Help Print this page 
Title and reference
ES 2011. gada energoefektivitātes plāns

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES 2011. gada energoefektivitātes plāns

Energoefektivitāte ir Eiropas Savienības enerģētikas politikas svarīga daļa un efektīvs instruments cīņā pret klimata pārmaiņām, vienlaikus samazinot rēķinus par patērēto enerģiju un mazinot Eiropas atkarību no ārējiem piegādātājiem.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 2011. gada energoefektivitātes plāns (COM(2011) 109 galīgā redakcija, 8.3.2011.).

KOPSAVILKUMS

Energoefektivitāte ir Eiropas Savienības enerģētikas politikas svarīga daļa un efektīvs instruments cīņā pret klimata pārmaiņām, vienlaikus samazinot rēķinus par patērēto enerģiju un mazinot Eiropas atkarību no ārējiem piegādātājiem.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir izklāstīti plāni tādas ekonomikas sekmēšanai, kurā tiek ņemti vērā planētas resursi, ar to ievieš zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa sistēmu, uzlabo ES enerģētisko neatkarību un paaugstina energoapgādes drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mazs enerģijas patēriņš būvniecības nozarē ir ļoti svarīgs, jo šī nozare veido gandrīz 40 % no enerģijas galapatēriņa. Šajā dokumentā ir uzsvērti veidi, kā uzlabot energoefektivitāti šajā nozarē, piemēram, nodrošinot arhitektu un inženieru apmācību Jaunu prasmju un darbavietu programmas ietvaros un ļaujot energopakalpojumu uzņēmumiem (ESCO) sniegt finansējumu publiskā sektora iestādēm nolūkā samazināt enerģijas patēriņu.

Rūpniecības nozare šajā dokumentā tiek mudināta ieviest jaunas iekārtas un infrastruktūras, kas atbilst Direktīvai par emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un Rūpniecisko emisiju direktīvai.

Dokumentā ir ierosināts pastiprināt Ekodizaina direktīvu un noteikt stingrus standartus tādām mājsaimniecības ierīcēm kā ūdens sildītāji un datori. Vienlaikus patērētāju izpratnes par ekomarķējumu uzlabošana varētu veicināt energoefektīvu ražojumu izmantošanu.

Dokumentā kā energoefektivitātes finansēšanas rīki ir minēti tādi finanšu instrumenti kā programma “Saprātīga enerģija Eiropai” un Eiropas enerģētikas programma ekonomikas atveseļošanai. Taču saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvu, kuras pamatā ir šis paziņojums, finansējums energoefektivitātes uzlabošanai tiek iegūts no tādām finansēšanas shēmām kā programma “Apvārsnis 2020”, Eiropas Energoefektivitātes fonds un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

KONTEKSTS

Šis plāns ir daļa no “20-20-20” mērķiem, kas minēti ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā 2020. gadam. Pārējie divi mērķi ir līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un panākt, ka 20 % no ES patērētās enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem energoresursiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapās, kas veltītas energoefektivitātei, ekodizainam un programmai “Saprātīga enerģija Eiropai”.

GALVENIE TERMINI

Pretrunīgas intereses ir situācija, kad ne īpašnieki, ne īrnieki negrib maksāt par energoefektivitātes paaugstināšanu īpašumā, jo ieguvumi jādala ar otru pusi.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.-35. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.-56. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 27.08.2015

Top