Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Divējāda lietojuma preces

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Divējāda lietojuma preces

ES kontrolē divējāda lietojuma preču eksportu. Divējāda lietojuma preces ir preces, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem, piemēram, urāns, ko var izmantot gan elektroenerģijas ražošanai, gan kodolieročiem. Šīs kontroles mērķis ir nodrošināt, ka šo preču eksports atbilst starptautiskajām saistībām un pienākumiem, īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Savienības sistēmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, tranzīta un starpniecības (darbības, ko veic starpnieki, kuri pērk un pārdod preces citu personu uzdevumā) kontrolei. Ar to nosaka kopēju ES kontroles sarakstu un noteikumus tā piemērošanai. Lai no ES uz trešām valstīm eksportētu divējāda lietojuma preci, ir vajadzīga eksporta atļauja.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Divējāda lietojuma preces ir preces, kuras var izmantot gan civiliem mērķiem, gan kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai. Divējāda lietojuma preču tirdzniecība gadu gaitā ir pastāvīgi palielinājusies, un tā veido būtisku daļu no ES ārējās tirdzniecības. 2013. gadā kontrolētais divējāda lietojuma preču eksports no ES sasniedza EUR 85 miljardus.

Eksporta atļauja: regulas I pielikumā ir sniegts saraksts ar divējāda lietojuma precēm, kuru eksportam vajadzīga atļauja.

Atļauja vajadzīga I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam, ja ir pamats uzskatīt, ka konkrētās preces var izmantot saistībā ar bioloģisko ieroču, ķīmisko ieroču, kodolieroču vai ballistisko raķešu programmām vai darījums ir pretrunā ar noteiktu ieroču embargo.

Izņēmuma gadījumos ES valstis var noteikt papildu kontroli, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem.

ES valstis arī ierobežo divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumus un šo preču tranzītu caur ES.

Ar Regulu (ES) Nr. 388/2012 atjaunina I pielikumu, saskaņojot to ar starptautiskajiem noteikumiem un saistībām, ko ES uzņēmusies saistībā ar tās dalību Austrālijas grupā, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīmā, Kodolmateriālu piegādātājvalstu grupā, Vasenāras vienošanās parasto ieroču un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei, kā arī Ķīmisko ieroču konvencijā.

Divējāda lietojuma preču brīva aprite ES: izņemot dažas regulas IV pielikumā norādītās paaugstināta riska preces (piemēram, spridzekļu detonatori ar elektrisku ierosmi), divējāda lietojuma preces Eiropas Savienībā var brīvi tirgot.

Ir četru veidu eksporta atļaujas:

 • 1.

  ES vispārējās eksporta atļaujas (EUGEA) atļauj divējāda lietojuma preču eksportu uz noteiktām valstīm saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem (skat. regulas II pielikumu). Tās izmanto:

  • eksportam uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm;
  • eksportam pēc remonta/nomaiņas;
  • īslaicīgam eksportam izstāžu vajadzībām;
  • telekomunikācijām un ķīmiskām vielām.
 • 2.

  Valsts vispārējās eksporta atļaujas (NGEA) var izdot ES valstis, ja tās atbilst esošām EUGEA un nav saistītas ar regulas II pielikumā norādītajām precēm (piemēram, urāns, cilvēka un dzīvnieku patogēni, piemēram, noteikti vīrusi, ieskaitot Ebolas vīrusu).

 • 3.

  Visaptverošās eksporta atļaujas izdod valsts iestādes vienam eksportētājam, un tās var attiekties uz vairāku preču eksportu uz vairākām valstīm un tiešajiem lietotājiem.

 • 4.

  Individuālās eksporta atļaujas izdod valsts iestādes vienam eksportētājam, un tās attiecas uz vienas vai vairāku divējāda lietojuma preču eksportu vienam tiešajam lietotājam vai saņēmējam trešā valstī.

Eksporta kontroles iestāžu tīkls: ar regulu izveido valsts eksporta kontroles iestāžu tīklu, kas nodrošina informācijas apmaiņu.

Divējāda lietojuma preču saraksta atjaunināšana

Lai varētu regulāri atjaunināt ES divējāda lietojuma preču sarakstu, ar Regulu (ES) Nr. 599/2014 Eiropas Komisiju pilnvaro pieņemt tiesību aktus. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret to, deleģētais tiesību akts nestājas spēkā.

Eksporta kontroles politikas pārskatīšana

Regula uzdod Eiropas Komisijai veikt eksporta kontroles politikas pārskatīšanu. 2013. gada oktobrī Komisija iesniedza Padomei un Eiropas Parlamentam ziņojumu par īstenošanu un ietekmes novērtēšanu. Tajā ir norādīts, ka esošais eksporta kontroles režīms nodrošina stabilu juridisku un institucionālu pamatu, tomēr tas būtu jāuzlabo, lai izveidotu ES nākotnē nepieciešamās modernās kontroles spējas. 2014. gada aprīlī tika pieņemts paziņojums, kurā ir izklāstīts ilgtermiņa redzējums par ES stratēģisko eksporta kontroli un identificēti konkrēti politikas risinājumi eksporta kontroles sistēmas modernizēšanai. Komisija pašlaik veic ietekmes novērtējumu un plāno iepazīstināt ar jauniem tiesību aktiem 2016. gada sākumā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta divējāda lietojuma preču kontrolei.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 428/2009

27.8.2009.

-

OV L 134, 29.5.2009., 1.-269. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1232/2011

7.1.2012.

-

OV L 326, 8.12.2011., 26.-44. lpp.

Regula (ES) Nr. 388/2012

15.6.2012.

-

OV L 129, 16.5.2012., 12.-280. lpp.

Regula (ES) Nr. 599/2014

2.7.2014.

-

OV L 173, 12.6.2014., 79.-83. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Eksporta kontroles politikas pārskatīšana - drošības un konkurētspējas nodrošināšana mainīgā pasaulē (COM(2014) 244final , 24.4.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2015

Top