Help Print this page 
Title and reference
Noteikumi, kas piemērojami publiskajiem būvdarbu līgumiem, publiskajiem piegādes līgumiem un publiskajiem pakalpojumu līgumiem līdz 2016. gadam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noteikumi, kas piemērojami publiskajiem būvdarbu līgumiem, publiskajiem piegādes līgumiem un publiskajiem pakalpojumu līgumiem līdz 2016. gadam

Šī tiesību akta mērķis ir nodrošināt atvērtu publiskā iepirkuma tirgu un godīgu noteikumu piemērošanu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2004/18/EK nosaka Eiropas Savienības (ES) noteikumus attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem. Tās mērķis ir nodrošināt, ka līgumu slēgšanas process ir godīgs un atvērts pretendentiem no visas ES.

Darbības joma

Šis tiesību akts ir piemērojams lielākajai daļai publisko līgumu, izņemot līgumus par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, transports, enerģētika un pasta pakalpojumi, telekomunikācijas, pakalpojumu koncesijas (piemēram, esošas autostāvvietas ekspluatācija) un noteiktus aizsardzības un drošības līgumus.

4 procedūru veidi

 • atklāta procedūra: jebkura puse var iesniegt piedāvājumu;
 • slēgta procedūra: jebkura puse var lūgt iespēju piedalīties, un līgumslēdzēja iestāde nolemj, kuras puses uzaicināt iesniegt piedāvājumu;
 • sarunu procedūra: līgumslēdzējas iestādes tieši vienojas par līguma nosacījumiem;
 • ļoti sarežģītu līgumu gadījumā kad līgumslēdzējs apspriež prasības un risinājumus ar procedūrā uzaicinātajiem kandidātiem (cenu aptaujas procedūra).

Pārredzamība

To nodrošina, publicējot paziņojumus par publiskajiem līgumiem ES Oficiālajā Vēstnesī un TED datubāzē, kā arī valstu līmenī. Visās publikācijās ietver identisku informāciju, lai neradītu priekšrocības nevienam pretendentam. Publikācijās ietver, piemēram, šādu informāciju:

 • termiņus piedāvājumu iesniegšanai,
 • piedāvājumu valodu (valodas),
 • piešķiršanas kritērijus un to relatīvo novērtējumu,
 • sertifikātus/dokumentus, ko iesniedz kopā ar piedāvājumiem, lai varētu novērtēt kandidāta piemērotību līguma izpildei.

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgumu slēgšanas tiesības piešķir par:

 • ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu (pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā kvalitāte, cena, tehniskā vērtība, garantijas remonts) vai
 • zemāko cenu.

Robežvērtības

Robežvērtības ir piemērojamas visiem publiskajiem līgumiem, kuru vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību. Robežvērtības aprēķina reizi 2 gados.

2014. gada 1. janvārī galvenās robežvērtības iepirkuma līgumiem par publiskajiem būvdarbiem, piegādi un pakalpojumiem ir grozītas ar Regulu (ES) Nr. 1336/2013, un tās ir šādas:

Centrālās pārvaldes iestādes

 • būvdarbu līgumi, būvdarbu koncesijas līgumi, subsidēti būvdarbu līgumi: EUR 5 186 000.
 • visi metu konkursi (piemēram, par arhitektūras plāniem), visi pakalpojumu līgumi, kurus subsidē līgumslēdzējas iestādes, un visi pakalpojumu līgumi par pakalpojumiem, kas minēti II A pielikumā (izņemot pētniecības un izstrādes pakalpojumus un noteiktus telekomunikāciju pakalpojumus ): EUR 134 000.
 • pakalpojumu līgumi par pakalpojumiem, kas minēti II B pielikumā, un pētniecības un izstrādes pakalpojumi, un noteikti telekomunikāciju pakalpojumi: EUR 207 000.
 • visi piegādes līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestādes, kasnedarbojas aizsardzības jomā : EUR 134 000.

Piegādes līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestādes, kasdarbojas aizsardzības jomā : (i) V pielikumā uzskaitītajiem produktiem: EUR 134 000; (ii) citiem produktiem: EUR 207 000.

Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes

 • būvdarbu līgumi, būvdarbu koncesijas līgumi, subsidēti būvdarbu līgumi: EUR 5 186 000.
 • visi pakalpojumu līgumi, visi metu konkursi, subsidēti pakalpojumu līgumi, visi piegādes līgumi. EUR 207 000.

Direktīva 2004/18/EK paliek spēkā līdz 18.4.2016., kad spēkā stāsies jauna direktīva (Direktīva 2014/24/ES), kas to aizstāj.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/18/EK

30.4.2004.

31.1.2006.

OV L 134, 30.4.2004.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/51/EEK

21.10.2005

31.1.2006

OV L 257, 1.10.2005.

Direktīva 2005/75/EK

9.12.2005.

31.1.2006.

OV L 323, 9.12.2005.

Regula (EK) Nr. 2083/2005

1.1.2006.

-

OV L 333, 20.12.2005.

Direktīva 2006/97/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006.

Regula (EK) Nr. 1422/2007

1.1.2008.

-

OV L 317, 5.12.2007.

Direktīva 2009/81/EK

21.8.2009.

21.8.2011.

OV L 216, 20.8.2009.

Regula (EK) Nr. 1177/2009

1.1.2010.

-

OV L 314, 1.12.2009.

Regula (ES) Nr. 1251/2011

1.1.2012.

-

OV L 319, 2.12.2011.

Regula (ES) Nr. 1336/2013

1.1.2014.

-

OV L 335, 14.12.2013.

Direktīvas 2004/18/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (Oficiālais Vēstnesis L 94, 28.3.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 29.09.2014

Top