Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cilvēktiesību aizstāvji — ES atbalsts

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cilvēktiesību aizstāvji — ES atbalsts

 

KOPSAVILKUMS:

ES pamatnostādnes par atbalsta sniegšanu cilvēktiesību aizstāvjiem

KĀDS IR ŠO PAMATNOSTĀDŅU MĒRĶIS?

 • Ar tām izveido Eiropas savienības (ES) pieeju cilvēktiesību aizstāvju* atbalstīšanai un aizsardzībai ārpussavienības valstīs, lai tie var brīvi strādāt.
 • Šo pamatnostādņu darbības aspekti ir saistīti ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES misiju * diplomāti regulāri tiksies ar cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēs apcietinātos cilvēktiesību aktīvistus, novēros viņu tiesas procesus un sniegs atbalstu viņu aizsardzībai.
 • Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupai (COHOM) ir pienākums noteikt situācijas, kur ir nepieciešama ES iejaukšanās, pamatojoties uz ziņojumiem no ES misiju vadītājiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Padomes un nevalstiskajām organizācijām.
 • Apmeklējot ārpussavienības valstis, augsta ranga ES amatpersonas (piemēram, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) piedalīsies sanāksmēs ar cilvēktiesību aizstāvjiem.
 • Cilvēktiesību aizstāvju situācija tiks iekļauta politiskajos dialogos ar ārpussavienības valstīm un reģionālajām organizācijām.
 • Misiju vadītāji atgādinās ārpussavienības valstu iestādēm par to pienākumu aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus, kuri ir nonākuši bīstamās situācijās.
 • ES cieši sadarbosies ar ārpussavienības valstīm, kurās arī ir ieviestas cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības politikas, kā arī strādās ar citu reģionālo organizāciju, piemēram, Āfrikas Savienības, Amerikas valstu organizācijas un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības mehānismiem.
 • ES veicinās esošo reģionālo mehānismu pastiprināšanu un jaunu mehānismu veidošanu, kuru mērķis ir aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus.
 • ES apņemšanos atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus papildina Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR), kas nodrošina finansiālo palīdzību organizācijām, kuras sniedz atbalstu cilvēktiesību aktīvistiem.

KONTEKSTS

Cilvēktiesību aizstāvji veic šādus svarīgus uzdevumus:

 • konstatē pārkāpumus;
 • nodrošina cilvēktiesību pārkāpumu upuriem tiesību aizsardzību, psiholoģisko, medicīnisko un cita veida atbalstu;
 • cīnās pret to personu nesodāmību, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem; un
 • paaugstina izpratni par cilvēktiesībām un to aizstāvjiem valsts, reģiona un starptautiskā mērogā.

Tomēr paši cilvēktiesību aizstāvji ir kļuvuši par uzbrukumu un draudu mērķiem, tādēļ ir svarīgi nodrošināt viņu drošību un aizsardzību.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Cilvēktiesību aizstāvji: Personas, grupas vai organizācijas, kas miermīlīgā veidā veicina un aizsargā vispārēji atzītas cilvēktiesības, proti, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, tostarp pamatiedzīvotāju tiesības.

ES misijas: ES valstu vēstniecības un konsulāti un ES delegācijas.

PAMATDOKUMENTS

Aizsardzības nodrošināšana — Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, ES Ārlietu padome, 2008. g.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 235/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē (OV L 77, 15.3.2014., 85.–94. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.07.2016

Top