Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akts

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akts

Atkritumu rašanās mēdza būt neizbēgams un nepatīkams saimnieciskās darbības un izaugsmes blakusprodukts. Pateicoties modernajām tehnoloģijām un rūpīgai apsaimniekošanai, šo ciklisko saikni var pārraut.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

KOPSAVILKUMS

Atkritumu rašanās mēdza būt neizbēgams un nepatīkams saimnieciskās darbības un izaugsmes blakusprodukts. Pateicoties modernajām tehnoloģijām un rūpīgai apsaimniekošanai, šo ciklisko saikni var pārraut.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu izveido tiesisko regulējumu atkritumu apstrādes jomā Eiropas Savienībā. Tā ir paredzēta, lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību, uzsverot pareizu atkritumu apsaimniekošanas, reģenerēšanas un pārstrādes paņēmienu nozīmi, lai mazinātu resursu apdraudējumu un uzlabotu to izmantošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Ar šo tiesību aktu nosaka atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju: atkritumu rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju citiem nolūkiem, piemēram, enerģijas iegūšanai, un apglabāšanu.
  • Tajā tiek apstiprināts princips “piesārņotājs maksā”, saskaņā ar kuru sākotnējam atkritumu radītājam ir jāsedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumi.
  • Ar šo tiesību aktu ievieš jēdzienu “ražotāja paplašināta atbildība”. Tā var ietvert ražotāju pienākumu pieņemt un apglabāt ražojumus, kas nodoti atpakaļ pēc to lietošanas.
  • Direktīvā ir nošķirti atkritumi un blakusprodukti (*).
  • Atkritumu apsaimniekošana ir jāveic, neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus, neradot neērtības trokšņa vai smaku veidā vai neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām.
  • Atkritumu radītājiem vai īpašniekiem atkritumi jāapstrādā pašiem vai jānodod oficiāli atzītam operatoram. Šiem operatoriem ir nepieciešama atļauja un tie tiek regulāri pārbaudīti.
  • Valsts kompetentajām iestādēm ir jānosaka atkritumu apsaimniekošanas plāni un atkritumu rašanās novēršanas programmas.
  • Bīstamiem atkritumiem, atkritumeļļām un bioloģiskiem atkritumiem ir piemērojami īpaši nosacījumi.
  • Ar šo direktīvu ievieš pārstrādes un reģenerācijas mērķus sadzīves atkritumiem (50 %) un būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumiem (70 %), kas jāsasniedz līdz 2020. gadam.
  • Šis tiesību akts neattiecas uz noteiktiem atkritumu veidiem, piemēram, radioaktīviem atkritumiem, nederīgām sprāgstvielām, kūtsmēsliem, notekūdeņiem un dzīvnieku līķiem.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2008. gada 12. decembra.

GALVENIE TERMINI

(*) Blakusprodukts: ražošanas procesa rezultāts, kura ražošana nebija šā procesa galvenais mērķis. Atšķirībā no atkritumiem blakusproduktus jāspēj izmantot turpmāk. Šī direktīva ļauj Eiropas Komisijai noteikt kritērijus, kam jāatbilst noteiktām vielām, lai nošķirtu blakusproduktus no atkritumiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Atkritumu pamatdirektīvai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/98/EK

12.12.2008.

12.12.2010.

OV L 312, 22.11.2008., 3.-30. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1357/2014

8.1.2015.

-

OV L 365, 19.12.2014., 89.-96. lpp.

Direktīvas 2008/98/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2014/955/ES (2014. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK par atkritumu sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK ( Oficiālais Vēstnesis L 370, 30.12.2014., 44.-86. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015

Top