Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godīgi tirgus nosacījumi tālruņu klausulēm un citam komunikāciju aprīkojumam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Godīgi tirgus nosacījumi tālruņu klausulēm un citam komunikāciju aprīkojumam

Šīs direktīvas mērķis ir konsolidēt 1988. un 1994. gadā pieņemtās direktīvas, lai atvērtu Eiropas Savienības (ES) telekomunikāciju termināliekārtu tirgus konkurencei. Tās mērķis ir arī uzlabot dažādu iekārtu parametru caurskatāmības rādītājus, kas ļautu lietotājiem būt ieguvējiem no tehnoloģiskā progresa un veikt informētu izvēli kā klientiem.

AKTS

Komisijas Direktīva 2008/63/EK (2008. gada 20. jūnijs) par konkurenci telekomunikāciju termināliekārtu tirgos.

KOPSAVILKUMS

ES valstis nedrīkst piešķirt īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kas saistītas ar telekomunikāciju termināliekārtu importu, mārketingu, pieslēgšanu, nodošanu ekspluatācijā vai servisu.

ES valstis nedrīkst atteikt pieslēgt termināliekārtas* publiskajam telekomunikāciju tīklam vai nodot ekspluatācijā zemes satelītstaciju iekārtas* valstī, ja šīs iekārtas apmierina konkrētas pamatprasības. Šīs prasības ir minētas Direktīvā 1999/5/EK vai vispārējos tehniskajos noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. ES valstis var arī prasīt attiecīgo saimnieciskās dzīves dalībnieku tehnisko kvalifikāciju.

Tirgū pieejamajām iekārtām jāatbilst pamatprasībām, kas definētas Direktīvā 1999/5/EK un, kur attiecināms, vispārējiem tehniskajiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Ražotājiem un importētājiem jāgarantē, ka šīs iekārtas ir izveidotas tā, lai:

nodrošinātu lietotāja un citu personu, kas norādītas Direktīvā 2006/95/EK iekļautajos mērķos drošības jomā, aizsardzību attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās;

atbilstu prasībām drošības jomā attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (tā, lai iekārtas nerada traucējumus citu iekārtu darbībā), kas minētas Direktīvā 2004/108/EK;

ļautu izmantot zemes/kosmosa radio komunikācijai un orbītas resursiem (t. i., satelītiem) piešķirto spektru tādā veidā, lai izvairītos no kaitējumu nodarošiem traucējumiem.

Publiskā telekomunikāciju tīkla jaunajiem saskarpunktiem jābūt pieejamiem lietotājiem. Lai nodrošinātu lietotājiem piekļuvi termināliekārtām pēc to izvēles, ES valstīm jānodrošina to, lai operatori publicē termināliekārtu un saskarpunktu, kuriem šī iekārta tiks pieslēgta, tehniskos raksturojumus.

ES valstīm jāinformē Komisija par tehnisko raksturojumu projektiem (kas kalpo par pamatu potenciāliem nākotnes standartiem) atbilstoši Direktīvā 1999/5/EK iekļautajai procedūrai. Visiem termināliekārtu raksturojumiem ir jāpiešķir oficiāls statuss un tie ir jāpublicē.

Tehnisko raksturojumu piemērošanas uzraudzību ES valstīs uztic veikt struktūrām, kas nav atkarīgas no publiskiem vai privātiem uzņēmumiem, kuri piedāvā preces vai pakalpojumus telekomunikāciju nozarē.

Konteksts

Ar šo direktīvu atcēla Direktīvā 88/301/EEK iekļautos noteikumus atbilstoši 1994. gadā veiktajiem grozījumiem. Tā atspoguļoja telekomunikāciju tirgus liberalizācijas politikas pirmo fāzi, kas noveda līdz pilnīgai šo tirgu liberalizācijai 1998. gada 1. janvārī.

Galvenie termini

* Termināliekārtas: iekārtas, kas tieši vai netieši pieslēgtas publiskā telekomunikāciju tīkla saskarpunktiem, lai sūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju. Šajā kategorijā ir iekļautas Zemes staciju iekārtas.

* Zemes satelītstaciju iekārtas: iekārtas, kuras var izmantot tikai radio komunikācijas signālu pārraidei (“tikai pārraide”) vai pārraidei un uztveršanai (“pārraide/uztveršana”), vai tikai uztveršanai (“tikai uztveršana”), izmantojot satelītus vai citas kosmosā izvietotas sistēmas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/63/EK

11.7.2008.

-

OV L 162, 21.6.2008., 20.-26. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (1999. gada 9. marts) par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (Oficiālais Vēstnesis L 91, 7.4.1999., 10.-28. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/108/EK (2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (Oficiālais Vēstnesis L 390, 31.12.2004., 24.-37. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/95/EK (2006. gada 12. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (Oficiālais Vēstnesis L 374, 27.12.2006., 10.-19. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (Oficiālais Vēstnesis L 96, 29.3.2014., 357.-374. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās un ar kuru atceļ Direktīvu 1999/5/EK (Oficiālais Vēstnesis L 153, 22.5.2014., 62.-106. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 29.07.2015

Top