Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra

Eiropas Savienība ir izveidojusi aģentūru, kuras uzdevums ir maksimāli palielināt ieguvumus, ko Eiropas ieguldījumi globālās navigācijas satelītu sistēmās sniedz lietotājiem, kā arī ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 912/2010 (2010. gada 22. septembris), ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir izveidojusi aģentūru, kuras uzdevums ir maksimāli palielināt ieguvumus, ko Eiropas ieguldījumi globālās navigācijas satelītu sistēmās sniedz lietotājiem, kā arī ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar Regulu (ES) Nr. 912/2010 izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, pārdēvējot līdzšinējo Eiropas GNSS uzraudzības iestādi un grozot tās uzdevumus.

Ar to īsteno ar Regulu (ES) Nr. 1285/2013 izveidoto GNSS programmu publiskās pārvaldības kārtību laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Aģentūras uzdevums vairs nav nodrošināt sabiedrības intereses saistībā ar GNSS programmām (šo uzdevumu ir pārņēmusi Eiropas Komisija).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

GNSS aģentūra (GSA) ir ES līmeņa struktūra, kas:

 • nodrošina drošības akreditāciju (*) tās globālās satelītu navigācijas sistēmām;
 • vada Galileo Drošības uzraudzības centra darbību;
 • dod ieguldījumu GNSS pakalpojumu komercializēšanas veicināšanā;
 • pilda citus ar Galileo un EGNOS programmu īstenošanu saistītus Komisijas uzticētus uzdevumus, tostarp programmu pārvaldības uzdevumus.

Struktūra

Aģentūrai ir trīs struktūrvienības:

 • 1.

  Administratīvā padome, kas nodrošina aģentūrai uzticēto uzdevumu izpildi un atbild par resursiem un budžeta jautājumiem saistībā ar drošības akreditāciju.

 • 2.

  Izpilddirektors, kuru ieceļ Administratīvā padome un kurš atbild par aģentūras vadību un pārstāvēšanu.

 • 3.
  Drošības akreditācijas padome, kas atbild par drošības akreditāciju un novērtē, vai sistēmas atbilst drošības prasībām, pirms visiem būtiskiem plānošanas lēmumiem, piemēram, lēmumiem par:
  • drošības akreditācijas stratēģijas apstiprināšanu;
  • satelītu palaišanu;
  • atļauju ekspluatēt sistēmas un zemes stacijas (*).

Drošības sistēmu akreditācijas darbību neatkarība

Regula (ES) Nr. 912/2010 tika grozīta ar Regulu (ES) Nr. 512/2014, lai to saskaņotu ar jauno Eiropas GNSS pārvaldības struktūru, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1285/2013. Grozījumi nodrošina ar drošības sistēmu akreditāciju saistīto darbību neatkarību, kā arī nošķir šīs darbības no citām aģentūras darbībām. Būtiskākie grozījumi:

 • ir paplašinātas Drošības akreditācijas padomes pilnvaras;
 • Drošības akreditācijas padome nevis Administratīvā padome sagatavo un apstiprina aģentūras darba programmas darbības, kuras saistītas ar sistēmu drošības akreditāciju;
 • Drošības akreditācijas padomes priekšsēdētājs vada drošības akreditācijas darbības un nodrošina to īstenošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2010. gada 9. novembra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas GSA tīmekļa vietnē.

GALVENIE TERMINI

(*) Drošības akreditācija: pārbaude, kurā izvērtē atbilstību Padomes un Komisijas noteiktajiem piemērojamajiem drošības noteikumiem. Drošības akreditācijas vispārējie principi, pienākumi un uzdevumi ir aprakstīti Regulas (ES) Nr. 912/2010 III nodaļā.

(*) Zemes stacijas: uz zemes izvietotas iekārtas, kas uztver vai uztver un nosūta signālus no sakaru satelītiem vai uz tiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 912/2010

9.11.2010.

-

OV L 276, 20.10.2010., 11.-21. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1285/2013

23.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013., 1.-24. lpp.

Regula (ES) Nr. 512/2014

23.5.2014.

-

OV L 150, 20.5.2014., 72.-92. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top