Help Print this page 
Title and reference
Biocīdi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biocīdi

Ar šo regulu harmonizē pašreizējos Eiropas Savienības (ES) noteikumus par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Tajā ir arī ieviesti noteikumi par Savienības atļaujas piešķiršanu biocīdiem, lai tos varētu nepastarpināti, bez atsevišķām valsts atļaujām vai savstarpējas atzīšanas, laist visā ES tirgū.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu.

KOPSAVILKUMS

Šī regula attiecas uz:

 • biocīdiem ,
 • izstrādājumiem un materiāliem, ko apstrādā ar biocīdiem,
 • aktīvām vielām.

Attiecīgo biocīdu saraksts ir iekļauts šīs regulas V pielikumā.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz biocīdiem

Lai biocīdiem piešķirtu atļauju, tiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • aktīvās vielas ir apstiprinātas attiecīgajam produkta veidam,
 • biocīds, lietojot to atbilstīgi tam, kā tas noteikts atļaujā, ir pietiekami efektīvs, tam nav nepieņemamas ietekmes uz mērķorganismiem, cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi,
 • biocīda fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atzītas par pieņemamām, lai biocīdu varētu lietot un pārvadāt,
 • vajadzības gadījumā ir noteikts pārtikā un dzīvnieku barībā maksimāli pieļaujamais atliekvielu saturs attiecībā uz aktīvajām vielām, kas ir biocīda sastāvā,
 • ja biocīdā izmanto nanomateriālus, tā radītais apdraudējums cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai un videi ir novērtēts atsevišķi.

Aktīvo vielu sākotnēji apstiprina uz laikposmu, kas nepārsniedz 10 gadus, ja vismaz viens biocīds, kas satur šādu aktīvo vielu, varētu atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Valsts atļauja un savstarpēja atzīšana

Regulā ir noteiktas saskaņotas procedūras biocīdu atļaušanai visā ES. Tiklīdz pieteikuma iesniedzējs saņem atļauju no vienas ES dalībvalsts, tas var pieprasīt arī pārējām ES dalībvalstīm šo atļauju atzīt. Atļauju piešķir atbilstīgi identiskiem noteikumiem un nosacījumiem.

Savienības atļauja

Nosakot centralizētu atļaujas piešķiršanas procedūru, tiks ieviesta Savienības atļauja, ar kuru šī rūpniecības nozare varēs nepastarpināti laist biocīdus visā ES tirgū, un tai vairs nevajadzēs saņemt atsevišķas valsts atļaujas vai veikt savstarpējas atzīšanas procedūru. Centralizēto atļauju var saņemt brīvprātīgi, tāpēc, ja pieteikuma iesniedzējam kādu iemeslu dēļ nav vēlmes iegūt Savienības atļauju, tas var iesniegt pieteikumu valsts atļaujai un vajadzības gadījumā arī šādas atļaujas savstarpējai atzīšanai pārējās ES dalībvalstīs.

Vienkāršota atļaujas piešķiršanas procedūra

Dažiem biocīdiem var piemērot vienkāršotu atļaujas piešķiršanas procedūru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • visas aktīvās vielas, kas ir biocīda sastāvā, ir uzskaitītas šīs regulas I pielikumā un atbilst visiem minētajā pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem,
 • biocīdā nav vielu, kas rada apdraudējumu, un tas nesatur nanomateriālus,
 • biocīds ir pietiekami efektīvs,
 • biocīda izmantošanai un tā paredzētajam lietojumam nav vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi.

Ja iepriekš minētie nosacījumi ir ievēroti, pieteikumi jāiesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) — kompetentajai iestādei, kas izvērtē pieteikuma iesniedzēju pieteikumus.

Ja biocīdam piešķirta atļauja, izmantojot iepriekš minēto vienkāršoto procedūru, to drīkst laist tirgū visās ES dalībvalstīs, neparedzot pienākumu veikt savstarpēju atzīšanu. Tomēr atļaujas turētājam vismaz 30 dienas iepriekš jāpaziņo katrai ES dalībvalstij par biocīda laišanu šās valsts tirgū. Biocīda marķējumā jāizmanto attiecīgās dalībvalsts oficiālā(-ās) valoda(-as), ja vien dalībvalsts nav noteikusi citādi.

Apstrādāti izstrādājumi

Šīs regulas darbības joma salīdzinājumā ar iepriekšējiem tiesību aktiem attiecībā uz biocīdiem ir plašāka, proti, tā attiecas arī uz izstrādājumiem, kas ir apstrādāti ar biocīdu vai kurā ir iekļauts biocīds. Izstrādājumus var apstrādāt tikai ar tādām aktīvajām vielām, kas ir visā ES apstiprinātas šim nolūkam. Apstrādātu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem jāmarķē produkti, ja:

 • ir sniegta norāde, ka izstrādājumam piemīt biocīdas īpašības,
 • tās aktīvās vielas apstiprināšanas nosacījumos, ar kuru apstrādāts izstrādājumus, ir minēts pienākums veikt īpašus marķēšanas pasākumus, lai aizsargātu sabiedrības veselību vai vidi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 528/2012

17.7.2012.

-

OV L 167, 27.6.2012.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 283/2013

23.4.2013.

-

OV L 93, 3.4.2013.

Regula (ES) Nr. 284/2013

23.4.2013.

-

OV L 93, 3.4.2013.

Regula (ES) Nr. 354/2013

9.5.2013.Piemēro no 1.9.2013.

-

OV L 109, 19.4.2013.

Regula (ES) Nr. 736/2013

20.8.2013.

-

OV L 204, 31.7.2013.

Regula (ES) Nr. 837/2013

23.9.2013.

-

OV L 234, 3.9.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas 2013. gada 1. marta Regula (ES) Nr. 283/2013, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz darbīgajām vielām. [Oficiālais Vēstnesis L 93, 3.4.2013.]

Komisijas 2013. gada 1. marta Regula (ES) Nr. 284/2013, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem. [Oficiālais Vēstnesis L 93, 3.4.2013.]

Komisijas 2013. gada 18. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012. [Oficiālais Vēstnesis L 109, 19.4.2013.]

Komisijas 2013. gada 17. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 736/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz tās darba programmas ilgumu, kas paredzēta esošo biocīdo aktīvo vielu pārbaudei. [Oficiālais Vēstnesis L 204, 31.7.2013.] Ar šo regulu tiek pagarināta darba programma visu esošo aktīvo vielu, kuras izmanto biocīdos produktos, sistemātiskai pārbaudei līdz 2014. gada 31. decembrim.

Komisijas 2013. gada 25. jūnija Deleģētā regula (ES) Nr. 837/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 III pielikumu attiecībā uz sniedzamās informācijas prasībām biocīda atļaujas saņemšanai. [Oficiālais Vēstnesis L 234, 3.9.2013.]

Pēdējā atjaunināšana: 20.01.2014

Top