Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopēja statistiski teritoriālo vienību klasifikācija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kopēja statistiski teritoriālo vienību klasifikācija

Kopš 1970. gadiem galvenokārt nolūkā novērtēt atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanai, pamatojoties uz objektīviem un kvantitatīviem kritērijiem, ES ir izstrādājusi NUTS (Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra) sistēmu, kas sadala tās teritoriju ģeogrāfiski, lai aprēķinātu reģionālo statistiku.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (skatīt grozošos aktus).

KOPSAVILKUMS

Visām ES valstīm ir savas pārvaldes sistēmas un administratīvās struktūras, un dažas no tām ir centralizētākas nekā citas. Tās ir arī ļoti atšķirīgas iedzīvotāju skaita, platības un attīstības līmeņa ziņā. NUTS ir izstrādājis Eurostat, īpaši ņemot vērā šo apstākļu dažādību. Kopš 2003. gada līdz ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 pieņemšanu NUTS ir juridisks statuss, un ir panākta vienošanās par noteikumiem par klasifikācijas turpmākām izmaiņām. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka dati noteiktā laikposmā attiecas uz vienu un to pašu reģionālo vienību. Tas ir svarīgi, īpaši attiecībā uz laikrindām.

NUTShierarhija

Katrai ES valstij ir reģionālo iedalījumu triju līmeņu hierarhija, kuras pamatā ir iedzīvotāju skaita minimālais un maksimālais slieksnis:

  • NUTS 1: lielie sociālekonomiskie reģioni, piemēram, Vācijas federālās zemes, Beļģijas reģioni, Polijas vojevodistes un Rumānijas makroreģioni;
  • NUTS 2: pamatreģioni reģionālās politikas īstenošanai, piemēram, Beļģijas provinces, Dānijas reģioni, Čehijas apgabali;
  • NUTS 3: mazi reģioni konkrētiem pasākumiem, piemēram, Bulgārijas apgabali, Itālijas provinces.

Trešais līmenis ir otrā līmeņa iedalījums, otrais līmenis ir pirmā līmeņa iedalījums, bet pirmais līmenis ir valstu iedalījums. NUTS neietver vietējo (pašvaldību) līmeni. Ja ES valsts kopējais iedzīvotāju skaits ir mazāks par noteikta NUTS līmeņa minimālo slieksni, pati valsts veido attiecīgā NUTS līmeņa teritoriālo vienību.

Klasifikācijas kritēriji

NUTS sistēmā ir jāņem vērā dalībvalstu esošās administratīvās vienības. NUTS līmeni, kuram atbilst esošais administratīvais līmenis, nosaka, pamatojoties uz šīs administratīvās vienības vidējo iedzīvotāju skaitu saskaņā ar šādu modeli:

Līmenis

Minimālais iedzīvotāju skaits

Maksimālais iedzīvotāju skaits

NUTS 1

3 miljoni

7 miljoni

NUTS 2

800 000

3 miljoni

NUTS 3

150 000

800 000

Ja dalībvalstij noteiktā klasifikācijas līmenī nav atbilstīga lieluma esoša administratīvā līmeņa, šo līmeni nosaka, apvienojot attiecīgu skaitu mazāku tuvu esošu administratīvu vienību. Šādi izveidotas apvienotās vienības veido neadministratīvu līmeni, kurā attiecībā uz katru neadministratīvo vienību ir jāievēro iepriekš noteiktie iedzīvotāju skaita sliekšņi.

Pašreizējā NUTS klasifikācijā, kas ir spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, ir uzskaitīti 97 reģioni NUTS 1 līmenī, 270 reģioni NUTS 2 līmenī un 1 294 reģioni NUTS 3 līmenī. Pēc Horvātijas pievienošanās 2013. gada 1. jūlijā NUTS klasifikācija tika paplašināta par 1 NUTS 1, 2 NUTS 2 un 21 NUTS 3 reģionu. Regulā (ES) Nr. 1319/2013 ir noteikts NUTS 1., 2. un 3. līmeņa iedalījums, kas būs spēkā no 1.1.2015.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1059/2003

11.7.2003.

-

OV L 154, 21.6.2003.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1888/2005

26.11.2005.

-

OV L 309, 25.11.2005.

Regula (EK) Nr. 105/2007

2.3.2007.

-

OV L 39, 10.2.2007.

Regula (EK) Nr. 176/2008

6.3.2008.

-

OV L 61, 5.3.2008.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

-

OV L 311, 21.11.2008.

Regula (ES) Nr. 31/2011

7.2.2011.

-

OV L 13, 18.1.2011.

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013.

Regula (ES) Nr. 1319/2013

7.1.2014. Īstenošana: 1.1.2015.

-

OV L 342, 18.12.2013.

Regula (ES) Nr. 868/2014

2.9.2014. Īstenošana: 1.1.2016.

-

OV L 241, 13.8.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 11/2008 (2008. gada 8. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 5, 9.1.2008.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1578/2007/EK (2007. gada 11. decembris) par Kopienas statistikas programmu 2008. līdz 2012. gadam (OV L 344, 28.12.2007.).

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top