, kurās kotē tā parādzīmes.

2. Projekts kompetentām iestādēm jānosūta ne vēlāk kā dienā, kad sasauc sapulci, kurā plāno lemt par ierosinātajām izmaiņām.

80. pants

1. Pēc iespējas drīz uzņēmumam jādara publiski pieejams jaunākais gada finanšu un vadības pārskats, kura publicēšana prasīta valsts tiesību aktos.

2. Ja uzņēmums gatavo gan nekonsolidētu, gan konsolidētu pārskatu, tad publiski jādara pieejami abi. Šādos gadījumos kompetentās iestādes var ļaut uzņēmumam publiskot vai nu tikai nekonsolidēto, vai tikai konsolidēto pārskatu ar noteikumu, ka nepubliskotais pārskats nesatur svarīgu papildu informāciju.

3. Ja gada finanšu un vadības pārskati neatbilst direktīvām par sabiedrību pārskatiem un ja tie nesniedz patiesu un pareizu priekšstatu par uzņēmuma aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un rezultātiem, tad jāsniedz sīkāka un/vai papildu informācija.

81. pants

1. Uzņēmumam pēc iespējas drīz publiski jādara zināmi svarīgi jauni notikumi saistībā ar tā darbībām, ja tādi notikumi nav publiski zināmi un ja tie varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma spēju pildīt saistības.

Tomēr kompetentās iestādes pēc uzņēmuma lūguma to no šīs prasības var atbrīvot, ja konkrētās informācijas izpaušana skartu uzņēmuma likumīgās intereses.

2. Uzņēmumam tūlīt jāinformē plaša sabiedrība par jebkādām izmaiņām parādzīmju turētāju tiesībās, jo īpaši, ja tādu izmaiņu cēlonis ir mainīti aizņēmuma nosacījumi vai procentu likmes.

3. Uzņēmumam tūlīt jāinformē plaša sabiedrība par jaunu aizņēmumu emisiju un, jo īpaši, par garantijām vai drošību saistībā ar tādām emisijām.

4. Ja oficiālajā sarakstā iekļautās parādzīmes ir konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas vai obligācijas ar papildu tiesībām, tad uzņēmumam tūlīt jāinformē plaša sabiedrība par jebkādām izmaiņām tiesībās, kas nostiprinātas dažādu veidu akcijās, ar kurām saistītas konkrētās obligācijas.

82. pants

1. Uzņēmumam, kura parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dažādās dalībvalstīs, jānodrošina līdzvērtīgas informācijas pieejamība katrā no tādu biržu tirgiem.

2. Uzņēmumam, kura parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas vienā vai vairākās dalībvalstīs un vienā vai vairākās trešās valstīs, jādara pieejama tirgiem attiecīgi vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurās tiek kotētas tā parādzīmes, tāda informācija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, ko uzņēmums sniedz attiecīgi vienas vai vairāku trešo valstu tirgiem, ja tāda informācija varētu būt svarīga konkrēto parādzīmju novērtēšanai.

2. iedaļa

Parādzīmes, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

83. pants

1. Valstīm, to reģionālām vai vietējām pašvaldībām un starptautiskām publiskām struktūrām jānodrošina, ka visiem vienas emisijas parādzīmju turētājiem piemēro vienādu attieksmi attiecībā uz visām tiesībām, kas nostiprinātas konkrētajās parādzīmēs.

Ar noteikumu, ka turpmāk minētie atmaksājumi tiek veikti saskaņā ar valsts tiesību aktiem, iepriekšminētais nosacījums neliedz emitentam pirms termiņa turētājiem atmaksāt konkrētas parādzīmes, atkāpjoties no emisijas nosacījumiem un, jo īpaši, ievērojot sociālās prioritātes.

2. Valstīm, to reģionālajām vai vietējām pašvaldībām un starptautiskām publiskām struktūrām jānodrošina, ka vismaz tajās dalībvalstīs, kurās to parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos, ir pieejamas visas iespējas un informācija, lai turētāji varētu realizēt savas tiesības. Cita starpā valstīm, to reģionālām vai vietējām pašvaldībām un starptautiskām publiskām struktūrām:

a) jāpublicē paziņojumi vai jāizplata apkārtraksti par parādzīmju turētāju sapulču sasaukšanu, procentu maksājumiem un izpirkšanām,

b) jāizraugās savu maksājumu kārtotāja finanšu iestāde, ar kuras starpniecību turētāji var realizēt savas finansiālās tiesības.

84. pants

1. Valstīm, to reģionālām vai vietējām pašvaldībām un starptautiskām publiskām struktūrām, kuru parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dažādās dalībvalstīs, jānodrošina līdzvērtīgas informācijas pieejamība katrā no tādu biržu tirgiem.

2. Valstīm, to reģionālām vai vietējām pašvaldībām un starptautiskām publiskām struktūrām, kuru parādzīmes iekļautas oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas vienā vai vairākās dalībvalstīs un vienā vai vairākās trešās valstīs, jādara pieejama tirgiem attiecīgi vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurās tiek kotētas to parādzīmes, tāda informācija, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, kas tiek sniegta attiecīgi vienas vai vairāku trešo valstu tirgiem, ja tāda informācija varētu būt svarīga konkrēto parādzīmju novērtēšanai.

III NODAĻA

Saistības attiecībā uz informāciju, kas publicējama gadījumos, kad iegūta vai izlietota būtiska līdzdalība sabiedrībā, kuras akcijas kotē biržā

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

85. pants

1. Šo nodaļu dalībvalstis attiecina uz fiziskām vai juridiskām personām, kas ir publisko tiesību vai privāttiesību subjekti un tieši vai ar starpnieka palīdzību iegūst vai izlieto 89. panta 1. punktā noteiktiem kritērijiem atbilstošu līdzdalību, izraisot izmaiņas balsstiesību sadalījumā sabiedrībās, kas dibinātas saskaņā ar valsts likumiem un kuru akcijas ir iekļautas tādas vienas vai vairāku biržu oficiālajos sarakstos, kas atrodas vai darbojas vienā vai vairākās dalībvalstīs.

2. Ja 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības iegūst vai izlieto, izmantojot akciju sertifikātus, tad šo nodaļu piemēro minēto sertifikātu turētājiem, nevis emitentiem.

3. Šī nodaļa neattiecas uz būtiskas līdzdalības iegūšanu vai izlietošanu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos.

86. pants

Šajā nodaļā "līdzdalības iegūšana" nozīmē ne tikai līdzdalības pirkšanu, bet arī iegūšanu ar jebkuriem citiem līdzekļiem, tostarp iegūšanu kādā no 92. pantā minētajiem gadījumiem.

87. pants

1. Šajā nodaļā "kontrolēti uzņēmumi" ir uzņēmumi, kuros kādai fiziskai vai juridiskai personai:

a) ir attiecīgo akcionāru vai locekļu balsstiesību vairākums vai

b) ir tiesības iecelt vai atsaukt vairākumu vadības, pārvaldības vai uzraudzības struktūru locekļu, un tajā pašā laikā tā ir attiecīgā uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vai

c) tā ir akcionārs vai dalībnieks un pilnīgi kontrolē akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākumu saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts ar citiem šā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

2. Šā panta 1. punktā mātesuzņēmuma tiesības attiecībā uz balsošanu, iecelšanu un atsaukšanu ietver jebkura cita kontrolēta uzņēmuma tiesības un jebkuras fiziskas vai juridiskas personas tiesības, kas darbojas savā vārdā, bet uz mātesuzņēmuma vai jebkura cita kontrolēta uzņēmuma rēķina.

88. pants

Dalībvalstis fiziskām personām, juridiskām personām un sabiedrībām, kas minētas 85. panta 1. punktā, drīkst piemērot stingrākas prasības nekā tās, kas noteiktas šajā direktīvā, vai noteikt papildu prasības ar noteikumu, ka šādas prasības vienlīdz piemēro visiem līdzdalības ieguvējiem vai izlietotājiem un visām sabiedrībām vai visiem tiem, kas ietilpst īpašā kategorijā, kuri iegūst vai izlieto līdzdalību vai sabiedrības.

2 . iedaļa

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad iegūst vai izlieto būtisku līdzdalību

89. pants

1. Ja kāda 85. panta 1. punktā minēta fiziska vai juridiska persona iegūst vai izlieto līdzdalību 85. panta 1. punktā minētā sabiedrībā un ja pēc iegūšanas vai izlietošanas šīs personas balsstiesību daļa sasniedz, pārsniedz vai vairs nesasniedz kādu no 10 %, 20 %, 1/3, 50 % vai 2/3 robežām, tad septiņās kalendārās dienās tā informē sabiedrību un tajā pašā laikā 96. pantā minēto vienu vai vairākas kompetentās iestādes par to, kāda balsstiesību daļa tai ir pēc iegūšanas vai izlietošanas. Dalībvalstis var nepiemērot:

a) 20 % un 1/3 robežu, ja tās piemēro tikai 25 % robežu,

b) 2/3 robežu, ja tās piemēro 75 % robežu.

Septiņu kalendāro dienu termiņš sākas tad, kad būtiskas līdzdalības turētājs uzzina par iegūšanu vai izlietošanu, vai tad, kad, ņemot vērā apstākļus, viņam būtu bijis par to jāuzzina.

Dalībvalstis turklāt drīkst noteikt, ka sabiedrība jāinformē arī par fiziskai vai juridiskai personai piederošās līdzdalības apjomu.

2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā savos likumos nosaka un saskaņā ar tiem precizē, kā par balsstiesībām, kas jāņem vērā, piemērojot šā panta 1. punktu, informē 85. panta 1. punktā minētās fiziskās un juridiskās personas.

90. pants

Dalībvalstis nosaka, ka 85. panta 1. punktā definētas sabiedrības pirmajā gadskārtējā pilnsapulcē, kas jāsasauc:

Beļģijā no 1993. gada 1. oktobra,

Dānijā no 1991. gada 1. oktobra,

Vācijā no 1995. gada 1. aprīļa,

Grieķijā no 1992. gada 1. oktobra,

Spānijā no 1991. gada 15. jūnija,

Francijā no 1991. gada 1. oktobra,

Īrijā no 1991. gada 1. novembra,

Itālijā no 1992. gada 1. jūnija,

Luksemburgā no 1993. gada 1. jūnija,

Nīderlandē no 1992. gada 1. maija,

Austrijā no 1995. gada 1. aprīļa,

Portugālē no 1991. gada 1. augusta,

Somijā no 1995. gada 1. aprīļa,

Zviedrijā no 1996. gada 1. aprīļa

un

Apvienotajā Karalistē no 1993. gada 18. decembra,

šīs direktīvas 85. panta 1. punktā definētām fiziskām vai juridiskām personām jāinformē attiecīgā sabiedrība un tajā pašā laikā arī viena vai vairākas attiecīgās kompetentās iestādes par 10 % vai vairāk balsstiesību, norādot faktiski piederošo balsstiesību attiecību, ja vien konkrētā persona jau nav iesniegusi deklarāciju saskaņā ar 89. pantu.

Mēneša laikā pēc tādas pilnsapulces informē plašu sabiedrību saskaņā ar 91. pantu par jebkādu līdzdalību, kas ir vismaz 10 %.

91. pants

Sabiedrībai, kas saņēmusi 89. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto informāciju, iespējami drīz, bet ne vēlāk kā deviņas kalendārās dienas pēc minētās informācijas saņemšanas, par to savukārt jāinformē plaša sabiedrība visās dalībvalstīs, kur tās akcijas ir iekļautas biržas oficiālajā sarakstā.

Dalībvalsts drīkst noteikt, ka pirmajā daļā minēto plašas sabiedrības informēšanu nodrošina nevis minētā sabiedrība, bet gan kompetentā iestāde, iespējams, sadarbībā ar attiecīgo sabiedrību.

