Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finanšu pārskatu sniegšanas pienākums sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finanšu pārskatu sniegšanas pienākums sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

Direktīva modernizē finanšu pārskatu sniegšanas pienākumus un samazina izmaksas, jo īpaši MVU. Ar to izveido sistēmu, kur uzņēmumiem un pārvaldes struktūrām ir jāsniedz informācija par ieņēmumiem no dabas resursiem, veicinot cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un korupciju. Tā apvieno un uzlabo divus esošus tiesību aktus: Direktīvu 78/660/EEK par atsevišķiem finanšu pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK.

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva vienkāršo finanšu pārskatu sagatavošanu maziem uzņēmumiem un dalībvalstīm uzliek pienākumu nošķirt mazos uzņēmumus no lielākiem uzņēmumiem.

Mazajiem uzņēmumiem ir jāsagatavo tikai bilance, peļņas un zaudējumu pārskats un piezīmes, lai izpildītu regulatīvās prasības. Dalībvalstis var atļaut maziem uzņēmumiem iesniegt tikai pārskatu saīsinātas versijas. Tas nodrošinās, ka sniedzamās informācijas apjoms šiem uzņēmumiem būs samērīgāks ar to lielumu. ES neuzliek prasību mazajiem uzņēmumiem veikt revīziju.

Uzņēmumu kategorijas

Direktīvā mikrouzņēmumi, mazie un lielie uzņēmumi ir definēti šādi:

  • Mikrouzņēmumos ir mazāk nekā 10 darbinieku, to apgrozījums nepārsniedz EUR 0,7 miljonus un/vai bilances kopsumma nepārsniedz EUR 0,35 miljonus.
  • Mazajos uzņēmumos ir mazāk nekā 50 darbinieku, to apgrozījums nepārsniedz EUR 8 miljonus un/vai bilances kopsumma nepārsniedz EUR 4 miljonus. Dalībvalstis var noteikt augstākas robežvērtības - attiecīgi līdz EUR 12 miljoniem apgrozījumam un līdz EUR 6 miljoniem bilances kopsummai.
  • Lielajos uzņēmumos ir vismaz 250 darbinieku, to apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus un bilances kopsumma pārsniedz EUR 20 miljonus.

Grāmatvedības izpratnē vairāk nekā 90 % ES uzņēmumu ietilpst mazo uzņēmumu kategorijā. Tas ir vairāk nekā iepriekš, bet labāk atspoguļo esošo uzņēmumu struktūru Eiropā. Iesniedzamajās piezīmēs ir jāiekļauj 8 līdz 13 punkti, nevis 14 līdz 24 punkti kā iepriekš.

Direktīva palīdz stiprināt vienoto tirgu. Direktīva prasa salīdzināmus, skaidrus un viegli saprotamus finanšu pārskatus, kas var atvieglot pārrobežu darbību un ļaut uzņēmumiem vieglāk atrast finansējumu ārpus mītnes valsts.

Ziņošana pa valstīm

Direktīva noteiktiem lieliem uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes struktūrām, kas darbojas ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē, uzliek pienākumu atklāt informāciju par ikgadējiem būtiska apmēra maksājumiem, kas pārsniedz EUR 100 000 finanšu gadā, to valstu pārvaldes struktūrām, kurās tie darbojas, sniedzot šo informāciju pa valstīm un pa projektiem.

Ir jāziņo par šādiem maksājumiem: ražošanas tiesību piešķiršanas maksas; nodokļi, ko piemēro ienākumiem, uzņēmumu produkcijai vai peļņai; atlīdzība par izmantošanu; dividendes; parakstīšanas, atklāšanas un ražošanas papildatlīdzība; licences maksas, nomas maksas, piekļuves maksas un citas atlīdzības saistībā ar licencēm un/vai koncesijām; un maksājumi par infrastruktūras uzlabojumiem.

Detalizētais ziņošanas sadalījums uzlabos pārredzamību attiecībā uz maksājumiem, ko visā pasaulē pārvaldes struktūrām veic ieguves rūpniecības un mežistrādes uzņēmumi. Tā arī nodrošinās pilsoniskajai sabiedrībai vairāk informācijas par maksājumiem, ko ES uzņēmumi veic mītnes zemes pārvaldes struktūrām, lai iegūtu to dabas resursus.

Direktīvas noteikumi pirmoreiz tiks piemēroti pārskatiem par finanšu gadiem, kas sāksies 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/43/EK

29.6.2006.

29.6.2008.

OV L 157, 9.6.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2013/34/ES

19.7.2013.

20.7.2015.

OV L 182, 29.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 10.03.2014

Top