Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Eiropas Savienības (ES) procedūra maza apmēra prasībām tiek piemērota civillietu un komerclietu prasībās, kas nepārsniedz EUR 2000. Kopš 2009. gada tā ir pieejama visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju, un ir kā alternatīva valstu procedūrām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

KOPSAVILKUMS

Eiropas procedūras maza apmēra prasībām (ESCP) mērķis ir vienkāršot un paātrināt tiesvedību maza apmēra pārrobežu prasībās civillietās un komerclietās, vienlaikus samazinot izmaksas. Prasības apjoms (brīdī, kad tā tiek iesniegta tiesā) nedrīkst pārsniegt EUR 2000. Citās ES valstīs spriedumi tiek atzīti un īstenoti bez nepieciešamības deklarēt spriedumu izpildāmību. Iesaistītās puses var izmantot ESCP kā alternatīvu ES valstu tiesību aktos paredzētajām procedūrām.

Darbības joma

ESCP tiek piemērota gadījumos, ja vismaz vienai iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES valstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kas uzsākusi tiesvedību.

Tas neattiecas uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām, kā arī uz valstu atbildību, īstenojot valsts varu (acta jure imperii), vai, piemēram, uz:

fizisku personu statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;

ģimenes tiesību jautājumiem;

bankrotiem;

sociālo nodrošinājumu;

šķīrējtiesām;

darba tiesībām;

nekustamā īpašuma īri, izņemot naudas prasījumus;

privātās dzīves neaizskaramību un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem (arī goda un cieņas aizskaršanu).

Procedūra

ESCP nav nepieciešams advokāts, tā darbojas šādi.

Prasības iesniegšana

Prasība tiek iesniegta tieši kompetentajā tiesā veidlapas veidā (A veidlapa, kas ietverta Regulas pielikumos), sniedzot informāciju par prasību, prasības summu utt. Ja prasības pieteikumu nevar pieņemt izskatīšanai (skatīt turpmāk tekstā), tiesa informē prasītāju; ja prasītājs neatsauc prasību, tiesa to izskata saskaņā ar attiecīgajiem procesuālajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī.

Prasības veidlapas labošana un/vai papildināšana

Ja prasītāja sniegtā informācija nav pietiekama, tiek izsūtīta otra veidlapa (B veidlapa) papildu informācijas sniegšanai tiesas noteiktā termiņā. Ja prasība ir nepamatota vai nepieņemama vai arī ja prasītājs neievēro tiesas noteikto termiņu, pieteikums tiek noraidīts.

Atbildētāja informēšana

Pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas tiesa aizpilda standarta atbildes veidlapu (C veidlapa) un līdz ar prasības pieteikuma veidlapas un apliecinājuma dokumentu eksemplāriem nosūta atbildētājam 14 dienu laikā. Dokumenti tiek piegādāti pa pastu, saņemšanu apliecinot pavadzīmē, kurā ir norādīts saņemšanas datums; ja tas nav iespējams, var izmantot citus piegādes veidus.

Atbildētāja atbilde

Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta atbildes veidlapa, aizpilda atbildes veidlapu un nosūta atpakaļ tiesai. Tiesa 14 dienu laikā pēc atbildes saņemšanas nosūta prasītājam atbildes eksemplāru kopā ar visiem attiecīgajiem apliecinājuma dokumentiem.

Visas pretprasības, ko atbildētājs iesniedz, izmantojot A veidlapu, izsniedz prasītājam, kurš 30 dienu laikā atbild uz visām pretprasībām. Ja pretprasība ir lielāka par EUR 2000, prasību un pretprasību izskata saskaņā ar attiecīgajiem procesuālajiem tiesību aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā norisinās procedūra.

Lēmums un termiņi

Tiesa pasludina spriedumu 30 dienu laikā pēc atbildes saņemšanas no atbildētāja (vai prasītāja, ja ir iesniegta pretprasība). Tā var prasīt pusēm 30 dienu laikā sniegt papildu informāciju un/vai iegūt pierādījumus vai uzaicināt puses uz lietas izskatīšanu (skatīt turpmāk tekstā), kas notiek 30 dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas. Arī šajos gadījumos tiesa pasludina spriedumu 30 dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas vai lietas izskatīšanas.

Ja noteiktajā termiņā tiesa nav saņēmusi attiecīgās puses atbildi, tā pasludina spriedumu. ES valstī, kurā pieņemts spriedums, nekādā gadījumā to nevar pārskatīt pēc būtības. Pēc kādas puses lūguma tiesa var izdot apliecinājumu par spriedumu (nenosakot papildu samaksu), izmantojot D veidlapu.

