Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MVU sūtnis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

MVU sūtnis

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sūtnis darbojas kā koordinators starp Eiropas Komisiju un MVU kopienu un pilda dubultus pienākumus, vienlaicīgi strādājot Komisijā un sadarbojoties ar ārpasauli. Sūtnis uzklausa MVU problēmas un pārstāv to intereses ES likumdošanas procesā. Sūtnis ne tikai piešķir Komisijai cilvēcisku seju tās darījumos ar Eiropas MVU, bet arī uzsver to nozīmīgumu Eiropas ekonomikas izaugsmē un darbavietu radīšanā.

Eiropas Savienības (ES) konkurētspēja būtībā ir atkarīga no tās mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) labklājības. ES 23 miljoni MVU ir 99 % no visiem ES uzņēmumiem un ir lielākie jaunu darbavietu radītāji. Tādējādi MVU ir būtisks izaugsmes, nodarbinātības pieauguma un labāku darbavietu avots Eiropas ekonomikā, kas ir Lisabonas stratēģijas galvenie mērķi.

Lai gan uz MVU attiecas daudzas ES politikas jomas, tiem ir grūti panākt, lai to viedoklis tiktu uzklausīts.

Lai dotu MVU iespēju izteikties un lai praksē īstenotu principu “vispirms domāt par mazākajiem”, kas izklāstīts Eiropas Mazo uzņēmumu hartā, kura pieņemta Eiropadomes sanāksmē Santamarijas de Feirā 2000. gada jūnijā, Eiropas Komisija nolēma iecelt MVU sūtni.

Iekšējā mērogā sūtņa uzdevums ir uzlabot Komisijas izpratni par problēmām, ar kurām saskaras MVU. Sūtnis analizē ES politikas jomas, kas varētu ietekmēt MVU, un nodrošina, ka, veidojot politiku, tiek ņemtas vērā to intereses un īpašās vajadzības.

Sūtņa pienākums ir daļa no ietekmes novērtējuma sistēmas, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka Komisijas priekšlikumu ekonomiskā, vides un sociālā ietekme tiek iepriekš novērtēta. MVU sūtņa galvenais uzdevums ir argumentēt ar MVU saistītos jautājumus likumdošanas procesa sākuma posmā un tādējādi prognozēt jauno tiesību aktu ietekmi.

Šādā veidā sūtņa darbs uzlabo jautājumu, kas skar MVU, saskaņošanu Komisijā.

Ārējā mērogā sūtnis ir redzama kontaktpersona, ko atzīst MVU kopiena. Sūtņa uzdevums ir, izmantojot gan oficiālus, gan neoficiālus tiešos kontaktus, uzklausīt MVU un to pārstāvības organizācijas. Papildus informācijas vākšanai sūtnis informē MVU par ES programmām un finansējumu un var tieši atbildēt uz to jautājumiem. Veidojot dialogu starp ES un Eiropas uzņēmumiem, sūtnis palīdz uzlabot pārvaldību Eiropā.

Pirmais MVU sūtnis, Timo Summa kgs, toreizējais Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD direktors, tika izvirzīts 2001. gadā pēc Erkki Liikanen, toreizējā uzņēmumu un informācijas sabiedrības komisāra, ieteikuma.

Pašreizējais MVU sūtnis ir Calleja Crespo kgs, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD ģenerāldirektors.

Plašāka informācija ir pieejama ģenerāldirektorāta Eiropas MVU portālā un jo īpaši MVU sūtņa tīmekļa vietnē.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Vispirms domāt par mazākajiem” Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act” (COM(2008) 394 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Ar ES MVU sūtni ir iespējams sazināties šādā adresē: SME Envoy, European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 - COSME Programme and SME Envoy Network, B-1049 Brussels, Belgium vai pa e-pastu: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Pēdējā atjaunināšana: 08.06.2015

Top