Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piekļuve starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piekļuve starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kopējās transporta politikas pamatprincips, kas prasa, lai pārvadātājiem no visām ES valstīm tiktu sniegta piekļuve starptautiskā transporta tirgum bez diskriminācijas — neatkarīgi no valstspiederības vai uzņēmējdarbības vietas. Ar šo regulu izveido noteikumus attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem ES teritorijā, ko kā komercpārvadājumus veic pārvadātāji.

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu vienā tiesību aktā tiek apvienotas Regulas Nr. 684/92 un Nr. 12/98, lai precizētu un vienkāršotu noteikumus attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru autopārvadājumiem ES teritorijā, kā arī noteikumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji drīkst veikt iekšzemes autopārvadājumus ES valsts teritorijā.

Pakalpojumu sniegšanas brīvība

Pārvadātājam ir atļauts nodrošināt regulārus starptautiskos pārvadājumu pakalpojumus, tostarp speciālos regulāros pārvadājumus un neregulāros pārvadājumus ar autobusu, bez diskriminācijas — neatkarīgi no valstspiederības vai uzņēmējdarbības vietas, ja:

  • ES valstī, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, viņam ir atļauts veikt regulāros pārvadājumus saskaņā ar šīs valsts tiesību aktos noteiktajiem tirgus pieejamības nosacījumiem;
  • viņš atbilst nosacījumiem, kas ietverti ES noteikumos par pasažieru autopārvadātāja pielaišanu iekšzemes un starptautisko transporta operāciju veikšanai;
  • viņš atbilst tiesību aktu prasībām attiecībā uz ES standartiem, ko piemēro transportlīdzekļa vadītājiem un transportlīdzekļiem.

Kopienas atļauja

Starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusu veic saskaņā ar Kopienas atļauju, ko izsniedz tās ES valsts kompetentās iestādes, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību. Atļauju izsniedz uz pārvadātāja vārda uz laiku līdz 10 gadiem, un to var atjaunot. Atļauju nedrīkst nodot trešām personām. ES valstis var nolemt, ka Kopienas atļauja der arī iekšzemes pārvadājumu veikšanai.

Regulāri pārvadājumi, kuriem vajadzīga atļauja

Atļaujas izsniedz uz pārvadātāja vārda uz laiku līdz pieciem gadiem, un tās nedrīkst nodot trešām personām. Tomēr pārvadātājs, kas ir saņēmis atļauju, var ar tās ES valsts kompetentās iestādes piekrišanu, kuras teritorijā atrodas izbraukšanas vieta, veikt transporta pakalpojumus ar apakšuzņēmēja starpniecību. Atļaujas izsniedz, saskaņojot ar visu to ES valstu kompetentajām iestādēm, kuru teritorijās notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana. Atļaujās uzrāda pārvadājuma veidu, brauciena maršrutu, pieturvietas un kustības grafiku, atļaujas derīguma termiņu, un tās dod to turētājam tiesības veikt regulāros pārvadājumus visu to ES valstu teritorijās, kur sniedzas šo pārvadājumu maršruti.

Atļaujas nepiešķir, kā arī neatjauno un nemaina to noteikumus, ja:

  • iesniedzējs nespēj sniegt vajadzīgos pakalpojumus, izmantojot viņam tieši pieejamo aprīkojumu;
  • iesniedzējs ir pārkāpis savas valsts vai starptautiskos tiesību aktus par autotransportu;
  • atļaujas atjaunošanas pieteikuma gadījumā nav ievēroti atļaujas nosacījumi;
  • ES valsts nolemj, ka attiecīgais pakalpojums varētu nopietni apdraudēt līdzīgu pakalpojumu, uz ko attiecas viens vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu līgumi;
  • ES valsts pieņem lēmumu, ka pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp dažādām ES valstīm.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, pārvadātājs regulārajos pārvadājumos veic visus pasākumus, lai garantētu transporta pakalpojumus, kas atbilst nepārtrauktības, regularitātes un kapacitātes standartiem, kā arī citiem noteikumiem, ko noteikusi kompetentā iestāde.

Kabotāža

Kabotāžas pārvadājumi ir atļauti šādiem pakalpojumiem:

  • pasažieru iekšzemes pārvadājumi, ko pārvadātājs pagaidu kārtā veic uzņēmējā ES valstī;
  • pasažieru uzņemšana un izlaišana vienā un tajā pašā ES valstī, veicot regulāru starptautisku pārvadājumu, ja vien kabotāža nav minētā pārvadājuma galvenais mērķis.

Kontroles līdzekļi un sankcijas

Pārvadātājiem, kas sniedz regulāru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāizsniedz individuālas vai kolektīvas transporta biļetes, kurās norāda izbraukšanas un iebraukšanas vietu, biļetes derīguma termiņu un maksu par braucienu.

ES autopārvadājumu tiesību aktu nopietna pārkāpuma gadījumā tās ES valsts kompetentās iestādes, kurā attiecīgais pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, attiecīgi rīkojas, kas var ietvert brīdinājumu vai arī administratīvu sodu uzlikšanu. Ja nerezidents pārvadātājs ir nopietni pārkāpis ES autopārvadājumu tiesību aktus, ES valsts, kuras teritorijā pārkāpums atklāts, nosūta tās ES valsts kompetentajām iestādēm, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, pārkāpuma aprakstu, kā arī informāciju par pārkāpuma kategoriju, veidu un smagumu un piemērotajām sankcijām. Visi nopietnie pārkāpumi ir jāreģistrē valsts autopārvadātāju uzņēmumu elektroniskajā reģistrā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 4. decembrī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88.–105. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1073/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2015

Top