Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistikas pārskati attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistikas pārskati attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/42/EK — statistikas pārskati attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem, ka ienāk ES ostās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīts, kādā veidā Eiropas Savienības (ES) valstīm ir jāapkopo statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru ar kuģiem, kas ienāk ES ostās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Dati

 • Šie statistikas dati ir saistīti ar informāciju par kravām un pasažieriem un informāciju par kuģiem. Direktīvas pielikumos ir izklāstīti datu vākšanas raksturlielumi, tostarp:
  • preču bruto svars un apraksts;
  • pārskata osta;
  • kravu veidu klasifikācija;
  • pasažieru skaits;
  • kuģu tips un lielums.
 • Datus var nevākt par kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka nekā 100 tonnas.

Datu vākšana

 • Eiropas Komisija sagatavo visu to ES ostu sarakstu, par kurām ir jāsniedz pārskata dati. Turklāt katrai ES valstij no šī saraksta ir jāatlasa ostas, kur:
  • pārkrauj vairāk nekā vienu miljonu tonnu kravu; vai
  • kur reģistrēts vairāk nekā 200 000 pasažieru gadā.
 • Par atlasītajām ostām pēc tam apkopo detalizētākus datus.

Datu nosūtīšana

 • Datu vākšanas rezultāti ES valstīm ir jānosūta Komisijai (Eurostat):
  • rezultātus par ceturkšņa datiem nosūta piecos mēnešos pēc pārskata perioda beigām;
  • rezultātus par gada datiem nosūta astoņos mēnešos.
 • ES valstis informē Eurostat par metodēm, ko tās izmanto datu vākšanā, kā arī nosūta sīki izstrādātas ziņas par būtiskām izmaiņām izmantotajās metodēs. Eurostat tad publicē attiecīgus apkopotās statistikas datus.
 • Direktīva tika grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1090/2010, lai nodrošinātu datu vākšanas par kravām, ko pārvadā ar jūras kuģiem, atbilstību pārvadājumiem ar citiem transporta veidiem.
 • Ar Lēmumu 2010/216/ES tika grozītas dažas tehniskās prasības attiecībā uz datu vākšanu, tostarp kodi, ko izmanto kuģu reģistrācijas valsts apzīmēšanai, un datu kopu struktūra.
 • Ar Lēmumu 2012/186/ES tika grozīti daži statistikas mainīgie lielumi, ko izmanto datu vākšanas laikā, un tika izskaidrotas dažas definīcijas un kravu veidu klasifikācija.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2009/42/EK ir piemērojama kopš 2009. gada 26. jūnijā. Tā ir Direktīvas 95/64/EK pārstrādāta versija, kas kopā ar turpmākajiem grozījumiem bija jāiekļauj valstu tiesību līdz 1996. gada 31. decembrim.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/42/EK (2009. gada 6. maijs) par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta versija) (OV L 141, 6.6.2009., 29.–47. lpp.)

Direktīvas 2009/42/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1090/2010, ar ko groza Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (COM(2015) 362 final, 28.7.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2017

Top