Help Print this page 
Title and reference
Pilsoņu iniciatīva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņiem ir tiesības aicināt Komisiju izvirzīt likumdošanas priekšlikumus. Šajā regulā iekļauti noteikumi un principi, kas jāievēro, īstenojot šo iniciatīvu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

KOPSAVILKUMS

Pilsoņu iniciatīva ļauj Eiropas pilsoņiem aicināt Komisiju izvirzīt likumdošanas priekšlikumus par noteiktu tēmu. To ievadīja Lisabonas līgums, un tās mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) demokrātisko dimensiju. Tagad pilsoņiem ir izdevība likt uzklausīt viņu viedokli Eiropas līmenī un pilnībā iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir tiesības ar striktiem noteikumiem. Šī regula nosaka šādas iniciatīvas principus. Tā nosaka arī, kāda procedūra jāievēro, lai šādu pilsoņu iniciatīvu īstenotu. Procedūra noris vairākos posmos.

Nosacījumi

Lai nodrošinātu tās leģitimitāti un Eiropas būtību, pilsoņu iniciatīvas īstenošanai nepieciešami vairāki nosacījumi:

  • iniciatīvai jāapvieno vismaz miljons Eiropas pilsoņu, tas ir, pilsoņu, kuriem ir kādas dalībvalsts pilsonība. Personas, kuras atbalsta kādu iniciatīvu, aizpilda atbalsta paziņojumu, un tās sauc par iniciatīvas parakstītājiem,
  • parakstījušajiem pilsoņiem jāpārstāv vismaz viena ceturtdaļa visu ES dalībvalstu. Nosacījuma mērķis ir garantēt, ka iniciatīva atspoguļo Savienības, nevis tikai kādas dalībvalsts nelielas dalībvalstu nelielas grupas intereses,
  • tāpēc šī regula nosaka arī minimālo parakstītāju skaitu no katras pārstāvētās dalībvalsts. Regulas pielikumā noteikts minimālais skaits katrai dalībvalstij.

Turklāt, katrai pilsoņu iniciatīvai tiek veidotas pilsoņu komitejas. Komiteja sastāv no septiņiem dalībniekiem, kas pārstāv septiņas dažādas dalībvalstis, un šie pārstāvji visas procedūras laikā nodrošina sakarus ar dažādām Eiropas institūcijām. Komitejas uzdevums ir nodrošināt pilsoņu iniciatīvas organizāciju un koordināciju. Komitejas pienākums ir arī veicināt Eiropas mēroga jautājumu rašanos un iedrošināt pilsoņu pārdomas par dažādām tēmām.

Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu reģistrācija

Pirms kādas iniciatīvas atbalsta paziņojumu vākšanas sākuma organizatoriem ir Komisijā jāreģistrē iniciatīvas priekšlikums. Priekšlikumam jāsatur iniciatīvas objekts un mērķi.

Pēc tam Komiteja novērtē, vai iniciatīva ir pieņemama. Tā pārbauda, vai:

  • atbalsta komiteja ir izveidota un tās locekļi ir iecelti,
  • vai iniciatīvas mērķis iekļaujas tajās rīcības jomās, par kurām Komisija ir pilnvarota iesniegt likumdošanas priekšlikumus,
  • vai iniciatīva nav nenopietna, netaisna vai aizskaroša,
  • vai iniciatīva nav pretrunā ar vērtībām, kas izklāstītas Līguma par ES 2. pantā.

Ja šie nosacījumi ir ievēroti, Komisija reģistrē iniciatīvas priekšlikumu un organizatori var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu.

Atbalsta paziņojumu vākšana

Organizatori ir atbildīgi pilsoņu priekšā par parakstu vākšanu. Iniciatīvas atbalsta paziņojumus var vākt papīra formātā, ar elektronisko pastu vai tiešsaistē.

Organizatoru rīcībā ir 12 mēneši, skaitot no iniciatīvas priekšlikuma reģistrācijas brīža, lai savāktu visus atbalsta paziņojumus.

Atbalsta paziņojumu verifikācija

Kad atbalsta paziņojumi ir savākti, organizatori tos nodod to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par to verifikāciju. Valsts iestādēm jāizsniedz sertifikāts, kurā norādīts, cik atbalsta paziņojumu saņemts no attiecīgās dalībvalsts.

Pilsoņu iniciatīvas iesniegšana Komisijai

Kad ir iegūti sertifikāti un nosacījumi ir ievēroti, organizatori var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai.

Komisija pieņem organizatorus, lai viņi var sīkāk paskaidrot iniciatīvā ierosinātos jautājumus. Turklāt organizatoriem ir tiesības uz publisku uzklausīšanu, ko organizē Eiropas Parlamentā.

Komisijai ir trīs mēneši laika, lai izskatītu pilsoņu iniciatīvu. Pēc tam Komisija sagatavo paziņojumu, kurā izklāsta:

  • savus juridiskos un politiskos secinājumus,
  • rīcības veikšanas vai neveikšanas iemeslus,
  • kādu rīcību tā ieplānojusi nepieciešamības gadījumā.

Personisko datu aizsardzība un sankcijas

Parakstījušo personu personas datus var izmantot tikai pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Pēc tam šos datus dzēš ne vēlāk kā mēnesi pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai.

Šajā regulā paredzētas arī sankcijas pret organizatoriem nepatiesu paziņojumu vai nelikumīgas datu izmantošanas gadījumā.

Priekšvēsture

Regula pieņemta saskaņā ar LES 11. pantu un LESD 24. pantu. Šie panti ieviesti ar Lisabonas līgumu. Tie paredz pilsoņu iespējas īstenot pilsoņu iniciatīvu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 211/2011

31.3.2011

OV L 65, 11.3.2011.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 268/2012 (2012. gada 25. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu [Oficiālais Vēstnesis L 89, 27.3.2012.].

Pēdējā atjaunināšana: 17.01.2014

Top