Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zirgi un to sperma, olšūnas un embriji — ES iekšējā tirdzniecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zirgi un to sperma, olšūnas un embriji — ES iekšējā tirdzniecība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 90/427/EEK — zootehniskie un ģenealoģiskie nosacījumi, kas regulē ES iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to saskaņo zootehniskos* un ģenealoģiskos nosacījumus, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībā (ES) tiek pirkti un pārdoti zirgi (un visi citi zirgu dzimtas dzīvnieki*) un to sperma, olšūnas un embriji.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saskaņā ar šo direktīvu zirgiem ir jābūt reģistrētiem un identificētiem, un ar to arī ievieš ģenealoģiskos noteikumus, kas paredz, ka Eiropas Komisija ir atbildīga par:

zirgu identificēšanai lietojamo kritēriju noteikšanu;

organizāciju, kas ved ciltsgrāmatas*, apstiprināšanu;

zirgu ierakstīšanu ciltsgrāmatās.

ES iekšējā tirdzniecībā zirgi, kas reģistrēti nosūtītājā valstī, ir jāieraksta galamērķa valsts attiecīgajā ciltsgrāmatā ar tādu pašu vārdu.

Katra ES valsts ir atbildīga par to organizāciju saraksta atjaunināšanu, kuras ved ciltsgrāmatas, un par šī saraksta izplatīšanu citām ES valstīm.

Direktīva ietver arī zootehniskos noteikumus. Piemēram, Komisijai ir jāizstrādā vispārēji noteikumi attiecībā uz vaislas zirgu reģistrāciju un uzraudzības metodes. Turklāt ES valstīm ir jānodrošina, ka iegādes vai pārdošanas brīdī zirgiem (vai to spermai, olšūnām un embrijiem) pievieno izcelsmes un identifikācijas sertifikātu.

ES iekšējo tirdzniecību ar zirgiem nevar aizliegt vai ierobežot ģenealoģisku vai zootehnisku iemeslu dēļ.

Vispārējās veselības prasības attiecībā uz zirgu spermu, olšūnām un embrijiem ir saskaņotas ar Direktīvu 92/65/EEK, kurā ir izklāstīti arī noteikumi par spermas un olšūnu savākšanas centru un savākšanas komandu apstiprināšanu.

Ar Regulu (ES) 2015/262 stiprina ES noteikumus par dokumentāciju un identifikāciju, ieviešot zirgu pasu sistēmu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1990. gada 4. jūlijā. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 1. jūlijam.

KONTEKSTS

Savienības iekšējā tirdzniecība ar zirgu dzimtas dzīvniekiem un to imports

GALVENIE TERMINI

* Zirgu dzimtas dzīvnieki: ietver tādas sugas kā zirgi, ēzeļi, zebras un to krustojumi.

* Zootehniskie nosacījumi: tie attiecas uz dzīvnieku audzēšanas tehnoloģiju, tostarp uz pieradināšanu un pavairošanu.

* Ciltsgrāmata: grāmata vai cita veida reģistrs, kurā uzskaitīti derīgie reģistrētie zirgi, norādot to zināmos priekštečus.

AKTS

Padomes Direktīva 90/427/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem (OV L 224, 18.8.1990., 55.–59. lpp.)

Direktīvas 90/427/EEK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 92/353/EEK (1992. gada 11. jūnijs), kas nosaka apstiprināšanas vai atzīšanas kritērijus organizācijām un apvienībām, kas ved vai veido reģistrēto zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas (OV L 192, 11.7.1992., 63.–65. lpp.)

Komisijas Lēmums 92/354/EEK (1992. gada 11. jūnijs), kas izklāsta konkrētus noteikumus, lai nodrošinātu koordināciju starp organizācijām un apvienībām, kas ved vai veido reģistrēto zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas (OV L 192, 11.7.1992., 66. lpp.)

Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54.–72. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 96/78/EK (1996. gada 10. janvāris), ar ko nosaka kritērijus zirgu dzimtas dzīvnieku ierakstīšanai un reģistrēšanai ciltsgrāmatās vairošanai (OV L 19, 25.1.1996., 39.–40. lpp.)

Komisijas Lēmums 96/79/EK (1996. gada 12. janvāris), ar ko nosaka reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju zootehniskos sertifikātus (OV L 19, 25.1.1996., 41.–49. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris), ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (OV L 59, 3.3.2015., 1.–53. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.11.2015

Top