Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES noteikumi par darbinieku pārstāvību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES noteikumi par darbinieku pārstāvību

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/14/EK — vispārēja sistēma darbinieku informēšanai un uzklausīšanai ES

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido vispārējus principus par minimālajām darbinieku tiesībām uz informēšanu* un uzklausīšanu* uzņēmumos, kas atrodas ES. Valstu tiesību akti un darba attiecību prakse nosaka, kā tie tiek piemēroti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstis var:
  • izvēlēties, vai šie tiesību akti piemērojami uzņēmumiem, kas nodarbina vismaz 20 vai vismaz 50 darbiniekus;
  • ieviest īpašus noteikumus, kas piemērojami uzņēmumiem, kuru darbības pamatā galvenokārt ir politiski, profesionāli organizatoriski, reliģiski, labdarības, izglītības, zinātniski vai mākslinieciski mērķi;
  • noteikt, ka darba devējiem nav jāsniedz informācija vai jāuzklausa darbinieki, ja tas varētu būtiski kaitēt uzņēmuma darbībai.
 • Informēšana un uzklausīšana ietver šādus datus par uzņēmumu:
  • nesenas un iespējamas pārmaiņas, tostarp ekonomiskais stāvoklis;
  • nodarbinātības struktūra un iespējamās pārmaiņas, jo īpaši tad, ja pastāv draudi attiecībā uz darbavietām;
  • lēmumi, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai darba attiecībās.
 • Uzklausīšana notiek:
  • kad tās laiks, veids un saturs tiek uzskatīti par pienācīgiem;
  • attiecīgajā vadības un pārstāvības līmenī atbilstīgi apspriežamajam jautājumam;
  • pamatojoties uz informāciju, ko sniedz darba devējs;
  • tā, lai darbinieku pārstāvji varētu tikties ar darba devēju un gūt atbildi;
  • lai panāktu vienošanos par lēmumiem, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai darba attiecībās.
 • Darbinieku pārstāvji un viņu padomdevēji nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kas tiem sniegta kā konfidenciāla informācija.
 • Sākotnējie tiesību akti deva ES valstīm iespēju izslēgt no to piemērošanas jomas tāljūras kuģu apkalpes. Šis izņēmums tika atcelts ar 2015. gadā veiktu grozījumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 23. martā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2005. gada 23. martam.

KONTEKSTS

Eiropas Komisija 2015. gada sākumā apspriedās ar darba devēju un darbinieku pārstāvjiem par to, vai vienā tiesību aktā apvienot trīs direktīvas, kas attiecas uz šādām jomām: vispārējā sistēma darbinieku informēšanai un uzklausīšanai, kolektīvā atlaišana un uzņēmumu īpašnieka maiņa.

Izpētē tiek arī apsvērts, vai būtu labāk jāsaskaņo jēdzieni “informēšana” un “uzklausīšana”.

Darbinieku informēšana un uzklausīšana.

GALVENIE TERMINI

* Informēšana: darba devējs nodod informāciju darbinieku pārstāvjiem, lai ļautu tiem iepazīties ar attiecīgo jautājumu un to izpētīt.

* Uzklausīšana: viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana darbinieku pārstāvju un darba devēja starpā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā — Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgā deklarāciju par darba ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 29.–34. lpp.)

Direktīvas 2002/14/EK turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Apspriešanās dokuments: Pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem saskaņā ar LESD 154. pantu par ES direktīvu par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu konsolidāciju (C(2015) 2303 final, 10.4.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2016

Top