Help Print this page 
Title and reference
Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

IEVADS

Ar Lisabonas līgumu radīts Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos amats, kura uzdevums ir vadīt Eiropas Savienības (ES) ārpolitiku.

Iepriekš Augstā pārstāvja pilnvaras nodrošināja divi dažādi cilvēki ES:

  • Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jautājumos,
  • ārējo attiecību komisārs.

Ar Lisabonas līgumu vienas personas kompetencē tagad apkopotas pilnvaras, kas saistītas ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Tādējādi ES ārpolitiskajai darbībai jāiegūst labāka saskaņotība, efektivitāte un pārredzamība.

Tomēr Savienības Augstajam pārstāvim nav

monopoltiesību uz ES ārējo pārstāvniecību. Patiesi, Lisabona līgums arī Eiropadomes priekšsēdētājam piešķir pienākumu savā līmenī nodrošināt ES ārējo pārstāvību, neskarot Augstā pārstāvja pilnvaras. Teksts tomēr neprecizē, kā jāsadala šo divu personu darbs, ļaujot praksē noteikt viņu attiecīgās lomas.

KOMPETENCE

Augstais pārstāvis aktīvi piedalās Savienības kopējā ārpolitikā un drošības politikā. Pirmkārt, viņš veicina šīs politikas izstrādi, iesniedzot priekšlikumus Padomē un Eiropadomē. Pēc tam viņš īsteno pieņemtos lēmumus, būdams Padomes pilnvarotais.

ES Augstajam pārstāvim papildus ir pārstāvības funkcija. Viņš vada politisko dialogu ar trešām valstīm, un viņa pienākums ir izteikt ES pozīciju starptautiskajās organizācijās.

Aizstājot Augsto pārstāvi KĀDP jautājumos un ārējo attiecību komisāru, Augstais pārstāvis ir mantojis arī viņu attiecīgās pilnvaras:

  • Padomē viņam jānodrošina saskaņotība un nepārtrauktība ES ārpolitikas darbā. Tieši tāpēc viņš ir Ārlietu padomes priekšsēdētājs,
  • Komisijā viņš ir atbildīgs par tās rīcību ārējo attiecību jomā. Turklāt, viņam ir jānodrošina ārpolitikas koordinācija ar Komisijas politiku citās jomās un citiem dienestiem.

IECELŠANA

Augsto pārstāvi ieceļ Eiropadome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu un ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu. Eiropadome var pārtraukt viņa pilnvaras, ievērojot to pašu procedūru.

Ar savu statusu Augstais pārstāvis ir viens no Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem. Uz šā pamata viņš līdz ar priekšsēdētāju un citiem Komisijas locekļiem ir pakļauts Eiropas Parlamenta apstiprinošajam balsojumam. Līgumā par ES precizēts, ka tad, ja Parlaments balsojis par priekšlikumu izteikt neuzticību kolēģijai, Augstajam pārstāvim jāpamet pilnvaras, ko viņš pilda Komisijā. Turpretī viņš joprojām paliek pildīt savus pienākumus Padomē līdz jaunās Komisijas izveidošanai.

EIROPAS ĀRĒJĀS DARBĪBAS DIENESTS

Savienības Augstajam pārstāvim viņa pilnvaru īstenošanā palīdz Eiropas Ārējās darbības dienests. Šā dienesta tiesiskais pamats ir Līguma par ES 27. panta 3. punkts. Dienesta darbību un organizāciju nosaka ar Padomes lēmumu, ko pieņem pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma. Padome 2009. gada oktobrī apstiprināja pamatnostādnes attiecībā uz šā dienesta lomu un darbību.

Saskaņā ar šīm pamatnostādnēm Eiropas Ārējās darbības dienests ir Augstā pārstāvja pakļautībā. Augstais pārstāvis balstās uz šo dienestu, lai izstrādātu priekšlikumus par Savienības ārpolitiku un īstenotu tos lēmumus, ko Padome pieņēmusi šajā jomā.

Eiropas Ārējās darbības dienests var palīdzēt arī Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam un citiem komisāriem risināt ar ES ārpolitiku saistītus jautājumus.

APKOPOJOŠĀ TABULA

Raksti

Priekšmets

Līgums par ES

18. līdz 27.

Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos izvirzīšana un prerogatīvas

Pēdējā atjaunināšana: 30.12.2009

Top