Help Print this page 
Title and reference
Produktu tirdzniecība — CE atbilstības zīme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produktu tirdzniecība — CE atbilstības zīme

Šajā lēmumā paredzēti kopēji principi, kas piemērojami nozaru tiesību aktiem, lai nodrošinātu to pārskatīšanu vai pārstrādāšanu. Turklāt tas veido sistēmu turpmākiem tiesību aktiem, ar kuriem tiks saskaņoti produktu tirdzniecības noteikumi. Tas veicina patērētāju uzticību un uzlabo preču brīvu apriti Eiropas Savienībā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK.

KOPSAVILKUMS

Produktu tirdzniecības vienotu sistēmu veido:

  • vienotas definīcijas;
  • produktu atbilstības novērtējuma vienotas procedūras;
  • uzņēmēju (ražotāju, importētāju, izplatītāju utt.) pienākumi;
  • CE zīmes, kas stiprina ticamību Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem, lietošanas noteikumi;
  • atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošanas kritēriji;
  • drošības procedūras.

Vienotā sistēma kalpos par instrumentu kopumu turpmākajiem nozaru noteikumiem, kas paredzēti tiesību aktu tuvināšanai (saskaņošana). Tā balstās uz jaunu pieeju, saskaņā ar kuru tiesību akti aprobežojas ar būtiskāko prasību noteikšanu un norādi uz standartiem. Tādēļ turpmākajos nozaru tiesību aktos pēc iespējas ir jāizmanto elementi, kas definēti šajā lēmumā, un jānosaka būtiskākās prasības produktu tirdzniecībai. Ja vajadzīgs, īpašos tiesību aktos var būt piedāvāti citi risinājumi.

Definīcijas

Šajā lēmumā ir noteiktas skaidras definīcijas pamatjēdzieniem, piemēram, “ražotājs”, “izplatītājs”, “importētājs”, “piemērojamais standarts”, “laist tirgū” un “atbilstības novērtēšana”. Vienotu un skaidru definīciju noteikšana atvieglos turpmāko šīs jomas tiesību aktu interpretēšanu un pareizu piemērošanu.

Ražotāja, importētāja un izplatītāja pienākumi

Lai produktu varētu tirgot un laist tirgū, tam ir jāatbilst noteiktām būtiskām prasībām. Ražotājam, veicot vai liekot veikt produkta atbilstības novērtējuma procedūru, ir jāpārliecinās, ka viņa produkts atbilst piemērojamajām prasībām. Ja produkts atbilst būtiskākajām prasībām, ražotājs produktam uzliek CE atbilstības zīmi un sastāda EK atbilstības deklarāciju. Ražotājs uz produkta norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, kā arī adresi. Viņš pārliecinās par atbilstību sērijveida ražošanā. Produktam ir jābūt pievienotām instrukcijām un drošības informācijai saprotamā valodā. Gadījumā, ja piedalās ārēja atbilstības novērtēšanas struktūra, ražotājs norāda arī tās numuru.

Importētājam un izplatītājam ir jāpārliecinās, ka ražotājs ir kārtīgi izpildījis savus pienākumus, tas ir, jāpārliecinās, ka produktam ir atbilstības zīme un ka ir pievienoti vajadzīgie dokumenti.

Ražotājiem (vai to pilnvarotajām personām), izplatītājiem un importētājiem ir jāsniedz kompetentajām iestādēm visa nepieciešamā informācija par attiecīgo produktu, lai nodrošinātu tā izsekojamību.

Produkta atbilstība

Šajā lēmumā ir noteikta skaidrāka sistēma atbilstības novērtējuma jomā. Tajā ir noteikta virkne atbilstības novērtēšanas procedūru (precizētas pielikumā), no kurām likumdevējs var izvēlēties atbilstīgāko.

Tajā ir noteikti arī CE zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi, uz ko attiecina vispārējos principus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 765/2008. Dalībvalstis nodrošina CE zīmes režīma pareizu piemērošanu un paredz sankcijas par pārkāpumiem.

Atbilstības novērtēšana

Dažās atbilstības novērtēšanas procedūrās atbilstības novērtēšanu veic atbilstības novērtēšanas struktūras, par kurām dalībvalstis ziņo, tas ir — deklarē Komisijai.

Šajā lēmumā ir noteikti atbilstības novērtēšanas struktūru ziņošanas vienotie kritēriji. Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir jāgarantē pilnīga neatkarība, objektivitāte, taisnīgums, konfidencialitāte un profesionālais godīgums. Turklāt tām jābūt pieejamām nepieciešamajām zināšanām un tehniskajiem līdzekļiem, lai varētu pareizi izpildīt sev uzticētos uzdevumus.

Komisija īsteno atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp struktūrām, par kurām ir ziņots.

Drošības procedūras

Produktiem, kuri valsts līmenī rada risku, ir paredzēta Kopienas drošības procedūra. Tā jo īpaši paredz Komisijas un citu dalībvalstu informēšanu. To var īstenot gadījumā, ja starp dalībvalstīm rodas nesaskaņas par pasākumiem, kurus ir īstenojusi viena no tām.

Priekšvēsture

Ar šo lēmumu atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 768/2008/EK

9.7.2008.

-

OV L 218, 13.8.2008.

See also

Pēdējā atjaunināšana: 25.01.2011

Top