Help Print this page 
Title and reference
ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

Par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem (*) parasti vienojas privāti. Tādējādi informācija par šiem instrumentiem ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina ar tiem saistīto risku rakstura un līmeņa noteikšanu. Šīs regulas mērķis ir uzlabot ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgu pārredzamību, efektivitāti un drošību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.

KOPSAVILKUMS

Par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem (*) parasti vienojas privāti. Tādējādi informācija par šiem instrumentiem ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina ar tiem saistīto risku rakstura un līmeņa noteikšanu. Šīs regulas mērķis ir uzlabot ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgu pārredzamību, efektivitāti un drošību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu (ko pazīst arī kā EMIR - Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru) pieņem noteikumus par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem saskaņā ar G 20 grupas valstu pausto apņemšanos Pitsburgā 2009. gada septembrī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai uzlabotu ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību, šajā regulā paredzēts, ka visa informācija par jebkādiem Eiropas atvasināto instrumentu līgumiem ir jāziņo darījumu reģistriem un jādara pieejama uzraudzības iestādēm, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).

Lai samazinātu darījumu partneru kredītrisku (*), regulā ir noteiktas stingras organizatoriskas, uzņēmējdarbības ētikas un uzraudzības prasības centrālajiem darījumu partneriem (CCP), turklāt standarta atvasināto instrumentu līgumiem ar CCP starpniecību ir jāveic tīrvērte.

Lai mazinātu darbības risku (*), regulā prasīts izmantot elektroniskus līdzekļus, lai laikus apstiprinātu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu noteikumus.

Tīrvērtes (*) un ziņošanas pienākumi attiecas uz:

finanšu uzņēmumiem, piemēram, bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem;

nefinanšu uzņēmumiem, piemēram, enerģētikas uzņēmumiem un aviosabiedrībām, kurām ir lielas ārpusbiržas atvasināto instrumentu pozīcijas.

EVTI ir atbildīga par tādu līgumu identificēšanu, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, t. i., standartizētiem līgumiem, kuros jāpiedalās CCP. EVTI arī uzrauga darījumu reģistrus (*) un sagatavo saistošus tehniskos standartus regulas piemērošanai.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākus pasākumus, tostarp tehniskos standartus, lai īstenotu un ieviestu šīs regulas noteikumus. EVTI izstrādātie tehniskie standarti aptver dažādus tematus, piemēram, CCP kapitāla prasības un minimālo datu apjomu, ko jāziņo darījumu reģistriem. Komisija ir arī pieņēmusi lēmumus par līdzvērtību saistībā ar tiesisko regulējumu par CCP noteiktās trešās valstīs.

2015. gada 3. februārī Eiropas Komisija publicēja ziņojumu, iesakot pensiju fondiem uz diviem gadiem piemērot atbrīvojumu no centralizētas tīrvērtes prasībām attiecībā uz to darījumiem ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Tā secināja, ka CCP šis laiks ir vajadzīgs, lai rastu risinājumus pensiju fondiem.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2012. gada 16. augusta.

GALVENIE TERMINI

(*) Atvasinātais instruments ir finanšu līgums, kas saistīts ar pamatā esošā instrumenta, uz kuru tas attiecas, turpmāko vērtību vai statusu. Šis instruments var būt, piemēram, aktīvs, indekss vai procentu likme.

(*) Ārpusbiržas atvasinātais instruments ir atvasinātais instruments, kas tiek tirgots nevis biržā, bet gan privāti vienojoties diviem darījumu partneriem, piemēram, bankai un ražotājam.

(*) Darījumu partnera kredītrisks ir risks, ka darījumu partneris neizpilda saistības pirms darījuma galīgā norēķina.

(*) Centrālais darījumu partneris (CCP) ir juridiska persona, kura ir divu darījumu partneru starpnieks, kļūstot par pircēju attiecībā uz katru pārdevēju un par pārdevēju attiecībā uz katru pircēju. CCP galvenais uzdevums ir pārvaldīt risku, kas varētu rasties, ja viena darījumu puse nespēj laikus veikt noteiktos maksājumus, t. i., kad tā neizpilda darījuma saistības.

(*) Darbības risks ir zaudējumu risks, ko rada neatbilstīgi vai neveiksmīgi iekšēji procesi vai ārēji notikumi, piemēram, krāpšana, cilvēka kļūda, terorisms.

(*) Tīrvērte apzīmē visas darbības no darījuma saistību uzņemšanās brīža līdz tā galīgajam norēķinam.

(*) Darījumu reģistrs ir centralizēts datu centrs, kurā tiek iesniegta informācija par atvasināto instrumentu darījumiem. Darījumu reģistri ir komercsabiedrības. Pastāv starptautiski darījumu reģistri kredītu, procentu likmju un kapitāla vērtspapīru ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem.

(*) Kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments ir īpaša atvasināto instrumentu klase, piemēram, iespējas līgumi vai nākotnes līgumi.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapās, kas veltītas atvasinātajiem instrumentiem/EMIR.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 648/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012., 1.-59. lpp.

Grozošais(-ie) / papildinošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 153/2013

15.3.2013.

-

OV L 52, 23.2.2013., 41.-74. lpp.

Regula (ES) Nr. 575/2013

28.6.2013.Piemērošana: no 1.1.2014., izņemot atsevišķus noteikumus.

-

OV L 176, 27.6.2013., 1.-337. lpp.

Regula (ES) Nr. 1002/2013

8.11.2013.

-

OV L 279, 19.10.2013., 2.-3. lpp.

Direktīva 2014/59/ES

2.7.2014.

31.12.2014.

OV L 173, 12.6.2014., 190.-348. lpp.

Regula (ES) Nr. 591/2014

5.6.2014.

-

OV L 165, 4.6.2014., 31.-32. lpp.

Regula (ES) Nr. 600/2014

2.7.2014.

-

OV L 173, 12.6.2014., 84.-148. lpp.

Regula (ES) Nr. 1317/2014

15.12.2014.

-

OV L 355, 12.12.2014., 6.-7. lpp.

Direktīva (ES) 2015/849

25.6.2015.

26.6.2017.

OV L 141, 5.6.2015., 73.-117. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/880

12.6.2015.

-

OV L 143, 9.6.2015., 7.-8. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, ar ko saskaņā ar 85. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem mēra CCP panākto progresu un pieliktās pūles, izstrādājot tehniskus risinājumus, kas vajadzīgi, lai pensijas shēmu mehānismi varētu pārvest bezskaidras naudas nodrošinājumu kā mainīgās maržas, kā arī nosaka, vai ir vajadzīgi pasākumi, kas atvieglo šādus risinājumus (COM(2015) 39 final , 3.2.2015.).

Pēdējā atjaunināšana: 26.06.2015

Top