Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas veicināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Atjaunojamo energoresursu avotu izmantošanas veicināšana

Enerģijas patēriņa kontrole un pieaugoša atjaunojamo energoresursu avotu izmantošana ir nozīmīgi cīņā pret klimata pārmaiņām. Ar šo Eiropas Savienība izveido kopējus noteikumus atjaunojamās enerģijas ražošanai un tās izmantošanas veicināšanai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK.

KOPSAVILKUMS

Enerģijas patēriņa kontrole un pieaugoša atjaunojamo energoresursu avotu izmantošana ir nozīmīgi cīņā pret klimata pārmaiņām. Ar šo Eiropas Savienība izveido kopējus noteikumus atjaunojamās enerģijas ražošanai un tās izmantošanas veicināšanai.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu, ar ko groza un atceļ agrākās Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, izveido kopējus noteikumus atjaunojamās enerģijas izmantošanai ES, lai tādējādi ierobežotu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un veicinātu tīrāka transporta izmantošanu. Lai to paveiktu, tā nosaka mērķus visām ES valstīm ar kopējo mērķi panākt, lai līdz 2020. gadam atjaunojamās enerģijas avoti sastādītu 20 % no ES izmantotās enerģijas un 10 % no tieši transporta nozarē izmantotās enerģijas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Katrai ES valstij ir jāizveido valsts rīcības plāns 2020. gadam, nosakot atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru transporta, apkures un elektrības ražošanas jomās.
  • Lai palīdzētu rentablā veidā sasniegt šos mērķus, ES valstis var veikt apmaiņu ar enerģiju no atjaunojamiem avotiem (*). Lai ieskaitītu valsts rīcības plānos, ES valstis var saņemt atjaunojamo enerģiju arī no valstīm ārpus ES, ar nosacījumu, ka enerģija tiek patērēta ES un ka tā ir ražota modernās/efektīvās iekārtās.
  • Katrai ES valstij jāspēj apliecināt tās no atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas, apsildei un dzesēšanai izmantotās enerģijas izcelsmi.
  • ES valstīm jāizveido nepieciešamā infrastruktūra atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai transporta nozarē.
  • Biodegviela un bioloģiskie šķidrie kurināmie jāražo ilgtspējīgi, neizmantojot izejvielas no zemes platībām ar augstu bioloģisko daudzveidību. Eiropas Komisijas priekšlikumā grozīt ES tiesību aktu par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti, ir mēģināts ierobežot biodegvielas devumu nacionālo mērķu sasniegšanā.

KONTEKSTS

Direktīva veido vienu no 20-20-20 mērķiem, kas minēti ES 2020. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā. 2 citi mērķi ir līdz 2020. gadam samazināt SEG emisiju līmeni par 20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un par 20 % uzlabot energoefektivitāti.

GALVENIE TERMINI

(*) Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem ir enerģija no nefosiliem energoresursiem, piemēram, vēja, saules, ģeotermālā enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes (piemēram, metāns).

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas atjaunojamajai enerģijai veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/28/EK

25.6.2009.

5.12.2010.

OV L 140, 5.6.2009., 16.-62. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Komisijas direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (COM(2012) 595 final, 17.11.2012.).

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top