Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošas pārtikas piedevas labākai patērētāju aizsardzībai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Drošas pārtikas piedevas labākai patērētāju aizsardzībai

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1333/2008 — pārtikas piedevas

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu aizstāj iepriekšējos ES tiesību aktus, vienā tiesību aktā apkopojot visus pārtikas piedevu* veidus.

Tajā ir uzskaitītas:

atļautās piedevas;

to lietošanas un marķēšanas nosacījumi.

Ar šo tiesību aktu vienkāršo atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz šīm piedevām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saskaņā ar norādītajiem nosacījumiem atļauts tirgot un pārtikas produktos izmantot tikai tādas piedevas, kas ir atļautas ES.

Lai pārtikas piedevu varētu iekļaut ES atļauto piedevu sarakstā, tā nedrīkst būt kaitīga veselībai vai maldināt patērētājus. Tai jānodrošina pamatots mērķis, ko nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem.

Piedevai jārada labums patērētājiem. Tas ietver šādus mērķus:

saglabāt pārtikas uzturvērtību;

sekmēt pārtikas ražošanu, pārstrādi, sagatavošanu, apstrādi, iepakošanu, pārvadāšanu vai glabāšanu;

nodrošināt īpašas uztura vajadzības.

Īpaši nosacījumi attiecas uz saldinātājiem un krāsvielām.

Piedevas ir jāizmanto vismazākā lietojamajā devā, kas vajadzīga vēlamā rezultāta panākšanai. Šajā devā ņem vērā pieļaujamo diennakts devu un īpašu patērētāju grupu vajadzības.

Pārtikas piedevas nav atļauts lietot neapstrādātā pārtikā vai zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā, izņemot īpaši paredzētus gadījumos.

Neatkarīgi no tā, vai piedevas paredzētas pārdošanai galapatērētājiem, attiecībā uz tām jāievēro skaidras marķēšanas prasības, piemēram, jānorāda nosaukums un/vai E-vielas numurs (piemēram, saulrieta dzeltenā krāsviela ir E 110).

Šis tiesību akts neattiecas uz šādām vielām, izņemot gadījumus, kad tās lieto:

kā pārstrādes palīglīdzekļus, piemēram, vielas, kuras ar konkrētu nolūku izmanto izejvielu apstrādē;

lai aizsargātu augu un augu valsts produktus;

kā uzturvielas un vielas, ko pievieno pārtikai;

ūdens attīrīšanai.

KONTEKSTS

Lielākā daļa pārtikas piedevu novērtējumu ir sagatavoti 20. gadsimta 80. un 90. gados. Pašlaik tiek veikta to atkārtota novērtēšana, un paredzams, kas šis process tiks pabeigts 2020. gadā. Iespējams, rezultātā Eiropas Komisija attiecībā uz dažām piedevām ierosinās veikt izmaiņas pašreizējos izmantošanas nosacījumos vai tās izņemt no apstiprināto vielu saraksta.

GALVENIE TERMINI

* Pārtikas piedevas: vielas, ko izmanto pārtikas produktos dažādu iemeslu dēļ, piemēram, lai tos saldinātu, piešķirtu krāsu vai paildzinātu to uzglabāšanas laiku. Uz to lietošanu attiecas ES noteikumi, lai nodrošinātu cilvēka veselības un patērētāju aizsardzības augstu līmeni.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16.–33. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 257/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 80, 26.3.2010., 19.–27. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1.–295. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2015

Top