Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilās aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilās aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 996/2010 — nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās nolūks ir uzlabot aviācijas drošību, garantējot, ka Eiropas civilās aviācijas drošības izmeklēšanu efektivitātes, izpildes un kvalitātes līmenis ir augsts.
 • Tajā ir arī paredzēti noteikumi par savlaicīgu informācijas pieejamību attiecībā uz visām personām un bīstamām precēm, kas atradušās nelaimes gadījumā iesaistītā gaisa kuģī.
 • Tās mērķis ir arī uzlabot palīdzību gaisa kuģu nelaimes gadījumos cietušajiem un viņu tuviniekiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šo regulu piemēro tādu nelaimes gadījumu* un nopietnu incidentu* drošības izmeklēšanai:
  • kas notiek Eiropas Savienības (ES) valstu teritorijās;
  • kas notiek ārpus ES valstu teritorijām, taču kuros iesaistīts kādā ES valstī reģistrēts gaisa kuģis vai gaisa kuģis, ko ekspluatē uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību kādā ES valstī;
  • kuros ES valstij ir tiesības (saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ieteicamo praksi) izraudzīties akreditētu pārstāvi, lai tas piedalītos izmeklēšanā;
  • kuros trešā valsts, kas veic izmeklēšanu, ļauj iecelt savu ekspertu tai ES valstij, kura ir īpaši ieinteresēta šajā izmeklēšanā tāpēc, ka attiecīgajā nelaimes gadījumā ir gājuši bojā vai smagus miesas bojājumus guvuši tās pilsoņi.
 • Šo regulu nepiemēro drošības izmeklēšanai nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem, kuros iesaistīti gaisa kuģi, ko izmanto militārām, muitas, policijas vai līdzīgām darbībām.

Neatkarīgas drošības izmeklēšanas iestādes (DII)

 • Katra dalībvalsts gādā par to, lai civilās aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu drošības izmeklēšanas veiktu — bez ārējas iejaukšanās — pastāvīga valsts civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāde (DII).
 • Ikviena DII ir funkcionāli neatkarīga no citām iestādēm vai jebkuras citas puses, kuras intereses varētu būt pretrunā DII uzticētajam uzdevumam vai kura ietekmētu šīs iestādes objektivitāti.
 • Ikvienai DII jāspēj neatkarīgi veikt pilnīgu drošības izmeklēšanu. ES valstis nodrošina attiecīgajām DII nepieciešamos līdzekļus un finansējumu, tostarp budžetu, lai tās spētu neatkarīgi veikt savus pienākumus un lai tām būtu pieejami pietiekami resursi.
 • Jo īpaši DII rīcībā jābūt kvalificētam personālam un piemērotām telpām, tostarp birojiem un angāriem, lai tajos varētu novietot gaisa kuģus, to saturu un atlūzas un veikt to ekspertīzi.

Pienākums veikt izmeklēšanu

 • Drošības izmeklēšanu veic ES valstī, kuras teritorijā nelaimes gadījums vai nopietns incidents noticis, visiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem vai incidentiem, kuros iesaistīti gaisa kuģi, kuri nav Regulas (EK) Nr. 216/2008 II pielikumā precizētie gaisa kuģi.
 • DII var pieņemt lēmumu izmeklēt incidentus, kas nav iepriekšējā punktā minētie incidenti, kā arī nelaimes gadījumus vai nopietnus incidentus cita veida gaisa kuģiem, ja vien tās uzskata, ka šīs izmeklēšanas rezultātā var izdarīt secinājumus, kas skar drošības aspektus.
 • Drošības izmeklēšanas nekādā gadījumā nedrīkst būt saistītas ar vainas noteikšanu vai atbildības uzlikšanu. Tām jānotiek neatkarīgi, atsevišķi no un neskarot jebkādas tiesas vai administratīvas procedūras vainas noteikšanai vai atbildības uzlikšanai.

Sadarbība starp drošības izmeklēšanas iestādēm

Šī regula paredz sadarbību starp DII, kā arī iespēju deleģēt uzdevumus.

Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkls ( ENCASIA )

ES nodrošina, ka to DII savstarpēji izveido Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīklu (ENCASIA) ar mērķi:

 • uzlabot DII veikto izmeklēšanu kvalitāti un stiprināt to neatkarību;
 • veicināt augstu standartu ieviešanu izmeklēšanas metodēs un izmeklētāju apmācībā.

Izmeklēšana

 • Neskarot jebkādu tiesas izmeklēšanu, atbildīgajam izmeklētājam ir pilnvaras veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu drošības izmeklēšanas prasību izpildi. Cita starpā izmeklētājam ir tiesības:
  • nekavējoties brīvi un netraucēti piekļūt nelaimes gadījuma vai incidenta vietai, kā arī gaisa kuģim, tā saturam vai tā atlūzām;
  • pieprasīt, lai tiktu apkopoti pierādījumi un paņemtas gaisa kuģa atliekas vai detaļas analīzei;
  • pieprasīt autopsiju veikšanu un gaisa kuģa ekspluatācijā iesaistīto personu medicīnisko ekspertīzi;
  • izsaukt lieciniekus un pieprasīt, lai tie sniedz liecības.
 • ES valsts, kuras teritorijā ir noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents, ir atbildīga par saudzīgas attieksmes nodrošināšanu attiecībā uz visiem pierādījumiem un to aizsardzību.

