Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Labas kvalitātes ūdens Eiropā (ES ūdens direktīva)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Labas kvalitātes ūdens Eiropā (ES ūdens direktīva)

Uz ūdeņiem Eiropas Savienībā aizvien vairāk attiecas nepārtraukti augošais pieprasījums pēc pietiekama daudzuma labas kvalitātes ūdens visiem mērķiem. Šīs direktīvas nolūks ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

KOPSAVILKUMS

Uz ūdeņiem Eiropas Savienībā aizvien vairāk attiecas nepārtraukti augošais pieprasījums pēc pietiekama daudzuma labas kvalitātes ūdens visiem mērķiem. Šīs direktīvas nolūks ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, lai apturētu ES stāvokļa pasliktināšanos ES ūdenstilpnēs un līdz 2015. gadam sasniegtu labu stāvokli Eiropas upēs, ezeros un gruntsūdeņos.

Konkrētāk, tā ietver:

 • visa veida ūdens formu aizsardzību (iekšējo ūdeņu (*), virszemes ūdeņu (*), pārejas ūdeņu (*), piekrastes ūdeņu un gruntsūdeņu (*));
 • ekosistēmu atjaunošanu šajās ūdenstilpnēs un ap tām;
 • piesārņojuma samazināšanu ūdenstilpnēs;
 • ilgtspējīgas ūdens resursu izmantošanas garantēšanu, ko veic gan indivīdi, gan uzņēmumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību akti uzliek skaidri definētus pienākumus valstu iestādēm. Tām:

 • jāidentificē atsevišķi upju baseini, kuri atrodas to teritorijā - proti, apkārt esošie zemes apgabali, kas iekļaujas konkrētajās upju sistēmās;
 • jāizraugās iestādes, kas pārvalda šos baseinus atbilstoši ES noteikumiem;
 • jāanalizē katras upes baseina iezīmes, tostarp cilvēku darbību ietekme un ūdens izmantošanas ekonomiskais novērtējums;
 • jāuzrauga ūdens stāvoklis katrā baseinā;
 • jāreģistrē aizsargājamās zonas, tādas kā dzeramā ūdens iegūšanai izmantotās, kurām jāpievērš īpaša uzmanība;
 • jāizstrādā un jāīsteno upes baseinu apsaimniekošanas plāni, lai novērstu virszemes ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, aizsargātu un uzlabotu gruntsūdeņus un saglabātu aizsargājamās zonas;
 • jānodrošina, lai ūdens pakalpojumu maksa tiktu atgūta tādā veidā, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un piesārņotāji maksātu;
 • jānodrošina sabiedrības informēšana un konsultēšana par upju baseinu apsaimniekošanas plāniem.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2000. gada 22. oktobra.

GALVENIE TERMINI

(*) virszemes ūdeņi - visi iekšzemes ūdeņi, izņemot gruntsūdeņus, pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi.

(*) gruntsūdeņi - visi ūdeņi, kas atrodas zem augsnes virsmas.

(*) iekšzemes ūdeņi - viss stāvošais vai tekošais ūdens zemes virspusē.

(*) pārejas ūdeņi - ūdeņi upes grīvu tuvumā, kas tuvu atrodošos piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, taču tos būtiski ietekmē saldūdens plūsmas.

Ūdens direktīva - plašāka informācija

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/60/EK

22.12.2000.

22.12.2003.

OV L 327, 22.12.2000., 1.-73. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2455/2001/EK

16.12.2001.

-

OV L 331, 15.12.2001., 1.-5. lpp.

Direktīva 2008/32/EK

21.3.2008.

-

OV L 81, 20.3.2008., 60.-61. lpp.

Direktīva 2009/31/EK

25.6.2009.

25.6.2011.

OV L 140, 5.6.2009., 114.-135. lpp.

Direktīva 2013/39/ES

13.9.2013.

14.11.2015.

L 226, 24.8.2013., 1.-17. lpp.

Direktīva 2013/64/ES

1.1.2014.

Mainās atkarībā no pantiem

OV L 353, 28.12.2013., 8.-12. lpp.

Direktīvas 2000/60/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 19.-31. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27.-34. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns (COM(2012) 673 final (2012. gada 14. novembris)).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Ūdens pamatdirektīva un Plūdu direktīva: veicamās darbības ES ūdens “laba stāvokļa” panākšanai un plūdu riska mazināšanai (COM(2015) 120 final (9.3.2015.)).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.07.2015

Top