Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES importa un eksporta kvotu un licenču piešķiršana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES importa un eksporta kvotu un licenču piešķiršana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 717/2008 — kvantitātes kvotu pārvaldība

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to ievieš noteikumus attiecībā uz ES importa un eksporta kvotu pārvaldību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula netiek attiecināta uz noteiktiem ražojumiem, tostarp Līguma par ES darbību I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības ražojumiem.

Daži no ES kvotu pārvaldības pamatprincipiem ir šādi:

  • kvotas piešķir pretendentiem pēc iespējas ātrāk;
  • kvotas var piešķirt, izmantojot vienu metodi vai konkrētu metožu apvienojumu, piemēram, pamatojoties uz ierastām tirdzniecības plūsmām vai rindas kārtībā;
  • paziņojuma publicēšana ES Oficiālajā Vēstnesī par kvotu atklāšanu.

Regulā ir izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz atšķirīgām kvotu pārvaldības metodēm. Piemēram, izmantojot metodi:

  • kas pamatojas uz ierastām tirdzniecības plūsmām, vienu kvotas daļu rezervē kā prioritāti ierastajiem importētājiem vai eksportētājiem, t. i. tiem, kas spēj pierādīt, ka viņi ir iepriekš importējuši ES vai eksportējuši no tās ražojumu, uz ko attiecas kvota;
  • kas pamatojas uz kvotu piešķiršanu rindas kārtībā, Eiropas Komisija nosaka daudzumu, uz kuru importētājiem vai eksportētājiem ir tiesības, līdz kvota ir izsmelta;
  • kvotu piešķiršanai proporcionāli prasītajiem daudzumiem, Komisija nosaka kvotas daudzumu, pamatojoties uz ES valstu sniegto informāciju par saņemto licences pieteikumu skaitu.

Izmantojot kvotu piešķiršanas metodi rindas kārtībā, importa un eksporta licences, kas atļauj attiecīgo ražojumu importu vai eksportu, izdod nekavējoties. Pārējos gadījumos tās izdod desmit darbdienās pēc tam, kad Komisija paziņojusi attiecīgo lēmumu, vai arī Komisijas noteiktā termiņā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 15. augusta.

KONTEKSTS

Tā kā gadu gaitā arvien vairāk valstu ir iestājušās Pasaules Tirdzniecības organizācijā, praksē šī regula šobrīd attiecas tikai uz importu no ierobežota skaita valstu. Patlaban tā attiecas uz tekstilizstrādājumiem, ko importē no Baltkrievijas un Ziemeļkorejas. ES eksportam nav kvantitātes kvotu.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 717/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas procedūru kvantitātes kvotu pārvaldībai (kodificēta versija) (OV L 198, 26.7.2008., 1.–7. lpp.)

Skatīt labojumu.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.03.2016

Top