Help Print this page 
Title and reference
Pārredzamāka informācija par vērtspapīru emitentiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārredzamāka informācija par vērtspapīru emitentiem

Atklātības prasību direktīvas mērķis ir nodrošināt tādu atklātību un informāciju, kas atbilst drošas ieguldītāju aizsardzības un tirgus efektivitātes mērķiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK.

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot ieguldītājiem sniegto informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū un kuri atrodas vai darbojas ES dalībvalstī. Direktīva uzliek dalībvalstīm pienākumu publicēt periodisku finanšu informāciju par to ieņēmumiem visā finanšu gada garumā papildus nepārtrauktai informācijai par būtiska balsstiesību procentuālā īpatsvara piederību.

Atklātības prasību direktīvu grozīja 2013. gadā ar Direktīvu 2013/50/ES, kuras mērķi ir:

  • samazināt administratīvo slogu maziem un vidējiem emitentiem, lai uzlabotu to piekļuvi kapitālam;
  • uzlabot atklātības sistēmas efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz korporatīvo īpašumtiesību struktūras atklāšanu.

Jaunās direktīvas regulējums būs piemērojams, tiklīdz dalībvalstis to būs transponējušas, bet ne vēlāk kā 2015. gada 26. novembrī.

Periodiska finanšu informācija

Periodiskā informācija ir saistīta ar vērtspapīru emitenta un tā kontrolēto uzņēmumu finanšu stāvokli. Vērtspapīru emitentiem ir jādara pieejami gada finanšu pārskati, kā arī starpposma finanšu pārskati (starpposma vadības ziņojumi), ja tie jau nepublicē ceturkšņa finanšu pārskatus.

Tomēr ar Direktīvu 2013/50/ES ir atcelts pienākums publicēt starpposma ziņojumus vai ceturkšņa finanšu pārskatus. Tomēr finanšu pārskatam ir jābūt pieejamam sabiedrībai vismaz desmit mēnešus, nevis piecus mēnešus kā iepriekš.

Paziņojums par būtisku balsstiesību piederību

Kad akcionārs iegūst vai nodod tāda emitenta akcijas, kura akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū un kam ir balsstiesības, viņam ir pienākums paziņot emitentam par viņam piederošo balsstiesību procentuālo īpatsvaru pēc darījuma. Šis noteikums ir piemērojams, ja akcionāram piederošais procentuālais īpatsvars sasniedz noteiktus sliekšņus (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 un 75 %), pārsniedz šos sliekšņus vai kļūst mazāks par tiem. Tas attiecas arī uz citiem gadījumiem, kad fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības iegūt, nodot vai izmantot balsstiesības.

Direktīva 2013/50/ES pienākumu paziņot par sliekšņu pārsniegšanu attiecina arī uz finanšu instrumentiem, kas dod tiesības vai spēju iegādāties akcijas un kam ir līdzīga ekonomiskā ietekme. Lai novērtētu sliekšņu pārsniegšanu, turētājam ir jāapstiprina akcijas ar citiem finanšu instrumentiem.

Paziņojumā, kas jāsniedz pēc iespējas ātrāk, norāda balsstiesību jauno sadalījumu, akcionāra identifikatoru, izmaiņu datumu un sasniegto akciju slieksni.

Pārskats par pārvaldes struktūrām veiktiem maksājumiem

Šis ir jauns pasākums, kas ieviests ar Direktīvu 2013/50/ES. Šī direktīva uzliek biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām, kas darbojas naftas, gāzes un derīgo izrakteņu ieguves rūpniecībā un pirmatnējo mežu izstrādes jomā, deklarēt maksājumus pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tās darbojas, reizi gadā sagatavojot atsevišķu ziņojumu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/109/EK

20.1.2005.

20.1.2007.

OV L 390, 31.12.2004.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/22/EK

20.3.2008.

-

OV L 76, 19.3.2008.

Direktīva 2010/73/ES

31.12.2010.

1.7.2012.

OV L 327, 11.12.2010.

Direktīva 2010/78/ES

4.1.2011.

31.12.2011.

OV L 331, 15.12.2010.

Direktīva 2013/50/ES

26.11.2013.

26.11.2015.

OV L 294, 06.11.2013.

Direktīvas 2004/109/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1569/2007 (2007. gada 21. decembris), ar ko izveido mehānismu, kā nosaka līdzvērtību grāmatvedības standartiem, kurus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/71/EK un 2004/109/EK piemēro trešo valstu vērtspapīru emitenti (Oficiālais Vēstnesis L 340, 22.12.2007.).

Komisijas Ieteikums 2007/657/EK (2007. gada 11. oktobris) par oficiāli noteikto sistēmu elektronisko tīklu regulētās informācijas centralizētai glabāšanai, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (Oficiālais Vēstnesis L 267, 12.10.2007.).

Komisijas Direktīva 2007/14/EK (2007. gada 8. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai (Oficiālais Vēstnesis L 69, 9.3.2007.).

Pēdējā atjaunināšana: 29.05.2014

Top