Help Print this page 
Title and reference
Aizsardzība pret tirdzniecības ierobežojumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Aizsardzība pret tirdzniecības ierobežojumiem

Ar šo regulu tiek izveidota procedūra, kas dod iespēju uzņēmējiem un Eiropas Savienības (ES) valstīm pieprasīt ES iestādēm pārbaudīt trešo valstu ieviestus tirdzniecības ierobežojumus. Ar to saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem tiek mēģināts novērst šādu tirdzniecības ierobežojumu radīto kaitējumu vai nelabvēlīgu ietekmi uz tirdzniecību.

AKTS

Padomes 1994. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu tiek izveidota procedūra, kas dod iespēju uzņēmējiem un Eiropas Savienības (ES) valstīm pieprasīt ES iestādēm pārbaudīt trešo valstu ieviestus tirdzniecības ierobežojumus. Ar to saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem tiek mēģināts novērst šādu tirdzniecības ierobežojumu radīto kaitējumu vai nelabvēlīgu ietekmi uz tirdzniecību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir uzlabot ES spēju nostiprināt savas tiesības starptautiskās tirdzniecības sistēmā. Būtiski ir nodrošināt to, ka tirdzniecības partneri ievēro tirdzniecības noteikumus, par kuriem ir notikusi vienošanās, lai panāktu tirdzniecības līgumu darbību ES ekonomikas labā. Tiesību akts regulē ES tirdzniecības nozares iespējamās reakcijas nelikumīgu tirdzniecības pasākumu gadījumos citās valstīs un ļauj efektīvi rīkoties, lai aizsargātu ES uzņēmumu un darbinieku intereses. Svarīgs aspekts ir tas, ka ir izstrādāta sūdzību iesniegšanas procedūra, ko izmantot tirdzniecības ierobežojumu gadījumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sūdzības saskaņā ar šo regulu var iesniegt ES ražošanas nozares vārdā, viena vai vairāku ES uzņēmumu vārdā vai arī to var darīt ES valsts, norādot uz tirdzniecības ierobežojumiem. Sūdzībā ir jāietver pietiekami pierādījumi par tirdzniecības ierobežojumu eksistenci un par to radīto kaitējumu vai nelabvēlīgo ietekmi.

Sūdzības iesniedzamas rakstveidā Eiropas Komisijai (EK). EK ir 45 dienu laikā jānolemj, vai sūdzība ir pieņemama. Pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma šo periodu var apturēt, lai būtu iespējams pievienot papildu informāciju.

Konsultatīvā komiteja, ko veido pārstāvji no katras ES valsts un ko vada EK, sniedz šīm valstīm informāciju. Tā ir arī forums, kur valstis var paust savu viedokli.

Ja sūdzību uzskata par pieņemamu, sāk pārbaudi un par to paziņo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV). Šajā paziņojumā norāda attiecīgo produktu vai pakalpojumu un valstis. Pēc tam EK no iesaistītajām pusēm savāc visu būtisko informāciju.

Ja, pamatojoties uz šo pārbaudes procedūru, ES nolemj rīkoties, var veikt jebkādus tirdzniecības politikas pasākumus, kas atbilst spēkā esošajām starptautiskajām saistībām un procedūrām, proti, tā var:

1.

Apturēt tarifu koncesijas un piemērot jaunas vai palielinātas muitas nodevas.

2.

Ieviest vai palielināt kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz preču importu vai eksportu.

3.

Apturēt koncesijas attiecībā uz precēm, pakalpojumiem vai piegādātājiem publisko iepirkumu jomā.

Padome jāpieņem lēmums par EK priekšlikumu veikt vienu vai vairākas iepriekšminētās darbības 30 dienu laikā.

ES 2014. gadā izdarīja grozījumus regulā (Regula (ES) Nr. 654/2014), pievienojot jaunus noteikumus un procedūras. Tie ļauj ES efektīvāk un ātrāk īstenot savas tiesības apturēt vai atcelt koncesijas vai citas saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem esošās saistības.

EK var pieņemt aktus par pasākumiem pret trešām valstīm steidzamas nepieciešamības gadījumos. Šie īstenošanas akti ir piemērojami nekavējoties, un šo procedūru var izmantot vienīgi atbilstīgi pamatotos gadījumos. Pasākumos, ko var ieviest ar īstenošanas aktu, ir ietverti trīs iepriekšminētie pasākumi.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 1995. gada 1. janvāra. Regula (ES) Nr. 654/2014 ir spēkā no 2014. gada 17. jūlija.

ATSLĒGVĀRDI

Tirdzniecības ierobežojums: tirdzniecības prakse, ko pieņēmusi trešā valsts, bet ko aizliedz starptautiskās tirdzniecības noteikumi, kas dod šīs prakses rezultātā nelabvēlīgi ietekmētajai pusei tiesības mēģināt novērst šīs prakses izraisīto ietekmi. Šie starptautiskās tirdzniecības noteikumi galvenokārt ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumi un noteikumi divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm, kuru viena no pusēm ir ES.

Koncesijas vai citas saistības: tarifu koncesijas vai jebkādas citas priekšrocības, ko ES pati ir piemērojusi tirdzniecībā ar trešām valstīm, pamatojoties uz starptautiskās tirdzniecības līgumiem, kuru puse tā ir.

Kaitējums: jebkāds būtisks kaitējums, kas ES ražošanas nozarei draud radīt šķēršļus tirdzniecībai ES tirgū.

Nelabvēlīga ietekme uz tirdzniecību: ietekme uz produktu vai pakalpojumu, kas ES uzņēmumiem rada vai draud radīt šķēršļus tirdzniecībai kādas trešās valsts tirgū.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tirdzniecības ierobežojumu izmeklēšanas tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 3286/94

1.1.1995.

-

OV L 349, 31.12.1994, 71.-78. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 356/95

24.2.1995.

-

OV L 41, 23.2.1995., 3. lpp.

Regula (EK) Nr. 125/2008

5.3.2008.

-

OV L 40, 14.2.2008, 1.-2. lpp.

Regula (ES) Nr. 654/2014

17.7.2014.

-

OV L 189, 27.6.2014, 50.-58. lpp.

Regulas (EK) Nr. 3286/94 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējā atjaunināšana: 02.04.2015

Top