Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES statistika par tūrismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES statistika par tūrismu

Statistikas dati par tūrismu, kas ir svarīga Eiropas Savienības ekonomikas nozare, tiek vākti, lai palīdzētu politikas veidotājiem, kā arī visiem tiem, kas strādā vai darbojas šajā nozarē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 692/2011 (2011. gada 6. jūlijs) attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK

KOPSAVILKUMS

Statistikas dati par tūrismu, kas ir svarīga Eiropas Savienības ekonomikas nozare, tiek vākti, lai palīdzētu politikas veidotājiem, kā arī visiem tiem, kas strādā vai darbojas šajā nozarē.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido kopējus noteikumus un metodes Eiropas tūrisma statistikas datu izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai. Regula ir cieši saistīta ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm ir pienākums vākt, izstrādāt, apstrādāt un nosūtīt saskaņotus statistikas datus par piedāvājumu un pieprasījumu tūrisma nozarē.

Apkopojamie dati

ES valstīm ir jāvāc dati par iekšzemes (t. i., vietējo un ienākošo) tūrismu, proti, par tūristu izmitināšanas uzņēmumu (t. i, uzņēmumu, kuri kā maksas pakalpojumu piedāvā īslaicīgas apmešanās iespējas) jaudu. Savāktā informācija ietver datus par:

  • uzņēmumu skaitu;
  • gultasvietu skaitu;
  • numuru skaitu.

Dažus no šiem mainīgajiem lielumiem apkopo gan valsts, gan reģionālā līmenī (kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas - NUTS - 2. līmenis) un attiecina uz:

  • izmitināšanas veidu (viesnīcas, tūristu izmitināšanas uzņēmumi, kempingi);
  • apdzīvotās vietas tipu (blīvi apdzīvotas, vidēji apdzīvotas vai mazapdzīvotas vietas, vietas, kas atrodas vai neatrodas piekrastē);
  • lielumu (mazi, vidēji vai lieli uzņēmumi).

ES valstīm ir jāvāc dati arī par tiem uzņēmumiem, kuros numuri ir pieejami personām ar kustību traucējumiem, tostarp ratiņkrēslu lietotājiem.

Tiek vākta arī informācija par uzņēmumu izmantojumu, piemēram, nakšņošanas reižu skaits un rezidentu un nerezidentu ierašanās reižu skaits, kā arī numuru un gultasvietu izmantojuma koeficients. Dažus no šiem mainīgajiem lielumiem apkopo arī reģionālajā NUTS 2. līmenī - gluži tāpat kā statistikas datus par jaudu.

ES valstis vāc datus par valsts tūrismu (vietējais un izejošais tūrisms). Šie dati attiecas uz pieprasījumu pēc līdzdalības tūrismā un tūrisma ceļojumu raksturlielumiem. Šo datu pamatā ir mainīgie lielumi, tostarp personiskos nolūkos veiktu tūrisma ceļojumu ilgums un galamērķis, un sociāldemogrāfiskie mainīgie lielumi, piemēram, vecuma grupa, izglītības līmenis (pēc izvēles), nodarbinātība (pēc izvēles) utt.

Reizi trijos gados ES valstis apkopo arī datus, kas atspoguļo galvenos iemeslus, kāpēc respondenti nepiedalījās tūrismā personiskos nolūkos (finansiāli iemesli, laika trūkums, veselības stāvoklis utt.).

Visbeidzot, ES valstis vāc datus arī par tūrisma pieprasījumu pēc vienas dienas vietējiem apmeklējumiem un ārvalstu apmeklējumiem. Šo datu pamatā ir mainīgie lielumi, kas attiecas uz:

  • vienas dienas apmeklējumu skaitu (personiskos vai profesionālos nolūkos);
  • izdevumiem;
  • galamērķa valsti (ārvalstu apmeklējumu gadījumā);
  • sociāldemogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem.

Reizi gadā ES valstis nosūta Eurostat ziņojumu par apkopoto datu kvalitāti. Eurostat izstrādā un atjaunina metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā ietver pamatnostādnes statistikas sagatavošanai.

Datu avoti

ES valstis var veidot nepieciešamos statistiskos datus, kombinējot turpmāk norādītos dažādos avotus: apsekojumus, citus piemērotus avotus (tostarp administratīvos datus), piemērotas statistiskā novērtējuma procedūras.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2011. gada 11. augusta.

Plašāka informācija:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 692/2011

11.8.2011.

-

OV L 192, 22.7.2011., 17.-32. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 253/2013

10.4.2013.

-

OV L 79, 21.3.2013., 5.-6. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top