3. iedaļa

Balsstiesību noteikšana

92. pants

Lai noteiktu, vai 85. panta 1. punktā definētajai fiziskai vai juridiskai personai ir jāsniedz 89. panta 1. punktā un 90. pantā minētā informācija, par minētās fiziskās vai juridiskās personas balsstiesībām uzskata:

a) balsstiesības, kas citām fiziskām vai juridiskām personām ir savā vārdā, bet uz minētās fiziskās vai juridiskās personas rēķina,

b) balsstiesības, kas ir kādam uzņēmumam, ko kontrolē minētā fiziskā vai juridiskā persona,

c) balsstiesības, kas ir trešai personai, ar kuru minētā fiziskā vai juridiskā persona ir noslēgusi rakstisku nolīgumu, saskaņā ar kuru, saskaņoti realizējot tām esošās balsstiesības, tās apņēmušās pieņemt kopēju ilglaicīgu politiku attiecībā uz konkrētās sabiedrības vadību,

d) balsstiesības, kas ir trešai personai saskaņā ar rakstisku nolīgumu, kas noslēgts ar minēto fizisko vai juridisko personu vai ar uzņēmumu, ko šī fiziskā vai juridiskā persona kontrolē, kurā paredzēta attiecīgo balsstiesību nodošana uz laiku par atlīdzību,

e) balsstiesības, kas nostiprinātas akcijās, kuras ir minētās fiziskās vai juridiskās personas īpašumā un ir iesniegtas kā garantijas, izņemot gadījumus, kad fiziskā vai juridiskā persona, kas ir garantētāja, kontrolē balsstiesības un deklarē nodomu tās izmantot, un tādā gadījumā tās uzskata par pēdējās minētās personas balsstiesībām,

f) balsstiesības, kas nostiprinātas akcijās, attiecībā uz kurām minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir lietojuma tiesības,

g) balsstiesības, ko minētā fiziskā vai juridiskā persona vai kāda cita no fiziskām vai juridiskām personām, kas minētas iepriekšējos a) līdz f) apakšpunktos, ir tiesīga iegūt tikai pēc savas iniciatīvas saskaņā ar formālu nolīgumu; tādos gadījumos 89. panta 1. punktā paredzēto informēšanu veic nolīguma noslēgšanas dienā,

h) balsstiesības, kas ir nostiprinātas akcijās, kuras ir nodotas minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām un kuras šīs fiziskās vai juridiskās personas var izmantot pēc sava ieskata, ja turētāji nav devuši īpašus norādījumus.

Atkāpjoties no 89. panta 1. punkta, ja fiziska vai juridiska persona drīkst izmantot šā panta pirmās daļas h) apakšpunktā minētās balsstiesības sabiedrībā un ja šo balsstiesību kopums kopā ar pārējām balsstiesībām, kas ir minētajai fiziskai vai juridiskai personai, šajā sabiedrībā sasniedz vai pārsniedz kādu no 89. panta 1. punktā minētajām robežām, tad dalībvalstis drīkst noteikt, ka minētās fiziskās vai juridiskās personas vienīgais pienākums ir informēt attiecīgo sabiedrību 21 kalendāro dienu pirms tās pilnsapulces.

4. iedaļa

Atbrīvojumi

93. pants

Ja fiziska vai juridiska persona, kas iegūst vai izlieto būtisku līdzdalību, kā minēts 89. pantā, ir locekle uzņēmumu grupā, kam saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/349/EEK [9] ir jāizstrādā konsolidēti pārskati, tad šo fizisko vai juridisko personu atbrīvo no pienākuma sniegt 89. panta 1. punktā un 90. pantā paredzēto informāciju, ja to sniedz mātesuzņēmums vai, ja mātesuzņēmums pats ir meitasuzņēmums, tā mātesuzņēmums.

94. pants

1. Kompetentās iestādes drīkst atbrīvot no 89. panta 1. punktā paredzētās informācijas sniegšanas attiecībā uz tādu līdzdalības iegūšanu vai izlietošanu, kas definēta 89. pantā un ko veic profesionāls vērtspapīru dīleris, ciktāl šis dīleris iegūšanu vai izlietošanu veic profesionāla vērtspapīru dīlera statusā un neizmanto iegūšanu, lai iejauktos attiecīgās sabiedrības vadībā.

2. Kompetentās iestādes prasa, lai 1. punktā minētie profesionālie vērtspapīru dīleri būtu tādas biržas biedri, kura atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī, vai, lai tos būtu apstiprinājušas vai uzraudzītu kompetentās iestādes, kas minētas 105. pantā.

95. pants

Kompetentās iestādes drīkst izņēmuma kārtā 85. panta 1. punktā minētās sabiedrības atbrīvot no 91. pantā noteiktā pienākuma informēt plašu sabiedrību, ja šīs iestādes uzskata, ka attiecīgās informācijas izpaušana būtu pretrunā plašas sabiedrības interesēm vai nopietni kaitētu attiecīgajām sabiedrībām, ja vien otrā gadījumā šāds izņēmums nevarētu atklātībā radīt maldīgu priekšstatu par faktiem un apstākļiem, kuru zināšana ir būtiska, lai varētu novērtēt attiecīgos pārvedamos vērtspapīrus.

5. iedaļa

Kompetentās iestādes

96. pants

Šajā nodaļā kompetentās iestādes nozīmē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras tiesību akti reglamentē 85. panta 1. punktā minētās sabiedrības.

6. iedaļa

Sankcijas

97. pants

Gadījumos, kad 85. panta 1. punktā minētās fiziskās vai juridiskās personas un sabiedrības neievēro šīs nodaļas prasības, dalībvalstis nosaka piemērotas sankcijas.

V SADAĻA

INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA UN IESNIEGŠANA

I NODAĻA

Prospektu publicēšana un iesniegšana, iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā

1. iedaļa

Prospektu un to pielikumu publicēšanas kārtība un termiņi

98. pants

1. Prospekti jāpublicē šādi:

a) ievietojot tos vienā vai vairākos laikrakstos, kas tiek izplatīti visā dalībvalstī, kurā vērtspapīrus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, vai arī, kas plaši izplatīti tajā, vai

b) kā brošūru, kas par brīvu pieejama tās vienas vai vairāku biržu telpās, kurās attiecīgos vērtspapīrus iekļauj oficiālajā sarakstā, emitenta juridiskās adreses vietā un attiecīgajās finanšu organizācijās, kuras veic emitenta maksājumus dalībvalstī, kurā vērtspapīrus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā.

2. Turklāt viss prospekts vai paziņojums par to, kur prospekts ir publicēts un kur to var saņemt, jāievieto izdevumā, ko nosaka dalībvalsts, kurā vērtspapīrus piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā.

99. pants

1. Prospekti jāpublicē pamatotā termiņā, ko nosaka valsts tiesību akti vai kompetentās iestādes, pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā.

Turklāt, ja pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā tirgo parakstīšanas pirmtiesības, kas rada darījumus, ko min oficiālajā sarakstā, tad prospekts jāpublicē kompetento iestāžu noteiktā pamatotā termiņā pirms šādas tirdzniecības.

2. Attiecīgi pamatotos ārkārtas gadījumos kompetentās iestādes var ļaut pagarināt prospekta publicēšanas termiņu un noteikt, ka publicēšanu drīkst veikt:

a) pēc dienas, kad iekļaušana oficiālajā sarakstā stājas spēkā, ja runa ir par tāda veida vērtspapīriem, kas jau ir iekļauti tās pašas biržas oficiālajā sarakstā un kas emitēti kā kompensācija par tādu aktīvu pārvešanu, kas nav skaidra nauda;

b) pēc dienas, kad izsludina parakstīšanās pirmtiesību tirdzniecību.

3. Ja parādzīmju iekļaušana oficiālajā sarakstā sakrīt ar to publisko emisiju un ja līdz pēdējam brīdim netiek galīgi formulēti daži emisijas noteikumi, tad kompetentās iestādes var ļaut pamatotā termiņā publicēt prospektu, kurā izlaista informācija par minētajiem noteikumiem, tomēr ir norādīti tās sniegšanas nosacījumi. Tāda informācija jāpublicē pirms dienas, kad sāk kotēšanu oficiālajā sarakstā, izņemot gadījumus, kad parādzīmes emitē nepārtraukti ar mainīgu cenu.

100. pants

Jaunus, svarīgus faktorus, kas var ietekmēt attiecīgo vērtspapīru novērtējumu un kas rodas laika posmā pēc prospekta pieņemšanas un pirms biržas darījumu sākšanas, dara zināmus prospekta pielikumā, ko pārbauda tāpat kā prospektu un publicē kompetento iestāžu noteiktā kārtībā.

2. iedaļa

Kompetento iestāžu informēšana par paredzēto publicēšanas veidu

101. pants

Ja prospekts vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā ir publicēts vai tiks publicēts saskaņā ar 3. un 20. pantu, tad paziņojumi, afišas, plakāti un dokumenti, kuros izziņo šo darbību un uzrāda attiecīgo vērtspapīru būtiskos raksturlielumus, kā arī visi pārējie dokumenti, kas attiecas uz iekļaušanu un paredzēti publicēšanai, ko veic emitents vai kāds viņa vārdā, vispirms jāiesniedz kompetentām iestādēm. Kompetentās iestādes lemj, vai tie pirms publicēšanas jāpārbauda.

Iepriekšminētos dokumentos jābūt paziņotam, ka prospekts ir izstrādāts, un jānorāda, kur to publicē vai kur tas tiks publicēts saskaņā ar 98. pantu.

II NODAĻA

Informācijas publicēšana un iesniegšana pēc iekļaušanas oficiālajā sarakstā

102. pants

1. Informāciju, kas minēta 67., 68., 80., 81. un 91. pantā un ko prasa publiskot tādu vērtspapīru emitentiem, kas iekļauti oficiālajā sarakstā vienā vai vairākās dalībvalstīs, publicē vienā vai vairākos laikrakstos, kas tiek izplatīti visā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs vai plaši izplatīti tajās, vai arī dara to publiski pieejamu rakstveidā vietās, kuras uzrāda sludinājumā, ko publicē vienā vai vairākos laikrakstos, kas tiek izplatīti visā attiecīgajā dalībvalstī vai dalībvalstīs vai plaši izplatīti tajās, vai kādā citā līdzvērtīgā veidā, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes.

Informāciju, kas minēta 67., 68., 80. un 81. pantā, emitenti kompetentām iestādēm nosūta vienlaikus.

2. Pusgada pārskatu, kas minēts 70. pantā, jāpublicē tajā vienā vai vairākās dalībvalstīs, kur akcijas ir iekļautas oficiālajā sarakstā, to ievietojot vienā vai vairākos laikrakstos, kas tiek izplatīti visā dalībvalstī vai plaši izplatīti tajā, vai valdības biļetenā, vai tam jābūt publiski pieejamam rakstveidā vietās, kuras uzrāda sludinājumā, ko publicē vienā vai vairākos laikrakstos, kas tiek izplatīti visā dalībvalstī vai plaši izplatīti tajā, vai arī citā līdzvērtīgā veidā, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes.

Sabiedrība pusgada pārskata eksemplārus vienlaikus nosūta visu to dalībvalstu kompetentām iestādēm, kurās tās akcijas ir iekļautas oficiālajā sarakstā. To dara ne vēlāk kā tad, kad pusgada pārskatu pirmoreiz publicē kādā dalībvalstī.

III NODAĻA

Valodas

103. pants

Informāciju, kas minēta 67., 68., 80., 81. un 91. pantā, kā arī 70. pantā minēto pusgada pārskatu, sagatavo vienā vai vairākās valsts valodās vai kādā no valsts valodām, vai arī citā valodā, ar noteikumu, ka attiecīgajā dalībvalstī tāda viena vai vairākas valsts valodas vai tāda cita valoda tiek parasti lietota finanšu jomā un ka kompetentās iestādes to pieņem.

104. pants

Informāciju, kas minēta 23. panta 4. punkta c) un d) apakšpunktā, publicē tās dalībvalsts valsts valodā vai kādā no tās valodām, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, vai citā valodā, ar noteikumu, ka tāda cita valoda attiecīgajā dalībvalstī tiek parasti lietota finanšu jomā un ka tā ir pieņemama kompetentām iestādēm, un attiecīgos gadījumos tiek ievēroti kompetento iestāžu noteiktie turpmākie nosacījumi.

VI SADAĻA

KOMPETENTĀS IESTĀDES UN DALĪBVALSTU SADARBĪBA

105. pants

1. Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas piemērošanu un izraugās vienu vai vairākas šajā direktīvā noteiktās kompetentās iestādes. Par to dalībvalstis ziņo Komisijai, sniedzot sīkāku informāciju par pilnvaru sadalījumu iestāžu starpā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentām iestādēm ir to uzdevumu izpildei vajadzīgās pilnvaras.

3. Šī direktīva neskar kompetento iestāžu atbildību, ko joprojām regulē tikai valstu tiesību akti.

106. pants

Lai izpildītu savus pienākumus, kompetentās iestādes vajadzības gadījumā sadarbojas un sniedz viena otrai šim nolūkam vajadzīgo informāciju.

107. pants

1. Dalībvalstis nosaka, ka personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentās iestādēs, ir pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Tas nozīmē, ka konfidenciālu informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

2. Tomēr 1. punkts neliedz dažādu dalībvalstu kompetentām iestādēm apmainīties ar informāciju, kā to paredz šī direktīva. Uz apmaiņas kārtā iegūtu informāciju attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, kas jāievēro personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentās iestādēs, kuras saņem tādu informāciju.

