Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intelektisku transporta sistēmu ieviešana Eiropā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intelektisku transporta sistēmu ieviešana Eiropā

Paredzams, ka intelektiskās transporta sistēmas (ITS) veicinās tīrākas, drošākas un daudz efektīvākas transporta sistēmas izveidošanu Eiropas Savienībā (ES).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

KOPSAVILKUMS

Paredzams, ka intelektiskās transporta sistēmas (ITS) veicinās tīrākas, drošākas un daudz efektīvākas transporta sistēmas izveidošanu Eiropas Savienībā (ES).

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to cenšas veicināt novatorisku transporta tehnoloģiju attīstīšanu intelektisku transporta sistēmu (ITS) radīšanai. Tas notiks, ieviešot kopīgus ES standartus un specifikācijas. To mērķis ir izveidot sadarbspējīgus* un efektīvus ITS pakalpojumus, vienlaikus ļaujot ES valstīm pieņemt individuālus lēmumus par to, kurās sistēmās ieguldīt līdzekļus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ITS aptver plašu pakalpojumu jomu

Šī direktīva attiecas uz intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietotnēm un pakalpojumiem ES autotransporta nozarē un šo lietotņu saziņu ar citiem transporta veidiem.

ITS ir sistēmas, kurās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir izmantotas autotransporta, tostarp infrastruktūras, transportlīdzekļu un lietotāju jomā, kā arī satiksmes pārvaldībai un mobilitātes pārvaldībai.

Ir identificētas šādas specifikāciju un standartu izstrādes un izmantošanas prioritārās jomas:

 • ceļa, satiksmes un maršruta datu optimāla izmantošana, piemēram, lai ļautu ceļu lietotājiem plānot braucienus;
 • satiksmes un kravu pārvadājumu pārvaldības ITS pakalpojumu nepārtrauktība (t. i., pakalpojumi netiek pārtraukti, kad kravas mašīnas šķērso robežas);
 • ITS lietotnes saistībā ar ceļu satiksmes drošumu un drošību (piemēram, brīdināšana par riskiem, kas saistīti ar samazinātu redzamību vai uz ceļa esošiem cilvēkiem, dzīvniekiem vai gružiem);
 • transportlīdzekļa saiknes izveide ar transporta infrastruktūru, piemēram, transportlīdzekļu aprīkošana, ļaujot veikt datu vai informācijas apmaiņu.

Šajās prioritārajās jomās ir sešas prioritārās darbības, kuru ietvaros galvenā uzmanība ir pievērsta šādām lietām:

 • 1.

  Multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu nodrošināšana visā ES (ceļojumiem, kuru laikā izmantojami dažādi transporta veidi, piem., vilciens un kuģis).

 • 2.

  Reālā laika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšana visā ES.

 • 3.

  Veidi, kā sniegt ar ceļu satiksmes drošību saistītu bezmaksas informāciju lietotājiem.

 • 4.

  Sadarbspējīga ES mērogaeCallpakalpojuma saskaņota pieejamība.

 • 5.

  Informācijas pakalpojumi par drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem.

 • 6.

  Kravas automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu drošu stāvvietu rezervēšanas pakalpojumi.

Attiecībā uz ITS lietotņu un pakalpojumu ieviešanu ES valstīm ir jādara viss nepieciešamais, lai nodrošinātu saistīto Komisijas pieņemto specifikāciju piemērošanu. Atsevišķas ES valstis saglabā tiesības pieņemt lēmumus par šo lietotņu un pakalpojumu ieviešanu savā teritorijā.

eCallpakalpojums ziņošanai par ceļu satiksmes negadījumiem

Vienas no sešām prioritārajām darbībām piemērs ir ES mēroga eCall pakalpojums. Pašreiz notiek eCall pakalpojuma ieviešana ziņošanai par ceļu satiksmes negadījumiem visā ES teritorijā. Galvenā ideja ir tāda, ka 112 eCall automātiski izsauc Eiropas vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 tad, ja notiek nopietns ceļu satiksmes negadījums, un paziņo neatliekamās palīdzības dienestam transportlīdzekļa atrašanās vietu. Pēc tam notiek telefonisko sakaru izveidošana ar atbilstošu ārkārtas palīdzības izsaukumu centru (ko sauc arī par ārkārtas izsaukumu centrāli jeb ĀIC) un informācijas par nelaimes gadījumu, tostarp nelaimes gadījuma laika, precīzas avarējušā transportlīdzekļa atrašanās vietas un braukšanas virziena datu, nosūtīšana glābšanas dienestiem. ES valstis ir piekritušas ieviest visu eCall pareizai saņemšanai un apstrādei nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru savās teritorijās ne vēlāk kā 2017. gada 1. oktobrī.

Pašreizējais darbs saistībā ar prioritārajām darbībām

Ziņojumā par ITS direktīvas īstenošanu, kas pieņemts 2014. gadā, atzīmēts, ka ir pieņemti trīs specifikāciju komplekti (par eCall, ar ceļu drošību saistītas vispārējās satiksmes informācijas minimumu un informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar drošām stāvvietām).

Specifikācijas attiecībā uz reālā laika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES tika pieņemtas 2014. gada decembrī, un darbs pie multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu nodrošināšanas visā ES ir paredzēts 2015. gadā. Attiecībā uz pēdējo prioritāro darbību - kravas automobiļu un komerciālo transportlīdzekļu drošu stāvvietu rezervēšanas pakalpojumiem - tuvākajā nākotnē nav plānota nekāda turpmākā rīcība.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2010. gada 26. augusta.

KONTEKSTS

Paredzams, ka autotransporta daudzums ES palielināsies. Ļoti iespējams, ka tā sekas būs sastrēgumu palielināšanās uz ceļiem, enerģijas patēriņa pieaugums un vides un sociālās problēmas. Lai atrastu risinājumus šāda veida problēmām, nepieciešamas tādas inovācijas kā ITS. Tās ir progresīvas lietotnes, kuru mērķis ir nodrošināt novatoriskus pakalpojumus dažādiem transporta veidiem un satiksmes pārvaldībai. Tās ļauj lietotājiem būt labāk informētiem par transporta apstākļiem un izveidot drošākus un labāk izmantotus transporta tīklus.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē par intelektiskajām transporta sistēmām.

GALVENAIS TERMINS

* Sadarbspēja: sistēmu un to pamatā esošo uzņēmējdarbības procesu spēja veikt datu apmaiņu un kopīgot informāciju un zināšanas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/40/ES

26.8.2010.

27.2.2012.

OV L 207, 6.8.2010., 1.-13. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 305/2013

23.4.2013., izņemot par jau ieviestajām infrastruktūrām (23.4.2014.)

-

OV L 91, 3.4.2013., 1.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 885/2013

23.4.2013., izņemot par jau ieviestajiem pakalpojumiem (1.10.2015.)

-

OV L 247, 18.9.2013., 1.-5. lpp.

Regula (ES) Nr. 886/2013

23.4.2013., izņemot par jau ieviestajiem pakalpojumiem (1.10.2015.)

-

OV L 247, 18.9.2013., 6.-10. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/962

13.7.2017.

-

OV L 157, 23.6.2015., 21.-31. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 585/2014/ES (2014. gada 15. maijs) par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu (OV L 164, 3.6.2014., 6.-9. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77.-89. lpp.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvas 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem īstenošana (COM(2014) 642 final , 21.10.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2015

Top