Lietas izskatīšana

Lieta tiek izskatīta, ja tiesa uzskata, ka tas ir nepieciešams, vai ja to lūdz kāda puse. Tiesa var noraidīt lūgumu, ja uzskata, ka lietas izskatīšana noteikti nav vajadzīga taisnīgai lietas izskatīšanai. Tiesa var lietu izskatīt, izmantojot videokonferenci vai citu saziņas tehnoloģiju.

Pierādījumu iegūšana

Tiesa nosaka sprieduma pieņemšanai nepieciešamo pierādījumu apjomu, kā arī to iegūšanas līdzekļus, izmantojot vienkāršāko un lētāko pierādījumu iegūšanas paņēmienu.

Sprieduma izpilde

Izpildes procedūras reglamentē izpildes dalībvalsts tiesību akti; puse, kas vēlas panākt sprieduma izpildi, uzrāda sprieduma apliecinājuma (D veidlapa) eksemplāru, kas tulkots izpildes dalībvalsts oficiālajā valodā. Nedrīkst pieprasīt nekādu nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu ar pamatojumu, ka prasītājs ir ārvalsts valstspiederīgais vai ka tā domicils vai dzīvesvieta neatrodas izpildes ES valstī. Prasītājam nav nepieciešams pilnvarots pārstāvis vai pasta adrese izpildes valstī, bet tikai īstenošanas procedūrā kompetents pārstāvis.

Izpildes atteikums

Pēc atbildētāja pieteikuma iesniegšanas izpildes dalībvalsts tiesa atsaka izpildi ar nosacījumu, ja:

agrākais spriedums ir pieņemts par to pašu jautājumu un starp tām pašām pusēm;

agrākais spriedums ir pieņemts izpildes ES valstī vai atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami, lai to atzītu izpildes dalībvalstī; un

nesamierināmība nav bijusi un nav varējusi būt par iemeslu iebildumam dalībvalstī, kurā pieņemts spriedums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Ja kāda puse ir apstrīdējusi ESCP spriedumu, izpildes dalībvalsts var attiecināt izpildes procedūru tikai uz aizsardzības pasākumiem, saistīt izpildi ar nosacījumu sniegt nodrošinājumu vai ārkārtas apstākļos pārtraukt izpildes procedūras.

Apelācijas sūdzības

Apelācijas sūdzību par spriedumu var iesniegt, ja tas atbilst dalībvalsts, kurā pieņemts spriedums, procesuālajiem tiesību aktiem.

Pārskatīšana

Atbildētājs ir tiesīgs lūgt pārskatīt spriedumu tiesā, kurā tas pieņemts, ja:

prasības pieteikuma veidlapa vai uzaicinājums uz lietas izskatīšanu izsniegts, izmantojot paņēmienu, kas neparedz personīgu saņemšanas apliecinājumu, un pavēste no atbildētāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav piegādāta pietiekami laicīgi, neļaujot viņam sagatavoties aizstāvībai; vai

atbildētājs nav varējis apstrīdēt prasību nepārvaramas varas vai no viņa neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ.

Šajos gadījumos atbildētājam ir jārīkojas nekavējoties. Ja tiesa pieņem lēmumu, ka pārskatīšana ir pamatota, sākotnējais spriedums nav spēkā.

Tiesa neprasa pusēm sniegt prasības juridisko vērtējumu. Nepieciešamības gadījumā tiesa informē puses par procesuāliem jautājumiem un, kad vien iespējams, cenšas panākt pušu izlīgumu.

Valodas un tulkojumi

Prasības pieteikuma veidlapu, atbildi, visas pretprasības un visus apliecinājuma dokumentu aprakstus iesniedz tajā valodā, ko izmanto tiesa.

Izmaksas

Zaudējusī puse sedz tiesvedības izmaksas. Tomēr tiesa pusei, kuras labā pieņemts spriedums, neatlīdzina izmaksas, kas radušās bez vajadzības vai ir nesamērīgas salīdzinājumā ar prasību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 861/2007

1.8.2007. Piemērojama no 1.1.2009. (25. pants: 1.1.2008.)

-

OV L 199, 31.7.2007., 1.-22. lpp.

Grozījums

-

-

OV L 141, 5.6.2015., 118. lpp.

Regulas (EK) Nr. 861/2007 turpmākie labojumi un grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2015

Top