3. Neskarot gadījumus, uz ko attiecas krimināllikums, kompetentās iestādes, kas saskaņā ar 106. pantu saņem informāciju atbilstīgi III sadaļas I nodaļai, V sadaļas I nodaļai un I pielikumam, drīkst to izmantot tikai savu uzdevumu izpildei vai ar savu uzdevumu izpildi saistītās administratīvās lietās vai tiesu procesos.

Kompetentā iestāde, kas saskaņā ar 2. punktu saņem slepenu informāciju, kas minēta IV sadaļas III nodaļā, drīkst to izmantot vienīgi savu pienākumu izpildei.

VII SADAĻA

KONTAKTKOMITEJA

I NODAĻA

Komitejas struktūra, darba procesi un uzdevumi

108. pants

1. Pie Komisijas izveido kontaktkomiteju, kas še turpmāk saukta "Komiteja".

Komiteju veido dalībvalstu ieceltas personas un Komisijas pārstāvji. Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija.

Komiteju sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc kādas dalībvalsts delegācijas lūguma. Komiteja izstrādā savu reglamentu.

2. Komitejas uzdevumi ir šādi:

a) saistībā ar nosacījumiem attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā un saistībā ar nosacījumiem, saskaņā ar kuriem izstrādā, kontrolē un izplata prospektus, kas publicējami sakarā ar iekļaušanu oficiālajā sarakstā, un periodisko informāciju, ko jāpublicē sabiedrībām, kuru akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā, neierobežojot Līguma 226. un 227. pantu, veicināt šīs direktīvas saskaņotu ieviešanu, regulāri konsultējoties par jebkādām praktiskām problēmām, kas rodas sakarā ar direktīvas piemērošanu un kuru risināšanai par lietderīgu tiek uzskatīta viedokļu apmaiņa;

b) saistībā ar informāciju, kas publicējama gadījumos, kad tiek iegūta vai izlietota būtiska līdzdalība sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas oficiālajā sarakstā, dara iespējamas regulāras konsultācijas par jebkādām praktiskām problēmām, kas rodas sakarā ar direktīvas piemērošanu un kuru risināšanai par lietderīgu tiek uzskatīta viedokļu apmaiņa;

c) veicināt to, ka dalībvalstu attieksme kļūst saskaņota attiecībā uz

i) stingrākiem vai papildu nosacījumiem un saistībām, ko atbilstīgi 8. pantam dalībvalstis var noteikt valsts līmenī;

ii) prospektu pielikumiem un uzlabojumiem, ko kompetentām iestādēm ir tiesības prasīt vai ieteikt valsts līmenī;

iii) stingrākām vai papildu prasībām, ko dalībvalstis var noteikt atbilstīgi 71. un 88. pantam tā, lai visās dalībvalstīs piemērotās prasības varētu vienādot saskaņā ar Līguma 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu;

d) vajadzības gadījumā konsultēt Komisiju par papildinājumiem vai grozījumiem, kas jāizdara šajā direktīvā un, jo īpaši, apsvērt iespēju grozīt 71. un 73. pantu, ņemot vērā c) apakšpunkta iii) ievilkumā minēto prasību tuvināšanu, kā arī korekcijas, kas ieviešamas saskaņā ar 109. pantu.

Komitejas uzdevums nav vērtēt lēmumu pamatotību, ko kompetentās iestādes pieņēmušas atsevišķos gadījumos.

II NODAĻA

Vērtspapīru tirgus kapitalizācijas apmēra noteikšana

109. pants

1. Lai, ņemot vērā ekonomikas stāvokli, koriģētu 43. panta 1. punktā noteikto minimālo apmēru paredzamajai vērtspapīru tirgus kapitalizācijai, Komisija iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu.

2. Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [10], 5. un 7. pantu piemēro saskaņā ar minētā lēmuma 7. panta 3. punktu un 8. pantu.

3. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

110. pants

Dalībvalstis Komisijai dara zināmus to normatīvo un administratīvo aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

111. pants

1. Ar šo tiek atceltas Direktīvas 79/279/EEK, 80/390/EEK, 82/121/EEK un 88/627/EEK, kas grozītas ar II pielikuma A daļā uzskaitītajiem aktiem, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz II pielikuma B daļā noteiktajiem pārņemšanas termiņiem.

2. Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasāmas saskaņā ar korelācijas tabulu III pielikumā.

112. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

113. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 28. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

T. Östros

[1] OV C 116, 20.4.2001., 69. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 2001. gada 14. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2001. gada 7. maija Lēmums.

[3] OV L 66, 16.3.1979., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/627/EEK (OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.).

[4] OV L 100, 17.4.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/18/EK (OV L 135, 31.5.1994., 1. lpp.).

[5] OV L 48, 20.2.1982., 26. lpp.

[6] OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.

[7] OV L 124, 5.5.1989., 8. lpp.

[8] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/60/EK (OV L 162, 26.6.1999., 65. lpp.).

[9] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[10] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PROSPEKTA PLĀNS VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANAI BIRŽAS OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

PLĀNS A

Prospekta plāns akciju iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā

1. nodaļa

Informācija par personām, kas atbild par prospektiem un finanšu pārskatu revīziju

1.1. To fizisko personu vārds un ieņemamais amats un to juridisko personu nosaukums un juridiskā adrese, kas atbild par prospektiem vai, atsevišķos gadījumos, par dažām to daļām, norādot attiecīgās daļas.

1.2. Šīs nodaļas 1.1. punktā minēto atbildīgo personu apliecinājums, ka pēc viņu rīcībā esošām ziņām informācija, kas sniegta prospekta daļā, par kuru tās atbild, ir patiesa, un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt prospekta saturu.

1.3. To oficiālo revidentu vārdi/nosaukumi, adreses un kvalifikācijas, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir revidējuši sabiedrības gada finanšu pārskatus par iepriekšējiem trijiem saimnieciskajiem gadiem.

Apliecinājums par to, ka gada finanšu pārskati ir revidēti. Ja oficiālie revidenti atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par gada finanšu pārskatiem vai ja tajos ir atrunas, tad atteikumu vai atrunas to pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

Norāde par citu prospektā dotu informāciju, ko pārbaudījuši revidenti.

2. nodaļa

Informācija par iekļaušanu oficiālajā sarakstā un par akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

2.1. Norāde par to, vai iesniegtais pieteikums ir pieteikums par jau tirgotu akciju iekļaušanu oficiālajā sarakstā vai tas ir pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, lai veiktu tirdzniecību biržā.

2.2. Informācija par akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā.

2.2.0. Norāde par rezolūcijām, atļaujām vai apstiprinājumiem, uz kuru pamata attiecīgās akcijas tikušas vai tiks radītas un/vai emitētas.

Emisijas veids un apmērs.

Akciju skaits, kas tikušas vai tiks radītas un/vai emitētas, ja tas ir iepriekš noteikts.

2.2.1. Ja akcijas emitē saistībā ar apvienošanos, sabiedrības sadalīšanu, uzņēmuma visu aktīvu un pasīvu vai to daļas pārvešanu, pārņemšanas priekšlikumu vai kā kompensāciju par tādu aktīvu pārvešanu, kas nav skaidra nauda, tad norāde par to, kur ir publiski pieejami dokumenti, kuros aprakstīti šādu operāciju nosacījumi.

2.2.2. Akcijās nostiprināto tiesību īss apraksts, jo īpaši, balsstiesību apmērs, tiesības uz peļņas daļu vai uz atlikuma daļu likvidācijas gadījumā un visas privilēģijas.

Termiņš, kurā izbeidzas tiesības uz dividendēm, un norāde par personu, kuras labā šīs tiesības darbojas.

2.2.3. Akciju ienākuma nodoklis, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā izcelsmes un/vai kotēšanas valstī.

Norāde par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma iegūšanas vietā.

2.2.4. Akciju pārdošanas kārtība un ierobežojumi to brīvai tirgošanai (piemēram, klauzula, kurā noteikts, ka vajadzīga piekrišana).

2.2.5. Diena, kad stājas spēkā tiesības uz dividendēm.

2.2.6. Biržas, kurās tiek vai tiks lūgta iekļaušana oficiālajā sarakstā.

2.2.7. Finanšu organizācijas, kas laikā, kad akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā, veic emitenta maksājumus dalībvalstīs, kurās ir notikusi iekļaušana.

2.3. Ciktāl vajadzīgs, informācija par tādu akciju publisku vai privātu emisiju un izvietošanu, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ja šāda emisija vai izvietošana ir veikta 12 mēnešos pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā.

2.3.0. Norāde par akcionāru pirmpirkuma tiesību izmantojumu vai šo tiesību ierobežošanu vai atsaukšanu.

Vajadzības gadījumā, norāde par iemesliem, kāpēc minētās tiesības ierobežotas vai atsauktas; tādos gadījumos, emisijas cenas pamatojums, ja emisija ir par skaidru naudu; norāde par ieguvējiem, ja pirmpirkuma tiesību ierobežošanas vai atsaukšanas nolūks ir nodrošināt labvēlīgāku režīmu konkrētām personām.

2.3.1. Publiskās vai privātās emisijas vai izvietošanas kopējā summa un piedāvāto akciju skaits, vajadzības gadījumā, pa to veidiem.

2.3.2. Ja publiska vai privāta emisija vai izvietošana tikusi vai tiek veikta vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kāda daļa tikusi vai tiek rezervēta dažiem no tiem, tad norāde par tādām daļām.

2.3.3. Emisijas cena vai piedāvājuma vai izvietošanas cena, norādot nominālvērtību vai, ja tādas nav, atbilstošo uzskaites nominālvērtību vai kapitalizējamo apjomu; emisijas prēmija un to izdevumu apmērs, ko prasa apmaksāt parakstītājam vai pircējam.

Cenas samaksas metodes, īpaši attiecībā uz tādu akciju samaksu, kas nav pilnībā samaksātas.

2.3.4. Kārtība, kādā izmantojamas pirmpirkuma tiesības; iespējas tirgot parakstīšanās tiesības; noteikumi attiecībā uz parakstīšanās tiesībām, kas nav izmantotas.

2.3.5. Akciju emisijas vai piedāvājuma izsludināšanas termiņš un to finanšu organizāciju nosaukumi, kas atbildīgas par publiskās pierakstīšanās nodrošināšanu.

2.3.6. Akciju piegādes metodes un termiņi, pagaidu sertifikātu iespējamā radīšana.

2.3.7. To fizisko vai juridisko personu, kuras paraksta vai garantē emitentam emisiju, vārdi/nosaukumi, adreses un apraksti. Ja parakstīta vai garantēta ir tikai daļa emisijas, tad informācija par neaptverto daļu.

2.3.8. Norāde vai tāme par to izmaksu kopējo summu un/vai summu par vienu akciju, kas saistītas ar emisijas operāciju, norādot kopējo atlīdzību finanšu starpniekiem, ieskaitot parakstīšanas komisiju vai piemaksu, garantijas komisiju, izvietošanas komisiju vai tirdzniecības aģenta komisiju.

2.3.9. Emitenta tīrais ieņēmums no emisijas un šāda ieņēmuma paredzētais izmantojums, piemēram, ieguldījumu programmas finansēšana vai emitenta finansiālā stāvokļa nostiprināšana.

2.4. Informācija par akciju iekļaušanu oficiālajā sarakstā.

2.4.0. To akciju apraksts, kas pieteiktas iekļaušanai oficiālajā sarakstā, cita starpā, akciju skaits un akcijas nominālvērtība vai, ja nav nominālvērtības, atbilstošā uzskaites vērtība, vai kopējā nominālvērtība, precīzs apzīmējums vai veids un pievienotie kuponi.

2.4.1. Ja akcijas paredzēts tirgot biržā, bet iepriekš tādas akcijas publiski nav pārdotas, tad informācija par akciju skaitu, kas darītas pieejamas tirgū, un to nominālvērtību vai, ja nav nominālvērtības, atbilstošo uzskaites vērtību, vai informācija par kopējo nominālvērtību un, vajadzības gadījumā, informācija par minimālo piedāvājuma cenu.

2.4.2. Diena, kad jaunās akcijas tiks iekļautas oficiālajā sarakstā un sāksies to tirdzniecība, ja attiecīgā diena ir zināma.

2.4.3. Ja tā paša veida akcijas jau ir iekļautas vienas vai vairāku biržu oficiālajos sarakstos, norāde par šīm biržām.

2.4.4. Ja tā paša veida akcijas vēl nav iekļautas oficiālajā sarakstā, bet tiek tirgotas vienā vai vairākos citos regulētos tirgos, kas ir regulāri funkcionējoši, atzīti un atvērti tirgi, norāde par šiem tirgiem.

