Help Print this page 
Title and reference
Maksājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maksājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā

Patērētājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka maksājumi, kurus viņi veic Eiropas Savienībā, ir vienkārši, efektīvi un droši. Lai to panāktu, ES ir izveidojusi vienotu maksājumu pakalpojumu sistēmu, ar kuru aizstāj ES valstu līmeņa noteikumus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK.

KOPSAVILKUMS

Patērētājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka maksājumi, kurus viņi veic Eiropas Savienībā, ir vienkārši, efektīvi un droši. Lai to panāktu, ES ir izveidojusi vienotu maksājumu pakalpojumu sistēmu, ar kuru aizstāj ES valstu līmeņa noteikumus.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem, piemēram, kredīta pārvedumiem, tiešā debeta maksājumiem un maksājumiem ar maksājumu karti. Šie noteikumi ietver informēšanas prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ar maksājumu pakalpojumu izmantošanu saistītās tiesības un pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atļauja

Iestādei, kura piedāvā maksājumu pakalpojumus, ir jāsaņem atļauja maksājumu darbības veikšanai ES teritorijā. Katrā ES valstī ir valsts iestāde, kas atbild par atļauju piešķiršanu. Iestādei atļauja tiek piešķirta tikai tad, ja tai ir stingri pārvaldības pasākumi attiecībā uz tās maksājumu pakalpojumu uzņēmējdarbību un tās rīcībā ir noteikts kapitāla apjoms.

Informēšanas prasības

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz savu pakalpojumu lietotājiem noteikta skaidra informācija.

Pirms maksājumu pakalpojuma sniegšanas tiem ir pienākums viegli saprotamā veidā sniegt informāciju par nodevām, sūdzību procedūrām un visām maksājamajām maksām.

Pēc maksājuma darījuma izpildes tiem jāsniedz informācija maksātājam. Šī informācija ietver:

atsauci, kas ļauj identificēt maksājuma darījumu un maksājuma saņēmēju;

maksājuma summu;

ar darījumu saistītās nodevas un komisijas maksas.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pēc darījuma izpildes jāsniedz informācija maksājuma saņēmējam.

Šajā tiesību aktā ir paredzēti arī īpaši noteikumi attiecībā uz informāciju, kura maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz, ja uz darījumiem attiecas līgumi, kas reglamentē secīgu maksājumu darījumu veikšanu nākotnē.

Tiesības un pienākumi

Maksājumu darījumus, kas izteikti euro valūtā vai tādas ES valsts valūtā, kura nav euro zonā, izpilda vienas darba dienas laikā.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir pilnībā atbildīgi maksātāja priekšā par pareizu maksājuma darījumu izpildi. Ja darījums nav izpildīts vai ir izpildīts nepareizi, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam tas ir jāizlabo vai arī jāatlīdzina maksātājam attiecīgā summa. Ja maksājuma instrumentu, piemēram, kredītkarti, ļaunprātīgi izmantojis kāds cits, kurš nav maksātājs, maksātājs sedz zaudējumus maksimāli līdz EUR 150.

Tiesību aktā ir paredzēti arī noteikumi par kompensācijām gadījumos, kad maksājumu darījumi ir atļauti kļūdaini.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2007. gada 25. decembra.

GALVENAIS TERMINS

Maksājumu pakalpojumi ir uzņēmējdarbība, kas:

ļauj maksājumu kontā ieskaitīt vai no tā izņemt skaidru naudu, kā arī nodrošina to, lai maksājumu kontu varētu izmantot;

ļauj veikt maksājumu darījumus (piemēram, maksājumu uzdevumus, tiešā debeta maksājumus utt.) gan maksājumu kontos, gan elektroniskā veidā;

ļauj izdot un/vai iegūt maksājumu instrumentus;

ļauj veikt naudas pārvedumus.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas maksājumu pakalpojumiem veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/64/EK

25.12.2007.

1.11.2009.

OV L 319, 5.12.2007., 1.-36. lpp.

Labojums

-

-

OV L 187, 18.7.2009., 5.-5. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/111/EK

7.12.2009.

31.10.2010.

OV L 302, 17.11.2009., 97. -119. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/92/ES (2014. gada 23. jūlijs) par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214.-246. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 15.04.2015

Top