Help Print this page 
Title and reference
Prospekts, kurš jāpublicē, emitējot vērtspapīrus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekts, kurš jāpublicē, emitējot vērtspapīrus

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot tās informācijas kvalitāti, kuru ieguldītājiem sniedz uzņēmumi, kuri vēlas piesaistīt ārvalstu ieguldītājus, lai iegūtu kapitālu savas izaugsmes finansēšanai Eiropas Savienībā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem.

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot tās informācijas kvalitāti, kuru ieguldītājiem sniedz uzņēmumi, kuri vēlas piesaistīt ārvalstu ieguldītājus, lai iegūtu kapitālu savas izaugsmes finansēšanai Eiropas Savienībā.

Tās mērķis ir nodrošināt pienācīgu un atbilstošu informācijas atklāšanas standartu piemērošanu visās ES valstīs gadījumos, kad vērtspapīri tiek piedāvāti visiem Eiropas ieguldītājiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīva paredz noteikumus attiecībā uz prospektu, kas ES uzņēmumiem ir jāpublicē, emitējot vērtspapīrus nolūkā piesaistīt ieguldījumus. Saskaņā ar šiem noteikumiem, ja prospekts ir apstiprināts vienā ES valstī, tas ir derīgs visā ES teritorijā (vienotas pielaides piešķiršana emitentiem).

Prospekts ir informatīvs dokuments, kas satur informāciju, kura ieguldītājiem ļauj pieņemt lēmumus par ieguldījumu veikšanu, pilnībā apzinoties apstākļus.

GALVENIE ASPEKTI

Pienākums publicēt prospektu

Emitentiem ir pienākums publicēt prospektu par vērtspapīru piedāvājumu, izņemot gadījumus, ja piedāvājums:

attiecas tikai uz kvalificētiem (profesionāliem) ieguldītājiem; un/vai

katrā ES valstī attiecas uz mazāk nekā 150 personām, kuras nav kvalificēti ieguldītāji (piemēram, fiziskas personas); un/vai

attiecas uz ieguldītājiem, kuri katrs iegūst vērtspapīrus par kopējo samaksu vismaz EUR 100 000; un/vai

attiecas uz vērtspapīriem (akcijām vai obligācijām), kuru vienas vienības nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000; un/vai

attiecas uz vērtspapīriem, kuru kopējā vērtība Savienībā ir mazāka nekā EUR 100 000.

Informācija

Prospektā jābūt standarta formātā sagatavotam kopsavilkuma dokumentam, kurā sniegta pamatinformācija par:

būtiskiem vērtspapīru emitenta (piemēram, uzņēmuma), jebkura galvotāja (piemēram, bankas) un vērtspapīru, kuri tiek piedāvāti vai ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, rādītājus un ar tiem saistītos riskus;

piedāvājuma vispārīgajiem noteikumiem, jo īpaši par to izdevumu aplēsēm, par kurām emitents ieguldītājam izrakstīs rēķinu.

Emitents uzņemas civiltiesisku atbildību par prospektā sniegto informāciju. Informācijai ir jāatbilst faktiskajai situācijai un neviena tās daļa nedrīkst būt izlaista.

Apstiprināšana un publicēšana

Kad prospektu ir apstiprinājusi izcelsmes ES valsts kompetentā iestāde, tas jāpublicē (piemēram, plašā apgrozībā esošā valsts laikrakstā vai emitenta tīmekļa vietnē) un tā kopija jānosūta Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

Prospekts ir derīgs 12 mēnešus pēc tā apstiprināšanas, ja tas tiek atjaunināts un tam tiek pievienoti vajadzīgie papildinājumi.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīvu bija paredzēts transponēt valstu tiesību aktos līdz 2005. gada 1. jūlijam. Grozošā direktīva (2010/73/ES) ir piemērojama kopš 2012. gada 1. jūlija.

2015. gada februārī publicētajā Zaļajā grāmatā par kapitāla tirgu savienību Komisija paziņoja, ka gatavojas pārskatīt Prospektu direktīvu, lai uzņēmumi, jo īpaši MVU, varētu vieglāk piesaistīt kapitālu un sasniegt ieguldītājus ārvalstīs.

Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta Prospektu direktīvai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2003/71/EK

31.12.2003.

1.7.2005.

OV L 345, 31.12.2003., 64.-89. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/11/EK

20.3.2008.

-

OV L 76, 19.3.2008., 37.-38. lpp.

Direktīva 2010/73/ES

31.12.2010.

1.7.2012.

OV L 327, 11.12.2010., 1.-12. lpp.

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.

Direktīva 2013/50/ES

26.11.2013.

26.11.2015.

OV L 294, 6.11.2013., 13.-27. lpp.

Labojums Direktīvā 2013/50/ES

-

-

OV L 14, 18.1.2014., 35. lpp.

Direktīva 2014/51/ES

23.5.2014.

31.3.2015.

OV L 153, 22.5.2014., 1.-61. lpp.

Pēdējā atjaunināšana: 02.04.2015

Top