Help Print this page 
Title and reference
Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, centrālie darījumu partneri un darījumu reģistri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, centrālie darījumu partneri un darījumu reģistri

Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti parasti ir privāti slēgti līgumi. Attiecīgi informācija ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina tā riska rakstura un līmeņa noteikšanu, kas ir saistīts ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Lai samazinātu šos trūkumus un lai uzlabotu ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgu efektivitāti un drošību, ar šo regulu tiek izveidoti noteikumi par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem atbilstoši G 20 valstu saistībām, ko tās uzņēmās Pitsburgā 2009. gada septembrī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir uzraudzīt dažus atvasinātus produktus, piemēram, ārpusbiržas atvasinātos instrumentus , ieviešot tīrvērtes pienākumu un divpusēju riska pārvaldību. Tajā ir arī paredzēti ziņošanas pienākumi attiecībā uz visiem atvasināto instrumentu līgumiem un vienotas prasības centrālo darījumu partneru un darījumu reģistru darbībai.

Regula attiecas uz:

 • centrālo darījumu partneriem un to tīrvērtes dalībniekiem,
 • finanšu un nefinanšu darījumu partneriem,
 • darījumu reģistriem,
 • tirdzniecības vietām konkrētos gadījumos.

Šī regula neattiecas uz:

 • Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem (ECBS),
 • Savienības publiskajām struktūrām, kas atbildīgas par valsts parādu,
 • Starptautisko norēķinu banku.

Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: riska pārvaldība

Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kas piemēroti obligātas centralizētas tīrvērtes veikšanai, tīrvērte ir jāveic centrālajam darījumu partnerim. Lai noteiktu, vai attiecībā uz konkrētajiem ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem jāveic tīrvērte, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) ir jāņem vērā tādi konkrēti kritēriji kā:

 • attiecīgo līgumu noteikumu standartizācijas pakāpe,
 • attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases apjoms un likviditāte,
 • tas, cik pieejama ir patiesa, uzticama un vispārpieņemta informācija par cenu noteikšanu.

EVTI pienākums ir uzturēt publisko reģistru, kurā tā atjaunina informāciju par ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, centrālo darījumu partneriem un atvasināto instrumentu līgumu termiņu.

Tirdzniecības vieta sniedz informāciju par darījumiem pēc centrālo darījumu partneru pieprasījuma.

Finanšu un nefinanšu darījumu partneriem jāmēra, jāuzrauga un jāmazina darbības risks un darījumu partnera kredītrisks, izmantojot noturīgus standartizētus procesus.

Centrālo darījumu partneri: prasības un uzraudzība

Centrālo darījumu partneriem jāievēro šādas prasības:

 • akreditācija: lai sniegtu tīrvērtes pakalpojumus, centrālo darījumu partnerim jāsaņem akreditācija no tās dalībvalsts kompetentas iestādes, kurā tas veic uzņēmējdarbību. Tas var sniegt arī citus pakalpojumus, un tā pamatkapitāls ir 7,5 miljoni euro,
 • trešās valstis: centrālo darījumu partnerim, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, nav tiesību sniegt tīrvērtes pakalpojumus ES tirdzniecības vietām, ja vien EVTI nav atzinusi šo darījumu partneri,
 • organizācija: centrālo darījumu partnerim jāizveido riska komiteja, kas sastāv no tā tīrvērtes dalībniekiem, neatkarīgiem valdes locekļiem un klientu pārstāvjiem. Minētās riska komitejas uzdevums ir konsultēt valdi par pasākumiem, kas var iespaidot centrālo darījumu partnera riska pārvaldību,
 • informācijas saglabāšana: centrālo darījumu partnera pienākums ir vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanas glabāt visu informāciju par visiem līgumiem, ko tas apstrādājis,
 • mērīšana un novērtēšana: centrālo darījumu partneris pēc iespējas reālā laikā var mērīt un novērtēt savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu centrālo darījumu partneri, ar kuru tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms,
 • maržas, zaudējumi un fondi saistību neizpildes gadījumiem: centrālo darījumu partneris nosaka, pieprasa un iekasē maržas no tīrvērtes dalībniekiem, lai ierobežotu savus kredītriskus. Šīm maržām jābūt pietiekamām, lai segtu zaudējumus, kas rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā. Ir jāizveido priekšfinansēts fonds saistību neizpildes gadījumiem, lai segtu zaudējumus, kas pārsniedz minēto slieksni.

Sadarbspējas mehānismi

Pēc iepriekšēja apstiprinājuma, ko sniedz kompetentās iestādes, centrālo darījumu partneriem, kas izveido sadarbspējas mehānismu:

 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda riski, kas izriet no mehānisma,
 • jāvienojas par to atbilstīgajām tiesībām un pienākumiem,
 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda kredītriski un likviditātes riski,
 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda savstarpējās atkarības, kas rodas, izveidojot sadarbspējas mehānismu.

Darījumu reģistri

Darījumu reģistri veic uzņēmējdarbību Savienībā, un tie ir jāreģistrē EVTI. Tiem ir jāveic pastāvīgi pārvaldības pasākumi, un šajos darījumu reģistros ir jānodrošina skaidra organizatoriskā struktūra, kurā ir precīzi definēts atbildības sadalījums.

Ziņošanas pienākums

Savienības līmenī ir iedibināta vienota prasība iesniegt datus par atvasinātajiem instrumentiem. Visiem darījumu partneriem un centrālo darījumu partneriem dati par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem jāpaziņo darījumu reģistriem. Šie dati jāpaziņo ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas.

Informācijas apmaiņa

Ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamības nodrošināšanas nolūkā kompetentajām iestādēm, EVTI un citām attiecīgajām iestādēm ir atļauts piekļūt darījumu reģistru rīcībā esošajai informācijai.

Plašāka informācija: Finanšu tirgu infrastruktūra

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 648/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 153/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 575/2013

28.6.2013.Piemērošana: no 1.1.2014., izņemot atsevišķus nosacījumus.

-

OV L 176, 27.6.2013.

Regula (ES) Nr. 149/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 150/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 151/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 152/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 153/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013.

Regula (ES) Nr. 876/2013

3.10.2013.

-

OV L 244, 13.9.2013.

Regula (ES) Nr. 1002/2013

8.11.2013.

-

OV L 279, 19.10.2013.

Regula (ES) Nr. 1003/2013

22.10.2013.

-

OV L 279, 19.10.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 12.03.2014

Top