Help Print this page 
Title and reference
Eiropas ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas uzlabošana - PVKIU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas uzlabošana - PVKIU

Gaidāms, ka mazo ieguldītāju un līdzekļu piešķīrēju vidū populārie PVKIU (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) turpinās attīstīties, pateicoties šos fondus reglamentējošo noteikumu aktualizēšanai saskaņā ar ES Direktīvu 2009/65.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK(2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (Dokuments attiecas uz EEZ) (Skatīt grozošos aktus).

KOPSAVILKUMS

ES Direktīva 2009/65 par PVKIU tika pieņemta 2009. gada 13. jūlijā un ir piemērojama kopš 2011. gada 1. jūlija. Tā nosaka visā ES piemērojamus noteikumus par Eiropas ieguldījumu fondu izveidi un darbību.

Ieguldījumu fondus veido ar mērķi kopīgi investēt ieguldītāju kapitālu ar finanšu instrumentu, piemēram, akciju, obligāciju un citu vērtspapīru, portfeļa palīdzību. 1980. gados ieviestie PVKIU ir Eiropas ieguldījumu fondu veids, un to aktīvu vērtība 2009. gadā sasniedza vairāk nekā 5 triljonus EUR, kas atbilst pusei ES iekšzemes kopprodukta.

Šī direktīva aktualizē PVKIU reglamentējošos. Tās galvenie mērķi ir šādi:

 • piedāvāt ieguldītājiem plašāku produktu izvēli par zemāku cenu ar efektīvāku PVKIU tirgu Eiropas Savienībā, labāku ieguldītājiem paredzēto informāciju un efektīvāku fondu uzraudzību;
 • nodrošināt Eiropas ieguldījumu nozares konkurētspēju, pielāgojot noteikumus tirgus attīstībai.

Tekstā ieviestas šādas izmaiņas:

 • uzlabota ieguldītājiem paredzētā informācija, pateicoties standartizētam informācijas kopsavilkuma dokumentam. Pamatinformācija ieguldītājiem nodrošina līdzsvaru starp lasāmību un ieguldītājiem nepieciešamās informācijas apjomu;
 • īsta Eiropas pase PVKIU pārvaldības sabiedrībām: tā ir paredzēta birokrātijas mazināšanai un ļauj vienā ES valstī esošai pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt fondus citās valstīs;
 • vienkāršāka PVKIU tirdzniecība citās valstīs, pateicoties vienkāršākām administratīvajām procedūrām;
 • vienkāršāka PVKIU apvienošana citās valstīs, kas ļauj palielināt Eiropas fondu vidējo lielumu;
 • vienkāršāka līdzekļu apvienošana, kas, piemēram, nodrošina labāku ieguldītāju aizsardzību, radot pamatu galvenajām-pakārtotajām struktūrām, saskaņā ar kurām fonds iegulda vairāk nekā 85 % savu līdzekļu citā fondā;
 • stingrāka PVKIU un tos pārvaldošo sabiedrību uzraudzība, pateicoties uzlabotai uzraudzības institūciju sadarbībai.

ES Direktīva 2009/65 ir PVKIU tiesību aktu ceturtā versija, kas aizstāj PVKIU Direktīvu 85/611/EEK.

2010. gada 1. jūlijā PVKIU Direktīvā tika veikti uzlabojumi, kad Komisija pieņēma četrus īstenošanas tiesību aktus. To uzdevums ir vēl vairāk uzlabot ieguldītāju aizsardzību, samazināt birokrātiju un padarīt ES ieguldījumu fondus vēl konkurētspējīgākus.

PVKIU Direktīvu grozīja ar ES Direktīvu 2013/14/EK (2013. gada 21. maijs). Grozījumu mērķis ir aizsargāt ieguldītājus šajās kolektīvajās ieguldījumu shēmās no pārmērīgas paļaušanās uz kredītreitingiem. Piemēram, pārvaldības vai ieguldījumu sabiedrībām tiek pieprasīts veikt savus novērtējumus par sabiedrību kredītspēju, nevis tikai vai mehāniski paļauties uz kredītreitingu aģentūru publicētajiem kredītreitingiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/65/EK

7.12.2009.

30.6.2011.

OV L 302, 17.11.2009.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010.

Direktīva 2011/61/ES

21.7.2011.

22.7.2013.

OV L 174, 1.7.2011.

Direktīva 2013/14/ES

20.6.2013.

21.12.2014.

OV L 145, 31.5.2013.

Direktīvas 2009/65/EK turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Īstenošanas regulas

Komisijas Regula (ES) Nr. 583/2010OV L 176, 10.7.2010. ). (2010. gada 1. jūlijs) - nosacījumi, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju/prospektus papīra formā (OV L 176, 10.7.2010.).

Šīs regulas mērķis ir standartizēt pamatinformāciju ieguldītājiem, paredzot noteikumus par to:

 • kāda informācija ir jāsniedz par ieguldījumu politikas mērķiem;
 • kā tiek norādīts ieguldījuma risks un ienesīgums (jālieto vērtējums skalā no 1 līdz 7);
 • kā tiek norādīta un izskaidrota samaksa.

Tā ir piemērojama arī konkrētām PVKIU struktūrām, kuras veido divas vai vairākas ieguldījumu apakšstruktūras.

Komisijas Regula (ES) Nr. 584/2010OV L 176, 10.7.2010. ). (2010. gada 1. jūlijs) - tipveida paziņojuma vēstule un apliecinājums par PVKIU, elektroniskās saziņas izmantošana starp kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos un kārtība, kādā veicamas pārbaudes uz vietas un izmeklēšana, kā arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm (OV L 176, 10.7.2010.).

Šīs regulas mērķis ir harmonizēt kārtību, kādā paziņo par PVKIU sertifikātu pārdošanu citā dalībvalstī.

Tā nosaka tās tipveida paziņojuma vēstules formu un saturu, kas jāizmanto PVKIU. Tā arī nosaka tā apliecinājuma formu un saturu, kurš jāizmanto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai apstiprinātu, ka PVKIU atbilst Direktīvā 2009/65/EK izklāstītajiem nosacījumiem. Regulā arī noteikta sīki izstrādāta kārtība paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai starp kompetentajām iestādēm.

Tajā arī noteikta kārtība fondu pārvaldnieku robežu darbību uzraudzībai.

Direktīvas

Direktīva 2010/43/ES (2010. gada 1. jūlijs) par organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu ( OV L 176, 10.7.2010. ).

Direktīva 2010/44/ES (2010. gada 1. jūlijs) par dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru ( OV L 176, 10.7.2010. ).

Priekšlikumi

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par PVKIU attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām. (COM(2012) 350 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 21.01.2014

Top