Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Salīdzināmas izglītības un mūžizglītības statistikas nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Salīdzināmas izglītības un mūžizglītības statistikas nodrošināšana

Salīdzināmu statistikas datu iegūšana ir būtiska izglītības un mūžizglītības stratēģiju izstrādei, kā arī šo stratēģiju īstenošanas uzraudzībai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 452/2008 (2008. gada 23. aprīlis) par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi.

KOPSAVILKUMS

Salīdzināmu statistikas datu iegūšana ir būtiska izglītības un mūžizglītības stratēģiju izstrādei, kā arī šo stratēģiju īstenošanas uzraudzībai.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido statistisko standartu vienotu satvaru saskaņotu datu veidošanai izglītības un mūžizglītības jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz šādām jomām:

 • 1.

  Izglītības un apmācības sistēmas.

 • 2.

  Pieaugušo piedalīšanās mūžizglītībā.

 • 3.

  Cita statistika par izglītību un mūžizglītību (izglītības iegūšana cilvēka dzīves garumā personisku vai ar darbu saistītu iemeslu dēļ).

Eiropas Savienības (ES) mēroga statistikas veidošana tiek īstenota ar atsevišķiem statistikas pasākumiem:

 • attiecībā uz pirmajām divām jomām - regulāra un laicīga ES valstu statistikas piegāde;
 • attiecībā uz trešo jomu - papildu statistisko mainīgo un rādītāju izmantošana no citām statistiskās informācijas sistēmām un apsekojumiem;
 • standartu un rokasgrāmatu par statistikas satvariem, jēdzieniem un paņēmieniem izstrāde, pilnveide un modernizēšana;
 • datu kvalitātes uzlabošana saistībā ar kvalitātes sistēmu.

Komisija ņems vērā ES valstīs pieejamās iespējas saistībā ar iepriekš minētajiem pasākumiem. Ja iespējams, attiecībā uz savāktajiem datiem īpaša uzmanība tiks veltīta reģionālajiem un dzimuma aspektiem.

Lai nodrošināt datu starptautisko salīdzināmību un izvairītos no darba dublēšanā starptautiskā līmenī, Komisija (Eurostat) arī sadarbosies ar ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Statistikas institūtu, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un citām starptautiskām organizācijām.

Izglītības sistēmas ( UOE )

2010.-2011. un 2011.-2012. mācību gadā: Komisijas Regula (ES) Nr. 88/2011 (2011. gada 2. februāris) attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām.

Sākot ar 2012.-2013. mācību gadu - Komisijas Regula (ES) Nr. 912/2013 (2013. gada 23. septembris) attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām.

Pieaugušo izglītības apsekojums (PIA)

2011. gada PIA: Komisijas Regula (ES) Nr. 823/2010 (2010. gada 17. septembris) attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā.

2016. gada PIA: Komisijas Regula (ES) Nr. 1175/2014 (2014. gada 30. oktobris) attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā.

KONTEKSTS

2009. gada maijā pieņemtajā stratēģiskajā sadarbības sistēmā izglītības un mācību jomā ir noteikti vairāki paraugkritēriji, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Progress ES valstīs tiek novērtēts, veicot valsts ikgadēju analīzi, kā arī ES sniedzot ieteikumus.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, 2015. gada kopīgajā ziņojumā tiks noteiktas prioritārās jomas un konkrēti uzdevumi turpmākam darbam Eiropas līmenī. Gaidāms, ka kopīgais ziņojums tiks pieņemts 2015. gada novembrī.

Plašāka informācija ir atrodama Eurostat tīmekļa vietnes lapā, kas veltītas statistikai izglītības un apmācības jomā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 452/2008

24.6.2008.

-

OV L 145, 4.6.2008., 227.-233. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 823/2010 (2010. gada 17. septembris), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 246, 18.9.2010., 33.-72. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 88/2011 (2011. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 29, 3.2.2011., 5.-27. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 912/2013 (2013. gada 23. septembris), ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 252, 24.9.2013., 5.-10. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 1175/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010 (OV L 316, 4.11.2014., 4.-43. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 24.07.2015

Top