Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektīvo pensionēšanās shēmu pārvaldīšana: aroda pensiju fondi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kolektīvo pensionēšanās shēmu pārvaldīšana: aroda pensiju fondi

Aroda pensiju fondiem ES nāk par labu kapitāla un pakalpojumu brīva aprite. Šāda brīvība ir jālīdzsvaro ar stingriem noteikumiem, lai nodrošinātu pensiju fonda dalībnieku un labuma guvēju pareizu aizsardzību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.

KOPSAVILKUMS

Aroda pensiju fondiem ES nāk par labu kapitāla un pakalpojumu brīva aprite. Šāda brīvība ir jālīdzsvaro ar stingriem noteikumiem, lai nodrošinātu pensiju fonda dalībnieku un labuma guvēju pareizu aizsardzību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šajā direktīvā ir noteikts tiesiskais regulējums, kas regulē papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI) (*) jeb pensijas fondu darbību un to uzraudzību visās ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību nākotnes pensionāriem (pensijas fondu dalībniekiem un labuma guvējiem), vienlaikus garantējot efektīvus ieguldījumus, izveidojot trīs noteikumu kopumus.

  • 1.

    Stingri piesardzīgas uzraudzības noteikumi PKUI labuma guvējiem un dalībniekiem, kuriem ir jāsaņem pietiekama informācija par pensiju plāna (**) noteikumiem, iestādes finanšu stāvokli un savām tiesībām;

  • 2.

    Ieguldījumu noteikumi, kas pielāgoti PKUI raksturlielumiem un efektīvai uzkrājumu pārvaldīšanai. Tas ir saistīts ar PKUI ilgtermiņa ieguldījumiem un nepieciešamību dažādot aktīvus, lai varētu izmantot visas priekšrocības, ko piedāvā ES vienotais tirgus un eiro. Ja katrai iestādei ir jāizveido visdrošākā un visefektīvākā ieguldījumu politika, tad ieguldījumu noteikumiem, un it īpaši noteikumiem par ieguldījumiem akcijās, nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem;

  • 3.

    Noteikumi, kas atļauj aroda pensiju shēmu pārrobežu pārvaldību. Šai pārrobežu pārvaldībai ir nepieciešama ES valstīs spēkā esošo uzraudzības metožu savstarpēja atzīšana.

Šī direktīva neattiecas uz iestādēm, kurām piemērojama Direktīva par dzīvības apdrošināšanu un Direktīva par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pienākums ir apkopot un savā tīmekļa vietnē publicēt ES valstu sniegto informāciju par starptautisku vienošanos noslēgšanu par PKUI.

EAAPI var izstrādāt regulatīvo un īstenojošo standartu projektus un dot ieteikumus par PKUI pareizu uzraudzību. EAAPI cieši sadarbojas ar ES valstīm un Eiropas Komisiju.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2003. gada 23. septembra.

GALVENIE TERMINI

(*) Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (PKUI) ir finanšu iestādes, kas pārvalda kolektīvās pensionēšanās shēmas darba devējiem, lai nodrošinātu papildpensijas kapitāla izmaksas viņu darba ņēmējiem (t. i., shēmas dalībniekiem un labuma guvējiem).

(**) Pensiju plāns ir līgums, vienošanās, trasta līgums vai noteikumi, kas nosaka, kādas papildpensijas kapitāla izmaksas ir noteiktas un ar kādiem nosacījumiem.

Plašāku informāciju skatiet: Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām (PKUI).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2003/41/EK

23.9.2003.

22.9.2005.

OV L 235, 23.9.2003., 10.-21. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/138/EK

6.1.2010.

31.3.2015.

OV L 335, 17.12.2009., 1.-155. lpp.

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.

Direktīva 2011/61/ES

21.7.2011.

22.7.2013.

OV L 174, 1.7.2011., 1.-73. lpp.

Direktīva 2013/14/ES

20.6.2013.

21.12.2014.

OV L 145, 31.5.2013., 1.-3. lpp.

Direktīvas 2003/41/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums par dažiem svarīgākajiem aspektiem, kas saistīti ar Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (PKUI direktīva) (COM(2009) 203 galīgā redakcija, 30.4.2009.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/50/ES (2014. gada 16. aprīlis) par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu ( Oficiālais Vēstnesis L 128, 30.04.2014., 1.-7. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 26.06.2015

Top