Help Print this page 
Title and reference
Eiropas PIA kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas PIA kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu sistēma

Ar šo ieteikumu izveido jaunu atsauces instrumentu, lai palīdzētu ES valstīm un līdzdalības valstīm attīstīt, uzlabot, virzīt un novērtēt to profesionālās izglītības un apmācību sistēmu kvalitāti. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra atbalsta pārredzamību un tādējādi arī mobilitāti, piedāvājot kopēju instrumentu kvalitātes pārvaldības prakses izstrādei.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2009. gada 18. jūnijs) par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (Oficiālais Vēstnesis C 155, 8.7.2009.).

KOPSAVILKUMS

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra ir jauns atsauces instruments, kas ES valstu iestādēm palīdz veicināt un uzraudzīt to profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sistēmu uzlabošanu.

Kvalitātes nodrošināšanu izglītības sistēmu modernizēšanā var izmantot kā sistemātisku pieeju, jo īpaši uzlabojot apmācību efektivitāti. Tāpēc tai jāietver ikviena politikas iniciatīva PIA jomā.

ES valstis var brīvprātīgi izstrādāt un izmantot šo instrumentu. Pamatprincipu ietvarstruktūru galvenokārt izmantos valsts un reģionālās iestādes, kā arī publiskās un privātās struktūras, kas atbildīgas par PIA kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu.

Īstenošana

Šī ietvarstruktūra, kas kalpo kā atsauces instruments, sniedz metodiskus ieteikumus, kas ES valstīm palīdzēs skaidri un konsekventi izvērtēt, vai to PIA sistēmu kvalitātes uzlabošanai nepieciešamie pasākumi ir īstenoti un vai tie ir jāpārskata.

Ietvarstruktūras ieteiktās metodikas pamatā ir:

  • cikls, kas sastāv no četriem posmiem (plānošana, ieviešana, novērtēšana un pārskatīšana) un ir aprakstīts PIA sniedzēju/sistēmu vajadzībām;
  • katra cikla posma kvalitātes kritēriji un provizoriskie deskriptori (I pielikums);
  • kopēji mērķu, metožu, procedūru un apmācību rezultātu novērtēšanas rādītāji - dažu rādītāju pamatā jābūt statistikas datiem, citi rādītāji pēc savas būtības ir paredzēti kvalitātes novērtēšanai (II pielikums).

Ieteikumā ir uzsvērta kvalitātes uzlabošanas un atbildības kultūra visos līmeņos, t. i., PIA sistēmas, PIA sniedzēju un kvalificēšanas līmenī. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrā profesionālajai izglītībai un apmācībām īpaša nozīme tiek piešķirta sistemātiskai pašnovērtējuma veikšanai. Pašnovērtējums ietver iekšējos un ārējos vērtēšanas mehānismus, kurus nosaka ES valstis. Tas ļaus apkopot atsauksmes par sasniegto progresu.

Izmantojot šo ietvarstruktūru, ES valstīm vēlākais līdz 2011. gada 18. jūnijam bija jāizstrādā pieejas to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu uzlabošanai. Šajā darbā bija jāiesaista visas attiecīgās ieinteresētās personas.

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas tīkls

Ieteikumā ES valstis tiek mudinātas aktīvi iesaistīties Eiropas tīklā PIA kvalitātes nodrošināšanai, izmantojot to turpmākai tādu kopēju principu un instrumentu izstrādei, kas paredzēti PIA kvalitātes uzlabošanai valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

ES valstis tiek arī aicinātas izveidot PIA kvalitātes nodrošināšanas valsts references centrus, lai apvienotu kompetentās iestādes un iesaistītu visus attiecīgos dalībniekus valsts un reģionālā līmenī. Šie references centri sekmē aktīvu un praktisku ietvarstruktūras izveidi valsts līmenī, sniedz atbalstu ES valstīm pašnovērtējuma veikšanā, kā arī tīkla darbā, un izplata attiecīgo informāciju visām ieinteresētajām personām.

Priekšvēsture

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām ir viena no veselas virknes Eiropas iniciatīvu, kas sekmē mobilitāti. Tā palīdz īstenot Eiropas kvalifikāciju sistēmu (EQF) un Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācību jomā (ECVET).

Šis ieteikums ir izstrādāts kā atbilde uz Eiropadomes Barselonas sanāksmē 2002. gadā pieņemtajiem secinājumiem, kuros noteikts mērķis līdz 2010. gadam padarīt Eiropas izglītības un apmācību sistēmas par pasaules kvalitātes atsauces kritēriju. Tas atbilst arī Kopenhāgenas procesa nosacījumiem, kas attiecas uz sadarbības atsākšanu profesionālās izglītības un apmācību jomā.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikuma par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām īstenošanu ( COM(2014) 30 final , 28.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Šis ir pirmais ziņojums par progresu PIA kvalitātes nodrošināšanas jomā Eiropas Savienībā, kas sagatavots pēc Ieteikuma pieņemšanas. Tajā minētie galvenie secinājumi ir šādi:

  • Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām (EQAVET) ir veicinājusi PIA kvalitātes kultūras tālāku virzību Eiropas valstīs un arī praktisku īstenošanu, izstrādājot EQAVET tīklā kvalitātes darbības pasākumus;
  • šādi pasākumi bijuši koncentrēti uz institucionālu nodrošinājumu, par pamatu ņemot skolas (galvenokārt attiecībā uz sākotnējo PIA un daļēji attiecībā uz profesionālo tālākizglītību un apmācību), ar mazāk redzamu ietekmi uz mācīšanos darbavietā un neformālo nodrošinājumu (kas veido lielāko profesionālās tālākizglītības un apmācības daļu, bet kam arī ir centrāla nozīme sākotnējās PIA divkāršās sistēmās);
  • elastīga pieeja EQAVET, padarot pieejamus atlases un korekcijas instrumentus, ir atvieglojusi sistēmas izmantošanu, vienlaikus samazinot tās potenciālu kalpot par kopīgu valodu un konceptuālu ietvarstruktūru dažādās valstīs.

Tādēļ ir skaidrs, ka jānodrošina lielāka sadarbība ar citiem Eiropas instrumentiem kvalitātes nodrošināšanai un pārredzamībai.

Pēdējā atjaunināšana: 15.06.2014

Top