2.4.5. Norāde par turpmāk minētiem notikumiem iepriekšējā un kārtējā saimnieciskajā gadā:

a) publiski pārņemšanas priekšlikumi, ko izteikušas trešās personas attiecībā uz emitenta akcijām,

b) publiski pārņemšanas priekšlikumi, ko izteicis emitents attiecībā uz citu sabiedrību akcijām.

Jāuzrāda šādu priekšlikumu cena un apmaiņas noteikumi, kā arī to iznākumi.

2.5. Ja vienlaikus vai gandrīz vienlaikus ar to akciju radīšanu, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, notiek privāta parakstīšanās uz tā paša veida akcijām vai to izvietošana, vai tiek radītas citu veidu akcijas publiskai vai privātai izvietošanai, tad jāsniedz sīkas ziņas par šādu darbību iezīmēm un attiecīgo akciju skaitu un raksturlielumiem.

3. nodaļa

Vispārīgas ziņas par emitentu un tā kapitālu

3.1. Vispārīgas ziņas par emitentu.

3.1.0. Nosaukums, juridiskā adrese un galvenā pārvaldes iestāde, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

3.1.1. Dibināšanas datums un emitenta darbības termiņš, izņemot, ja tas ir neierobežots.

3.1.2. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas, un juridiskā forma, kāda tam ir saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

3.1.3. Norāde par emitenta mērķiem un atsauce uz dibināšanas dokumenta attiecīgo klauzulu, kurā tie ir aprakstīti.

3.1.4. Norāde par attiecīgo reģistru un reģistrācijas numuru tajā.

3.1.5. Norāde, kur var apskatīt prospektā minētos dokumentus par emitentu.

3.2. Vispārīgas ziņas par kapitālu.

3.2.0. Emitētā kapitāla apmērs, to veidojošo akciju skaits un veidi un izsmeļošas ziņas par to galvenajiem raksturlielumiem;

emitētā kapitāla daļa, kas vēl jāsamaksā, norādot to akciju skaitu vai kopējo nominālvērtību un tipu, kas vēl nav pilnībā samaksātas, vajadzības gadījumā sadalot atbilstoši apmēram, kādā tās ir samaksātas.

3.2.1. Ja nav izmantota atļauja emitēt kapitālu vai ir plānots palielināt kapitālu, cita starpā, saistībā ar emitētiem konvertējamiem aizņēmumiem vai piešķirtām parakstīšanās iespējām, norāde par:

a) atļautā kapitāla vai kapitāla palielinājuma apmēru un, vajadzības gadījumā, atļaujas termiņu,

b) to personu kategorijām, kurām ir pirmtiesības parakstīties uz tādām kapitāla papildu daļām,

c) noteikumi un kārtība, kādā veicama akciju emisija, kas atbilst šādām daļām.

3.2.2. Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad jāuzrāda šādu akciju skaits un raksturlielumi.

3.2.3. Visu konvertējamu parādzīmju, maiņas parādzīmju vai parādzīmju ar papildu tiesībām summa un norāde par nosacījumiem un procedūrām, ko piemēro to konversijai, maiņai vai parakstīšanai.

3.2.4. Dibināšanas dokumentā un statūtos ietvertie nosacījumi, kas regulē izmaiņas kapitālā un dažādu akciju veidu attiecīgajās tiesībās, ja šādi nosacījumi ir stingrāki par likumā noteiktajiem.

3.2.5. To darbību īss apraksts par iepriekšējiem trīs gadiem, kuras mainījušas emitētā kapitāla apmēru un/vai to veidojošo akciju skaitu un veidus.

3.2.6. Ciktāl tas emitentam ir zināms, norāde par fiziskām vai juridiskām personām, kuras tieši vai netieši, atsevišķi vai kopīgi kontrolē vai varētu kontrolēt emitentu, un dati par kapitāla daļu, kas dod balsstiesības.

Kopīga kontrole ir kontrole, ko īsteno vairāk nekā viena sabiedrība vai vairāk nekā viena persona, kuru starpā ir vienošanās, kas var ļaut tiem pieņemt kopīgu politiku attiecībā uz emitentu.

3.2.7. Ciktāl tas emitentam ir zināms, norāde par akcionāriem, kam tieši vai netieši pieder emitenta kapitāla daļa, ko dalībvalstis nevar noteikt lielāku par 20 %.

3.2.8. Ja emitents pieder uzņēmumu grupai, īss apraksts par uzņēmumu grupu un emitenta pozīciju tajā.

3.2.9. Visu to pašu akciju skaits, uzskaites vērtība un nominālvērtība vai, ja nav nominālvērtības, atbilstošā uzskaites vērtība, ko emitents vai cita sabiedrība, kurā tam ir tieša vai netieša līdzdalība vairāk nekā 50 % apjomā, ir iegādājusies un kas tai pieder, ja šādi vērtspapīri bilancē neparādās kā atsevišķs postenis.

4. nodaļa

Informācija par emitenta darbībām

4.1. Emitenta pamatdarbības.

4.1.0. Emitenta pamatdarbību apraksts, norādot pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu galvenās kategorijas.

Norāde par svarīgām jaunām precēm un/vai darbībām.

4.1.1. Pēdējo trīs saimniecisko gadu tīrā apgrozījuma iedalījums pa darbības kategorijām un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ciktāl, ņemot vērā to, kā tiek organizēta preču tirdzniecība un sniegti pakalpojumi, kas ir emitenta parastā darbība, šīs kategorijas un tirgi būtiski atšķiras viens no otra.

4.1.2. Emitenta galveno iestāžu atrašanās vieta un lielums un kopsavilkums par tā nekustamo īpašumu. Par galvenajām iestādēm uzskata iestādes, no kurām nāk vairāk nekā 10 % apgrozījuma vai produkcijas.

4.1.3. Attiecībā uz kalnrūpniecību, ogļūdeņražu ieguvi, darbiem atklātos karjeros un līdzīgām darbībām, ciktāl tas ir nozīmīgi, atradņu apraksts, saimnieciski izmantojamo rezervju prognoze un paredzētais darbības ilgums.

Norāde par koncesiju termiņiem un galvenajiem noteikumiem, kā arī par saimnieciskiem nosacījumiem to izpildei.

Norāde par pašreizējo darba gaitu.

4.1.4. Ja informāciju, ko sniedz saskaņā ar 4.1.0. līdz 4.1.3. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, tad būtu jāpiemin šis fakts.

4.2. Īsa informācija par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs, ja vispār ir atkarīgs, no patentiem vai licencēm, rūpnieciskiem, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai jauniem ražošanas procesiem, ja šādi faktori ir būtiski nozīmīgi emitenta darbībai vai rentabilitātei.

4.3. Informācija par jaunu produktu un procesu izpētes un attīstības politiku pēdējos trijos saimnieciskajos gados, ja tas ir būtiski.

4.4. Informācija par tiesu vai arbitrāžas procesiem, kas nesenā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai būtiski ietekmēja emitenta finanšu stāvokli.

4.5. Informācija par pārtraukumiem emitenta darbībā, kas nesenā pagātnē varēja būtiski ietekmēt vai būtiski ietekmēja emitenta finanšu stāvokli.

4.6. Pēdējos trijos saimnieciskajos gados nodarbināto personu vidējais skaits un pārmaiņas tajā, ja pārmaiņas ir būtiskas, kur iespējams, darbiniekus iedalot pēc galvenajām darbības kategorijām.

4.7. Ieguldījumu politika.

4.7.0. Galveno veikto ieguldījumu apraksts ar skaitļiem, ieskaitot tādu līdzdalību kā akcijas, parādzīmes utt. citos uzņēmumos pēdējos trijos saimnieciskajos gados, kā arī kārtējā saimnieciskā gada jau pagājušajos mēnešos.

4.7.1. Informācija par galvenajiem ieguldījumiem, kas tiek veikti, izņemot citos uzņēmumos iegūstamu līdzdalību.

Šo ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums (savā valstī un ārpus tās).

Finansēšanas metode (iekšēja vai ārēja).

4.7.2. Informācija par emitenta galvenajiem turpmākajiem ieguldījumiem, izņemot līdzdalību, kas tiks iegūta citos uzņēmumos, par ko emitenta pārvaldes struktūras jau ir uzņēmušās stingras saistības.

5. nodaļa

Informācija par emitenta aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumiem

5.1. Emitenta finanšu pārskati.

5.1.0. Sabiedrības sagatavotas pēdējās trīs bilances un peļņas un zaudējumu aprēķini salīdzinošas tabulas veidā. Pēdējā saimnieciskā gada finanšu pārskata piezīmes.

Prospekta projekts kompetentām iestādēm jāiesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc tā saimnieciskā gada beigām, uz kuru attiecas jaunākais publicētais gada finanšu pārskats. Izņēmuma gadījumos kompetentās iestādes šo termiņu var pagarināt.

5.1.1. Ja emitents sastāda tikai konsolidētu gada finanšu pārskatu, tad tas šo pārskatu iekļauj prospektā saskaņā ar 5.1.0. punktu.

Ja emitents sastāda gan nekonsolidētu, gan konsolidētu gada finanšu pārskatu, tad tas prospektā saskaņā ar 5.1.0. punktu iekļauj abus pārskatus.

Tomēr kompetentās iestādes var atļaut emitentam iekļaut vai nu tikai nekonsolidēto, vai arī tikai konsolidēto gada finanšu pārskatu, ja neietvertajā pārskatā netiek sniegta svarīga papildu informācija.

5.1.2. Emitenta sabiedrības peļņa vai zaudējumi par vienu akciju saimnieciskajā gadā, kas rodas no sabiedrības parastās darbības, pēc nodokļu atskaitījuma, pēdējos trijos saimnieciskajos gados, ja sabiedrība prospektā iekļauj savu nekonsolidēto gada finanšu pārskatu.

Ja emitents prospektā iekļauj tikai konsolidētu gada finanšu pārskatu, tad tas norāda saimnieciskā gada konsolidēto peļņu vai zaudējumus uz vienu akciju pēdējos trijos saimnieciskajos gados. Šo informāciju sniedz papildus tai, ko sniedz saskaņā ar šā punkta iepriekšējo daļu, ja emitents prospektā iekļauj arī nekonsolidētu gada finanšu pārskatu.

Ja iepriekšminēto triju saimniecisko gadu laikā akciju skaits emitenta sabiedrībā ir mainījies tādēļ, ka, piemēram, palielinājies vai samazinājies kapitāls vai pārkārtotas vai sadalītas akcijas, tad šā punkta pirmajā un otrajā daļā minēto peļņu vai zaudējumus uz vienu akciju koriģē, lai tie būtu salīdzināmi; tādā gadījumā norāda korekcijai izmantoto formulu.

5.1.3. Dividendes apmērs par vienu akciju pēdējos trijos saimnieciskajos gados, vajadzības gadījumā koriģēts tā, lai būtu salīdzināms saskaņā ar 5.1.2. punkta trešo daļu.

5.1.4. Ja ir pagājuši vairāk nekā deviņi mēneši pēc tā saimnieciskā gada beigām, par kuru publicēts jaunākais nekonsolidētais un/vai konsolidētais gada finanšu pārskats, tad prospektā iekļauj vai tam pievieno starpposma finanšu pārskatu, kas aptver vismaz pirmos sešus mēnešus. Ja starpposma finanšu pārskats nav revidēts, šis fakts jādara zināms.

Ja emitents izstrādā konsolidētus gada finanšu pārskatus, tad kompetentās iestādes lemj, vai iesniedzamais starpposma finanšu pārskats ir jākonsolidē vai nav.

Būtiskas izmaiņas, kas notikušas kopš pēdējā saimnieciskā gada beigām vai starpposma finanšu pārskata izstrādāšanas, jāapraksta piezīmē, ko iekļauj prospektā vai ko pievieno tam.

5.1.5. Ja nekonsolidētais vai konsolidētais gada finanšu pārskats neatbilst direktīvām par sabiedrību gada finanšu pārskatiem un nesniedz patiesu un pareizu priekšstatu par emitenta aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumiem, tad jāsniedz sīkāka un/vai papildu informācija.

5.1.6. Tabula, kurā atspoguļoti naudas līdzekļu avoti un izlietojums pēdējos trijos saimnieciskajos gados.

5.2. Atsevišķas turpmāk uzskaitītas ziņas par uzņēmumiem, kur emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša uzņēmuma aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

Turpmāk uzskaitītās ziņas jāsniedz vienmēr par katru uzņēmumu, kurā emitentam ir tieša vai netieša līdzdalība, ja līdzdalības uzskaites vērtība ir vismaz 10 % no kapitāla un rezervēm vai nes vismaz 10 % no emitenta tīrās peļņas vai zaudējumiem, vai, attiecībā uz uzņēmumu grupām, ja līdzdalības uzskaites vērtība ir vismaz 10 % no uzņēmumu grupas konsolidētiem tīriem aktīviem vai nes vismaz 10 % no uzņēmumu grupas konsolidētās tīrās peļņas vai zaudējumiem.

