Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret organizēto noziedzību - noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Cīņa pret organizēto noziedzību - noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā

Organizētā noziedzība ir drauds Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, valsts iestādēm un ekonomikai kopumā. Noziedznieki viegli darbojas pāri robežām, tādēļ ir jārīkojas visas Eiropas mērogā.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību.

KOPSAVILKUMS

Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Eiropas Savienība (ES) ir veikusi pasākumus, lai cīņu pret organizēto noziedzību padarītu efektīvāku. 2008. gadā Padome pieņēma Pamatlēmumu 2008/841/JHA par cīņu pret organizēto noziedzību. Ar to tika kriminalizētas darbības, kas saistītas ar dalību noziedzīgā organizācijā. Šī lēmuma mērķis ir saskaņot ES valstu tiesību aktus par tādu nodarījumu kriminalizāciju, kas saistīti ar dalību noziedzīgā organizācijā, kā arī sankciju noteikšanu par šādiem nodarījumiem.

Noziedzīgie nodarījumi

Pastāv divi rīcības veidi, no kuriem dalībvalstīm vismaz viens ir jāatzīst kā noziedzīgs nodarījums:

 • A: aktīva dalība organizācijas noziedzīgās darbībās, apzinoties tās mērķi vai nolūku izdarīt noziegumus;
 • B: vienošanās par noziegumu izdarīšanu, pat ja attiecīgā persona nepiedalās faktiskajā darbības izpildē.

Sankcijas

Dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

 • Attiecībā uz A punktā minētajiem nodarījumiem minimālā prasība ir vismaz 2 gadu cietumsods kā maksimālais sods.
 • Attiecībā uz B punktā minētajiem nodarījumiem minimālā prasībā ir cietumsods, kas ir līdzvērtīgs plānotajām darbībām, vai vismaz 2 gadu cietumsods kā maksimālais sods.

Īpašos apstākļos sankcijas var samazināt, piemēram, gadījumā, ja likumpārkāpējs atsakās no noziedzīgajām darbībām vai identificē vai nodod tiesai pārējos likumpārkāpējus.

Saskaņā ar šo pamatlēmumu ES valstīm ir jāievieš noteikumi, kuru mērķis ir saukt pie atbildības juridiskās personas (piemēram, uzņēmumus) par iepriekš minētajiem nodarījumiem, ja tos šo uzņēmumu vārdā izdarījusi persona, kas attiecīgajā organizācijā ir nozīmīgā amatā.

Sankcijām juridiskajām personām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Tiem vajadzētu būt naudas sodiem, taču sankcijas var būt arī šādas:

 • tiesību uz valsts palīdzību atņemšana;
 • īslaicīgs vai pastāvīgs aizliegums veikt komercdarbību un nozieguma izdarīšanai izmantotu uzņēmumu slēgšana;
 • nodošana tiesas uzraudzībā;
 • darbības izbeigšana ar tiesas lēmumu.

Kriminālvajāšanas jurisdikcija un koordinēšana

Dalībvalstu jurisdikcija ir jāpiemēro nodarījumiem, kas saistīti ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā, ja tie pilnīgi vai daļēji izdarīti valsts teritorijā, ja tos izdarījuši tās valstspiederīgie vai tie izdarīti juridiskas personas labā, kas veic darbību šīs dalībvalsts teritorijā.

Ja uz nodarījumiem attiecas vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcija, tām jāsadarbojas, piemēram, izmantojot Eurojust, lai nolemtu, kura no tām uzsāks likumpārkāpēju kriminālvajāšanu, un lai centralizētu tiesvedību. Īpaši jāņem vērā noziedzīgā nodarījuma veikšana vieta, likumpārkāpēja valstspiederība vai dzīvesvieta, cietušā izcelsmes valsts un teritorija, kurā likumpārkāpējs notverts.

Hronoloģija

 • 1997: ES pieņem pirmo rīcības plānu cīņai pret organizēto noziedzību;
 • 1998: ES pieņem Kopīgo rīcību 98/733/TI par līdzdalību noziedzīgā organizācijā;
 • 2000: ANO Ģenerālā asambleja pieņem ANO Konvenciju pret starptautisko organizēto noziedzību - pirmo pasaules mēroga juridisko instrumentu cīņai pret starptautisko organizēto noziedzību (stājās spēkā 2003. gadā);
 • 2002: ES pieņem Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (jēdzienu teroristu grupa definē, pamatojoties uz Kopīgajā rīcībā 998/733/JHA sniegto jēdziena noziedzīga organizācija definīciju).
 • 2004: Komisijas paziņojumā atzīta nepieciešamība uzlabot pasākumus cīņai pret organizēto noziedzību; ES pievienojas ANO konvencijai;
 • 2008: ES pieņem Pamatlēmumu 2008/841/TI, ar ko atceļ Kopīgo rīcību 98/733/TI.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2008/841/TI

11.11.2008.

11.5.2010.

OV L 300, 11.11.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret starptautisko organizēto noziedzību un tās protokoli.

Pēdējā atjaunināšana: 01.07.2014

Top