Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (ko pazīst arī kā EMIR) pieņem noteikumus par ārpusbiržas atvasināto instrumentu* līgumiem, centrālajiem darījumu partneriem* un darījumu reģistriem* saskaņā ar G 20 grupas valstu pausto apņemšanos Pitsburgā 2009. gada septembrī.
 • EMIR mērķis ir sasniegt regulatīvos mērķus, proti, mazināt sistēmisko risku, uzlabot ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību un saglabāt finanšu stabilitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai uzlabotu ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību, šajā regulā paredzēts, ka visa informācija par jebkādiem Eiropas atvasināto instrumentu līgumiem ir jāziņo darījumu reģistriem un jādara pieejama uzraudzības iestādēm, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).
 • Lai samazinātu darījumu partneru kredītrisku*, regulā ir noteiktas stingras organizatoriskas, uzņēmējdarbības ētikas un uzraudzības prasības centrālajiem darījumu partneriem (CCP). Standarta atvasināto instrumentu līgumiem ar CCP starpniecību ir jāveic tīrvērte*.
 • Lai mazinātu darbības risku*, regulā prasīts izmantot elektroniskus līdzekļus, lai laikus apstiprinātu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu noteikumus.
 • Tīrvērtes* un ziņošanas pienākumi attiecas uz:
  • finanšu uzņēmumiem, piemēram, bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem;
  • nefinanšu uzņēmumiem, piemēram, enerģētikas uzņēmumiem un aviosabiedrībām, kurām ir lielas ārpusbiržas atvasināto instrumentu pozīcijas.

EVTI ir atbildīga par tādu līgumu identificēšanu, uz kuriem būtu jāattiecas tīrvērtes pienākumam, t. i., standartizētiem līgumiem, kuriem ar CCP starpniecību jāveic tīrvērte. EVTI arī uzrauga darījumu reģistrus*.Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākus pasākumus, tostarp tehniskos standartus, kuru pamatā ir EVTI izstrādātie dokumentu projekti, lai īstenotu šīs regulas noteikumus. EVTI izstrādātie tehniskie standarti aptver dažādus tematus, piemēram, CCP kapitāla prasības un minimālo datu apjomu, ko jāziņo darījumu reģistriem. Komisija ir arī pieņēmusi lēmumus par līdzvērtību saistībā ar tiesisko regulējumu par CCP noteiktās ārpussavienības valstīs.

Komisija 2015. gada augustā pieņēma deleģēto regulu, kas nosaka, ka dažām procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu klasēm ir jāveic tīrvērte ar centrālo darījumu partneru starpniecību. Tas attiecas uz procentu likmju mijmaiņas darījumiem, kas izteikti euro, Lielbritānijas mārciņās, Japānas jēnās vai ASV dolāros un kam raksturīgas konkrētas īpatnības, tostarp:

 • atvasinātā instrumenta atsauces indekss;
 • tā termiņš;
 • nomināla veids (t. i., pamatsumma, ko izmanto, lai aprēķinātu saistībā ar atvasināto instrumentu veiktos maksājumus).

2015. gada 5. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma deleģēto regulu saskaņā ar EMIR 85. panta 2. punktu. Ar to līdz 2017. gada 16. augustam pagarina pensiju shēmu mehānismu pagaidu atbrīvojumu no centralizētās tīrvērtes prasībām. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem pensiju shēmu mehānismiem, kas aptver visu veidu pensiju fondus, savi skaidrās naudas līdzekļi būtu jānodod centralizētai tīrvērtei. Tā kā pensiju shēmu mehānismu rīcībā nav nedz ievērojamu skaidras naudas summu, nedz arī augsti likvīdu aktīvu, šādas prasības piemērošanai būtu nepieciešamas ļoti tālejošas un dārgas šo mehānismu uzņēmējdarbības modeļa izmaiņas, kas varētu ietekmēt arī pensionāru ienākumus.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2012. gada 16. augustā.

KONTEKSTS

Par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem parasti vienojas privāti. Tādējādi informācija par šiem instrumentiem ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina ar tiem saistīto risku rakstura un līmeņa noteikšanu.

GALVENIE TERMINI

* Atvasinātais instruments ir finanšu līgums, kas saistīts ar pamatā esošā instrumenta, uz kuru tas attiecas, turpmāko vērtību vai statusu. Šis instruments var būt, piemēram, aktīvs, indekss vai procentu likme.

* Ārpusbiržas atvasinātais instruments ir atvasinātais instruments, kas tiek tirgots nevis biržā, bet gan privāti vienojoties diviem darījumu partneriem, piemēram, bankai un ražotājam.

* Darījumu partnera kredītrisks ir risks, ka darījumu partneris neizpilda saistības pirms darījuma galīgā norēķina.

* Centrālais darījumu partneris (CCP) ir juridiska persona, kura ir divu darījumu partneru starpnieks, kļūstot par pircēju attiecībā uz katru pārdevēju un par pārdevēju attiecībā uz katru pircēju. CCP galvenais uzdevums ir pārvaldīt risku, kas varētu rasties, ja viena darījumu puse nespēj laikus veikt noteiktos maksājumus, t. i., kad tā neizpilda darījuma saistības.

* Darījumu reģistrs ir centralizēts datu centrs, kurā tiek iesniegta informācija par atvasināto instrumentu darījumiem. Darījumu reģistri ir komercsabiedrības. Pastāv starptautiski darījumu reģistri kredītu, procentu likmju un kapitāla vērtspapīru* ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem (sk. pēdējo galveno terminu).

* Tīrvērte apzīmē visas darbības no darījuma saistību uzņemšanās brīža līdz tā galīgajam norēķinam.

* Darbības risks ir zaudējumu risks, ko rada neatbilstīgi vai neveiksmīgi iekšēji procesi vai ārēji notikumi, piemēram, krāpšana, cilvēka kļūda, terorisms.

* Kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments ir īpaša atvasināto instrumentu klase, piemēram, iespējas līgumi vai nākotnes līgumi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1.–59. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2205 (2015. gada 6. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 314, 1.12.2015., 13.–21. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1515 (2015. gada 5. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz pārejas periodu pagarināšanu saistībā ar pensiju shēmu mehānismiem (OV L 239, 15.9.2015., 63.–64. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016

Top