Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2062/94 — ES Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidota Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai ES iestādēm, ES valstīm un šajā jomā ieinteresētajām pusēm nodrošinātu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi

Aģentūras uzdevumi ietver:

 • tehniskās, zinātniskās un ekonomiskās informācijas savākšanu un analizēšanu attiecībā uz:
  • drošību un veselības aizsardzību darbā ES valstīs un tās nodošanu ES iestādēm, citām ES valstīm un ieinteresētajām pusēm;
  • informēšanu par zinātnisko izpēti attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā un šīs zinātniskās izpētes rezultātu izplatīšanu;
 • tehniskās, zinātniskās un ekonomiskās informācijas nodrošināšanu par metodēm un līdzekļiem profilakses pasākumu ieviešanai, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, un labas prakses apzināšanu;
 • sadarbības un informācijas un pieredzes apmaiņas starp dalībvalstīm veicināšanu un atbalstīšanu, ietverot informāciju par mācību programmām;
 • sadarbībā ar ES valstīm — informācijas tīkla koordinēšanu, kas ietver valstu, ES (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) un starptautiskās iestādes un organizācijas, kas nodrošina šāda veida informāciju un pakalpojumus;
 • informācijas par drošības un veselības aizsardzības jautājumiem padarīšanu pieejamu ārpussavienības valstīm un starptautiskām organizācijām, tostarp Pasaules Veselības organizācijai (PVO), Starptautiskajai Darba organizācijai (ILO), Amerikas veselības organizācijai (PAHO), Starptautiskajai migrācijas organizācijai (IOM) un šādas informācijas savākšanu no tām.

Struktūra

 • Vadības un pārvaldības struktūru veido valde, birojs un direktors.
 • Valdi, kas sastāv no 78 locekļiem, veido:
  • 25 locekļi, kas pārstāv ES valstu valdības;
  • 25 locekļi, kas pārstāv darba devēju organizācijas;
  • 25 locekļi, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;
  • 3 locekļi, kas pārstāv Eiropas Komisiju.
 • Aģentūras galvenā mītne atrodas Bilbao, Spānijā.

Stratēģija

Aģentūra izstrādā ikgadējo darba programmu, kuras pamatā ir sešu gadu korporatīvā stratēģija. Stratēģijai 2014.–2020. gadam ir sešas prioritārās jomas, uzsverot tīklu veidošanu, un tā ir saskaņota ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam.

Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. janvārim valde pieņem ikgadējo vispārējo ziņojumu par aģentūras darbību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1994. gada 9. septembrī.

KONTEKSTS

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1.–7. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2062/94 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2014) 332 final, 6.6.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2016

Top