Help Print this page 
Title and reference
Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

Eiropas Savienības (ES) stratēģija masu iznīcināšanas ieroču (MII) izplatīšanas novēršanai ir būtisks ES ārpolitikas elements. Tās mērķis ir ierobežot un faktiski izskaust tādu programmu izstrādi, kas paredzētas šo ieroču un to nogādei izmantoto raķešu izplatīšanai.

AKTS

ES stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, 2003. gada 12. decembris (dok. 15708/03) (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

MII, jo īpaši kodolieroču, ķīmisko ieroču un bioloģisko ieroču, kā arī to nogādes līdzekļu (vidēja un tāla darbības rādiusa raķetes, spārnotās raķetes un bezpilota lidaparāti) izplatīšana ir augošs pasaules mēroga apdraudējums. Tā jo īpaši palielina risku, ka šos ieročus var izmantot dažas valstis vai ka tos var iegūt teroristu grupējumi.

Tādēļ neizplatīšana ir kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) fundamentāls uzdevums, jo īpaši kopš 2003. gadā tika pieņemta ES stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai.

Padome ir vairākas reizes aktualizējusi šo stratēģiju, kuras uzdevums ir novērst izplatīšanas programmas, atturēt no šādām programmām, tās apturēt un, ja iespējams, izskaust tās visā pasaulē. Tomēr ES politikas vispārējās pamatnostādnes paliek nemainīgas:

  • pastiprināt daudzpusējo attiecību efektivitāti: daudzpusējo nolīgumu sistēma ir juridiskais pamats visiem ES centieniem saistībā ar neizplatīšanu. Pamata uzdevumi ir nolīgumu vispārēja piemērošana un noteikumu pārkāpumu pārbaudē izmantojamo mehānismu pilnveidošana;
  • veicināt reģionāli un starptautiski stabilu vidi: tas jo īpaši ietver programmu pastiprināšanu ar mērķi sekmēt atbruņošanos un iekļaut neizplatīšanas mērķi visās politiskajās, diplomātiskajās un ekonomiskajās ES darbībās un programmās;
  • cieši sadarboties ar svarīgākajiem partneriem, piemēram, ASV, Krieviju, Apvienoto Karalisti un NATO, saistībā ar valstu un starptautisko organizāciju būtisku lomu neizplatīšanā.

KĀDP sistēmā ir iekļauti daudzi pasākumi 2003. gadā pieņemtajā stratēģijā izklāstītā rīcības plāna piemērošanai. Ārējo attiecību padome reizi sešos mēnešos organizē debates par ES stratēģijas īstenošanu saistībā ar MII, un ziņojumos novērtē sešos mēnešos sasniegto progresu.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes secinājumi un jaunas ES darbības līnijas, apkarojot masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes sistēmu izplatīšanu. Briselē, 2008. gada 17. decembrī (Dok. 17172/08) (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Padomes Lēmums 2008/974/KĀDP (2008. gada 18. decembris), atbalstot Hāgas rīcības kodeksu pret ballistisko raķešu izplatīšanu saistībā ar ES Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģijas īstenošanu (Oficiālais Vēstnesis L 345, 23.12.2008.).

Padomes Lēmums 2010/430/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko izveido neatkarīgu neizplatīšanas ideju ģeneratoru Eiropas tīklu, lai atbalstītu to, ka tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (Oficiālais Vēstnesis L 202, 4.8.2010.).

Padomes Lēmums 2012/423/KĀDP (2012. gada 23. jūlijs), ar ko atbalsta ballistisko raķešu neizplatīšanu saistībā ar ES Stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai un Padomes Kopējās nostājas 2003/805/KĀDP īstenošanu (Oficiālais Vēstnesis L 196, 24.7.2012.).

Padomes secinājumi par to, lai nodrošinātu, ka tiek turpināta efektīvas ES politikas īstenošana attiecībā uz jaunajām problēmām, ko rada masu iznīcināšanas ieroču (MII) un to piegādes sistēmu izplatīšana. 2013. gada 21. oktobris (Dok. 15104/13) (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Padomes Lēmums 2013/668/KĀDP (2013. gada 18. novembris) atbalstīt Pasaules Veselības organizācijas darbību bioloģiskā drošuma un bioloģiskās drošības jomā saistībā ar Eiropas Savienības Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (Oficiālais Vēstnesis L 310, 20.11.2013.).

Sešu mēnešu progresa ziņojums par to, kā tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (2013/II) (Oficiālais Vēstnesis C 54, 25.2.2014.).

Padomes Lēmums 2014/129/KĀDP (2014. gada 10. marts), ar ko veicina neatkarīgu neizplatīšanas ideju ģeneratoru Eiropas tīklu, lai atbalstītu to, ka tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (Oficiālais Vēstnesis L 71, 12.3.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 30.05.2014

Top