Turpmāk uzskaitītās ziņas nevajag sniegt, ja emitents pierāda, ka tā līdzdalība ir tikai pagaidu līdzdalība.

Tāpat var nesniegt ziņas, kas prasītas e) un f) apakšpunktā, ja uzņēmums, kurā ir līdzdalība, nepublicē gada finanšu pārskatus.

Dalībvalstis var atļaut kompetentām iestādēm nesniegt d) līdz j) apakšpunktā minēto informāciju, ja to uzņēmumu, kuros ir līdzdalība, gada finanšu pārskatus konsolidē uzņēmumu grupas gada finanšu pārskatos vai ja gada finanšu pārskatos norāda līdzdalības attiecīgo vērtību pēc pašu kapitāla metodes, ar noteikumu, ka pēc kompetento iestāžu ieskatiem minētās informācijas nesniegšana nevar atklātībā radīt maldīgu priekšstatu par faktiem un apstākļiem, kurus zināt ir būtiski, lai varētu novērtēt attiecīgos vērtspapīrus.

Var nesniegt g) un j) punktā minēto informāciju, ja pēc kompetento iestāžu atzinuma tādas informācijas nesniegšana nemaldina ieguldītājus.

a) Uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese,

b) darbības joma,

c) rīcībā esošā kapitāla daļa,

d) emitētais kapitāls,

e) rezerves,

f) peļņa vai zaudējumi no parastās darbības, atskaitot nodokļus, pēdējā saimnieciskajā gadā,

g) vērtība, kādu tā rīcībā esošām akcijām savos pārskatos uzrāda emitents, kam jāpublicē prospekts,

h) summa, kas vēl jāsamaksā par rīcībā esošām akcijām,

i) dividenžu summa, kas pēdējā saimnieciskajā gadā saņemta par rīcībā esošām akcijām,

j) emitenta ņemto parādu summas un ar uzņēmumu saistīto parādu summas, kas tam pienākas.

5.3. Atsevišķas ziņas par uzņēmumiem, kas nav minēti 5.2. punktā, kuros emitentam ir vismaz 10 % kapitāla. Šīs ziņas var nesniegt, ja tās nav svarīgas šīs direktīvas 21. pantā noteiktā mērķa vajadzībām:

a) uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese,

b) rīcībā esošā kapitāla daļa.

5.4. Ja prospektā iekļauj konsolidētu gada finanšu pārskatu, jānorāda:

a) izmantotie konsolidēšanas principi. Tos apraksta pilnīgi, ja attiecīgajā dalībvalstī nav tiesību aktu, kas reglamentē gada finanšu pārskatu konsolidēšanu, vai ja izmantotie principi nesaskan ar tādiem tiesību aktiem vai ar vispārpieņemtu metodi tajā dalībvalstī, kurā atrodas vai darbojas birža, kur tiek lūgta iekļaušana oficiālajā sarakstā;

b) konsolidācijā iekļauto uzņēmumu nosaukumi un juridiskās adreses, ja tāda informācija ir svarīga, lai varētu novērtēt emitenta aktīvus un pasīvus, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumus. Pietiek, ja šo informāciju min uzņēmumu sarakstā, par kuriem ziņas tiek prasītas 5.2. punktā;

c) par katru no b) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem –

i) trešo personu līdzdalības kopējais īpatsvars, ja gada finanšu pārskatus konsolidē vispārēji;

ii) konsolidācijas proporcija, ko aprēķina, ņemot par pamatu līdzdalību, ja konsolidācija notiek proporcionāli.

5.5. Ja emitents ir galvenais uzņēmums, kas veido uzņēmumu grupu ar vienu vai vairākiem atkarīgiem uzņēmumiem, tad par tādu emitentu un uzņēmumu grupu sniedz ziņas, kas minētas 4. un 7. nodaļā.

Kompetentās iestādes minēto informāciju var ļaut sniegt tikai par emitentu vai tikai par uzņēmumu grupu ar noteikumu, ka nesniegtā informācija nav būtiska.

5.6. Ja daļa šajā plānā prasītās informācijas ir iekļauta gada finanšu pārskatos, ko iesniedz saskaņā ar šo nodaļu, tā nav jāsniedz atkārtoti.

6. nodaļa

Informācija par pārvaldi, vadību un uzraudzību

6.1. Turpmāk minēto personu vārdi, adreses un pienākumi emitenta sabiedrībā un galvenās darbības, ko tās veic ārpus emitenta sabiedrības, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo sabiedrību:

a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi,

b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības gadījumā,

c) dibinātāji, ja sabiedrība izveidota uz mazāk nekā pieciem gadiem.

6.2. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru dalībnieku līdzdalība emitenta sabiedrībā.

6.2.0. Pēdējā pabeigtā saimnieciskā gada laikā pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru dalībniekiem saskaņā ar jebkuru no pozīcijām izmaksātā atlīdzība un atlīdzība praktiskas palīdzības veidā, ko ieskaita vispārējo izmaksu vai peļņas sadales kontā, uzrādot kopējās summas katrai struktūru kategorijai.

Jāuzrāda kopējā atlīdzība un atlīdzība praktiskas palīdzības veidā, ko emitenta pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru visiem dalībniekiem izmaksā un piešķir visi atkarīgie uzņēmumi, ar kuriem tas veido uzņēmumu grupu.

6.2.1. Kopējais akciju skaits, kas emitenta sabiedrībā ir tās pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem, un viņiem piešķirtās iespējas attiecībā uz sabiedrības akcijām.

6.2.2. Informācija par pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļu līdzdalības raksturu un apmēru emitenta veiktos darījumos, kuri pēc to rakstura vai nosacījumiem nav parasti darījumi (kā iegādes ārpus parastās darbības, pamatlīdzekļu ieguve vai izlietošana) iepriekšējā un kārtējā saimnieciskajā gadā. Ja ārkārtas darījumi slēgti iepriekšējo saimniecisko gadu laikā un nav noslēgti pilnībā, jāsniedz ziņas arī par tādiem darījumiem.

6.2.3. Kopējie neatmaksātie aizdevumi, ko emitents piešķir personām, kas minētas 6.1. punkta a) apakšpunktā, un garantijas, ko emitents tām sniedz.

6.3. Plāni personāla iesaistīšanai emitenta kapitālā.

7. nodaļa

Informācija par emitenta pašreizējo attīstību un perspektīvām

7.1. Izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes piešķīrušas atbrīvojumu, vispārīga informācija par emitenta darbību kopš tā saimnieciskā gada beigām, uz kuru attiecas jaunākais publicētais gada finanšu pārskats, jo īpaši:

a) pēdējā laika svarīgākās tendences ražošanā, tirdzniecībā un kapitālā, kā arī pasūtījumu apjoms, un

b) izmaksu un pārdošanas cenu jaunākās tendences.

7.2. Izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes piešķīrušas atbrīvojumu, informācija par emitenta perspektīvām vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā.

PLĀNS B

Prospekta plāns parādzīmju iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā

1. nodaļa

Informācija par personām, kas atbild par prospektiem un finanšu pārskatu revīziju

1.1. To fizisko vai juridisko personu vārds/nosaukums un juridiskā adrese, kas atbild par prospektiem vai, atsevišķos gadījumos, par dažām to daļām, norādot attiecīgās daļas.

1.2. Šās nodaļas 1.1. punktā minēto atbildīgo personu apliecinājums, ka pēc viņu rīcībā esošām ziņām informācija, kas sniegta prospekta daļā, par kuru tās atbild, ir patiesa un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt prospekta saturu.

1.3. To oficiālo revidentu vārdi/nosaukumi, adreses un kvalifikācijas, kuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir revidējuši gada finanšu pārskatus par iepriekšējiem trijiem saimnieciskajiem gadiem.

Apliecinājums par to, ka gada finanšu pārskati ir revidēti. Ja oficiālie revidenti atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par gada finanšu pārskatiem vai ja tajos ir atrunas, tad atteikumu vai atrunas to pilnā formā iekļauj prospektā un min attiecīgos iemeslus.

Norāde par citu informāciju prospektā, kuru pārbaudījuši revidenti.

2. nodaļa

Informācija par aizņēmumiem un parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā

2.1. Aizņēmuma nosacījumi.

2.1.0. Aizņēmuma pamatsumma; ja pamatsumma nav noteikta, tas jāmin.

Parādzīmju veids, skaits un numerācija, kā arī nominālvērtības.

2.1.1. Izņemot nepārtrauktas emisijas, jāmin emisijas un izpirkšanas cenas, kā arī nominālā procentu likme; ja ir paredzētas vairākas procentu likmes, norāde par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem likmes maina.

2.1.2. Procedūras citu priekšrocību piešķiršanai; priekšrocību aprēķināšanas metode.

2.1.3. Parādzīmju ienākuma nodoklis, ko ietur ienākuma iegūšanas vietā izcelsmes valstī un/vai valstī, kurā akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā.

Norāde par to, vai emitents uzņemas atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma iegūšanas vietā.

2.1.4. Aizdevuma dzēšanas kārtība, tostarp atmaksāšanas kārtība.

2.1.5. Finanšu organizācijas, kas laikā, kad parādzīmes iekļauj oficiālajā sarakstā, veic emitenta maksājumus dalībvalstī, kurā notiek iekļaušana oficiālajā sarakstā.

2.1.6. Aizņēmuma valūta; ja aizņēmums ir izteikts norēķinu vienībās, to līguma statuss; valūtas izvēle.

2.1.7. Termiņi:

a) aizņēmuma termiņš un starpposma maksājumu termiņi,

b) diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi,

c) termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt procentus, un pamatsummas atmaksāšanas termiņš,

d) parādzīmju piegādes procedūras un termiņi, pagaidu sertifikātu radīšanas iespējamība.

2.1.8. Izņemot nepārtrauktas emisijas gadījumus, norāde par ienesīgumu. Metodi, pēc kuras aprēķina ienesīgumu, apraksta apkopojuma formā.

2.2. Juridiska informācija.

2.2.0. Norāde par rezolūcijām, atļaujām un apstiprinājumiem, saskaņā ar kuriem parādzīmes tikušas vai tiks radītas un/vai emitētas.

To darbības veids un apmērs.

Parādzīmju skaits, kas tikušas vai tiks radītas un/vai emitētas, ja tas ir iepriekš noteikts.

2.2.1. To garantiju, galvojumu un saistību veids un darbības joma, kas paredzētas, lai nodrošinātu aizņēmuma attiecīgu apkalpošanu gan attiecībā uz parādzīmju atmaksāšanu, gan procentu izmaksu.

Norāde par vietām, kur ir publiski pieejami to līgumu teksti, kas attiecas uz šīm garantijām, galvojumiem un saistībām.

2.2.2. Pilnvarnieku organizācija vai kāda cita parādzīmju turētāju kopuma pārstāvība.

Parādzīmju turētāju pārstāvja vārds, pienākumi, raksturojums un galvenais birojs, pārstāvības galvenie nosacījumi, jo īpaši nosacījumi, ar kādiem pārstāvi var aizstāt.

Norāde par vietām, kur ir publiski pieejami līgumi, kas attiecas uz šīm pārstāvības formām.

2.2.3. Norāde par klauzulām, kas pakārto aizņēmumu citiem emitenta parādiem, par kuriem līgums jau ir noslēgts vai tiks noslēgts.

2.2.4. Norāde par tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem radītas parādzīmes, un kompetentām tiesām tiesāšanās gadījumā.

2.2.5. Norāde, vai parādzīmes ir vārda vai uzrādītāja parādzīmes.

2.2.6. Ierobežojumi parādzīmju brīvai tirgošanai.

2.3. Informācija par parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā.

2.3.0. Biržas, kur lūdz vai lūgs iekļaušanu oficiālajā sarakstā.

2.3.1. To fizisko vai juridisko personu vārdi/nosaukumi, adreses un raksturojums, kuras emitentam paraksta vai garantē emisiju. Ja parakstīta vai garantēta ir emisijas daļa, paziņojums par neaptverto daļu.

2.3.2. Ja publiska vai privāta emisija vai izvietošana tikusi vai tiek veikta vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos un ja kāda daļa tikusi vai tiek rezervēta dažiem no tiem, norāde par šādām daļām.

2.3.3. Ja tā paša veida parādzīmes ir jau iekļautas vienas vai vairāku biržu oficiālajos sarakstos, norāde par tādām biržām.

