Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasākumi, lai novērstu draudus savvaļas dzīvnieku un augu izdzīvošanai, ko rada to tirdzniecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasākumi, lai novērstu draudus savvaļas dzīvnieku un augu izdzīvošanai, ko rada to tirdzniecība

Eiropas Savienība ir svarīgs tirgus likumīgiem un nelikumīgiem savvaļas dzīvnieku un augu produktiem. Tā cenšas aizsargāt un saglabāt apdraudētās sugas, ieviešot tirdzniecības un pārvadāšanas kontroles pasākumus.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir svarīgs tirgus likumīgiem un nelikumīgiem savvaļas dzīvnieku un augu produktiem. Tā cenšas aizsargāt un saglabāt apdraudētās sugas, ieviešot tirdzniecības un pārvadāšanas kontroles pasākumus.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā kā ES ir vienots tirgus un netiek veikta sistemātiska robežkontrole, Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ir jāievieš vienādi visās ES valstīs. CITES Eiropas Savienībā tiek ieviesta, izmantojot vairāku regulu kopumu, ko pazīst kā ES savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības regulas. ES valstis piemēro noteikumus par apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un no tām iegūtu produktu importu un eksportu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tirdzniecības kontrole

  • Lai ES importētu apdraudētu sugu īpatņus, ir nepieciešama galamērķa ES valsts uzraudzības iestādes izdota atļauja vai paziņojums par importu.
  • Lai eksportētu no ES, ir nepieciešama tās ES valsts, kurā īpatņi atrodas, iestādes izdota eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts.
  • Sugu kategorijas ir izklāstītas regulas A-D pielikumos.
  • Komerciāla tirdzniecība ar A pielikumā uzskaitītajiem īpatņiem (piemēram, gepardiem) ir aizliegta, savukārt, lai veiktu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu ES, vajadzīga iepriekšēja atļauja.
  • Uz B un C pielikumos uzskaitīto sugu dzīvu īpatņu (piemēram, kobru vai mangustu) pārvadāšanu attiecas noteikumi par sertifikāciju un atbilstīgu izmitināšanu un aprūpi, savukārt D pielikums attiecas uz citu dzīvu dzīvnieku, veselu ādu un augu produktu tranzītu.
  • Noteiktos apstākļos var piemērot papildu ierobežojumus, un ES valstīm var būt savi stingrāki noteikumi.

Atkāpes piemēro nebrīvē dzimušiem un augušiem vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūtiem īpatņiem, kas ir daļa no personīgā īpašuma vai paredzēti zinātniskām iestādēm.

Organizācija un saziņa

ES valstu pienākumi:

  • nozīmēt muitas iestādes pārbaužu veikšanai;
  • nozīmēt par īstenošanu atbildīgās uzraudzības un zinātniskās iestādes;
  • uzraudzīt atbilstību un sodīt par pārkāpumiem;
  • sagatavot pārskatus un apmainīties ar informāciju par īstenošanu un atļauju saņemšanas pieteikumu noraidīšanu.

2014. gada februārī Komisija sagatavoja paziņojumu, aizsākot debates par ES pieeju attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 1997. gada 1. jūnija.

Plašāku informāciju skatīt arī šādās tīmekļa vietnēs:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 338/97

3.3.1997.

-

OV L 61, 3.3.1997., 1.-69. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1497/2003

30.8.2003.

-

OV L 215, 27.8.2003., 3.-84. lpp.

Regula (EK) Nr. 1882/2003

20.11.2003.

-

OV L 284, 31.10.2003., 1.-53. lpp.

Regula (EK) Nr. 834/2004

19.5.2004.

-

OV L 127, 29.4.2004., 40.-42. lpp.

Regula (EK) Nr. 1332/2005

22.8.2005.

-

OV L 215, 19.8.2005., 1.-60. lpp.

Regula (EK) Nr. 398/2009

10.6.2009.

-

OV L 126, 21.5.2009., 5.-8. lpp.

Regulas (EK) Nr. 338/97 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1.-69. lpp.). Konsolidētā versija.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 (2012. gada 23. augusts), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13.-45. lpp.). Konsolidētā versija.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/57 (2015. gada 15. janvāris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza attiecībā uz noteikumiem par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (OV L 10, 16.1.2015., 19.-24. lpp.).

Padomes Lēmums (ES) 2015/451 (2015. gada 6. marts) par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (OV L 75, 19.3.2015., 1.-3. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/736 (2015. gada 7. maijs), ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā (OV L 117, 8.5.2015., 25.-44. lpp.).

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par ES pieeju savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2014) 64 final , 7.2.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 19.05.2015

Top