Help Print this page 
Title and reference
Kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns

Kravu pārvadājumu loģistika ir Eiropas Savienības konkurētspējas dzinējspēks. Tā aptver preču pārvadājumu plānošanu, organizēšanu, vadību, kontroli un veikšanu.

AKTS

Komisijas paziņojums. Kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns (COM(2007) 607 galīgā redakcija, 2007. gada 18. oktobris).

KOPSAVILKUMS

Kravu pārvadājumu loģistika ir Eiropas Savienības konkurētspējas dzinējspēks. Tā aptver preču pārvadājumu plānošanu, organizēšanu, vadību, kontroli un veikšanu.

KĀDS IR ŠĪ RĪCĪBAS PLĀNA MĒRĶIS?

Tajā ir iekļauti īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi. Tā ir viena no vairākām politikas iniciatīvām, ko sākusi Eiropas Komisija, lai uzlabotu kravu transporta efektivitāti un ilgtspējību ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

E-krava - informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) izmantošana fizisko preču plūsmu var papildināt ar elektronisku informācijas plūsmu bez papīra dokumentiem.

Vājās vietas - ir noteiktas gandrīz 500 vājās vietas, sākot ar nepietiekamu infrastruktūru un beidzot ar administratīviem šķēršļiem. Tos var novērst, nodrošinot apmācību darbinieku prasmju veidošanai, izmantojot darbības rādītājus un labākus statistikas datus.

Transporta ķēdes - administratīvo prasību vienkāršošana, izmantojot vienu dokumentu visiem transporta veidiem, kā arī skaidri noteikumi par atbildību varētu samazināt izmaksas un birokrātiju.

Masa un gabarīti - ES tiesību akti nosaka transportlīdzekļu masas un gabarītu ierobežojumus. Tomēr valstu iestādēm joprojām ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz masu. Tiesību akts tika pārskatīts 2012. gadā, kā rezultātā 2015. gadā tika pieņemti pārskatīti ES noteikumi. To mērķis ir uzlabot transportlīdzekļu aerodinamiku un energoefektivitāti.

“Zaļie” transporta koridori - izmantojot šos integrētos maršrutus, kravas varētu pārvadāt, radot mazāku ietekmi uz vidi, kombinēti izmantojot tuvjūras satiksmi, dzelzceļu, autoceļus un iekšzemes ūdensceļus, kā arī attiecīgās tehnoloģijas (piemēram, IST, ko izmanto viedajās transporta sistēmās).

Kravu pārvadājumi pilsētvidē - Eiropas pilsētas bieži vien ir galamērķis kravu pārvadājumiem lielā attālumā. Tas jāņem vērā pilsētplānošanas jomā.

Citas saistītas ES iniciatīvas:

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kas nodrošina finansējuma pieejamību pārrobežu un citiem transporta pamattīklu projektiem;

Jūras nozaru izaugsmes stratēģija, kurā uzsvērts, kā pārvadājumi pa jūru, kas rada mazāku piesārņojumu nekā sauszemes transports, palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Direktīva par jūras telpisko plānošanu uzlabo sadarbību starp ES valstīm tādās jomās kā kuģošanas līnijas;

Eiropas Komisijas dokumentā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu” ir noteikti veidi, kā likvidēt preču un pasažieru pārvadājumu būtiskākās vājās vietas.

KONTEKSTS

Aprēķināts, ka loģistikas nozare veido gandrīz 14 % no ES IKP. Pēdējos gados tajā vērojama liela izaugsme, īpaši konteineru tirdzniecības jomā. Tas ir izraisījis dažu ostu un ap tām esošo teritoriju pārslogotību.

SAISTĪTIE AKTI

Baltā grāmata. Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu - virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu (COM(2011) 144 galīgā redakcija, 2011. gada 28. marts).

Pēdējā atjaunināšana: 26.06.2015

Top