2.3.4. Ja tā paša veida parādzīmes vēl nav iekļautas oficiālajā sarakstā, bet tiek tirgotas vienā vai vairākos citos regulētos tirgos, kas ir regulāri funkcionējoši, atzīti un atvērti tirgi, norāde par šiem tirgiem.

2.4. Informācija par emisiju, ja tā notiek vienlaikus ar iekļaušanu oficiālajā sarakstā vai trīs mēnešos pirms iekļaušanas.

2.4.0. Kārtība, kādā izmantojamas pirmpirkuma tiesības; parakstīšanās tiesību tirgojamība; noteikumi attiecībā uz parakstīšanās tiesībām, kas nav īstenotas.

2.4.1. Emisijas vai piedāvājuma cenas samaksas metode.

2.4.2. Izņemot parādzīmju nepārtrauktas emisijas gadījumu, jāmin emisijas vai piedāvājuma izsludināšanas termiņš un priekšlaicīgas slēgšanas iespējamība.

2.4.3. Norāde par finanšu organizācijām, kas ir atbildīgas par publiskās parakstīšanās pieņemšanu.

2.4.4. Vajadzības gadījumā atsauce uz faktu, ka parakstīšanās var tikt samazināta.

2.4.5. Izņemot parādzīmju nepārtrauktas emisijas gadījumu, norāde par aizņēmuma tīro peļņu.

2.4.6. Emisijas mērķis un paredzētais ieņēmumu izmantojums.

3. nodaļa

Vispārīgas ziņas par emitentu un tā kapitālu

3.1. Vispārīgas ziņas par emitentu.

3.1.0. Nosaukums, juridiskā adrese un galvenā pārvaldes iestāde, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

3.1.1. Dibināšanas datums, emitenta darbības termiņš, izņemot gadījumus, kad tas ir neierobežots.

3.1.2. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas, un juridiskā forma, kāda tam ir saskaņā ar tādiem tiesību aktiem.

3.1.3. Norāde par emitenta mērķiem un atsauce uz dibināšanas dokumenta attiecīgo klauzulu, kurā tie ir aprakstīti.

3.1.4. Norāde par attiecīgo reģistru un reģistrācijas numuru tajā.

3.1.5. Norāde, kur var apskatīt prospektā minētos dokumentus par emitentu.

3.2. Vispārīgas ziņas par kapitālu:

3.2.0. Emitētā kapitāla apmērs, to veidojošo vērtspapīru skaits un veidi ar izsmeļošām ziņām par to galvenajiem raksturlielumiem.

Tā emitētā kapitāla daļa, kas vēl ir jāsamaksā, ar norādi par to vērtspapīru skaitu vai kopējo nominālvērtību un tipu, kas vēl nav samaksāti pilnībā, vajadzības gadījumā sadalot atbilstoši apmēram, kādā tie ir samaksāti.

3.2.1. Visu konvertējamu parādzīmju, maiņas parādzīmju vai parādzīmju ar garantijām summa ar norādi par nosacījumiem, kas tos regulē, kā arī konversijas, maiņas vai parakstīšanās procedūrām.

3.2.2. Ja emitents pieder uzņēmumu grupai, īss apraksts par uzņēmumu grupu un emitenta pozīciju tajā.

3.2.3. Visu pašu akciju skaits, uzskaites vērtība un nominālvērtība vai, ja nav nominālvērtības, atbilstošā uzskaites vērtība, ko emitents vai cita sabiedrība, kurā tam ir tieša vai netieša līdzdalība vairāk nekā 50 % apmērā, ir ieguvusi un paturējusi, ja tādi vērtspapīri bilancē neparādās kā atsevišķs postenis un ja tie pārstāv būtisku emitētā kapitāla daļu.

4. nodaļa

Informācija par emitenta darbību

4.1. Emitenta pamatdarbība.

4.1.0. Emitenta pamatdarbības apraksts, uzrādot pārdoto preču un/vai veikto pakalpojumu galvenās kategorijas.

Norāde par svarīgām jaunām precēm un/vai darbībām.

4.1.1. Tīrais apgrozījums pēdējos divos saimnieciskajos gados.

4.1.2. Emitenta galveno iestāžu atrašanās vieta un lielums un kopsavilkums par tā nekustamo īpašumu. Par galveno iestādi uzskata iestādi, kurā ir vairāk par 10 % apgrozījuma vai produkcijas.

4.1.3. Attiecībā uz kalnrūpniecību, ogļūdeņražu ieguvi, darbiem atklātos karjeros un līdzīgām darbībām, ciktāl tas ir nozīmīgi, atradņu apraksts, saimnieciski izmantojamo rezervju prognoze un paredzētais darbības ilgums.

Norāde par koncesiju periodu un galvenajiem noteikumiem, un saimnieciskie nosacījumi to izpildei.

Norāde par pašreizējo darba gaitu.

4.1.4. Ja informāciju, ko sniedz saskaņā ar 4.1.0. līdz 4.1.3. punktu, ir ietekmējuši ārkārtas faktori, šis fakts būtu jāpiemin.

4.2. Īsumā informācija par to, cik lielā mērā emitents ir atkarīgs, ja vispār ir atkarīgs, no patentiem vai licencēm, rūpnieciskiem, tirdzniecības vai finanšu līgumiem vai jauniem ražošanas procesiem, ja šādi faktori ir būtiski nozīmīgi emitenta darbībai vai rentabilitātei.

4.3. Informācija par tiesu vai arbitrāžas procesiem, kas nesenā pagātnē varējuši būtiski ietekmēt emitenta finanšu stāvokli vai ir to ietekmējuši.

4.4. Ieguldījumu politika.

4.4.0. Galveno jau izdarīto ieguldījumu apraksts skaitļos, ieskaitot līdzdalību citos uzņēmumos, tādos kā akcijas, parādzīmes utt., pēdējos trijos saimnieciskajos gados un kārtējā saimnieciskā gada jau pagājušajos mēnešos.

4.4.1. Informācija par galvenajiem veiktajiem ieguldījumiem, izņemot līdzdalību, ko iegūst citos uzņēmumos.

Šo ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums (savā valstī un ārpus tās).

Finansēšanas metode (iekšēja vai ārēja).

4.4.2. Informācija par emitenta galvenajiem gaidāmajiem ieguldījumiem, izņemot līdzdalību, kas jāiegūst citos uzņēmumos, attiecībā uz kuriem emitenta pārvaldes iestādes ir jau uzņēmušās stingras saistības.

5. nodaļa

Informācija par emitenta aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumiem

5.1. Emitenta finanšu pārskati.

5.1.0. Divu jaunāko bilanču peļņas un zaudējumu aprēķinu salīdzinoša tabula, ko sastāda emitents. Piezīmes par pēdējā saimnieciskā gada pārskatiem.

Prospekta projekts jāiesniedz kompetentām iestādēm ne vēlāk kā 18 mēnešos pēc attiecīgā saimnieciskā gada beigām, uz kuru attiecas jaunākie publicētie gada finanšu pārskati. Izņēmuma gadījumos kompetentās iestādes var šo termiņu pagarināt.

5.1.1. Ja emitents sastāda tikai konsolidētu gada finanšu pārskatu, tas šo pārskatu iekļauj prospektā saskaņā ar 5.1.0. punktu.

Ja emitents sastāda gan nekonsolidēto, gan konsolidēto gada finanšu pārskatu, tad prospektā saskaņā ar 5.1.0. punktu iekļauj abus pārskatus. Tomēr kompetentās iestādes var ļaut emitentam prospektā iekļaut vai nu tikai nekonsolidēto, vai arī tikai konsolidēto gada finanšu pārskatu, ja neietvertajā pārskatā netiek sniegta svarīga papildu informācija.

5.1.2. Ja ir pagājuši vairāk nekā deviņi mēneši pēc tā saimnieciskā gada beigām, par kuru publicēts jaunākais nekonsolidētais un/vai konsolidētais gada finanšu pārskats, tad prospektā iekļauj vai tam pievieno starpposma finanšu pārskatu, kas aptver vismaz pirmos sešus mēnešus. Ja starpposma finanšu pārskats nav revidēts, šis fakts jādara zināms.

Ja emitents izstrādā konsolidētus gada finanšu pārskatus, tad kompetentās iestādes lemj, vai iesniedzamais starpposma finanšu pārskats ir jākonsolidē vai ne.

Būtiskas izmaiņas, kas notikušas kopš pēdējā saimnieciskā gada beigām vai starpposma finanšu pārskata izstrādāšanas, jāapraksta piezīmē, ko iekļauj prospektā vai ko pievieno tam.

5.1.3. Ja nekonsolidētais vai konsolidētais gada finanšu pārskats neatbilst direktīvām par uzņēmumu gada pārskatiem un nesniedz patiesu un pareizu priekšstatu par uzņēmuma aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumiem, tad jāsniedz sīkāka un/vai papildu informācija.

5.1.4. Ja tas ir būtiski, sniedz šādas ziņas pēc iespējas vēlākā datumā (datumu uzrādot):

a) nesamaksātā aizņēmuma kapitāla kopējais apmērs, nodalot garantētus aizņēmumus (emitenta vai trešās personas, ar nodrošinājumu vai citādi) no negarantētiem aizņēmumiem,

b) citu aizņēmumu un tiem pielīdzināmu parādsaistību kopējais apmērs, nodalot garantētus un negarantētus aizņēmumus un parādus,

c) iespējamo saistību kopējais apmērs.

Vajadzības gadījumā, ja nav šāda aizņēmuma kapitāla, aizņēmumu un parādsaistību, un iespējamo saistību, sniedz attiecīgu noliedzošu paziņojumu.

Ja emitents sastāda konsolidētus gada finanšu pārskatus, piemēro 5.1.1. punktā noteiktos principus.

Parasti nevajadzētu ņemt vērā saistības vienas uzņēmumu grupas uzņēmumu starpā, vajadzības gadījumā, sniedzot attiecīgu informāciju.

5.1.5. Tabula, kurā atspoguļoti naudas līdzekļu avoti un izlietojums pēdējos trijos saimnieciskajos gados.

5.2. Atsevišķas turpmāk uzskaitītas ziņas par uzņēmumiem, kur emitentam pieder kapitāla daļa, kas var būtiski ietekmēt paša uzņēmuma aktīvu un pasīvu, finanšu stāvokļa vai peļņas un zaudējumu novērtējumu.

Turpmāk uzskaitītās ziņas jāsniedz vienmēr par katru uzņēmumu, kurā emitentam ir tieša vai netieša līdzdalība, ja līdzdalības uzskaites vērtība ir vismaz 10 % no kapitāla un rezervēm vai nes vismaz 10 % no emitenta tīrās peļņas vai zaudējumiem, vai, attiecībā uz uzņēmumu grupām, ja līdzdalības uzskaites vērtība ir vismaz 10 % no uzņēmumu grupas konsolidētiem tīriem aktīviem vai nes vismaz 10 % no uzņēmumu grupas konsolidētās tīrās peļņas vai zaudējumiem.

Turpmāk uzskaitītās ziņas nevajag sniegt, ja emitents pierāda, ka tā līdzdalība ir tikai pagaidu līdzdalība.

Tāpat var nesniegt ziņas, kas prasītas e) un f) apakšpunktā, ja uzņēmums, kurā ir līdzdalība, nepublicē gada finanšu pārskatus.

Dalībvalstis var atļaut kompetentām iestādēm ļaut nesniegt d) līdz h) apakšpunktā minēto informāciju, ja to uzņēmumu, kuros ir līdzdalība, gada finanšu pārskatus konsolidē uzņēmumu grupas gada finanšu pārskatos vai ja gada finanšu pārskatos norāda līdzdalības attiecīgo vērtību pēc pašu kapitāla metodes, ar noteikumu, ka pēc kompetento iestāžu ieskatiem minētās informācijas nesniegšana nevar atklātībā radīt maldīgu priekšstatu par faktiem un apstākļiem, kurus zināt ir būtiski, lai varētu novērtēt attiecīgos vērtspapīrus.

a) Uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese,

b) darbības joma,

c) rīcībā esošā kapitāla daļa,

d) emitētais kapitāls,

e) rezerves,

f) peļņa vai zaudējumi no parastās darbības, atskaitot nodokļus, pēdējā saimnieciskajā gadā,

g) summa, kas vēl ir jāsamaksā par rīcībā esošām akcijām,

h) dividenžu summa, kas pēdējā saimnieciskajā gadā saņemta par rīcībā esošām akcijām.

