Help Print this page 
Title and reference
Pārtikas produktu marķēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārtikas produktu marķēšana

Eiropas Savienība (ES) uzlabo noteikumus par pārtikas marķējumu, nodrošinot patērētājiem būtisku, lasāmu un saprotamu informāciju, lai viņi iegādājamos produktus izvēlētos apzināti. Sabiedrības veselības apsvērumu dēļ jaunie noteikumi nodrošina labāku aizsardzību pret alergēniem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu.

KOPSAVILKUMS

Šī regula apvieno Direktīvu 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu un 90/496/EEK par uzturvielu marķējumu, lai uzlabotu patērētāju informētības un tiesību aizsardzības līmeni.

Darbības joma

Šo regulu piemēro pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmējiem visos pārtikas aprites posmos. To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, tostarp pārtikas produktiem, kurus piegādā ēdināšanas iestādes un kuri paredzēti piegādei ēdināšanas iestādēm.

Šo regulu piemēro, neskarot marķēšanas prasības, kas paredzētas īpašos Savienības noteikumos, kurus piemēro konkrētiem pārtikas produktiem.

Vispārīgas prasības

Ne marķējums, ne pārtikas produktu pasniegšanas veids, ne reklāma nedrīkst:

 • maldināt pircēju par pārtikas produkta raksturīgajām pazīmēm, īpašībām vai iedarbību,
 • piedēvēt pārtikas produktam spējas novērst, ārstēt un izārstēt kādu cilvēka slimību (izņemot dabiskos minerālūdeņus un īpašam uzturam paredzēto pārtiku, kam piemēro īpašus Kopienas noteikumus).

Pārtikas produktu informācija ir precīza, skaidra un patērētājam viegli saprotama.

Uzņēmēju pienākumi

Par pārtikas produktu informāciju ir atbildīgs uzņēmējs, ar kura vārdu vai uzņēmuma nosaukumu pārtikas produktu tirgo, vai, ja minētais uzņēmējs neveic uzņēmējdarbību ES, importētājs. Viņam ir jānodrošina, ka tiek sniegta precīza informācija saskaņā gan ar Eiropas tiesību aktiem par pārtikas produktiem, gan ar attiecīgo valstu prasībām.

Ja pārtikas produkti ir fasēti, nepieciešamā informācija jānorāda uz pārtikas iepakojuma vai tam piestiprinātas etiķetes.

Ja pārtikas produkti nav fasēti, pārtikas informācija jānogādā pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmējam, kas saņem pārtiku, lai nepieciešamības gadījumā varētu norādīt obligāto pārtikas produktu informāciju galapatērētājam.

Obligātie norādījumi

Obligātajiem norādījumiem jābūt skaidri saskatāmiem, skaidri salasāmiem un, attiecīgā gadījumā, neizdzēšamiem. Rakstzīmju augstums ir vismaz 1,2 mm (izņemot mazus iepakojumus vai taru).

Obligātie norādījumi ir:

 • nosaukums;
 • sastāvdaļu saraksts. Visas sastāvdaļas, kuras ir inženierijas ceļā iegūti nanomateriāli, skaidri norāda sastāvdaļu sarakstā, un aiz šādu sastāvdaļu nosaukumiem iekavās seko vārds nano;
 • vielas, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību (zemesrieksti, piens, sinepes, zivis, graudaugi, kas satur lipekli u. c.);
 • dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju daudzums;
 • pārtikas produkta neto daudzums;
 • minimālais derīguma termiņš vai izlietot līdz datums;
 • jebkuri īpaši glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumi;
 • pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese;
 • izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta noteiktiem gaļas veidiem, pienam vai arī, ja tās nenorādīšana varētu maldināt patērētāju;
 • lietošanas pamācība, ja bez šādas pamācības būtu grūti pienācīgi izmantot pārtikas produktu;
 • attiecībā uz dzērieniem ar alkohola saturu vairāk nekā 1,2 tilpumprocenti – faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos;
 • paziņojums par uzturvērtību.

Tādus obligātos norādījumus kā nosaukums, neto daudzums un faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos iekļauj vienā redzamības laukā.

Obligātajiem norādījumiem jābūt patērētajam skaidri saprotamā valodā un vajadzības gadījumā – vairākās valodās.

Noteiktu obligāto ziņu nepiemērošana

Īpaši noteikumi ir paredzēti:

 • atkārtotai izmantošanai paredzētām stikla pudelēm;
 • maziem iepakojumiem;
 • uzturvielu marķējumam pārtikas produktiem, kas uzskaitīti V pielikumā;
 • dzērieniem, kuru alkohola saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus.

Brīvprātīgi sniegta informācija

Informācijai, ko norāda pēc brīvas izvēles, jāatbilst šādām prasībām:

 • tā nemaldina patērētāju;
 • tā nav pārprotama vai neskaidra patērētājam;
 • attiecīgā gadījumā tās pamatā ir atbilstīgi zinātniski dati.

Turklāt noformējumā informācija, ko norāda pēc brīvas izvēles, nedrīkst dominēt pār obligātajiem norādījumiem.

Komisijai būs jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka brīvprātīgi sniegtā informācija norāda a) tādu vielu nejaušu klātbūtni, kas rada alerģiju vai nepanesamību, b) pārtikas produkta atbilstību veģetāriešu un vegānu diētai; c) ieteicamās devas īpašām iedzīvotāju grupām utt., ievērojot iepriekš minētās prasības.

Piemērošanas sākuma datums

Šo regulu piemēro no 2014. gada 13. decembra, izņemot noteikumus, kas attiecas uz pienākumu sniegt paziņojumu par uzturvērtību, kas ir piemērojami no 2016. gada 13. decembra.

VI pielikumu attiecībā uz pārtikas produktu nosaukumu un īpašiem norādījumiem piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1169/2011

12.12.2011.

-

OV L 304, 22.11.2011.

Deleģētā regula (ES) Nr. 1363/2013

8.1.2014.

-

OV L 343, 19.12.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 21.04.2014

Top