Help Print this page 
Title and reference
Civilās aviācijas drošība. ES noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilās aviācijas drošība. ES noteikumi

Kopš 2001. gada Eiropas Savienība ir izstrādājusi politiku un noteikumus, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības, kas apdraud drošību, jo īpaši nodrošinot, ka gaisakuģos netiek ienesti tādi potenciāli bīstami priekšmeti kā ieroči vai sprāgstvielas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

KOPSAVILKUMS

Kopš 2001. gada Eiropas Savienība ir izstrādājusi politiku un noteikumus, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības, kas apdraud drošību, jo īpaši nodrošinot, ka gaisakuģos netiek ienesti tādi potenciāli bīstami priekšmeti kā ieroči vai sprāgstvielas.

Regula attiecas uz visām komerclidostām, gaisa pārvadātājiem un ekspluatantiem, kas nodrošina preču piegādi un/vai pakalpojumus lidostām vai izmantojot lidostas.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regula nosaka kopīgus aviācijas drošības noteikumus un pamatstandartus un šo kopīgo noteikumu un standartu īstenošanas pārraudzības kārtību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopīgi pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai

Šie standarti attiecas, piemēram, uz:

pasažieru un rokas bagāžas pārbaudēm, lai novērstu aizliegtu priekšmetu ienešanu gaisakuģos; pirms iekraušanas gaisakuģos pārbauda arī reģistrēto bagāžu (bagāža, kuru reģistrē pasažieri);

lidostas drošību (piemēram, kontrolēta piekļuve dažādām lidostas zonām, personāla pārbaudes, transportlīdzekļu pārbaudes, kā arī novērošana un patruļas, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu šajās zonās);

gaisakuģu drošības pārbaudēm vai pārmeklēšanu pirms izlidošanas, lai nodrošinātu, ka tajos nav aizliegtu priekšmetu;

kravas un pasta pārbaudēm pirms iekraušanas gaisakuģos;

lidostu krājumu (t. i., krājumi, ko paredzēts pārdot beznodokļu veikalos un restorānos) un patērēšanai lidojumā paredzēto krājumu (t. i., pasažieriem paredzētā pārtika un dzērieni) pārbaudēm;

personāla pieņemšanu darbā un apmācību.

ES valstu pienākumi un lidostu un ekspluatantu pienākumi

ES valstīm ir jānodrošina, ka tās:

norīko vienu iestādi, kas ir atbildīga par aviācijas drošību;

izstrādā valsts civilās aviācijas drošības programmu, kurā definē pienākumus kopīgo pamatstandartu īstenošanai;

izstrādā kvalitātes kontroles valsts programmu nolūkā pārbaudīt civilās aviācijas drošības kvalitāti.

Ekspluatantiem ir:

jādefinē un jāīsteno lidostas drošības programma;

jādefinē un jāīsteno gaisa pārvadātāja drošības programma.

Komisijas pārbaudes

Komisija veic lidostu pārbaudes (bez iepriekšējā brīdinājuma) un valsts iestāžu pārbaudes. Valsts iestādei ir jānovērš visas konstatētās nepilnības. Valsts iestādes atbild par primāro kvalitātes kontroli un noteikumu ievērošanu un tāpēc arī veic pārbaudes.

Līdzvērtīgu trešo valstu aviācijas drošības standartu atzīšana

ES var atzīt, ka trešo valstu aviācijas drošības standarti ir līdzvērtīgi ES standartiem, lai ļautu darboties “one stop security” sistēmai (vienas pieturas drošības sistēma). Tas nozīmē, ka, piemēram, tie pasažieri, kuri ES lidostās ierodas, lai kā transfēra pasažieri dotos uz citiem galamērķiem, vairs nebūtu atkārtoti jāpārbauda. Tas nodrošinātu īsāku gaidīšanas laiku starp lidojumiem, zemākas izmaksas un lielākas ērtības ceļotājiem. “One stop security” ir viens no ES aviācijas drošības tiesību aktu mērķiem.

Īstenošanas ziņojums

Komisijas 2013. gada ziņojumā par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 300/2008, ir secināts, ka “ES joprojām tiek nodrošināts augsts drošības līmenis” un ka “Komisijas pārbaudēs ir konstatēts, ka atbilstības līmenis galvenajiem reglamentējošiem noteikumiem ir stabils”. Tajā ir norādīts, ka neatbilstības tādās jomās kā personāla un kravu pārbaudes bija radušās cilvēciskā faktora dēļ. Neatbilstības nesen tika konstatētas arī tādās jomās kā paaugstināta riska kravas un pasts. Ziņojumā arī atzīmēts, ka Komisijas ieteikumi par korektīvām darbībām kopumā ir ievēroti apmierinoši.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2008. gada 29. aprīļa.

KONTEKSTS

Pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā. Ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 aizstāj Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas aviācijas drošības politikai veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 300/2008

29.4.2008.

-

OV L 97, 9.4.2008., 72.-84. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 18/2010

1.2.2010.

-

OV L 7, 12.1.2010., 3.-14. lpp.

Regulas (EK) Nr. 300/2008 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2010 (2010. gada 4. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 55, 5.3.2010., 1.-55. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010 (2010. gada 26. janvāris), ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā (OV L 23, 27.1.2010., 1.-5. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2009 (2009. gada 18. decembris), ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (OV L 338, 19.12.2009., 17.-17. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2009 (2009. gada 2. aprīlis), ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (OV L 91, 3.4.2009., 7.-13. lpp.).

Ziņojumi

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2012. gada ziņojums par Regulas (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā īstenošanu (COM(2013) 523 final, 9.7.2013.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2013. gada ziņojums par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (COM(2014) 399 final, 1.7.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 09.01.2015

Top