Koordinācija ar citām iestādēm

 • ES valstis nodrošina, ka DII un citas iestādes (piemēram, drošības izmeklēšanā iesaistītās tiesas, civilās aviācijas, meklēšanas un glābšanas iestādes) sadarbojas savā starpā, noslēdzot iepriekšējas vienošanās ar nosacījumu, ka šādas vienošanās neapdraud DII neatkarību.
 • ES valstis par šo vienošanos noslēgšanu paziņo Eiropas Komisijai, kura pārsūta šo informāciju ENCASIA priekšsēdētājam, Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei.

Konfidencialitāte un informācijas attiecīga izmantošana

 • Regulā ir norādīts saraksts ar ierakstiem, kurus drīkst izpaust vai izmantot tikai un vienīgi drošības izmeklēšanas nolūkā (piemēram, lidojuma parametru reģistratora dati, ziņojumu uzmetumi, informācija par to personu identitāti, kuras liecinājušas izmeklēšanā, izmeklētāju pieraksti).
 • Regulā ietvertos noteikumus attiecībā uz informācijas konfidencialitāti, tostarp tādas informācijas kā sērijas un reģistrācijas numuri, kas tieši identificē gaisa kuģi, par kuru sagatavots ziņojums par notikumu, groza ar Regulu (ES) Nr. 376/2014. Regulā ir arī atzīts, ka tiesu vai kompetentās iestādes administrācija var lemt par ierakstu atklāšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. ES valstis var pieņemt lēmumu ierobežot gadījumus, kad drīkst pieņemt šādu lēmumu par atklāšanu, vienlaikus ievērojot ES tiesību aktus.

Palīdzība cietušajiem un tuviniekiem

 • ES valstīm jāievieš valsts līmenī ārkārtas plāns attiecībā uz civilās aviācijas nelaimes gadījumiem, kurā paredz arī palīdzību cietušajiem un viņu tuviniekiem. Tām arī jānodrošina, lai katrai aviosabiedrībai būtu izstrādāts savs plāns palīdzības sniegšanai cietušajiem un viņu tuviniekiem, īpaši ņemot vērā psiholoģisko atbalstu.
 • ES valstīm arī jāmudina ārpussavienības valstu aviosabiedrības, kas veic lidojumus uz ES, pieņemt līdzīga veida plānus.
 • Ikvienai nelaimes gadījuma skartajai ES valstij jānozīmē persona, kura darbojas kā informācijas un kontaktpunkts cietušajiem un viņu tuviniekiem.
 • Aviosabiedrībām jāpiedāvā pasažieriem iespēja norādīt kontaktinformāciju kādai personai, ar kuru sazināties, ja noticis nelaimes gadījums. Tās personas vārdu, kura atradusies gaisa kuģī, nedara publiski pieejamu, pirms nav informēti minētās personas tuvinieki.

Ziņojums un drošības rekomendācijas

 • Izmeklēšanas laikā drošības izmeklēšanas iestāde sniedz personām, kas atbild par gaisa kuģa vai tā aprīkojuma ražošanu vai apkopi, kā arī gaisa kuģa ekspluatantiem vai personāla apmācības nolūkos ieteikumus jebkurai tūlītējai rīcībai, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai paaugstinātu aviācijas drošību.
 • Izmeklēšanas nobeigumā sagatavo ziņojumu, kurā ietver drošības rekomendācijas pēc galīgajām apspriedēm ar attiecīgajām iestādēm, tostarp Eiropas Aviācijas drošības aģentūru. Nobeiguma ziņojumu publicē pēc iespējas ātri un, ja iespējams, 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma vai incidenta dienas. Iestāde arī reģistrē pasākumus, kas īstenoti, atbildot uz tās izdotajām rekomendācijām.
 • Drošības rekomendācijas adresātam, tostarp valsts un ES līmeņa drošības iestādēm, arī jāpārrauga, kā tiek īstenoti pasākumi, kas pieņemti, atbildot uz saņemtajām drošības rekomendācijām.
 • Ar šo regulu atceļ Direktīvu 94/56/EK.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 2. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Nelaimes gadījums: ar gaisa kuģa izmantošanu saistīts notikums, kas noticis laikā starp brīdi, kad jebkura persona iekāpj gaisa kuģī ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad visas šādas personas ir no gaisa kuģa izkāpušas, un kura laikā jebkura persona iet bojā vai gūst nopietnus miesas bojājumus, vai kura laikā gaisa kuģis gūst būtiskus bojājumus.

Incidents: ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistīts notikums, kas nav nelaimes gadījums, bet kas ietekmē vai varētu ietekmēt ekspluatācijas drošību.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010 (2010. gada 20. oktobris) par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (OV L 295, 12.11.2010., 35.–50. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 996/2010 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (OV L 122, 24.4.2014., 18.–43. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.11.2016

Top