Help Print this page 
Title and reference
Elektronisko maksas pakalpojumu aizsardzība pret pirātismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronisko maksas pakalpojumu aizsardzība pret pirātismu

Šīs direktīvas par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, ko sniedz, pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi (t. i., piekļuvi abonēšanas rezultātā), mērķis ir aizsargāt elektroniskos maksas pakalpojumus pret pirātismu. Tā aizliedz visas komerciāla rakstura darbības ar viedkartēm (plastikāta kartēm, kurās iestrādāti mikroprocesori vai mikroshēmas) un citām ierīcēm, kas ļauj apiet aizsargātu piekļuvi televīzijas, radio un interneta maksas pakalpojumiem, tostarp to ražošanu, izplatīšanu vai laišanu tirgū.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/84/EK (1998. gada 20. novembris) par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

KOPSAVILKUMS

Darbības joma

Direktīva attiecas uz visiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti, pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi, tādiem kā maksas televīzijas un maksas radio pakalpojumiem, video un audio pakalpojumiem pēc pieprasījuma, elektronisko publicēšanu un plašu tādu tiešsaistes pakalpojumu klāstu, kas ir pieejami sabiedrībai, tos abonējot vai maksājot par katru apskati.

Nelikumīgas darbības

Katrai ES valstij ir jāievieš tiesību akti, lai aizliegtu:

  • tādu nelikumīgu iekārtu vai programmatūras, kas dod iespēju neatļauti piekļūt aizsargātam pakalpojumam, ražošanu, importēšanu, pārdošanu, izīrēšanu vai turēšanu īpašumā komerciāla labuma gūšanai;
  • nelikumīgu iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu vai nomaiņu komerciāla labuma gūšanai;
  • reklāmu, kurā reklamētas nelikumīgas iekārtas vai programmatūra.

Sodi un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Katrai ES valstij ir jānodrošina, ka tiek īstenoti pasākumi:

  • lai ieviestu sankcijas, kas ir efektīvas, atturošas un proporcionālas nelikumīgo darbību iespējamai ietekmei;
  • lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji, kurus ir skārusi nelikumīgo darbību nelabvēlīgā ietekme, varētu vērsties tiesā, pieprasot zaudējumu atlīdzību un aizliedzoša lēmuma pieņemšanu, un vajadzības gadījumā pieprasītu nelikumīgo ierīču konfiskāciju.

Principi, kas attiecas uz iekšējo tirgu

ES valstis nevar ierobežot:

  • tādu aizsargātu pakalpojumu vai ar tiem saistītu pakalpojumu sniegšanu, kuru izcelsme ir citās ES valstīs;
  • ierobežotas piekļuves ierīču, izņemot to ierīču, kas direktīvā ir norādītas kā nelikumīgas (t. i., jebkuru iekārtu vai programmatūras, kas paredzēta vai piemērota, lai saprotamā veidā sniegtu piekļuvi aizsargātam pakalpojumam bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas), brīvu apriti.

Eiropas Padomes Konvencija

ES 2014. gadā pieņēma lēmumu parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to, kura stājās spēkā 2003. gadā. Iespējams, ka konvencijas parakstīšana no ES puses iedrošinās citas Eiropas Padomes dalībvalstis to ratificēt. Tas paplašinātu Direktīvas 98/84/EK noteikumiem līdzīgu noteikumu piemērošanu ārpus ES robežām, un tādējādi rezultātā tiktu radīts tiesību akts par pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi, kuru varētu piemērot visā Eiropas kontinentā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/84/EK

28.11.1998.

28.5.2000.

OV L 320, 28.11.1998., 54.-57. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2014/243/ES (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (OV L 128, 2014. gada 30. aprīlis, 61.-61. lpp.).

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Otrais ziņojums par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. novembra Direktīva 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (COM(2008) 593 galīgā redakcija, 2008. gada 30. septembris).

Par elektronisko maksas pakalpojumu tiesisko aizsardzību - Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. novembra Direktīva 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (COM(2003) 198 galīgā redakcija, 2003. gada 24. aprīlis).

Pēdējā atjaunināšana: 23.09.2014

Top