Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pagaidu ceļošanas dokuments (PCD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Pagaidu ceļošanas dokuments (PCD)

Ceļojuma laikā Eiropas Savienības (ES) pilsonis var pazaudēt savu pasi, vai arī tā var tikt iznīcināta vai nozagta. Tāpēc ar šo lēmumu izveido standarta paraugu pagaidu ceļošanas dokumentam (PCD), ko ES valstis izdod vienam braucienam uz pieteikuma iesniedzēja izcelsmes dalībvalsti vai dzīvesvietas valsti.

AKTS

Dalībvalstu valdību pārstāvju padomes lēmums 96/409/KĀDP (1996. gada 25. jūnijs) par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu.

KOPSAVILKUMS

Ar šo lēmumu izveido standarta paraugu pagaidu ceļošanas dokumentam (PCD), kā aprakstīts I pielikumā. PCD izdod Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem vienam braucienam uz ES dalībvalsti, kuras pilsoņi viņi ir, uz viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsti vai, izņēmuma kārtā, uz citu galamērķi (Eiropas Savienībā vai ārpus tās). Šis lēmums neattiecas uz valsts pasēm, kurām beidzies derīguma termiņš; tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad ceļošanas dokuments ir pazaudēts, nozagts vai iznīcināts vai uz laiku nav pieejams.

Pagaidu ceļošanas dokumenta iegūšana

ES valstu vēstniecības un konsulāti izdod pagaidu ceļošanas dokumentus šādos gadījumos:

  • saņēmējam jābūt ES valsts pilsonim, kura pase vai ceļošanas dokuments ir pazaudēts, nozagts, iznīcināts vai uz laiku nav pieejams;
  • pieteikuma iesniedzējs ir tādas valsts teritorijā, kur nav pieejama tās ES valsts, kuras pilsonis ir šī persona, diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, kas varētu izdot ceļošanas dokumentu, vai kur attiecīgā ES valsts nav citādi pārstāvēta;
  • ir saņemta atļauja no personas izcelsmes dalībvalsts iestādēm.

Lai saņemtu PCD, pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas kopā ar jebkādām apstiprinātām personu un tautību apliecinošu dokumentu fotokopijām jānosūta pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valsts norādītajai iestādei.

ES valsts, kas izdod PCD, iekasē no pieteikuma iesniedzēja tādas maksas un nodevas, kādas tā parasti iekasē par pagaidu pases izdošanu. Pieteikuma iesniedzējs, kuram nepietiek līdzekļu, lai segtu citus ar vietējām izmaksām saistītos izdevumus, vajadzības gadījumā saņem nepieciešamos līdzekļus atbilstoši viņa izcelsmes valsts norādījumiem saskaņā ar Lēmuma 95/553/EK piemērojamajiem noteikumiem.

Lai nodrošinātu, ka pilsoņi var atgriezties noteiktā vietā, PCD jābūt derīgam nedaudz ilgāk par minimālo laikposmu, kas vajadzīgs braucienam, kuram to izdod. Aprēķinot šo laikposmu, ir jāņem vērā laiks, kas nepieciešams nakšņošanai, un laiks, kas vajadzīgs, lai veiktu pārsēšanos.

III pielikumā ir aprakstīti ar PCD saistītie drošības pasākumi.

Ja ES pilsonim atsaka izsniegt PCD, kas ļautu viņam atgriezties ES, viņš var sazināties ar Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 96/409/KĀDP

3.5.2006.

-

OV L 168, 6.7.1996.

PĒDĒJIE PIELIKUMU GROZĪJUMI:

1. pielikums un 3. pielikums

Lēmums 2006/881/KĀDP [Oficiālais Vēstnesis L 363, 20.12.2006.].

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 517/2013 ( 2013. gada 13. maijs ), ar ko pielāgo dažas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības, pārtikas nekaitīguma, veterinārijas un fitosanitārijas politikas, transporta politikas, enerģētikas, nodokļu, statistikas, Eiropas komunikāciju tīklu, tiesu iestāžu un pamattiesību, tiesiskuma, brīvības un drošības, vides, muitas savienības, ārējo attiecību, ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos [Oficiālais Vēstnesis L 158, 10.6.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 18.06.2014

Top