Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nepilna darba laika darbs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nepilna darba laika darbs

KOPSAVILKUMS

Līgumos, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, nepilna darba laika darba ņēmējiem ir piemērojami noteikumi, kas pielīdzināmi pilna darba laika darba ņēmēju noteikumiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu īsteno pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības darba devējiem un arodbiedrībām (sociālajiem partneriem).

Šī nolīguma uzdevums ir likvidēt nepilna darba laika darba ņēmēju nepamatotu diskrimināciju un uzlabot nepilna darba laika darba kvalitāti. Tā mērķis ir arī sekmēt brīvprātīga nepilna darba laika darba attīstību un ļaut darba ņēmējiem un darba devējiem organizēt darba laiku tādā veidā, kas atbilst abu pušu interesēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uz ko attiecas šī direktīva?

Direktīva attiecas uz nepilna darba laika darba ņēmējiem, kam ir darba līgumsvai ir darba attiecības saskaņā ar attiecīgās ES valsts tiesību aktiem. Pēc apspriedes ar attiecīgo ES valsti un tās sociālajiem partneriem objektīvu iemeslu dēļ no šā nolīguma noteikumiem var izslēgt darba ņēmējus, kuru darbam ir gadījuma raksturs.

Diskriminācijas aizliegums

Nepilna darba laika darba ņēmējiem nedrīkst piemērot mazāk labvēlīgus noteikumus nekā salīdzināmiem pilna darba laika darba ņēmējiem vienīgi tāpēc, ka tie strādā nepilnu darba laiku, ja vien to nevar objektīvi pamatot. Pēc apspriešanās starp ES valstīm un sociālajiem partneriem var piemērot īpašus nodarbinātības nosacījumus, ievērojot darba stāžu, nostrādāto laiku vai samaksas apmēru.

Piekļuve nepilna darba laika darbam

Sociālajiem partneriem, kas strādā pēc savas iniciatīvas vai apspriežoties ar valdību, ir jāapzina, jāpārskata un vajadzības gadījumā jānovērš jebkādi juridiski vai administratīvi šķēršļi, kas ierobežo nepilna darba laika iespējas. Darba ņēmēja atteikšanās pāriet no pilna darba laika darba uz nepilna darba laika darbu vai otrādi nav pietiekams iemesls darba attiecību izbeigšanai.

Darba devēju nozīme

Darba devējiem būtu vienmēr jāapsver:

darba ņēmēju lūgumi pārcelt no pilna darba laika darba uz nepilna darba laika darbu, kas kļūst pieejams;

darba ņēmēju lūgumi pārcelt no nepilna darba laika darba uz pilna darba laika darbu, ja rodas tāda iespēja;

kā nodrošināt savlaicīgu informāciju par nepilna darba laika un pilna darba laika amatu pieejamību;

pasākumi, lai sekmētu piekļuvi nepilna darba laika darbam visos uzņēmuma līmeņos;

kā nodrošināt darba ņēmēju pārstāvniecības iestādes ar attiecīgu informāciju par nepilna darba laika darbu.

Īstenošana

ES valstis vai sociālie partneri var ieviest izdevīgākus noteikumus, nekā paredzēts nolīgumā. Tomēr šā nolīguma noteikumu izpildi nevar izmantot par likumīgu pamatojumu, lai mazinātu nepilna darba laika darba ņēmēju vispārējo aizsardzības līmeni.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta nepilna darba laika darba apstākļiem.

AKTS

Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu - pielikums: Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 97/81/EK

20.1.1998.

20.1.2000.

OV L 14, 20.1.1998., 9.-14. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/23/EK

25.5.1998.

7.4.2000.

OV L 131, 5.5.1998., 10. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2015

Top