Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas stiprināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas stiprināšana

Direktīva 2009/65/EK - ES ieguldījumu fondu (PVKIU) globālās konkurētspējas stiprināšana

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

KOPSAVILKUMS

Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) ir ieguldījumu fondi*, kuru darbību reglamentē Eiropas Savienības līmenī. Šajā direktīvā ir izklāstīta regulatīvā sistēma, kas reglamentē PVKIU darbību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti vienoti noteikumi attiecībā uz ES esošajiem ieguldījumu fondiem, tādējādi uzlabojot PVKIU pārrobežu piedāvājumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvas galvenie mērķi ir šādi:

  • piedāvāt ieguldītājiem plašāku produktu izvēlipar zemāku cenu ar efektīvāku PVKIU tirgu Eiropas Savienībā, labāku ieguldītājiem paredzēto informāciju un efektīvāku fondu uzraudzību;
  • nodrošināt Eiropas ieguldījumu nozares konkurētspēju, pielāgojot noteikumus tirgus attīstībai.

Direktīvā ir izklāstīti noteikumi īpaši attiecībā uz:

  • ieguldītājiem paredzēto informāciju, kas sniedzama standartizētā informācijas kopsavilkuma dokumentā, lai patērētājiem būtu vieglāk izprast produkta būtību;
  • īstu Eiropas pasi PVKIU pārvaldības sabiedrībām, kas ļauj vienā ES valstī esošai pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt fondus citās ES valstīs;
  • PVKIU tirdzniecību citās valstīs, piemēram, izmantojot vienkāršākas administratīvās procedūras;
  • PVKIU apvienošanu citās valstīs;
  • stingrāku PVKIU un tos pārvaldošo sabiedrību uzraudzību, piemēram, nodrošinot uzlabotu sadarbību starp valstu finanšu pakalpojumu nozares uzraudzības iestādēm.

Direktīva 2009/65/EK ir PVKIU tiesību aktu ceturtā versija, kas aizstāj PVKIU Direktīvu 85/611/EEK.

Direktīva 2009/65/EK tika grozīta ar Direktīvu 2014/91/ES (PVKIU tiesību aktu V versija), ar kuru ieviesa jaunus noteikumus attiecībā uz PVKIU depozitārijiem (aktīvu turētāja struktūra), piemēram, nosakot struktūras, kuras ir tiesīgas darboties kā depozitāriji, to uzdevumus, pienākumu deleģēšanas noteikumus un atbildību.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 7. decembra.

Plašāku informāciju skatiet šeit:

GALVENIE TERMINI

*Ieguldījumu fondi: ieguldījumu produkti, kas izveidoti ar mērķi apkopot ieguldītāju kapitālu un kopīgi investēt šo kapitālu ar finanšu instrumentu, piemēram, akciju, obligāciju un citu vērtspapīru, portfeļa palīdzību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/65/EK

7.12.2009.

30.6.2011.

OV L 302, 17.11.2009., 32.-96. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.

Direktīva 2011/61/ES

21.7.2011.

22.7.2013.

OV L 174, 1.7.2011., 1.-73. lpp.

Direktīva 2013/14/ES

20.6.2013.

21.12.2014.

OV L 145, 31.5.2013., 1.-3. lpp.

Direktīva 2014/91/ES

17.9.2014.

18.3.2016.

OV L 257, 28.8.2014., 186.-213. lpp.

Direktīvas 2009/65/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 583/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē (OV L 176, 10.7.2010., 1.-15. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 584/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz tipveida paziņojuma vēstules un apliecinājuma par PVKIU formu un saturu, elektroniskās saziņas izmantošanu starp kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos un kārtību, kādā veicamas pārbaudes uz vietas un izmeklēšana, kā arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm (OV L 176, 10.7.2010., 16.-27. lpp.)

Komisijas Direktīva 2010/43/ES (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu (OV L 176, 10.7.2010., 42.-61. lpp.)

Komisijas Direktīva 2010/42/ES (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru (OV L 176, 10.7.2010., 28.-41. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.09.2015

Top