5.3. Ja prospektā iekļauj konsolidētu gada finanšu pārskatu, jānorāda:

a) izmantotie konsolidēšanas principi. Tos apraksta pilnīgi, ja attiecīgajā dalībvalstī nav tiesību aktu, kas reglamentē gada finanšu pārskatu konsolidēšanu vai ja izmantotie principi nesaskan ar tādiem tiesību aktiem vai ar vispārpieņemtu metodi tajā dalībvalstī, kurā atrodas vai darbojas birža, kur tiek lūgta iekļaušana oficiālajā sarakstā;

b) konsolidācijā iekļauto uzņēmumu nosaukumi un juridiskās adreses, ja tāda informācija ir svarīga, lai varētu novērtēt emitenta aktīvus un pasīvus, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumus. Pietiek, ja šo informāciju min sabiedrību sarakstā, par kurām ziņas tiek prasītas 5.2. punktā;

c) par katru no b) apakšpunktā minētiem uzņēmumiem:

i) trešo personu līdzdalības kopējais īpatsvars, ja gada finanšu pārskatus konsolidē vispārēji,

ii) konsolidācijas proporcija, ko aprēķina, ņemot par pamatu līdzdalību, ja konsolidācija notiek proporcionāli.

5.4. Ja emitents ir galvenais uzņēmums, kas veido uzņēmumu grupu ar vienu vai vairākiem atkarīgiem uzņēmumiem, par tādu emitentu un uzņēmumu grupu sniedz ziņas, kas minētas 4. un 7. nodaļā.

Kompetentās iestādes minēto informāciju var ļaut sniegt vai nu tikai par emitentu, vai tikai par uzņēmumu grupu ar noteikumu, ka nesniegtā informācija nav būtiska.

5.5. Ja daļa šajā plānā prasītās informācijas ir iekļauta gada finanšu pārskatos, ko iesniedz saskaņā ar šo nodaļu, tā nav jāsniedz atkārtoti.

6. nodaļa

Informācija par pārvaldi, vadību un uzraudzību

6.1. Turpmāk minēto personu vārdi, adreses un pienākumi emitenta uzņēmumā un galvenās darbības, ko tās veic ārpus emitenta uzņēmuma, ja tām ir nozīme attiecībā uz šo uzņēmumu:

a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi,

b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības gadījumā.

7. nodaļa

Informācija par emitenta pašreizējo attīstību un perspektīvām

7.1. Izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes piešķīrušas atbrīvojumu, vispārēja informācija par emitenta darbību kopš tā saimnieciskā gada beigām, uz kuru attiecas jaunākais publicētais gada finanšu pārskats, jo īpaši:

a) pēdējā laika svarīgākās tendences ražošanā, tirdzniecībā un kapitālā, kā arī pasūtījumu apjoms, un

b) izmaksu un pārdošanas cenu jaunākās tendences.

7.2. Izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes piešķīrušas atbrīvojumu, informācija par emitenta perspektīvām vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā.

PLĀNS C

Prospekta plāns akciju sertifikātu iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā

1. nodaļa

Vispārīgas ziņas par emitentu

1.1. Nosaukums, juridiskā adrese un galvenā pārvaldes iestāde, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi.

1.2. Dibināšanas datums un emitenta darbības termiņš, izņemot, ja tas ir neierobežots.

1.3. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas, un juridiskā forma, kāda tam ir saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

1.4. Emitētā kapitāla apmērs, to veidojošo vērtspapīru skaits un veidi un izsmeļošas ziņas par to galvenajiem raksturlielumiem.

Emitētā kapitāla daļa, kas vēl jāsamaksā, norādot to vērtspapīru skaitu vai kopējo nominālvērtību un tipu, kas vēl nav pilnībā samaksāti, vajadzības gadījumā sadalot atbilstoši apmēram, kādā tie ir samaksāti.

1.5. Galvenie kapitāla turētāji.

1.6. Turpmāk minēto personu vārdi, adreses un pienākumi emitenta iestādē un galvenās darbības, ko tās veic ārpus emitenta iestādes, ja tās ir svarīgas attiecībā uz šo iestādi, kā arī pienākumi, ko tās pilda:

a) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi,

b) biedri ar neierobežotu atbildību komandītsabiedrības gadījumā.

1.7. Sabiedrības mērķi. Ja akciju sertifikātu emisija nav sabiedrības vienīgais mērķis, tad jāapraksta sabiedrības citas darbības, pilnvarnieka darbības aprakstot atsevišķi.

1.8. Kopsavilkums par pēdējā pabeigtā saimnieciskā gada finanšu pārskatu.

Ja ir pagājuši vairāk nekā deviņi mēneši pēc tā saimnieciskā gada beigām, par kuru publicēts jaunākais nekonsolidētais un/vai konsolidētais gada finanšu pārskats, tad prospektā iekļauj vai tam pievieno starpposma finanšu pārskatu, kas aptver vismaz pirmos sešus mēnešus. Ja šāds starpposma finanšu pārskats nav revidēts, šis fakts jādara zināms.

Ja emitents izstrādā konsolidētus gada finanšu pārskatus, tad kompetentās iestādes lemj, vai iesniedzamais starpposma finanšu pārskats ir jākonsolidē vai nav.

Būtiskas izmaiņas, kas notikušas kopš pēdējā saimnieciskā gada beigām vai starpposma finanšu pārskata izstrādāšanas, jāapraksta piezīmē, ko iekļauj prospektā vai pievieno tam.

2. nodaļa

Ziņas par pašiem sertifikātiem

2.1. Juridiskais statuss.

Tiesību akti, kas reglamentē sertifikātu emisiju, to publicēšanas datums un vieta.

2.1.0. Sākotnējos vērtspapīros nostiprināto tiesību izmantošana un priekšrocības, jo īpaši balsstiesības — nosacījumi, ar kādiem sertifikātu emitents drīkst izmantot minētās tiesības, un pasākumi, kas paredzēti, lai saņemtu sertifikātu turētāju instrukcijas — un tiesības saņemt daļu no peļņas un likvidācijas atlikumu.

2.1.1. Sertifikātos nostiprinātās banku vai citas garantijas, kas paredzētas emitenta pienākumu parakstīšanai.

2.1.2. Iespēja konvertēt sertifikātus sākotnējos vērtspapīros un šādas konversijas procedūra.

2.2. Komisiju un izmaksu summas, kas jāsedz turētājam, saistībā ar:

a) sertifikātu emisiju,

b) kuponu samaksu,

c) papildu sertifikātu radīšanu,

d) sertifikātu maiņu pret sākotnējiem vērtspapīriem.

2.3. Sertifikātu tirgošanas iespējas:

a) biržas, kurās lūdz vai lūgs iekļaušanu oficiālajā sarakstā,

b) ierobežojumi sertifikātu brīvai tirgošanai.

2.4. Papildu informācija iekļaušanai oficiālajā sarakstā:

a) ja sertifikātus paredzēts izvietot biržā, sertifikātu skaits, ko dara pieejamu tirgū, un/vai kopējā nominālvērtība; minimālā pārdošanas cena, ja tāda ir noteikta,

b) diena, kad jaunie sertifikāti tiks iekļauti oficiālajā sarakstā, ja tas ir zināms.

2.5. Nodokļu režīms attiecībā uz nodokļiem un maksājumiem, ko uzliek turētājiem un iekasē valstīs, kur emitē sertifikātus.

2.6. Tiesību akti, saskaņā ar kuriem sertifikāti ir radīti, un tiesāšanās gadījumos kompetentās tiesas.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltās direktīvas un to grozījumi (minēti 111. pantā)

Padomes Direktīva 79/279/EEK | (OV L 66, 16.3.1979., 21. lpp.) |

Padomes Direktīva 82/148/EEK | (OV L 62, 5.3.1982., 22. lpp.) |

Padomes Direktīva 88/627/EEK | (OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.) |

Padomes Direktīva 80/390/EEK | (OV L 100, 17.4.1980., 1. lpp.) |

Padomes Direktīva 82/148/EEK | (OV L 62, 5.3.1982., 22. lpp.) |

Padomes Direktīva 87/345/EEK | (OV L 185, 4.7.1987., 81. lpp.) |

Padomes Direktīva 90/211/EEK | (OV L 112, 3.5.1990., 24. lpp.) |

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/18/EK | (OV L 135, 31.5.1994., 1. lpp.) |

Padomes Direktīva 82/121/EEK | (OV L 48, 20.2.1982., 26. lpp.) |

Padomes Direktīva 88/627/EEK | (OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.) |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

B DAĻA

Termiņi, kādos jānotiek transponēšanai valstu tiesību aktos (minēti 111. pantā)

Direktīva | Transponēšanas termiņš |

79/279/EEK | 1981. gada 8. marts |

80/390/EEK | 1982. gada 19. septembris |

82/121/EEK | 1983. gada 30. jūnijs |

82/148/EEK |

87/345/EEK | 1990. gada 1. janvāris 1991. gada 1. janvāris attiecībā uz Spāniju 1992. gada 1. janvāris attiecībā uz Portugāli |

88/627/EEK | 1991. gada 1. janvāris |

90/211/EEK | 1991. gada 17. aprīlis |

94/18/EK | |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Šī direktīva | Direktīva 79/279/EEK | Direktīva 80/390/EEK | Direktīva 82/121/EEK | Direktīva 88/627/EEK |

1. panta a) apakšpunkts | | 2. panta c) apakšpunkts | | |

1. panta b) apakšpunkta ievadfrāze | 2. panta a) apakšpunkta ievadfrāze | 2. panta a) apakšpunkta ievadfrāze | | |

1. panta b) apakšpunkta i) un ii) ievilkums | 2. panta a) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums | 2. panta a) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums | | |

1. panta c) apakšpunkta ievadfrāze | | | 1. panta 2. punkta otrās daļas ievadfrāze | |

1. panta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums | | | 1. panta 2. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums | |

1. panta d) apakšpunkts | | 2. panta e) apakšpunkts | | |

1. panta e) apakšpunkts | 2. panta b) apakšpunkts | 2. panta b) apakšpunkts | | |

1. panta f) apakšpunkts | | 2. panta f) apakšpunkts | | |

1. panta g) apakšpunkts | | 2. panta d) apakšpunkts | | |

1. panta h) apakšpunkts | | 2. panta g) apakšpunkts | | |

2. panta 1. punkts | 1. panta 1. punkts | | | |

2. panta 2. punkta ievadfrāze | 1. panta 2. punkta ievadfrāze | | | |

2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | 1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums | | | |

3. panta 1. punkts | | 1. panta 1. punkts | | |

3. panta 2. punkta ievadfrāze | | 1. panta 2. punkta ievadfrāze | | |

3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | | 1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

4. panta 1. punkts | | | 1. panta 1. punkts | |

4. panta 2. punkts | | | 1. panta 2. punkta pirmā daļa | |

4. panta 3. punkts | | | 1. panta 3. punkts | |

5. panta a) un b) apakšpunkts | 3. panta pirmais un otrais ievilkums | | | |

6. pants | 4. pants | | | |

7. pants | 6. pants | | | |

8. pants | 5. pants | | | |

9. pants | 7. pants | | | |

10. pants | 8. pants | | | |

11. panta 1. punkts | 9. panta 1. punkts | | | |

11. panta 2. punkts | 9. panta 3. punkts | | | |

12. pants | 10. pants | | | |

13. panta 1. punkts | 18. panta 2. punkts | | | |

13. panta 2. punkts | 18. panta 3. punkts | | | |

14. pants | 11. pants | | | |

15. pants | 16. pants | | | |

16. pants | 13. pants | | | |

17. pants | 12. pants | | | |

18. pants | 14. pants | | | |

19. pants | 15. pants | | | |

20. pants | | 3. pants | | |

21. pants | | 4. pants | | |

22. pants | | 5. pants | | |

23. panta ievadfrāze | | 6. panta ievadfrāze | | |

23. panta 1. un 2. punkts | | 6. panta 1. un 2. punkts | | |

23. panta 3. punkta a) apakšpunkts | | 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts | | |

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze | | 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze | | |

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) ievilkums | | 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums | | |

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) ievilkums | | 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ievadfrāze | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta ievadfrāze | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta i) ievilkums | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta pirmais ievilkums | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkums | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrais ievilkums | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkuma pirmā daļa | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrā ievilkuma i) apakšpunkts | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkuma otrā daļa | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrā ievilkuma ii) apakšpunkts | | |

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta iii) ievilkums | | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešais ievilkums | | |

23. panta 3. punkta d) līdz g) apakšpunkts | | 6. panta 3. punkta d) līdz g) apakšpunkts | | |

23. panta 4. un 5. punkts | | 6. panta 4. un 5. punkts | | |

24. pants | | 7. pants | | |

25. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | 8. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | |

25. panta 1. punkta pirmās daļas a) līdz g) apakšpunkts | | 8. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais līdz septītais ievilkums | | |

25. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze | | 8. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze | | |

25. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunkts | | 8. panta 1. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums | | |

25. panta 2. punkta ievadfrāze | | 8. panta 2. punkta ievadfrāze | | |

25. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts | | 8. panta 2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums | | |

25. panta 3. un 4. punkts | | 8. panta 3. un 4. punkts | | |

26. panta 1. punkta ievadfrāze | | 9. panta 1. punkta ievadfrāze | | |

26. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunkts | | 9. panta 1. punkta pirmais līdz septītais ievilkums | | |

26. panta 2. un 3. punkts | | 9. panta 2. un 3. punkts | | |

27. pants | | 10. pants | | |

28. panta 1. punkta ievadfrāze | | 11. panta 1. punkta ievadfrāze | | |

28. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts | | 11. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

28. panta 2. punkts | | 11. panta 2. punkts | | |

28. panta 3. punkta ievadfrāze | | 11. panta 3. punkta ievadfrāze | | |

28. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkts | | 11. panta 3. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums | | |

29. panta ievadfrāze | | 12. panta ievadfrāze | | |

29. panta a) un b) apakšpunkts | | 12. panta pirmais un otrais ievilkums | | |

30. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | 13. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | |

30. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts | | 13. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums | | |

30. panta 1. punkta otrā daļa | | 13. panta 1. punkta otrā daļa | | |

30. panta 2. punkta ievadfrāze | | 13. panta 2. punkta ievadfrāze | | |

30. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | | 13. panta 2. punkts, pirmais un otrais ievilkums | | |

30. panta 3. un 4. punkts | | 13. panta 3. un 4. punkts | | |

31. panta 1. punkta ievadfrāze | | 14. panta 1. punkta ievadfrāze | | |

31. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts | | 14. panta 1. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums | | |

31. panta 2. punkta pirmās daļas a) līdz d) apakšpunkts | | 14. panta 2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums | | |

31. panta 2. punkta otrā daļa | | 14. panta 2. punkta otrā daļa | | |

32. pants | | 15. pants | | |

33. panta 1. punkts | | 16. panta 1. punkts | | |

33. panta 2. punkta ievadfrāze | | 16. panta 2. punkta ievadfrāze | | |

33.panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts | | 16. panta 2. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums | | |

33. panta 3. punkts | | 16. panta 3. punkts | | |

34. pants | | 17. pants | | |

35. pants | | 18. panta 2. punkts un 3. punkta pirmā daļa | | |

36. pants | | 19. pants | | |

37. pants | | 24. pants | | |

38. pants | | 24.a pants | | |

39. pants | | 24.b pants | | |

40. pants | | 24. panta c) apakšpunkta 2. un 3. punkts | | |

41. pants | | 25.a pants | | |

42. pants | Pielikums — Plāns A (I) (1) | | | |

43. pants | Pielikums — Plāns A (I) (2) | | | |

44. pants | Pielikums — Plāns A (I) (3) | | | |

45. pants | Pielikums — Plāns A (II) (1) | | | |

46. pants | Pielikums — Plāns A (II) (2) | | | |

47. pants | Pielikums — Plāns A (II) (3) | | | |

48. pants | Pielikums — Plāns A (II) (4) | | | |

49. pants | Pielikums — Plāns A (II) (5) | | | |

50. pants | Pielikums — Plāns A (II) (6) | | | |

51. pants | Pielikums — Plāns A (II) (7) | | | |

52. pants | Pielikums — Plāns B (A) (I) | | | |

53. pants | Pielikums — Plāns B (A) (II) (1) | | | |

54. pants | Pielikums — Plāns B (A) (II) (2) | | | |

55. pants | Pielikums — Plāns B (A) (II) (3) | | | |

56. pants | Pielikums — Plāns B (A) (II) (4) | | | |

57. pants | Pielikums — Plāns B (A) (II) (5) | | | |

58. pants | Pielikums — Plāns B (A) (III) (1) | | | |

59. pants | Pielikums — Plāns B (A) (III) (2) | | | |

60. pants | Pielikums — Plāns B (B) (1) | | | |

61. pants | Pielikums — Plāns B (B) (2) | | | |

62. pants | Pielikums — Plāns B (B) (3) | | | |

63. pants | Pielikums — Plāns B (B) (4) | | | |

64. pants | Pielikums — Plāns C (1) | | | |

65. panta 1. punkts | Pielikums — Plāns C (2) (a) | | | |

65. panta 2. punkta ievadfrāze | Pielikums — Plāns C (2) (b), ievadfrāze | | | |

65. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts | Pielikums — Plāns C (2) (b), pirmais, otrais un trešais ievilkums | | | |

66. pants | Pielikums — Plāns C (3) | | | |

67. pants | Pielikums — Plāns C (4) | | | |

68. pants | Pielikums — Plāns C (5) a), b) un c) apakšpunkts | | | |

69. pants | Pielikums — Plāns C (6) | | | |

70. pants | | | 2. pants | |

71. pants | | | 3. pants | |

72. pants | | | 4. pants | |

73. panta 1. punkts | | | 5. panta 1. punkts | |

73. panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | | 5. panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāze | |

73. panta 2. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts | | | 5. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums | |

73. panta 2. punkta otrā daļa | | | 5. panta 2. punkta otrā daļa | |

73. panta 3. līdz 7. punkts | | | 5. panta 3. līdz 7. punkts | |

74. pants | | | 6. pants | |

75. pants | | | 8. pants | |

76. pants | | | 9. panta 3. līdz 6. punkts | |

77. pants | | | 10. panta 2. punkts | |

78. panta 1. punkts | Pielikums — Plāns D (A) (1) (a) | | | |

78. panta 2. punkta ievadfrāze | Pielikums — Plāns D (A) (1) (b), ievadfrāze | | | |

78. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | Pielikums — Plāns D (A) (1) (b), pirmais un otrais ievilkums | | | |

79. pants | Pielikums — Plāns D (A) (2) | | | |

80. pants | Pielikums — Plāns D (A) (3) | | | |

81. pants | Pielikums — Plāns D (A) (4) | | | |

82. pants | Pielikums — Plāns D (A) (5) | | | |

83. panta 1. punkts | Pielikums — Plāns D (B) (1) (a) | | | |

83. panta 2. punkta ievadfrāze | Pielikums — Plāns D (B) (1) (b), ievadfrāze | | | |

83. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | Pielikums — Plāns D (B) (1) (b), pirmais un otrais ievilkums | | | |

84. pants | Pielikums — Plāns D (B) (2) | | | |

85. pants | | | | 1. panta 1., 2. un 3. punkts |

86. pants | | | | 2. pants |

87. pants | | | | 8. pants |

88. pants | | | | 3. pants |

89. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | | | 4. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze |

89. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts | | | | 4. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums |

89. panta 1. punkta otrā un trešā daļa | | | | 4. panta 1. punkta otrā un trešā daļa |

89. panta 2. punkts | | | | 4. panta 2. punkts |

90. pants | | | | 5. pants |

91. pants | | | | 10. panta 1. punkts |

92. panta pirmās daļas ievadfrāze | | | | 7. panta pirmās daļas ievadfrāze |

92. panta pirmās daļas a) līdz h) apakšpunkts | | | | 7. panta pirmās daļas pirmais līdz astotais ievilkums |

92. panta otrā daļa | | | | 7. panta otrā daļa |

93. pants | | | | 6. pants |

94. pants | | | | 9. pants |

95. pants | | | | 11. pants |

96. pants | | | | 13. pants |

97. pants | | | | 15. pants |

98. panta 1. punkta ievadfrāze | | 20. panta 1. punkta ievadfrāze | | |

98. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts | | 20. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

98. panta 2. punkts | | 20. panta 2. punkts | | |

99. panta 1. punkts | | 21. panta 1. punkts | | |

99. panta 2. punkta ievadfrāze | | 21. panta 2. punkta ievadfrāze | | |

99. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts | | 21. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

99. panta 3. punkts | | 21. panta 3. punkts | | |

100. pants | | 23. pants | | |

101. pants | | 22. pants | | |

102. panta 1. punkta pirmā daļa | 17. panta 1. punkta pirmais teikums | | | 10. panta 2. punkta pirmā daļa |

102. panta 1. punkta otrā daļa | 17. panta 1. punkta otrais teikums | | | |

102. panta 2. punkts | | | 7. panta 1. un 3. punkts | |

103. pants | 17. panta 2. punkts | | 7. panta 2. punkts | 10. panta 2. punkta otrā daļa |

104. pants | | 6.a pants | | |

105. panta 1. un 2. punkts | 9. panta 1. un 2. punkts | 18. panta 1. punkts un 3. punkta otrā daļa | 9. panta 1. un 2. punkts | 12. panta 1. un 2. punkts |

105. panta 3. punkts | | 18. panta 4. punkts | 9. panta 7. punkts | |

106. pants | 18. panta 1. punkts | 24.c panta 1. punkts | 10. panta 1. punkts | 12. panta 3. punkts |

107. panta 1. un 2. punkts | 19. pants | 25. panta 1. un 2. punkts | | 14. panta 1. un 2. punkts |

107. panta 3. punkta pirmā daļa | | 25. panta 3. punkts | | |

107. panta 3. punkta otrā daļa | | | | 14. panta 3. punkts |

108. panta 1. punkta pirmā daļa | 20. panta 1. punkta ievadfrāze | | | |

108. panta 1. punkta otrā un trešā daļa | 20. panta 3. un 4. punkts | | | |

108. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts | 20. panta 1. punkta ievadfrāze un a) apakšpunkts | 26. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts | |

108. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts | | | | 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts |

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) ievilkums | 20. panta 1. punkta b) apakšpunkts | | | |

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ii) ievilkums | | 26. panta 1. punkta b) apakšpunkts | | |

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta iii) ievilkums | | | 11. panta 1. punkta b) apakšpunkts | 16. panta 1. punkta b) apakšpunkts |

108. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts | 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts | 26. panta 1. punkta c) apakšpunkts | 11. panta 1. punkta c) apakšpunkts | 16. panta 1. punkta c) apakšpunkts |

108. panta 2. punkta otrā daļa | 20. panta 2. punkts | 26. panta 2. punkts | | |

109. pants | 21. pants | | | |

110. pants | 22. panta 2. punkts | 27. panta 2. punkts | 12. panta 3. punkts | 17. panta 2. punkts |

111. pants | | | | |

112. pants | | | | |

113. pants | | | | |

I pielikums — Plāns A, I nodaļa | | Pielikums — Plāns A, 1. nodaļa | | |

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.4.4. punkts | | Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.4.4. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta otrā daļa | | Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta otrā daļa | | |

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.5. punkts | | Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.5. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.1. līdz 3.2.0. punkts | | Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.1. līdz 3.2.0. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta ievadfrāze | | Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta a), b) un c) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.2. līdz 3.2.9. punkts | | Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.2. līdz 3.2.9. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 4. nodaļa | | Pielikums — Plāns A, 4. nodaļa | | |

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.3. punkts | | Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.3. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta a) un b) apakšpunkts | | I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta a) un b) apakšpunkts | | |

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa – 5.4. punkta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums | | Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta c) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.5. un 5.6. punkts | | Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.5. un 5.6. punkts | | |

I pielikums — Plāns A, 6. nodaļa | | Pielikums — Plāns A, 6. nodaļa | | |

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze | | Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta a) un b) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.2. punkts | | Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.2. punkts | | |

I pielikums — Plāns B, 1. nodaļa — 4. punkts | | Pielikums — Plāns B, 1. nodaļa — 4. punkts | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.1.3. punkts | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.1.3. punkts | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta otrā, trešā un ceturtā daļa | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta otrā, trešā un ceturtā daļa | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.5. līdz 5.2. punkts | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.5. līdz 5.2. punkts | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta ievadfrāze | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta a) un b) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta a) un b) apakšpunkts | | |

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums | | Pielikums — Plāns B, 5. Nodaļa — 5.3. punkta c) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns B, 6. nodaļa | | Pielikums — Plāns B, 6. nodaļa | | |

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze | | Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta a) un b) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta pirmais un otrais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.2. punkts | | Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.2. punkts | | |

I pielikums — Plāns C, 1. nodaļa | | Pielikums — Plāns C, 1. nodaļa | | |

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.1.2. punkts | | Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.1.2. punkts | | |

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta ievadfrāze | | Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta ievadfrāze | | |

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta a) līdz d) apakšpunkts | | Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums | | |

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.3. līdz 2.6. punkts | | Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.3. līdz 2.6. punkts | | |

II pielikums | | | | |

III pielikums | | | | |

--------------------------------------------------

Top