Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Komunālo notekūdeņu attīrīšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Komunālo notekūdeņu attīrīšana

Šīs Eiropas Savienības (ES) direktīvas mērķis ir nodrošināt notekūdeņu atbilstīgu attīrīšanu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

AKTS

Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

KOPSAVILKUMS

Šīs Eiropas Savienības (ES) direktīvas mērķis ir nodrošināt notekūdeņu atbilstīgu attīrīšanu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīva aizsargā ūdens vidi pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi (piemēram, eitrofikāciju*), un ar to nosaka ES mēroga noteikumus par notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu. Direktīva attiecas arī uz atsevišķu rūpniecības nozaru, piemēram, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības (piemēram, pārtikas apstrāde un alus darīšana) radītajiem notekūdeņiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstu pienākumi:

  • savākt un attīrīt notekūdeņus apdzīvotās vietās, kur dzīvo vismaz 2000 cilvēku, un nodrošināt savākto notekūdeņu otrreizējo attīrīšanu*;
  • veikt progresīvāku attīrīšanu apdzīvotās vietās, kur dzīvo vairāk nekā 10 000 cilvēku un kas atrodas noteiktās jutīgās zonās*;
  • nodrošināt, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek atbilstīgi uzturētas, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību visos parastajos klimata apstākļos;
  • pieprasīt atļaujas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības radīto komunālo notekūdeņu un rūpniecisko notekūdeņu novadīšanai komunālo notekūdeņu savākšanas sistēmās;
  • veikt pasākumus, lai ierobežotu saņemošo ūdeņu piesārņošanu ar lietusūdens pārplūdēm ārkārtējos laika apstākļos, piemēram, neparasti spēcīga lietus gadījumā;
  • uzraudzīt attīrīšanas iekārtu darbību un saņemošos ūdeņus;
  • uzraudzīt notekūdeņu dūņuizvietošanu un otrreizēju izmantošanu.

I pielikumā ir izklāstītas uzraudzības un rezultātu izvērtēšanas metodes, kā arī vispārējas prasības:

  • kanalizācijas sistēmām;
  • izplūdēm no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ieskaitot to emisijas robežvērtības;
  • rūpnieciskajiem notekūdeņiem, kurus novada komunālās kanalizācijas sistēmās.

II pielikumā ir aprakstīti kritērijijutīgu un mazāk jutīgu zonu noteikšanai.

Eiropas Komisijas 2013. gada ziņojumā ir norādīts, ka, neskatoties uz jau veiktajiem uzlabojumiem, šī tiesību akta īstenošana joprojām ir problemātiska lielākoties saistībā ar lielajiem nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA STĀJĀS SPĒKĀ?

No 1991. gada 29. maija ar vairākiem atšķirīgiem termiņiem attiecībā uz dažādām prasībām. 1998. gadā Komisija pieņēma Direktīvu 98/15/EK, lai padarītu skaidrākus vairākus noteikumus saistībā ar to dažādu interpretāciju ES valstīs. Tā stājās spēkā 1998. gada 27. martā. Valstīm, kuras pievienojās ES 2004. gadā un vēlāk, ir piemērojami citi termiņi. Tie ir norādīti ar attiecīgajam valstīm noslēgtajos pievienošanās līgumos.

GALVENIE TERMINI

Eitrofikācija: ūdens bagātināšana ar barības vielām, piemēram, slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas rada nevēlamu traucējumu ūdenī esošo organismu līdzsvaram un ūdens kvalitātei.

Otrreizējā attīrīšana: notekūdeņu attīrīšana procesā, kas parasti ietver bioloģisko attīrīšanu (izmantojot aerobās baktērijas, enzīmus u. c.) ar otrreizējo nosēdināšanu vai citu procesu, kurā tiek ievērotas direktīvas I pielikuma prasības.

Jutīgas zonas: (i) ūdenstilpes, kuras apdraud eitrofikācija, (ii) virszemes ūdeņi dzeramā ūdens ieguvei, kuros nitrātu daudzums pārsniedz 50 mg/l, (iii) zonas, kur ir vajadzīga papildu attīrīšana, lai ievērotu ES tiesību aktus, piemēram, tiesību aktus par ūdeņiem, peldūdeņiem, gliemju, vēžveidīgo un adatādaiņu ūdeņiem un par dzīvotņu un putnu aizsardzību.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Komunālo notekūdeņu direktīvas pārskata tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 91/271/EEK

19.6.1991.

30.6.1993.

OV L 135, 30.5.1991., 40.-52. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/15/EK

27.3.1998.

30.9.1998.

OV L 67, 7.3.1998., 29.-30. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/431/ES (2014. gada 26. jūnijs) par formātu, kas jāizmanto, iesniedzot datus par valstu programmām Padomes Direktīvas 91/271/EEK īstenošanai (Oficiālais Vēstnesis L 197, 4.7.2014., 77.-86. lpp.).

Komisijas ziņojums - Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana - Dalībvalstu īstenoto pasākumu kopsavilkums un saskaņā ar Direktīvas (COM(98) 775 galīgā redakcija, 15.1.1999.) 17. un 13. pantu saņemtās informācijas novērtējums.

Komisijas ziņojums - Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana (COM(2001) 685galīgā redakcija, 21.11.2001.).

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/15/EK (1998. gada 27. februāris), īstenošana (COM(2004) 248galīgā redakcija, 23.4.2004.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Septītais ziņojums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (91/271/EEK) īstenošanu (COM(2013) 574 final, 7.8.2013.).

Komisijas dienestu darba dokuments - Pavaddokuments Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam un Padomei - Ceļā uz ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu Eiropas Savienībā - Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK īstenošanas pirmais posms (COM(2007) 128 galīgā redakcija) (SEC(2007) 363) (SEC(2007) 362 galīgā redakcija, 22.3.2007.).

Komisijas dienestu darba dokuments - Piektais Komisijas kopsavilkums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu (SEC(2009) 1114 galīgā redakcija, 3.8.2009.).

Komisijas dienestu darba dokuments - Sestais Komisijas kopsavilkums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu (SEC(2011) 1561 galīgā redakcija, 7.12.2011.).

Pēdējo reizi atjaunots: 20.04.2015

Top