Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
No sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp ES valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

No sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp ES valstīm

2009. gadā Eiropas Savienības valstis pieņēma lēmumu ieviest sistēmu, kurā savstarpēji apmainīties ar informāciju par sodāmību. Tas tika darīts, lai neļautu noziedzniekiem slēpt savu pagātni, pārceļoties uz citu ES valsti, kas nav valsts, kurā viņi tika notiesāti.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm.

KOPSAVILKUMS

2009. gadā Eiropas Savienības valstis pieņēma lēmumu ieviest sistēmu, kurā savstarpēji apmainīties ar informāciju par sodāmību. Tas tika darīts, lai neļautu noziedzniekiem slēpt savu pagātni, pārceļoties uz citu ES valsti, kas nav valsts, kurā viņi tika notiesāti.

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo pamatlēmumu nosaka sistēmas darbības vispārējos principus līdztekus Padomes Lēmumam 2009/316/TI, ar ko izveidoja Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamatlēmuma mērķi:

  • noteikt, kā ES valsts citai ES valstij nosūta informāciju par šīs citas valsts valstspiederīgajam piemērotu notiesājošu spriedumu;
  • noteikt personas valstspiederības ES valstij informācijas par notiesājošiem spriedumiem glabāšanas pienākumus, kā arī procedūras, kas šai ES valstij ir jāievēro, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju par tās valstspiederīgajiem;
  • izveidot datorizētu sistēmu, lai apmainītos ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem.

ES valstu pienākums ir norādīt centrālās iestādes, kuras veic ar informācijas apmaiņu saistītos uzdevumus.

Notiesāšanas ES valstij ir jāreģistrē informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām un jāinformē šīs personas valstspiederības ES valsts vai valstis par notiesājošiem spriedumiem, kas atrodami tās sodāmības reģistros. Šī informācija ietver šādus datus:

  • informācija par notiesāto personu;
  • informācija par notiesājošā sprieduma būtību un saturu;
  • informācija par noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā.

Notiesātās personas valstspiederības ES valstij ir jāglabā tai nosūtītā informācija, lai atbildētu uz informācijas lūgumiem par tās valstspiederīgo sodāmību. Šajā atbildē:

  • jābūt iekļautai informācijai par notiesājošiem spriedumiem tās teritorijā, citās ES valstīs un trešās valstīs;
  • tā jāsniedz 10 darbdienās vai arī 20 darbdienās, ja lūgumu par savu sodāmību iesniegusi pati persona.

Ar informāciju var apmainīties saistībā ar kriminālprocesu vai jebkādiem citiem mērķiem, piemēram, atlases vajadzībām pirms pieņemšanas darbā. Lai gan atbildes uz pieprasījumiem saistībā ar kriminālprocesu jāsniedz obligāti, atbildes uz lūgumiem citiem mērķiem jāsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Ja ES valsts centrālā iestāde saņem lūgumu sniegt informāciju no attiecīgas valsts iestādes, tā savukārt var lūgt informāciju no citas ES valsts, jo īpaši no attiecīgās personas valstspiederības valsts. Ja ES valsts no citas ES valsts valstspiederīgā saņem lūgumu sniegt informāciju par tā sodāmību, tai jālūdz informācija no šīs personas valstspiederības valsts un tā jānorāda izdotajā apliecībā.

Pašlaik šo sistēmu ir ieviesusi lielākā daļa ES valstu. Pamatojoties uz tiesībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. protokolā, Apvienotā Karaliste ir nolēmusi atkal pievienoties ECRIS sistēmai, sākot ar 2014. gada 1. decembri. Tas tika apstiprināts ar Komisijas Lēmumu 2014/858/ES.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2009/315/TI

27.4.2009.

27.4.2012.

OV L 93, 7.4.2009., 23.-32. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2009/316/TI (2009. gada 6. aprīlis) par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu ( Oficiālais Vēstnesis L 93, 7.4.2009., 33.-48. lpp.).

Komisijas Lēmums 2014/858/ES (2014. gada 1. decembris) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina Savienības tiesību aktus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa ( Oficiālais Vēstnesis L 345, 1.12.2014., 6.-9. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015

Top