Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jauniešu aizsardzība darbā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Jauniešu aizsardzība darbā

Noteikt minimālās prasības, lai garantētu uzlabojumus attiecībā uz jauniešu drošību un veselības aizsardzību darbā.

AKTS

Padomes Direktīva 94/33/EK (1994. gada 22. jūnijs) par jauniešu darba aizsardzību.

KOPSAVILKUMS

Direktīva attiecas uz visām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem un kurām ir darba līgums vai darba attiecības, ko nosaka un/vai reglamentē dalībvalstī spēkā esošie likumi.

Dalībvalstis var noteikt, ka direktīvu nepiemēro gadījuma darbam un īslaicīgam darbam, kas saistīts ar mājas darbiem privātā mājsaimniecībā, vai tādam darbam ģimenes uzņēmumā, ko neuzskata par kaitīgu un bīstamu jauniešiem.

Direktīva nosaka, ka dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizliegtu bērnu darbu, un jānodrošina, ka pusaudžu darbs tiek stingri kontrolēts un aizsargāts saskaņā ar direktīvā ietvertajiem noteikumiem.

Direktīvā ir definētas šādas jauniešu kategorijas:

  • jaunieši ir personas, kas jaunākas par 18 gadiem;
  • bērni ir jaunieši, kam ir mazāk par 15 gadiem vai uz kuriem vēl attiecas valsts likumos noteiktā obligātā pilna laika izglītība;
  • pusaudži ir jaunieši, kas ir vismaz 15 gadus veci, bet jaunāki par 18 gadiem, uz kuriem vairs neattiecas valsts likumos noteiktā obligātā pilna laika izglītība.

Direktīvas galvenais mērķis ir aizliegt bērnu darbu.

Tomēr direktīva ļauj dalībvalstīm saskaņā ar īpašiem nosacījumiem noteikt, ka bērnu darba aizliegums neattiecas uz:

  • bērniem, kurus nodarbina kultūras, mākslas, sporta vai reklāmas pasākumos ar nosacījumu, ka katrā konkrētajā gadījumā tiek saņemta kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja;
  • bērniem, kuri ir vismaz 14 gadus veci un strādā saskaņā ar darba un izglītības sistēmu vai praksē uzņēmumā, ar noteikumu, ka šādu darbu veic saskaņā ar prasībām, ko paredz kompetentā iestāde;
  • bērniem, kuri ir vismaz 14 gadus veci un veic vieglu darbu, kas nav pirmajā punktā noteiktais darbs; tomēr 13 gadus veci bērni ierobežotu stundu skaitu nedēļā var veikt vieglu darbu, ja tas ietilpst to darbu kategorijā, ko nosaka valsts tiesību akti.

Direktīva ietver noteikumus attiecībā uz

  • darba devēju vispārīgiem pienākumiem, piemēram, aizsargāt jauniešu veselību un drošību, novērtēt jauniešu apdraudējumu darbā, veikt jauniešu veselības stāvokļa novērtējumu un medicīnisko uzraudzību, informēt jauniešus un bērnu likumīgos pārstāvjus par iespējamiem riskiem attiecībā uz viņu veselību un drošību;
  • darba veidiem, ko jaunieši nedrīkst veikt, piemēram, darbu, kas pārsniedz jauniešu garīgās vai fiziskās spējas, vai darbu, kas saistīts ar bīstamu vielu iedarbību.

Ar Direktīvu 2014/27/ES saskaņo Direktīvu 94/33/EK ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, ar ko izveidoja jaunu sistēmu attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Eiropas Savienībā, pamatojoties uz ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu (GHS) starptautiskā līmenī. Papildus tam Direktīva 2014/27/ES aizstāj atsauces uz atceltajām direktīvām (90/679/EEK un 90/394/EEK), aizstājot tās ar atsaucēm uz attiecīgajiem Direktīvas 2000/54/EK un Direktīvas 2004/37/EK noteikumiem.

Direktīva 94/33/EC ietver noteikumus saistībā ar darba laiku, nakts darbu, atpūtas laiku, ikgadējo atvaļinājumu un atpūtas pārtraukumiem.

Katra dalībvalsts paredz vajadzīgos pasākumus, kas piemērojami gadījumā, kad netiek pildīti šīs direktīvas noteikumi. Šādiem pasākumiem jābūt efektīviem un samērīgiem ar pārkāpumu.

Direktīva ietver klauzulu par standartu nesamazināšanu saistībā ar jauniešu aizsardzības līmeni.

Direktīva paredz dažāda ilguma pārejas periodus dalībvalstīm, kurām šīs direktīvas piemērošana rada būtiskas problēmas. Tas attiecas uz Apvienoto Karalisti, kurai bija noteikts četrus gadus ilgs pārejas periods līdz 2000. gada 22. jūnijam vairāku svarīgāko šīs direktīvas noteikumu piemērošanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Direktīva 94/33/EK

9.9.1994.

22.6.1996.

OV L 216, 20.8.1994.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Direktīva 2014/27/ES

25.3.2014.

1.6.2015.

OV L 65, 5.3.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību īstenošanu [COM(2004) 105 galīgā redakcija].

Ziņojumā ir secināts, ka lielākajā daļā dalībvalstu jau pirms direktīvas pieņemšanas tiesību aktos bija paredzēta jauniešu darba aizsardzība un bērnu darba aizliegums. Tāpēc nebija būtisku problēmu saistībā ar direktīvas transponēšanu.

Komisijas ziņojums par Apvienotajai Karalistei piešķirtā pārejas perioda ietekmi saistībā ar Padomes Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību atsevišķiem noteikumiem [COM(2000) 457 galīgā redakcija].

Pēdējā atjaunināšana: 19.05.2014

Top